VLEZENBEEK: –  De Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van Sint-Pieters-Leeuw besprak het Sluipverkeer zone Herdeweg – Domstraat – Groenstraat – Steenbergstraat – Parijsstraat.


De problematiek van het sluipverkeer in deze zone is al jaren een oud zeer.
Ondanks de verbodsmaatregel “uitgezonderd plaatselijk verkeer” die vanaf 2007 in de Herdeweg en omgeving werd ingevoerd en de reeds ondernomen politiecontroles, neemt het sluipverkeer er nauwelijks af.
Het knippen van de sluipwegen thv de Herdeweg en de Parijsstraat (2x) kent geen draagvlak bij de bevolking (zie bevraging in 2009) en biedt geen oplossing voor het sluipverkeer dat vanuit Vlezenbeek via de Domstraat naar de Groenstraat rijdt.
Het wijzigen van de verkeerscirculatie, zoals uitgevoerd tijdens de proefopstelling van 2/2 tot 29/2/2012 (instellen eenrichtingsverkeer in Steenbergstraat en Groenstraat, telkens naar de Domstraat), heeft aangetoond dat het sluipverkeer vanuit de Herdeweg, wijk Rattendaal en centrum Vlezenbeek merkbaar daalde. Het omrijden van de plaatselijke bewoners en bedrijven via de Klein Nederstraat is dan weer een nadeel.
Na de proefopstelling in februari 2012 werd gekozen voor het behoud van het eenrichtingsverkeer in de Steenbergstraat (naar de Domstraat) en het opnieuw openstellen van de Groenstraat in beide richtingen.
Op basis van een verkeerskundig onderzoek (evaluatie november 2012) is vastgesteld dat de Groenstraat dagelijks zo‟n 700voertuigen te verwerken krijgt. Het is duidelijk dat de Groenstraat niet is ingericht om dergelijke verkeersstroom te verwerken.
In zitting van 5 december 2012 heeft de commissie Mobiliteit en Openbare Werken na bespreking van het dossier geoordeeld om het dossier door te verwijzen naar de volgende vergadering van de commissie.
Adviesaanvraag aan commissie Mobiliteit en Openbare Werken.

Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie
De doorstroming verbeteren op de hoofdwegen blijft de hoofddoelstelling. Verder kan sluipverkeer tegengaan worden door het knippen van de sluiproute (vb. tractorsluis) of door de reistijd op de sluiproute dusdanig te verlengen dat het “sluipen” niet meer lonend is (instellen circulatieplan).
Het voorstel om het studiegebied in 2 delen te knippen is drastisch en efficiënt, maar uit een ruime bevraging in 2010 is gebleken dat deze maatregel onvoldoende draagvlak kent.
In februari 2012 werd bij wijze van proef de verkeerscirculatie in de Steenbergstraat en Groenstraat gewijzigd. In beide straten werd eenrichtingsverkeer ingevoerd met verbod te rijden van de Domstraat naar de Postweg.
Verkeersmetingen in het studiegebied tonen duidelijk aan dat het aandeel sluipverkeer tijdens deze proefopstelling het laagst scoort, ten goede van de doorstroming in de Postweg. De proefopstelling gaf wel aanleiding tot opmerkingen van plaatselijke bewoners en bedrijven dat ze voor verplaatsingen richting Brussel moeten omrijden via de Klein Nederstraat.
Het opnieuw openstellen van de Groenstraat „in beide richting‟ heeft in het studiegebied tot een merkbare toename van het sluipverkeer geleid. Momenteel verwerkt de Groenstraat zo‟n 700 voertuigen per werkdag, op een zaterdag zijn dit 640 voertuigen. Vergeleken met gelijkaardige klachtendossiers is dit bijna het drievoud. Op basis van de plaatsgesteldheid en het type weg (lokale weg type 3) kan worden gesteld dat de Groenstraat niet is ingericht om dergelijke verkeersstromen te verwerken. Bijkomende maatregelen dringen zich op.
De vraag die we hierbij kunnen stellen is: Kunnen we de verkeersveiligheid en – leefbaarheid in het studiegebied verbeteren zonder dat de omwonenden moeten omrijden?
Met andere woorden, er dient een evenwicht gezocht (keuze maken) tussen verkeersleefbaarheid- en veiligheid enerzijds en de bereikbaarheid voor de bewoners/bedrijven die in deze zone moeten zijn anderzijds.
Uitgaande van de proefopstelling van februari 2012 die zijn deugdelijkheid heeft bewezen, wordt aan de commissie MOB&OW een voorstel voor advies voorgelegd. Het voorstel omvat volgende hoofdkenmerken:
 De verkeerscirculatie wordt in verschillende straten gewijzigd om de reistijd op de verschillende sluiproutes te verlengen zodat het „sluipen‟ nauwelijks lonend wordt of te vermijden dat het sluipverkeer zich verplaatst naar omliggende binnenwegen.
 De toegang naar het studiegebied voor de plaatselijke bewoners/bedrijven die er moeten zijn, blijft zonder omrijfactor gegarandeerd.
 De omrijfactor bij het verlaten van het studiegebied (voor verplaatsingen richting Brussel) wordt voor de bewoners/bedrijven die in deze zone zijn gelegen waar kan, beperkt.
Het voorstel omvat volgende maatregelen:
1. Steenbergstraat blijft eenrichtingverkeer, met verbod te rijden van de Domstraat naar de Postweg.
2. De Groenstraat (deel tussen Domstraat en Postweg) wordt in de omgeving van de aansluiting met de Domstraat geknipt middels een tractorsluis (type Borgloon).
3. Langsheen het westelijk deeltracé van de Parijsstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, met verbod te rijden van de Callenberg naar de Domstraat.
4. In de Beerbrugstraat (deel tussen de Groenstraat en de Gaasbeekstraat (Dilbeek) wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, met verbod te rijden van de Gaasbeekstraat naar de Groenstraat. Goedkeuring gemeente Dilbeek is hier nodig.

Advies commissie
Op basis van de resultaten van het verkeerskundig onderzoek verleent de commissie een gunstig advies voor het voorstel van de dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie. Na 1 jaar zal de gewijzigde verkeerscirculatie worden geëvalueerd. Agenderen voor gemeenteraad.
De slechte doorstroming van de Bergensesteenweg blijft een bron van ergernis waardoor het sluipverkeer in het studiegebied in de hand wordt gewerkt. Structurele maatregelen dringen zich op. Ook al is de Bergensesteenweg niet een agendapunt van deze commissie, toch bevestigt de schepen voor mobiliteit dat deze gewestweg naast de Postweg, prioritair is. De gemeente blijft druk uitoefenen bij het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de verschillende knelpunten met betrekking tot de verkeerscapaciteit t.h.v. Ikea, de ontsluiting van de Redevcosite en de onderbenutting van de busstrook weg te werken.
De opmerking in verband met het negeren van het eenrichtingsverkeer langsheen de route Vogelzangstraat/Meylemeerschstraat zal aan de lokale politie zone Brussel Zuid worden overgemaakt.

%d