SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019 – 2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.


Om dit te realiseren, streeft Sint-Pieters-Leeuw volgende beleidsintenties na:
• Planmatig en onderbouwd – volgens de principes van Gezonde Gemeente – werken aan preventieve gezondheid.
• Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020 – 2025.
• Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling.
• De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid.
• Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding.
• Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders.
• Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente.
• Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren.

Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.

%d bloggers liken dit: