Landbouwers krijgen voortaan aanleg van erosiedam volledig terugbetaald

VLAAMS-BRABANT: – Erosie zorgt voor heel wat schade aan akkers. Landbouwers die een plantaardige dam aanleggen om zo de vruchtbare grond op hun akkers te houden krijgen voortaan hun kosten volledig terugbetaald via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Gevolgen van erosie
Tijdens hevige of langdurige regenbuien zorgt afstromend modderwater zowel op akkers als in lagergelegen gebieden voor problemen. Zaaigoed spoelt weg of raakt begraven, wat opbrengstverlies veroorzaakt. Daarnaast leidt wegspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot vervuiling en eutrofiëring van waterlopen en waterbodems.
Straten en gebouwen kampen met water- en modderoverlast, en de modder zorgt voor aanslibbing van riolen, waterlopen en wachtbekkens. Op lange termijn vermindert ook de bodemkwaliteit, wat de landbouwopbrengsten niet ten goede komt.

Oplossingen via maatwerk
Een mirakeloplossing om deze problemen te voorkomen is er niet. De ervaring van de voorbije jaren wees uit dat maatwerk noodzakelijk is. De praktijk leert dat vaak een mix van maatregelen nodig is om de situatie te velde te verbeteren. Hierbij is een brongerichte aanpak onontbeerlijk om de vruchtbare bodems zoveel mogelijk vast te houden. Daarnaast blijft een effectgerichte aanpak nodig om weggespoelde bodemdeeltjes en afstromend water tegen te houden. Bufferzones, dammen en buffergrachten bewezen al hun nut om de gevolgen van erosie in te perken.

VLIF-steun voor plantaardige dammen
Plantaardige dammen onderaan hellende akkers bleken op diverse locaties bijzonder effectief om modderstromen op te vangen.
Een landbouwer die een plantaardige dam tegen erosie aanlegt, recupereert voortaan zijn uitgaven, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. Want het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet 100% subsidie om dit type van niet-productieve investering aan te moedigen.
Bovendien geniet de landbouwer van ondersteuning van een ervaren erosiecoördinator bij de opmaak van het aanvraagdossier. Er is hulp bij het bepalen van de meest geschikte locatie van de dam en bij de aanstelling van een aannemer.

Doe mee!
Wie wil genieten van deze steun bij de aanleg van een plantaardige erosiedam kan contact opnemen met de erosiecoördinator die actief is in zijn gemeente.
Vlaams-Brabant: provincie Vlaams-Brabant, erosie@vlaamsbrabant.be ,016 26 75 73 en IGO, erosie@igo.be ,0496 25 85 13

Deze actie kadert in het demonstratieproject “Samen erosie productief indammen”, met financiële steun van Europa via het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Bericht aan alle landbouwers: Schademelding van hevige regenval

2016-05-31-Kaarskensprocessie_Sint-Laureins-Berchem (17)SINT-PIETERS-LEEUW: – De hevige regenval van vrijdag 27 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016 hebben op verschillende plaatsen ernstige schade veroorzaakt aan bepaalde teelten. Om deze schade te laten vaststellen heeft de gemeente de intentie de landbouwcommissie samen te roepen.

De commissie tot vaststelling van schade is als volgt samengesteld :
De burgemeester, of zijn afgevaardigde, voorzitter.
De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde.
De gewestingenieur van de buitendiensten van de afdeling “ Structuur en Investeringen, van het ALV.
Een expert-landbouwer, door de burgemeester aangewezen.
Een expert-landbouwer op voorstel van de gewestingenieur aangewezen.

Wenst u schade aan teelten te laten vaststellen, dan kan u dit melden voor 20 juni 2016. U kan dit doen via e-mail aan: landbouw@sint-pieters-leeuw.be
Mogen wij u vragen alvast volgende gegevens door te geven:
Uw naam en adres
Uw telefoonnummer/GSM nummer
De aard van het fenomeen (overvloedige regen, overstroming, hagel, wind, … )
Datum van overlast
Aantal percelen en hun ligging
Totaalbedrag raming van de schade
Wij nemen nadien contact met u op voor de verdere behandeling van het dossier.
INFO: 02 371 22 91 – landbouw@sint-pieters-leeuw.be