SINT-PIETERS-LEEUW: – Naast het Wildersportcomplex komt een nieuw park, het Wilderspark. Gelegen tussen de Klein-Bijgaardenstraat, Wilderskasteellaan en de Bergensesteenweg. Er loopt van vandaag tem 14 augustus 2022 een openbaar onderzoek: omgevingsvergunning aanleggen Wilderspark en bufferbekkens.

De aanvraag heeft tot doel een vergunning te bekomen voor het construeren van bufferbekkens inclusief bijhorende rioleringswerken (constructie van kokers ter afvoer van het water naar de Zuunbeek) om het regenwater afkomstig van de Bergensesteenweg (N6) en aangesloten zijstraten, (alsook van Wilderkasteellaan en Frans Baesstraat) op te vangen en vertraagd af te voeren naar de waterloop de Zuunbeek nr. 6554 van 1ste categorie. Deze aanvraag omvat tevens de aanleg en inrichting van het Wilderpark waarin de bufferbekkens gelegen zijn.
De oevers van de bufferbekkens worden gedeeltelijk beplant met oeverbeplanting. Verder worden er in het Wilderspark 3 graseuvels aangelegd. Hiervoor wordt de uitgegraven grond van de bufferbekkens herbruikt. In het park zelf worden bijkomend verschillende bloemenweides en 63 nieuwe bomen aangeplant. Rondom de nieuw aangeplante bomen grenzend aan de Wilderkasteellaan wordt houtkant voorzien. Het park wordt ingericht met parkmeubilair (zitbalken met rugleuning, stortstenen als zitbanken, stapstenen, boomstammen als speelelementen, een vlonder en fietsnietjes). Doorheen het park worden nieuwe paden in halfverharding aangelegd die de toegankelijkheid van het park ten goede komen.

Vellen van bomen en terreinaanlegwerken
• Uitvoeren van reliëfwijzigingen: Het reliëf van het parkgebied wordt aanzienlijk gewijzigd door de aanleg van de bufferbekkens en de grasheuvels.
• Vellen van bomen: ROOIEN
Ter aanleg van de bufferbekkens dient 1 hoogstammige boom gerooid te worden. Het gaat om een esdoorn met diameter 120cm op 1m boven het maaiveld.
Ter aanleg van de paden in halfverharding dient een loofboom met diameter 10cm op 1m hoogte gerooid te worden. Het rooien van deze boom is geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling (op 1m boven het maaiveld heeft de boom een omtrek kleiner dan 1m; de omtrek is ca. 63cm), maar deze handeling wordt wel opgenomen als vegetatiewijziging.
Verhardingen, infrastructuur en technische werken
• Verharding: Aanleg van een voetpad / wandelpad van 2299.48 m² in halfverharding doorheen het Wilderspark.
Hiervoor dient een deel van het bestaande pad van +- 560m² bestaande verharding opgebroken te worden. De voorziene wegen in het park zullen niet worden opgenomen in het openbaar domein, maar blijven onderdeel van het private perceel in eigendom van de gemeente.
Ter aanleg van de uitstroomconstructie naar de Zuunbeek dient de bestaande weg over een oppervlakte van +- 26m² tijdelijk opgebroken te worden. Vervolgens worden de kokers en de volledige uitstroomconstructie gebouwd. Na deze werken wordt de wegenis hersteld in bestaande toestand.
• Waterlopen: Aansluiten van de bufferbekkens op de Zuunbeek, een waterloop van 1ste categorie. Hiervoor worden 3 kokers met een lengte van 13,0m en een helling van 10mm/m aangelegd (3x800x400mm), die de verbinding maken tussen de bufferbekkens en de Zuunbeek. Ter hoogte van de aansluiting op de Zuunbeek is het uiteinde van de kokers gelijklopend met de talud van de Zuunbeek.
• Waterbeheersingswerken:Ten bate van de optimale werking van de 4 bufferbekkens worden 4 overstorten aangelegd. Ter hoogte van de bufferbekkens wordt het bestaande terrein dieper uitgegraven. De bekkens zijn tussen de 0 en 2,5m diep en hebben tezamen een totale oppervlakte van 5524,85 m². Tussen het 4 de en 3 de bekken, in overstort 4, en tussen het 3de en 2de bekken, in overstort 3, worden tevens wandafsluiters met diam 200mm geplaatst. Deze wandafsluiter fungeren enkel in het kader van onderhoud. De opwaartse schuiven dienen dus steeds dicht te zijn en worden enkel geopend wanneer onderhoud dient plaats te vinden.
Waterlopen
Op het einde krijgt het laatste bekken een uitstroomconstructie om aan te sluiten op de Zuunbeek. Dit gedeelte valt binnen de 5 meter zone van de waterloop. Deze onderdelen worden als vergunningsplichtige handelingen opgenomen in het dossier. De werken bestaan uit de aanleg van 3 aaneenliggende RVS-roosters, van 3 kokers (lengte 13m, 3x800x400mm) en van een overstortconstructie (overstort 1) met een kleppenkamer met 3 terugslagkleppen (800x400mm).
• Constructie: Ter hoogte van buffer 1 wordt een vlonderbrug met een lengte van 20m en breedte van 3,15m voorzien als oversteek over het bufferbekken.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zie ook ons artikel van 02/07/2022 – Aanleg Wilderspark – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

%d bloggers liken dit: