SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw voerde op dinsdag 23 november 2010 een controle uit van garagebedrijven die gevestigd zijn op een industrieterrein langsheen de Bergensesteenweg . De controle kadert in het actieplan “Overlast” dat vermeld staat in het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2011 van de PZ Sint-Pieters-Leeuw. Het actieplan voorziet zowel reactieve als pro-actieve controles.

De laatste jaren maakte de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een wildgroei mee van garagebedrijven. Het betreft voornamelijk garages die zich bezig houden met de aankoop- en verkoop van tweedehandsvoertuigen, de gedeeltelijke of volledige ontmanteling, export van voertuigen,… Deze bedrijven zijn niet altijd in orde met de nodige vergunningen en houden zich niet aan de lopende milieuvoorschriften.

Naast de inbreuken op de milieuwetgeving is er ook vaak sprake van overlast door deze bedrijven. De garages storen in het straatbeeld door de vaak overvolle parkings; het af- en aanrijden van voertuigen met vreemde nummerplaten zorgen bij de bevolking voor een onveiligheidsgevoel. De voertuigen worden vaak op de openbare weg geplaatst en dit zonder in orde te zijn met inschrijving of verzekering van deze voertuigen.

Daarbij komt nog dat er soms ook gebruik wordt gemaakt van illegalen personen die tewerk gesteld worden in deze bedrijven, hetgeen met zich meebrengt dat de sociale en economische regelgeving met de voeten getreden wordt.

De laatste maanden bleef de overlast toenemen. Er werden meer en meer autowrakken geplaatst op deze terreinen en er komen meer en meer bedrijven bij die zich bezig houden met de afbraak van deze wrakken.

De controleactie is het sluitstuk van een integrale aanpak van het probleem, waarbij 18 manschappen van de politie werden ingezet met bijstand van de volgende diensten: Sociale inspectie, Economische inspectie, Toezicht welzijn op het werk, Milieuinspectie met bijstand van de milieuambtenaar van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, OVAM en Dienst Vreemdelingenzaken.
Door deze multi-disciplinaire actie wil de PZ Sint-Pieters-Leeuw de wildgroei een halt toeroepen en de situatie ter plaatse normaliseren.

Op het terrein werden circa 500 voertuigen, vnl.autowrakken ,aangetroffen verdeeld onder tal van kavels gehuurd door 24 verschillende personen dewelke er garageaktiviteiten uitbaatten zonder vergunning.
In totaal werden er 40 personen op het terrein gecontroleerd, waarvan er 14 illegale personen bestuurlijk werden aangehouden. Na controle door de dienst Vreemdelingenzaken die aan de actie deelnam worden er heden twee personen overgebracht naar een gesloten instelling met het oog op repatriëring.
De andere illegalen kregen een bevel het land te verlaten of formulieren ter regularisatie uitgereikt door de dienst Vreemdelingenzaken en dienden terug in vrijheid te worden gesteld.
Er werden door de deelnemende diensten diverse PV’s opgesteld van illegale afvalverwerking, zwartwerk en inbreuken op de sociale en economische wetgeving.
De lokale politie en de milieuambtenaar gaan heden over tot de voorlopige verzegeling van 3 panden op basis van brandveiligheid.
De niet in regel zijnde bedrijven krijgen allen een schrijven van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om zich in regel te stellen met de nodige vergunningen of het terrein spoedig te ontruimen.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: