SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 september 2011 kende de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw eenparig het ereburgerschap toe aan Ridder Jozef Sluys, organist en inwoner van Vlezenbeek.

Het college keurde in zitting van 8 augustus, op voordracht van burgemeester Lieve Vanlinthout, het voorstel goed om organist en ridder Jozef Sluys, geboren in 1936 in Gaasbeek en sinds 1971 woonachtig in Vlezenbeek, als eerste burger de titel van “ereburger van Sint-Pieters-Leeuw” toe te kennen.

Lieve Vanlinthout : “Jozef Sluys is een uitzonderlijk organist, die altijd de eenvoud zelve is gebleven. Hij gaat er prat op inwoner te zijn van Sint-Pieters-Leeuw en van Vlezenbeek in het bijzonder, en heeft zonder twijfel, via zijn persoonlijke uitstraling en zijn muzikaal werk, Sint-Pieters-Leeuw op de wereldkaart gezet. Tevens zijn er zoveel elementen die deze voordracht mee verantwoorden :
– Jozef Sluys werd geboren te Gaasbeek op 22 oktober 1936 en woont sinds 1 januari 1971 in de Domstraat 8 te Vlezenbeek
– Hij is organist met als genres : 20ste eeuw, romantiek, classicisme, barok
– Op 19-jarige leeftijd werd hij laureaat van het Lemmensinstituut en nadien van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. In 1958 was hij organist van de Civitas Dei-kerk op de Wereldtentoonstelling te Brussel, daarna van de St-Pieterskerk te Jette (Brussel) en sinds 1971 is hij organist-titularis van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.
– Jozef Sluys werd in 1963 laureaat van de Internationale J.S. Bach-wedstrijd (Gent), wat een aanzet was voor een internationale carrière als orgelvirtuoos. Zijn grote verdienste bestaat erin dat hij de Belgische orgelmuziek bekend maakte over heel de wereld, want hij concerteerde in bijna alle landen van Europa, in de USA, Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland, in de vroegere Sovjetunie, Congo en Mexico, met telkens Belgische werken op zijn programma.
– In de reeks “Organa Belgica” verschenen een 8-tal CD’s met werken van Belgische componisten zoals De Boeck, Tinel, Peeters, Lemmens, Jongen, Mailly, Verschraegen, Lerinckx en Verkaeren. Zijn LP met werken van J.N. Lemmens kreeg in 1979 de Prijs van de Vereniging van de Belgische Muziekpers. Daarnaast verschenen er ook CD’s met muziek van de Brusselse hoforganisten P. Cornet en A. van den Kerckhoven en een serie met Bach-werken, uitgegeven door de firma Gailly International. In de URSS maakte hij voor de Russische firma “Melodia” een opname van de werken van F. Mendelssohn op het monumentale Walcker-orgel van Riga.
– Meerdere evenementen kwamen onder zijn impuls tot stand: de Brusselse Kathedraal- concerten, de Internationale Orgelweek van Brussel en de Historische Concerten van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.
– Hij is stichter en was tot 1995 directeur van de Rijksmuziekacademie van Schaarbeek en was verschillende jaren leraar orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven.
– Jozef Sluys verleende zijn medewerking aan talrijke radio- en tv-opnamen, aan de begrafenisplechtigheid van Koning Boudewijn, aan de huwelijksplechtigheid van Prins Laurent en prinses Claire en aan de huwelijksplechtigheid van Prins Philip en Prinses Mathilde.
– In 1990 werd hij vereerd met de titel van “Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres” en in 1996 en 1997 was hij “Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen”.
– In 2000 werd hem door de Unie van Belgische Componisten de Trofee Fuga toegekend voor zijn inzet ten bate van Belgische Meesters.
– In juli 2009 werd Jozef Sluys door Koning Albert II in de adelstand verheven en sindsdien mag hij zich Ridder noemen.

Aangezien er nog geen reglement betreffende het Ereburgerschap bestond, stelde ik eveneens voor een “Algemeen reglement Ereburger van Sint-Pieters-Leeuw” op te stellen en ter goedkeuring aan de Gemeenteraad van 1 september 2011 voor te leggen.

REGLEMENT INZAKE HET TOEKENNEN VAN HET EREBURGERSCHAP

Artikel 1: Om in aanmerking te kunnen komen voor het toekennen van de titel „ereburger” van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw moet de kandidaat :- hetzij daadwerkelijk bijdragen of bijgedragen hebben tot het welzijn of de welvaart van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw;- hetzij bijdragen of bijgedragen hebben tot de bekendheid en de uitstraling van de gemeente op Vlaams, nationaal of internationaal gebied;- hetzij zich bijzonder verdienstelijk maken of gemaakt hebben voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Artikel 2: Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking voor de titel van „ereburger”.
Artikel 3: De begunstigde moet op het ogenblik van de toekenning geen inwoner van de gemeente zijn. Hij/zij moet wel gedurende minstens 6 jaar in de gemeente gewoond hebben.
Artikel 4: De begunstigde moet op het ogenblik van de voordracht of de toekenning niet in leven zijn. Een postume toekenning is mogelijk.
Artikel 5: De toekenning van de titel van ereburger gebeurt door de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist op basis van een gemotiveerde voordracht door het college van burgemeester en schepenen. Iedere kandidatuur moet gestaafd zijn met nuttige bewijsstukken, in om het even welke vorm, en nadat het akkoord van belanghebbende werd gevraagd.
Artikel 6: De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de gemeente blijkt ten aanzien van de verdiensten van de ereburger.
Artikel 7: Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen verplichtingen aan verbonden, en het opent geen enkel recht op enige geldelijke vergoeding of bezoldiging.Ereburgers worden uitgenodigd op alle belangrijke evenementen die door de gemeente worden georganiseerd.Als uiterlijk teken van deze titel, ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde aangevuld met een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen aandenken met een waarde van maximum 250 euro.
Artikel 8: Ingeval van oneervol gedrag kan, op advies van het college van burgemeester en schepenen, de titel van ereburger door de gemeenteraad ontnomen worden. Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het desbetreffende raadsbesluit.

De gemeenteraad keurde in zitting van 1 september EENPARIG het reglement én de voordracht van Jozef Sluys tot ereburger goed.
Met Jozef Sluys zal nog persoonlijk afgesproken worden wanneer en op welke manier we hem het ereburgerschap officieel zullen toekennen.”

%d bloggers liken dit: