Sint-Pieters-Leeuw – Beersel

Van 14 februari tot 14 april loopt het openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’. Dit plan vloeit voort uit het eindrapport dat de globale visie op de ontwikkeling van de regio’s Zaventem, Zellik-Groot-Bijgaarden en Sint-Pieters-Leeuw – Beersel vastlegt.

Ook de provincieraad van Vlaams-Brabant bracht haar advies uit op het plan.

De raad uit haar bezorgdheid over het lage ambitieniveau van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De resultaten die worden voorgelegd beantwoorden niet aan de taakstellingen voor wonen en werken van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Een belangrijk aandachtspunt betreft het zeer lage aandeel oppervlakte voor bijkomende bedrijvigheid. We stellen vast dat van verder beknibbeld wordt op het aantal hectaren bijkomende bedrijvigheid“, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

De provincieraad maakt ook ernstig voorbehoud bij de haalbaarheid van de geplande ontwikkelingen. De Vlaamse overheid zet vooral sterk in op herstructurering van bestaande bedrijvenzones en biedt slechts in beperkte mate nieuwe ruimte voor bedrijvigheid.
We ondersteunen de reconversie-opgave maar wijzen wel op het feit dat in zo’n grootschalige herstructurering de overheid met aanzienlijke financiële bijdragen de vaak onrendabele sanerings- en herstructureringsprojecten zal moeten gaan ondersteunen. Het gebrek aan een aanvullend instrumentarium doet toch wel vragen rijzen over de haalbaarheid ervan“, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser.

Ten slotte is er een onvoldoende afstemming met een aantal fundamentele opties die vanuit de provincie naar voren geschoven zijn.
We ontwikkelden zo een visie voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. Maar de krachtlijnen van het provinciale masterplan voor dit gebied worden onvoldoende meegenomen in het gewestelijk plan“, besluit gedeputeerde Julien Dekeyser.

%d bloggers liken dit: