REGIO: – Het Vlaams Parlement heeft nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd op maat van scholen in de Vlaamse Rand. Er is nu een decretale basis die scholen van het basisonderwijs in de Rand straks de mogelijkheid geeft om voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Scholen van het secundair onderwijs zullen in de Rand dan weer 70% van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. De Vlaamse Regering zal vastleggen welke gemeenten deze extra mogelijkheden krijgen.

De scholen in de Vlaamse Rand kampen met specifieke uitdagingen. Zo komen er steeds meer leerlingen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar scholen in de Vlaamse Rand: op 10 jaar tijd is hun aantal met +37% toegenomen. Slechts 60% van alle scholieren in het secundair onderwijs van de Rand heeft Nederlands als thuistaal: 10 jaar geleden ging het nog om 76% van de scholieren. Dit leidt er toe dat inwoners van de Vlaamse Rand er soms niet in slagen om hun kinderen in te schrijven in een school in hun eigen gemeente of in een naburige gemeente. De onderwijskwaliteit in de scholen komt bovendien onder grotere druk te staan. Er is een aanzuigeffect omdat de scholen in de Rand altijd kwalitatief onderwijs aanboden en omdat er in de voorbije jaren fors werd geïnvesteerd in extra capaciteit. In de periode tussen 2010 en 2022 zal er meer dan € 70 miljoen geïnvesteerd zijn in de onderwijszones Dilbeek, Halle en Vilvoorde: goed voor 5.000 extra plaatsen in het basisonderwijs en 3.700 extra plaatsen in het secundair onderwijs. Het is duidelijk dat er in de toekomst nog extra investeringen nodig zijn in de schoolcapaciteit in de Rand én dat er ook inschrijvingsregels nodig zijn die afgestemd zijn op de situatie in de Rand.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft nu nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd op maat van de scholen in de Vlaamse Rand. Concreet zullen basisscholen in de Rand de mogelijkheid krijgen om voorrang te geven aan kinderen die in de eigen gemeente wonen. Zo kan vermeden worden dat kinderen geen plaatsje vinden in een school in hun eigen gemeente omdat er veel kinderen uit andere gemeenten instromen. Scholen van het secundair onderwijs zullen in de Rand dan weer 70% van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. Zo wordt iedereen die kiest voor het Nederlands ook beloond voor die keuze. De Vlaamse Regering zal oplijsten in welke gemeenten scholen deze extra mogelijkheden krijgen.

De gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan een beleid op maat”, zegt minister van Onderwijs én Vlaamse Rand Weyts. “We kampen in onze streek met een sterke instroom van anderstaligen. Kinderen vinden soms geen plaats meer in hun eigen gemeente. De onderwijskwaliteit komt onder druk te staan. We zouden nu voorrang kunnen geven aan wie effectief in onze regio woont én aan wie consequent kiest voor de Nederlandse taal”.

De nieuwe inschrijvingsregels worden van kracht op 1 september 2022.

%d bloggers liken dit: