HALLE: – In het satellietgebouw van de politiezone Halle hielden De burgemeesters Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw), Dirk Pieters (Halle), Hugo Casaer (Beersel) en Stefaan Platteau (Dilbeek) deze middag een persconferentie met de aankondiging dat ze aan hun gemeenteraden gaan vragen een besluit goed te keuren dat een principiële beslissing inhoudt om nauwgezet na te gaan wat de mogelijkheden zijn om over te gaan tot een vrijwillige fusie van hun respectieve politiekorpsen.
  
De schaalvergroting van lokale politiezones is al enige tijd onderwerp van gesprek en debat. Niet alleen liet ontslagnemend minister van Binnelandse zaken Turtelboom reeds optekenen dat fusies van kleinere politiezones onafwendbaar zijn om efficiënt te kunnen inspelen op de veiligheidsnoden. Ook het Comité P, de federale Politieraad en enkele vooraanstaande veiligheidsexperts pleitten in het verleden reeds voor een schaalvergroting in het lokale politielandschap.

Bovendien worden vanuit lokale overheden worden steeds meer signalen van bezorgdheid opgevangen met betrekking tot de financiën van de politiezones. Hoewel ze in het verleden steeds hun bereidheid hebben getoond diep in de geldbeugel te tasten om de goede werking van hun politiekorps te vrijwaren, lijkt ook de financiële limiet voor vele gemeenten nu te zijn bereikt. Een schaalvergroting zou kunnen bijdragen tot het oplossen van het financieringsvraagstuk.

Burgemeester Dirk Pieters, namens de burgemeesters: “ Het voorgaande in overweging nemende, zullen Colleges van Burgemeester en Schepenen van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw gaan aan hun gemeenteraden vragen een besluit goed te keuren dat een principiële beslissing inhoudt om nauwgezet na te gaan wat de mogelijkheden zijn om over te gaan tot een vrijwillige fusie van hun respectieve politiekorpsen.
Dit besluit houdt in dat de opdracht wordt gegeven om een haalbaarheidsstudie te verrichten die verschillende aspecten omvat – zowel schaaleconomisch als met betrekking tot een kwaliteitsvolle politiezorg – binnen de geografische omschrijving van de vier politiezones. Afhankelijk van het resultaat van deze studie zal al dan niet tot een vrijwillige fusie worden overgegaan.”

Om de haalbaarheidsstudie tot een goed einde te brengen, wordt voorgesteld enkele structuren in het leven te roepen. Een kerngroep, bestaande uit de respectieve burgemeesters en korpschefs en ondersteund door een secretariaatsfunctie, zal de haalbaarheidsstudie leiden. Daarnaast wordt ook een stuurgroep opgericht, bestaande uit de kerngroep, de respectieve politiesecretarissen en de bijzonder rekenplichtigen, indien nodig aangevuld met externe en interne deskundigen. Een projectgroep bestaande uit de vier korpschefs — eventueel ondersteund door werkgroepen — bereidt de vergaderingen van de kerngroep en de stuurgroep voor.

Er werd voorlopig geen termijn gesteld op het afronden van de haalbaarheidsstudie. De werkzaamheden van de projectgroep en de kerngroep zijn echter al op gang gekomen. De politiezones beogen in ieder geval een maximale transparantie over de evolutie en tussentijdse resultaten van de studie, zowel naar hun personeelsleden toe, als naar de burgers van de politiezones. Een kwaliteitsvolle en efficiënte politiezorg belangt immers iedereen aan en moet ontegensprekelijk het einddoel van deze operatie zijn.

korpscheffen: Patrick De Bruyn (Dilbeek) , Jozef Koeks (Beersel), Johan Vanwezer (Halle) en Mark Crispel (Sint-Pieters-Leeuw)

De burgemeesters benadrukten op de persconferentie dat een mogelijke fusie geen invloed heeft op de personeelsbezetting bij de vier korpsen en dat bijvoorbeeld ook  aan de wijkwerking niet geraakt wordt.

.
Burgemeester, Lieve Vanlinthout : “ Leeuw, Halle en Beersel waren al enige tijd aan het kijken voor een soort samenwerking, fusie,.. Ook Dilbeek ligt aan de rand van Brussel en heeft te kampen met gelijkaardige problematiek als onze korpsen. Dus als we zoveel moeite doen was het interessant hen ook te vragen. Trouwens de vier korpscheffen werken reeds nauw samen. Elk politiekorps afzonderlijk wordt stilaan te klein om te doen wat we willen doen.”

Burgemeester, Hugo Casaer : “ Mensen kunnen zich de vraag stellen waarom nu en niet vroeger? Eerst waren er plannen via de gouverneur om Beersel te laten samenwerken met Rode. Maar al snel werd duidelijk ook bij Rode dat het geen piste was om met een faciliteiten gemeente samen te werken. Maar ook bij deze mogelijke fusie moet alles nog beginnen en onderzocht worden.”

Burgemeester, Stefaan Platteau : “ U weet dat ik voorstander ben van efficiëntie en eenvoud. Maar ik geef toe de zaken evolueren, zeker na het Octopus akkoord,…
Ik ben daarom Burgemeester Lieve Vanlinthout dankbaar dat ze met ons contact opnam want onze korpschef is voorstander van dit project.
We moeten nu ook een kosten baten analyse uitvoeren. Ik hoop dat we door de mogelijke fusie ook meer preventief kunnen werken. Want het is nog altijd beter criminaliteit te voorkomen dan te bestrijden.
Ik hoop dat Dilbeek op de gemeenteraad van 20 december positief instemt met dit inaitiatief zodat we de problematiek die onze politie korpsen  in de rand ondervinden samen kunnen aanpakken”.

Burgemeester Dirk Pieters: “ Voor het personeel zal er ook gepraat worden met het syndicaal overleg welke de mogelijke problemen kunnen zijn langs personeels zijde. Hun aantal zal niet verminderen. De mogelijke vrijwillige fusie zal er eerder voor zorgen dat we beter kunnen investeren.
We willen niet het zelfde doen met minder middelen maar met de samengevoegde bestaande middelen zorgen voor een grotere dienstbaaheid naar de burger toe. Dus geen besparings fusie!”

.
De burgemeesters hopen als de gemeenteraden de ‘haalbaarheidsstudie van eventuele vrijwillige fusie’ goedkeuren om tegen juni 2012 een eerste oriëntatie te hebben.
Het dossier zelf komt dan na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 op tafel.

%d