DE RAND: – Vandaag keurde de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS het flankerend beleid ‘Vlaams strategisch gebied rond Brussel’ goed. Deze beslissing bevat 63 maatregelen ter versterking van het eigen karakter van de Vlaamse Rand.

Dit flankerend beleid bevat een hele reeks maatregelen (63) om de negatieve effecten van de grootstad Brussel op de Vlaamse Rand te milderen. Nagenoeg alle ministers zijn hierbij betrokken en engageren zich gezamenlijk een hele reeks maatregelen tot uitvoering te brengen op het vlak van mobiliteit, economie en werk, wonen en huisvesting, welzijn, onderwijs en jeugd, open ruimte, geluidshinder, ontvangst en integratie en toerisme. Minister Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse Rand, zal de voortgang van de verschillende maatregelen opvolgen en er halfjaarlijks over rapporteren.

Minister Bourgeois: “Het flankerend beleid behelst nagenoeg alle beleidsdomeinen. Wat mijn bevoegdheden betreft zetten we verder in op een goed uitgebouwd ontvangst- en integratiebeleid. Ik denk hierbij aan de oprichting en versterking van integratiediensten in de gemeenten van de Vlaamse Rand, de verdere uitbouw van taalondersteuningsinitiatieven en taalpromotie, een verbetering van het toeristisch onthaal voor de regio Groene Gordel en een versterking van het toeristisch-recreatief aanbod. Ook de collega-ministers laten zich niet onbetuigd. Zo wordt er ingezet op een maximaal behoud van de open ruimte door verdere aankoop en beheer van natuur- en bosgebieden en wordt het openruimte netwerk versterkt met het instrument van de landinrichting. Er komt een uitbreiding van de middelen Taal en Rand voor het basisonderwijs in heel Vlaanderen alsook taalondersteuning voor het secundair onderwijs in Halle-Vilvoorde. Er is eveneens een extra investeringsdotatie voor Vlabinvest die de mogelijkheid tot wonen in eigen streek moet versterken. Heel wat mobiliteitsmaatregelen worden eveneens voorbereid met als doel de verkeersknoop rond Brussel aan te pakken.”

Met deze beslissing is er een duidelijk engagement op basis waarvan de verschillende bevoegde ministers het flankerend beleid kunnen verder zetten of opstarten. Voor ons is deze beslissing, naast de definitieve vaststelling van het GRUP een positief gegeven. Het GRUP zet in op het maximale behoud van de open ruimten en de groene gordel en bakent duidelijk grenzen af waarbinnen verdere ontwikkeling nog kan.

Tegelijkertijd keurde vandaag de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS de definitieve vaststelling van het GRUP “Afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden” goed.

Minister Bourgeois : “Vandaag nam de Vlaamse Regering nog beslissingen waaruit duidelijk blijkt dat deze Vlaamse Regering versterkt inzet op een positief beleid ten aanzien van de Vlaamse Rand. Zo gaf de minister-president toelichting bij de stand van zaken in uitvoering van START (Strategisch Actieprogramma voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio). Van minister Muyters is er de definitieve vaststelling van het GRUP. Van mezelf is er een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van vzw Vlaamse Rand. Ook andere ministers nemen initiatieven. Als minister verantwoordelijk voor dit Vlaamse Randbeleid ben ik tevreden dat we als ploeg op verschillende terreinen handelen vanuit eenzelfde aanpak en we het Vlaams Regeerakkoord hierdoor uitvoeren, nl. een actief beleid ter ondersteuning van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel en ter versterking van de leefbaarheid ervan.”

%d bloggers liken dit: