HALLE-VILVOORDE / SINT-PIETERS-LEEUW: De burgemeesters van Halle-Vilvoorde wensen de volgende Vlaamse regering bijzondere aandacht besteedt aan de specifieke problematiek waarmee de Rand ( en bij uitbreiding Halle-Vilvoorde) in versneld tempo wordt geconfronteerd.
2014-05-09_34-burgemeesters_01 2014-05-09_34-burgemeesters_02
Indien onze regio haar eigenheid wil behouden – een economisch sterke Vlaamse en gastvrije regio – dan zal een doortastend beleid nodig zijn. In dat kader dringen de burgemeesters aan op een fundamentele versterking van het beleid voor de brede Vlaamse rand in Halle-Vilvoorde. De aanbevelingen ter zake staan duidelijk geformuleerd in het streekcharter Haviland, het Streekpact Resoc, en de centrumnota Resoc. Deze aanbevelingen worden onderschreven door de beleidsorganen van Haviland en Resoc en genieten een brede consensus in Halle-vilvoorde en in de provincie Vlaams-Brabant. De Burgemeesters engageren zich om deze aanbevelingen permanent onder de aandacht te houden en als eisenbundel te verdedigen naar andere overheden toe.
2014-05-09_34-burgemeesters_03 2014-05-09_34-burgemeesters_04
In het bijzonder genieten de 4 volgende punten de hoogste prioriteit:

1) De burgemeesters wensen het sluitend engagement van de volgende Vlaamse-Regering dat de historisch gegroeide achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde op het vlak van de noodzakelijke welzijnszorgvoorzieningen op korte termijn wordt ingelopen. vooral op het vlak van kinderopvang, het welzijnswerk, de seniorenzorg, de jeugdbijstand, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg blijft Halle-Vilvoorde sterk onderbedeeld in vergelijking met de andere Vlaamse Regio’s. Halle-Vilvoordemoet worden beschouwd als een volwaardige regio in een volwaardige provincie.
Dit impliceert dat tijdens de komende legislatuur het niveau van welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde het niveau van het gemiddelde in andere provincies moet bereiken.

2) De burgemeesters benadrukken het grote belang van het lokale beleidsniveau om de forse demografische groei in de Rand – vooral tengevolge de uitdeinende hoofdstad – op een goede manier op te vangen. De lokale besturen uit de Rand en de stad Halle staan voor toenemende uitdagingen op het vlak van noodzakelijkevoorziening zoals kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid,… Deze forse groei creërt een probleemsituatie die vergelijkbaar is met deze van grote stedelijke agglomeraties.
Daarom pleiten de burgemeesters van Halle-Vilvoorde voor een voorafname van het gemeentefonds naar analogie met de voorafname die bestaat ten behoeve van de kustgemeenten ter ondersteuning van hun specifieke uitdagingen.
Concreet wensen de burgemeesters een versterking van het Gemeentefonds om een voorafname ten belope van 1,3%van het Gemeentefonds te voorzien voor de versterking van de Randgemeenten en Halle. Er dient bovendien extra ondersteuning te komen voor alle andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde.

3) De burgemeesters wensen dat de komende Vlaamse regering zich engageert om de specifieke centrumfunctie van de steden Vilvoorde en Halle te erkennen.
De Stad Halle neemt een belangrijke centrumfunctie op en heeft een belangrijke symboolwaarde voor het Vlaamse karakter van onze regio onder meer door zijn ligging tussen Brussel en Wallonië. Zonder de instrumenten waarover de Vlaamse centrumsteden beschikken – zoals extra middelen voor de VDAB, een justitiehuis, flankerend onderwijsbeleid,… – dregt deze symboolwaarde uitgehold te worden.
De burgemeesters vragen een duidelijk engagement van de komende vlaamse Regering om Vilvoorde en Halle de erkenning te geven die ze nodig hebben om de vlaamse eigenheid van de regio te vrijwaren.

4)De burgemeesters wijzen er op dat de mobiliteitsproblematiek van Halle-Vilvoorde gevolgen heeft voor het hele land.
Ze vragen een doortastende en geïntegreerde aanpak van de hogere overheden én een intergemeentelijke mobiliteitsplanning om ze gebiedsgericht en op maat van verschillende regio’s in Halle-Vilvoorde te realiseren.
Daarbij dient werk gemaakt te worden van de onderlinge afstemming van verschillende vervoersmiddelen (trein, tram, bus, auto) en het gezamelijk managen van verkeerstromen, vrachtroutes, sluipverkeer en parkeerproblemen.

2014-05-09_34-burgemeesters_05De burgemeesters engageren zich om deze verklaring voor de verkiezingen aan te kaarten bij hun partij-instanties met het verzoek om dit mee te nemen naar de onderhandelingen voor de volgende vlaamse regering.
De burgemeesters zullen deze voorstellen bovendien spontaan overmaken aan de onderhandelaars van de toekomstige Vlaamse Regering.

%d bloggers liken dit: