SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen gaf maandag 20 februari 2012 een negatief advies ivm de aanvraag van Stedenbouwkundig attest voor een achterliggend perceel gelegen tussen de Depauwstraat en het Colomapark.

Advies stedenbouwkundige aanvraag J. Depauwstraat 106, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20/2/2012 van het stedenbouwkundig attest voor een perceel gelegen langsheen de J. Depauwstraat.

De beoordeling van het CBS, als uitvoering van art. 1.1.4 van de codex , is gebaseerd op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische en sociale gevolgen, houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de VCRO:

– het ruimtegebruik en de bouwdichtheid: 10 wooneenheden op een perceel van 30 a 59 ca betekent een dichtheid van 30,6 wooneenheden/ha. Daar de bebouwing met 9 woongelegenheden in tweede orde wordt voorzien, daar de bouwdichtheid overdreven is voor een dergelijk ontsloten perceel, daar de bouwtypologie niet aanluit in zijn onmiddellijke omgeving, is de aanvraag niet in overeenstemming met de algemeen gangbare en stedenbouwkundig aanvaarde normen.

– visueel-vormelijke elementen: In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen meergezinswoningen (met platdak). Het gebouw vindt geen aansluiting met de verkaveling langs de Sint-Sebastiaanstraat. Dergelijke configuraties met een erfdienstbaarheid van doorgang hebben een ongunstig effect op het straatbeeld.

– het bouwen van woningen en het toelaten van een toenemende verharding zal wateroverlast met zich mee brengen.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is (of kan gebracht worden met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Conclusie: het stedenbouwkundig attest werd negatief beoordeeld.
Martin Schoukens
Schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

%d bloggers liken dit: