GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond besliste de gemeenteraad om vanaf 2018 voor De Watergroep te kiezen voor de waterdistributie in Sint-Pieters-Leeuw.
Dit betekent dat de waterprijs voor de inwoners met circa 7% zal dalen.

Gordiaanse waterknoop eindelijk ontward
De waterdistributie in Sint-Pieters-Leeuw is tot op heden een complexe aangelegenheid: het water wordt bedeeld door IWVB (intercommunale voor waterbedeling in Vlaams Brabant). lWVB heeft evenwel zelf geen personeel, noch materiaal noch drinkwaterleidingen, en besteedt de waterdistributie uit aan TMVW (Farys), dat op zijn beurt de volledige operaties op het terrein in onderaanneming geeft aan Vivaqua.

Deze ingewikkelde structuur vloeit voort uit akkoorden die 30 jaar geleden werden gesloten met de toenmalige IWVB (thans Vivaqua). Door dure contracten met TMVW en Vivaqua en hoge statutaire uitkeringen aan de vennoten was IWVB de voorbije jaren verlieslatend en dit ondanks het feit dat inwoners van de gemeenten die deel uitmaken van IWVB lang de duurste waterprijzen in Vlaanderen betaalden.

Sint-Pieters-Leeuw – net als 14 andere Vlaams-Brabantse gemeenten – bleef al die tijd daarnaast ook zelf nog vennoot bij Vivaqua en verkocht in 2012 zijn waternet aan Vivaqua.
Deze verkoop werd dan weer voor het gerecht aangevochten door TMVW.

Sint-Pieters-Leeuw en een aantal andere Vlaamse gemeenten vroegen reeds sedert 25 juni 2015 hun uittreding uit Vivaqua. De reden hiervoor was dat Vivaqua ingevolge het samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten van l3 februari 20l4 onder toezicht kwam van de Brusselse regering en dat de Vlaamse gemeenten zich verzetten tegen de fusie van Vivaqua met de Brusselse intercommunale Hydrobru, onder meer omwille van de hoge schulden van Hydrobru (meer dan 500 miljoen euro).

Vivaqua verzette zich tegen die uittreding en de Vlaamse gemeenten verzetten zich tegen de fusie met Hydrobru, wat opnieuw aanleiding gaf tot een reeks processen.

Na het inroepen van een belangenconflict, in december 20ló, door het Vlaams Parlement tegen de fusie van Vivaqua met Hydrobru, werden onderhandelingen gevoerd tussen Vivaqua en de Vlaamse gemeenten die wensten uit te treden. Dit leidde in mei 20l7 tot een akkoord met Vivaqua over de uittredingsvoorwaarden.

Hierdoor werd de weg geopend om een einde te maken aan de lopende processen en aan de complexe structuur van de waterbedeling in deze Vlaams-Brabantse gemeenten.

De gemeenteraad van 25 juni 2017 besliste akkoord te gaan met de uittredingsvoorwaarden die werden onderhandeld met Vivaqua uit de Brusselse intercommunale VIVAQUA en besliste tevens om de vervroegde ontbinding van IWVB te vragen. Parallel besliste IWVB -met instemming van haar aandeelhouders om de verliezen uit het verleden aan te zuiveren. De Uittreding uit Vivaqua zal normaal bekrachtigd worden door de algemene vergadering van Vivaqua van vrijdag 29 september. De ontbinding van IWVB wordt normaal beslist door de algemene vergadering van IWVB van 24 november 2017 .

Sint-Pieters-Leeuw kiest voor ‘De Watergroep’: het water dat voortaan uit de kranen in SintPieters-Leeuw zal stromen wordt hierdoor goedkoper voor de inwoners
Door de stopzetting van IWVB eind 20l7 dienen de gemeenten-aandeelhouders van IWVB een nieuwe watermaatschappij aan te stellen voor de distributie van het drinkwater vanaf januari 20l8.

Met verschillende andere gemeenten uit de Vlaamse rand werd een marktbevraging georganiseerd, ondersteund door BDO. Hieruit kwam ‘De Watergroep’ naar voor als meest voordelige voor Sint-Pieters-Leeuw.

Kiezen voor De Watergroep betekent dat de waterprijs voor de inwoners van Sint_PietersLeeuw met circa 7 % zal dalen. Volgens de berekeningen van BDO zullen de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw over de volgende 5 jaar tot 2022 samen iets meer dan l miljoen euro minder betalen voor hun water dan indien het tarief van IWVB zou blijven gelden. De verwachting is dat de Watergroep ook na 2022 één van de goedkoopste Vlaamse watermaatschappijen zal blijven.

Ook de gemeente doet een goede zaak: het waterleidingsnet wordt overgedragen aan ‘De Watergroep’ en de investeringen in de waterleidingen zullen voortaan gebeuren door ‘De Watergroep’ en vallen dus niet meer ten laste van de gemeentebegroting.
2017-09-28-gebouw_vivaqua-wordt-De-Watergroep-in-2018_01
In de uittredingsafspraken met Vivaqua werd ook vastgelegd dat het personeel van Vivaqua, dat voor IWVB werkte, door de nieuwe operatoren wordt overgenomen met behoud van hun statuut. ‘De Watergroep‘ heeft bovendien toegezegd om de exploitatiezetel van Vivaqua op de Alsembergse steenweg, te Sint-Pieters-Leeuw te huren van de gemeente indien voldoende gemeenten naar De Watergroep overstappen, wat zoals het er nu naar uitziet het geval zal zijn.

Hoewel de overdracht van de activiteiten van Vivaqua naar ‘De Watergroep’ nog een complexe aangelegenheid wordt, zal de burger hiervan niets merken behoudens het feit dat zijn factuur van De Watergroep zal komen en dat de prijs zal dalen. Ook het water dat door de leidingen stroomt zal niet veranderen: de uittredingsmodaliteiten uit Vivaqua bepalen nl. dat het water nog gedurende 18 jaar door Vivaqua aan De Watergroep zal worden geleverd.

Burgemeester, Luc Deconinck: “We zijn tevreden dat we dit zeer ingewikkeld dossier na moeilijke onderhandelingen tot een goed einde hebben kunnen brengen en dat zowel de burger als de gemeente er alleen maar beter van worden. Naast een lagere prijs voor het water en een transparante en eenvoudige structuur zal de gemeente netto minstens 6 miljoen euro van de kapitaalsuitkeríng van Vivaqua als inkomst kunen inschrijven in de begroting van 2018. De precieze afrekening wordt gemaakt na verwerking van de verrichtingen tot 3l december 20l7. Het gaat om een eenmalige inkomst die daarom ook integraal zal besteed worden aan schuldafbouw en financiering van lopende investeringsprojecten.”

Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen: “De keuze voor de Watergroep is voordelig zowel voor de burgers als voor de gemeente. Dat is belangrijk. maar ik wil er ook op wijzen dat ‘De Watergroep’ de grootste Vlaamse drinkwatermaatschappij is en bekend staat voor een uitstekende dienstverlening en know how.
2017-09-28-gebouw_vivaqua-wordt-De-Watergroep-in-2018_04Een belangrijk pluspunt is ook dat de expioitotiezetel in Sint-Pieters-Leeuw verder kan blijven bestaan en dat het personeel van Vivaqua met behoud van zijn statuut kan overstappen naar de nieuwe operatoren. We zijn blij dat de werknemers. die al jaren vertrouwd zijn met de regio, de service voor onze bevolking kunnen blijven verzekeren. Samen met de raad van bestuur van IWVB werd de misgroeide situatie uit het verleden vervroegd afgesloten en konden we het financieel voordeel in de richting van de burger keren
.”

De Watergroep
De-watergroep_logo‘De Watergroep’ (Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening) is de grootste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen. Zij is geen intercommunale maar een publieke coöperatieve vennootschap (CVBA) met als aandeelhouders het Vlaams Gewest en de gemeenten die zijn toegetreden. Het waterbedrijf beschikt over een volume van 163 miljoen m³ drinkwater waarmee het circa 3 miljoen mensen in 175 gemeenten van water voorziet. Dit gebeurt via een net van 32.630km leidingen met 1,3 miljoen aftakkingen. De watergroep heeft 1400 statutaire en contractuele medewerkers in dienst.
Meer info: www.dewatergroep.be

1 comment

 1. Zou het mogelijk zijn om dit artikel te herlezen en te corrigeren waar nodig?

  Ik zie SPL een aantal keren staan met een underscore ipv een koppelteken of waarbij een koppelteken onbreekt.
  Meermaals word een hoofdletter i gebruikt ipv het cijfer 1.
  Een 6 werd zelfs door een o met een accent vervangen.

  Dat een koppelteken ontbreekt of dat die in een underscore veranderd kan ik begrijpen.
  Maar “creatief” gaan spelen met cijfers en die in letters veranderen is toch wel overdreven.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: