2014-11-18-provinciehuis_vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – Vlaams-Brabant presenteert budget in evenwicht voor 2015.

Vlaams regeerakkoord: provincies blijven afgeslankt bestaan
Het Vlaams regeerakkoord stelt dat de provincies blijven bestaan als democratisch verkozen bestuur, maar ze verliezen hun persoonsgebonden materies.
– Provinciefonds zakt in 2015 tot 0 euro.
– Bevoegdheden monumentenwacht, regionale landschappen en bosgroepen worden overgeheveld naar de provincies, maar zonder het benodigde budget.
Grondgebonden materies, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en waterlopen worden herbevestigd als provinciale bevoegdheden.
– Overdracht van persoonsgebonden materies zoals welzijn, cultuur, sport en jeugd naar Vlaanderen wordt voorzien tegen 1 januari 2017 (inclusief personeel, eigendommen en budget).
– De diensten PRIC, onthaalbureau en tolkendienst Pasta gaan naar Vlaanderen op 1 januari 2015.
– Vlabzorginvest (aankoop van gronden voor welzijnsorganisaties in de Rand) wordt toevertrouwd aan de provincie Vlaams-Brabant.
– De provincies moeten terugtreden uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
– Vanaf volgende legislatuur wordt het aantal gedeputeerden teruggebracht van 6 naar 4 en wordt het aantal provincieraadsleden gehalveerd.

Toch presenteert Vlaams-Brabant een budget in evenwicht voor 2015
De provincie Vlaams-Brabant is een zuinige provincie met de laagste belastingdruk van alle Vlaamse provincies. Vlaams-Brabant heft bijvoorbeeld als enige provincie geen algemene provinciebelasting.
Voor 2015 worden in totaal 199 miljoen euro inkomsten voorzien:
51% van de inkomsten wordt gegenereerd uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing, sinds 2002 zijn die bepaald op 332.
1% uit 3 belastingreglementen: vergunningsplichtige bedrijven, aanplakborden en jachtverloven.
5% uit eigen inkomsten: verkoop van eigen patrimonium en actualiseren van inkomgelden.
11 % uit subsidies.
12% uit leningen.
20% als overdracht van het positief resultaat van 2014.
Door het verdwijnen van het provinciefonds moet de provincie de tering naar de nering zetten. Vlaams-Brabant doet dit door de eigen inkomsten te verhogen en te besparen op de interne werking.

Prioritaire doelstellingen in het meerjarenplan 2015-2019
In het meerjarenplan 2015-2019 worden de budgetten verdeeld over 4 grote clusters met onderliggende beleidsdomeinen.
– Ruimte (26%): Waterlopen – Ruimtelijke ordening – Mobiliteit – Milieu en klimaat
– Kenniseconomie: Economie – Europa – Land- en tuinbouw – Onderwijs
– Mens (27%): Welzijn – Gelijke kansen en gezondheid – Ontwikkelingssamenwerking – Wonen – PIVO
– Vrije tijd (18%): Cultuur – Vlaams Karakter – Toerisme – Sport – Recreatie en provinciedomeinen – Uitleendienst

%d bloggers liken dit: