RUISBROEK: – Fluxys Belgium nv heeft een aanvraag ingediend om voetwet nr. 11, langs de Beemdstraat (t.h.v. bedrijventerrein Catala) in Ruisbroek, te verplaatsen. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek. Eventuele bezwaren kunnen tijdens dit openbaar onderzoek ingediend worden.

2016-05-11-verplaatsen-voetweg-11
Rooilijn (deel) voetweg nr. 11 / Gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 11 / Beemdstraat – Bedrijventerrein Catala te 1601 Ruisbroek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt overeenkomstig art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij decreet van 4 april 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2014, ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad in zitting van 28 april 2016 kennis heeft genomen van de aanvraag van Fluxus Belgium nv om een deel van de voetweg nr. 11, zoals ingeschreven in de Atlas van de buurtwegen, te verleggen.

Het dossier ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, 1ste verdieping, bureau technische dienst, afdeling Openbare Werken. Het openbaar onderzoek vangt aan op 9 mei 2016 en eindigt op 13 juni 2016. Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen binnen deze termijn via een met de post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

%d bloggers liken dit: