SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 september 2012 in Sint-Pieters-Leeuw.

001 Verslag gemeenteraad 6 september 2012 – goedkeuring.
Het verslag van de raadszitting van 6 september 2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

002 Wijziging meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter – goedkeuring.
003 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Pieter – aktename.
004 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen – aktename.
005 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec – aktename.
006 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis – aanpassingen – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis goed te keuren mits aanpassingen.
007 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – aanpassingen – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis goed te keuren mits aanpassingen.
008 Budget 2013 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec – aktename.
009 Budget 2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen – aktename.
010 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter – aktename.
011 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter-In-Banden – aktename.
012 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Stefaan – aktename.

013 Gebouw gelegen Kerkstraat 12 te Ruisbroek – vernieuwen zink van de dakgoten – goedkeuring.
Het bestek voor de vernieuwing van de zink van de dakgoten van bovenvermeld gebouw wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd.

014 Verkoop eigendom Generaal Lemanstraat – princiepsbeslissing openbare verkoop en vaststellen voorwaarden – goedkeuring.
De verkoop van het eigendom gelegen Generaal Lemanstraat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgende voorwaarden worden aan de verkoop gekoppeld:
• de betaling van de verkoopprijs die minstens gelijk is aan de geschatte waarde van het goed, bepaald in het schattingsverslag van de ontvanger der Registratie. Een actualisering van de schatting is in aanvraag;
•alle kosten die uit de verkoop voortvloeien zijn ten laste van de koper. De verkoop zal openbaar geschieden.
Het college wordt gemachtigd om een notaris aan te duiden die de verkoopprocedure zal organiseren en afronden.

015 Verlenen opstalrecht buitentennispleinen Wandelingenstraat 52 – princiepsbeslissing en goedkeuring overeenkomst.
De overeenkomst voor het verlenen van een recht van opstal aan de vzw Ruisbroekse Tennisclub (RTC) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze overeenkomst vervangt de overeenkomsten van 19 maart 1985 en 4 juni 2003. Het recht van opstal wordt verleend voor de buitentennisvelden in de Wandelingenstraat en wordt afgesloten voor bepaalde duur, die een aanvang neemt bij de ondertekening van de overeenkomst en eindigt uiterlijk 31 december 2051.
Het college wordt gemachtigd de overeenkomst administratief af te ronden.

016 Telenet – ondergronds brengen van het gevelnet in de Vredelaan – goedkeuring offerte.
De gemeenteraad van 22 december 2011 keurde de offerte van Iverlek goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet is aan deze werken gekoppeld. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten voor het ondergronds brengen van het gevelnet 7.929,72 euro inclusief btw. Voornoemde offerte wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

017 Telenet – ondergronds brengen van het gevelnet in de Alfons Vandenboschstraat – goedkeuring offerte.
De gemeenteraad van 22 december 2011 keurde de offerte van Iverlek goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet is aan deze werken gekoppeld. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten voor het ondergronds brengen van het gevelnet 23.512,87 euro inclusief btw. Deze opdracht is uitvoerbaar na goedkeuring van begrotingswijziging 2.
Voornoemde offerte wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

018 I.W.V.B. – netvernieuwing Vredelaan – goedkeuring offerte.
In het kader van het voetpadenprogramma en gelet op de huidige toestand moet het beschadigde en verouderde voetpad worden heraangelegd. Eveneens dient het verouderde waterdistributienet (Eternit) dringend vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte van 2 november 2011 van de Intercommunale I.W.V.B. bedragen de kosten voor deze fase 74.766,18 euro inclusief 6 % btw waarvan volgens haar schrijven van 27 decelmber 2011:
• rendabel: 26.871,75 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. met recht op C- aandelen ten gunste van deze maatschappij;
• niet rendabel: 47.894,43 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. via het ‘Aanvullend Investeringsfonds’.
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.RU.01/311.035. De offerte van I.W.V.B. en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

019 IWVB – netvernieuwing waterleiding Alfons Vandenboschstraat – goedkeuring offerte.
In het kader van het voetpadenprogramma en gelet op de huidige toestand moet het beschadigde en verouderde voetpad worden heraangelegd. Eveneens dient het verouderde waterdistributienet (Eternit) dringend vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte van 30 november 2011 van de Intercommunale I.W.V.B. bedragen de kosten voor deze fase 127.904,20 euro inclusief 6 % btw waarvan volgens haar schrijven van 12 januari 2012:
• rendabel: 41.564,15 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. met recht op C-
aandelen ten gunste van deze maatschappij;
• niet rendabel: 86.340,05 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. via het ‘Aanvullend Investeringsfonds’.
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.RU.01/311.036A. De offerte van I.W.V.B. en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

020 Aankoop vrachtwagen met kraan en container – goedkeuring.
De beslissing houdende vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een vrachtwagen met kraan en containersysteem wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal gegund worden bij wijze van algemene offerteaanvraag.

021 Goedkeuring huishoudelijk reglement kinderdagverblijven Jip en Janneke en Kortjakje.
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderdagverblijven dient omwille van gewijzigde regelgeving aangevuld en/of gewijzigd te worden. We brachten tevens enkele aanpassingen aan ter verduidelijking. De kinderdagverblijven leggen het gewijzigde huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Na goedkeuring zal het nieuwe reglement aan alle ouders en medewerkers worden bezorgd.

022 Huishoudelijk reglement dienst voor Opvanggezinnen – goedkeuring.
Het huishoudelijk reglement van de dienst voor Opvanggezinnen dient omwille van gewijzigde regelgeving aangevuld en/of gewijzigd te worden. De dienst bracht nog enkele bijkomende aanpassingen aan ter verduidelijking. De dienst legt het gewijzigde reglement ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Na goedkeuring zal het nieuwe reglement aan alle ouders en onthaalouders worden bezorgd.

023 Politie – aankoop server – goedkeuring.
Voor het informaticaprogramma voor de digitale archivering is er een update. Deze update is gratis, maar de huidige server voldoet niet meer. Hierdoor dienen we een nieuwe server aan te kopen.
Het bestek en de wijze van gunning van deze aankoop wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 Politie – mobiliteit 2012/04 – goedkeuring.
In onze politiezone zijn er volgende openstaande betrekkingen:
• 1 hoofdinspecteur van politie voor de dienst Verkeer;
• 1 Inspecteur eerste lijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren via mobiliteitsronde 2012/04.

025 Politie – begrotingswijziging nr. 2 – politiezone – gewone en buitengewone dienst – goedkeuring.
026 Budgetwijziging nr. 2 – gemeente – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring.

%d bloggers liken dit: