Sint-Pieters-Leeuw voert zware belastingen in voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie


SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond in Sint-Pieters-Leeuw werd een gemeentelijk reglement op het openen van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd.

Er zal  een openingsbelasting ingevoerd worden van 6.000 € en een jaarlijkse belasting van1.500 € voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.

De Raad :

Gelet op de wet van 29 januari 1999 betreffende de wijziging van de wet op de avondsluiting.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet , meer bepaald artikelen 119 en 119bis.
Gelet op de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, meer bepaald de artikelen 6 en 18;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 30 mei 2010.
Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels en van private bureaus voor telecommunicatie in zones met een hoge concentratie van huisvesting niet opportuun is en gelet op de geluidshinder en de verstoring van de openbare orde die deze handelszaken kunnen veroorzaken;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een uniform reglement te maken.
Gelet op de maatschappelijke overlast die mogelijk gecreëerd wordt door de aanwezigheid vannachtwinkels.
Overwegende dat de verkoop en de onmiddellijke consumptie van alcohol mogelijk leidt tot openbare dronkenschap en vandalisme.
Overwegende dat de verkoop van drank en voedingswaren door nachtwinkels hen een verdoken horecafunctie bezorgt.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging,MET ALGEMENE STEMMEN.

Verder wordt in artikel 5 over de Vestigingsvergunning bepaalt dat:

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt er geopteerd om de vestiging van nachtwinkels en privaat bureau voor telecommunicatie enkel toe te laten langsheen de Bergensesteenweg (N6). Dit is om het algemene woonkarakter in de wooncentra en woonwijken niet te verstoren, daar nachtwinkels handelszaken zijn die vaak gepaard gaan met diverse vormen van overlast (de openingsuren van de handelszaken kunnen de leefbaarheid en/of nachtrust van burgers verstoren). Daar de Bergensesteenweg een (invals)weg is in de gemeente die zowel overdag als ‘s nachts veel activiteit kent, lijkt het opportuun dergelijke handelszaken enkel langsheen deze baan te tolereren/organiseren.