GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag stonden enkele agendapunten mbt de begroting 2015 en meerjarenplanning van de gemeente.

Vorig jaar werd een meerjarenplan 2014-2019 opgesteld, zonder belastingverhogingen en met een uitgewerkt besparingsplan.

Jos Speeckaert, schepen voor Financiën en Begroting:
Bij het opstellen van het budget 2015 was het dan ook duidelijk dat dit budget zou moeten voldoen aan de reeds vooraf afgesproken maatregelen om de vereiste evenwichten te behalen.
In de exploitatie werd het uitgewerkte besparingsplan verder geïmplementeerd. Het OCMW en de politiezone houden zich aan de vooropgestelde werkingstoelagen, respectievelijk 3.750.000,00 € en 3.766.000,00 €. Daartegenover stijgen de uitgaven voor de brandweer voortdurend. Vanaf 2015 wordt hiervoor een jaarlijks bedrag van meer dan 1.400.000,00 euro voorzien. De personeelsbesparing waarbij bepaalde gepensioneerden niet meer vervangen zullen worden, werd al gedeeltelijk gerealiseerd en wordt voortgezet tijdens de resterende looptijd van de legislatuur. Het geheel van al deze besparingsmaatregelen in de exploitatie brengt de totale exploitatieuitgaven voor 2015 op 33.911.951,00 € en dit ten opzicht van 36.579.385,00 € exploitatieontvangsten.
Deze exploitatieontvangsten liggen ruimschoots lager dan het bedrag van 2014. Dit is grotendeels te wijten aan achterstallige inkomsten uit de personenbelasting van ongeveer 2 miljoen euro, die ons in 2014 nog werden doorgestort door de FOD financiën.
Daarnaast werd er in dit budget ook rekening gehouden met de verminderde subsidies voor de Vlaamse Beleidsprioriteiten wat toch een minderontvangst van 25.000,00 €/jaar betekent en met de verminderde subsidies voor GESCO’s. Er worden geen nieuwe eigen gemeentebelastingen ingevoerd.

Investeringen
Voor de investeringen werd een ambitieus plan opgesteld voor de periode 2014-2019. Hierbij werd rekening gehouden met de reeds voorgestelde gebouwenpuzzel (vernieuwingen, verkopen,…). De investeringen voor 2015 bedragen 6.632.307,64 €,
2013-09-09-fabriekstraat_01Het voornaamste project is zeker de vernieuwing van de Fabriekstraat. Die werken zullen in 2015 starten en zullen in verschillende fasen worden gerealiseerd. Het einde van die werken is voorzien tegen 2017.
Verder blijven wij investeren in het vernieuwen van voetpaden en het asfalteren van straten die aan vernieuwing toe zijn. In 2015 starten wij ook met het vernieuwen van de fietspaden aan de Galgstraat en de Pepingensesteenweg. Het traject van dit project bedraagt ongeveer 5 km en zal in 3 fasen worden uitgevoerd. In 2015 zal de studie worden uitgevoerd en zullen de nodige onteigeningen worden gerealiseerd. Tijdens de eerste fase zal het verkeersknooppunt aan “Het Pauwke” ook worden aangepakt om een vlottere doorstroming te bekomen.
In het kader van energiebesparende maatregelen zal het gemeentehuis ook grondig worden aangepakt en zal naast de aanbouw van de loketten ook de centrale verwarming worden vernieuwd.
Om de uitbreiding van de kinderopvang te kunnen realiseren voorzien wij ook de aankoop van een gebouw aan de nieuwe school “De Groene Parel” in het Negenmanneke. Hiervoor wordt 800 000 euro uitgetrokken.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

Een paar jaar geleden hebben wij opdracht gegeven om een hydronautstudie op te maken om de gevoelige punten inzake wateroverlast vast te leggen. Na de eerste resultaten hebben wij beslist om 3 projecten prioritair aan te pakken. Het gaat om watergevoelige gebieden in Vlezenbeek (Groenstraat), in Zuun aan de Dikke Linde en aan de wijk “Witte Roos”. Ook voor deze werken worden vanaf 2015 kredieten voorzien.
Omdat werd vooropgesteld om jaarlijks maximaal 3 miljoen euro te lenen om onze schulduitgaven onder controle te houden, zullen we in 2015 het oud containerpark en de bijhorende loodsen verkopen. Deze staan leeg nadat alles naar de site op de Pepingensesteenweg is verhuisd.
Ook het gebouw waar momenteel het vredegerecht is gehuisvest zal in 2015 verkocht worden. Het vredegerecht zal normaliter een nieuwe stek krijgen in de huidige bibliotheek van Zuun.
Het budget werd opgemaakt overeenkomstig de regels van de BBC en is in evenwicht.

%d bloggers liken dit: