BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 4 DECEMBER 2008

001 Verslag gemeenteraad 06.11.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op
het gemeentesecretariaat.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
002 Belasting op het ophalen van huisvuil – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
003 Belasting op huisvuilzakken – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 18 STEMMEN VOOR EN 11 STEMMEN TEGEN
004 Aanvullende belasting op de personenbelasting – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
005 Opcentiemen leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen – dienstjaar
2009 – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
006 Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
007 Bijkomende aanvraag – toelage aan instellingen voor gehandicapten 2008 –
goedkeuring.

Bijkomende aanvraag van Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste tot het bekomen van
een toelage voor de opname van 1 gehandicapte persoon. Gelet op art. 42 van het nieuwe gemeentedecreet. Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 6 november de lijst met aanvragen van 2008 heeft goedgekeurd. Overwegende dat de aanvragen tot 31 december 2008 mogen ingediend worden. De berekeningswijze van deze toelage voor 2008 zoals vastgesteld in de bijlage van de
begroting 2008 bedraagt 125,- euro per opgenomen inwoner voor beschutte Werkplaats
Pajottenland e.a. _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 Aangepast gebruiksreglement polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
Wijziging van de gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het jeugdcentrum
Laekelinde
Aanleiding voor de wijzigingen:
– Het dalende aantal fuiven wegens eerdere genomen beperkende maatregelen.
– De hoge huurprijs van de zaal en bijkomende kosten waardoor fuiven organiseren
verlieslatend werd.
– De grote vraag van particulieren naar een locatie voor de organisatie van
activiteiten.
Voornaamste wijzigingen
– De verdeling van weekendtarief in “activiteiten” en “fuiven”.
– Een billijke prijs voor de huur van de zaal zodat activiteiten organiseren in Laekelinde
aantrekkelijker wordt.
– Toelaten dat andere categorieën dan verenigingen (particulieren) fuiven
organiseren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
009 Jaarverslag 2007 – overzicht van de toestand van het bestuur en van de
gemeentezaken – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
010 Begroting 2009 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – goedkeuring.
De begroting dienstjaar 2009 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd
door de algemene vergadering van de vzw op 30/10/2008 goedgekeurd en ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
011 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werd door de
algemene vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 30/10/2008. Ze werd ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Sportcentra – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Sportcentra werd door de algemene
vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 05.11.2008. Ze werd ter kennisgeving
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17.11.2008.
Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
013 Goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en
buitengewone dienst) – gemeente – dienstjaar 2008 – kennisname.

De heer gouverneur van Vlaams-Brabant deelt in zijn brief van 3 november 2008 mede dat
hij kennis heeft genomen van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst)
– jaar 2008 (gemeentebegroting) en hij geen reden ziet om schorsend op te treden.
_ KENNISGENOMEN
014 Politie – Goedkeuring door de provincie Vlaams-Brabant van de begrotingswijziging
nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) politiezone – dienstjaar 2008 – kennisname.

De provincie Vlaams-Brabant zendt een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van
23 oktober 2008 waarbij de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst) van
de politiezone Sint-Pieters-Leeuw voor het dienstjaar 2008 wordt goedgekeurd.
_ KENNISGENOMEN
015 Politie – Begroting 2009 en toelichting van de politiezone – goedkeuring.
De politiebegroting en de toelichting bij de politiebegroting werden u samen met de
agenda van de financiële commissie overgemaakt.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Gemeentebegroting 2009 en bijlagen – goedkeuring.
De begroting, de bijlagen bij de begroting, het meerjarig financieel beleidsplan en de
beleidsnota en het syntheserapport werden u reeds overgemaakt.
Alle voornoemde documenten zullen bij dit agendapunt besproken worden.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
017 Aankoop speeltoestellen en zitbanken gemeentelijke speeltereinen – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

De beslissing houdende vaststellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering
van speeltoestellen en zitbanken ten behoeve van de gemeentelijke speelterreinen wordt
goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad
Raming : € 30.000,00
Kredieten voorzien op de buitengewone begroting onder artikel 761/725/54
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
_ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Leveren van verkeersborden, toebehoren en straatmeubilair – goedkeuren bestek en
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

Bij het herinrichten van straten en het vernieuwen en/of wijzigen van de bestaande
wegsignalisatie dient de gemeente jaarlijks nieuwe verkeersborden, wegsignalisatie en
toebehoren aan te kopen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bijzonder bestek 2008-088 goed te keuren, de
voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Door de dienst wordt een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voorgesteld.
Het geraamde bedrag van 9.000 € (btw incl.) kan gefinancierd worden met de kredieten
ingeschreven op de buitengewone begroting dienstjaar 2008 – code 423.741.52
_ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
020 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16
december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
021 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
022 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd
023 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
024 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.

Sint-Pieters-Leeuw, 17 december 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

%d bloggers liken dit: