de-RandREGIO: – De besparingsoperatie van de Vlaamse overheid treft vzw ‘de Rand’ bijzonder hard. Bovenop de vermindering met 10% van de subsidies van de Vlaamse overheid voor werkingskosten moet de organisatie immers een structureel tekort wegwerken, veroorzaakt door gestegen personeelskosten (ingevolge anciënniteitsverhogingen) en gestegen vaste kosten voor o.m. onderhoud, energie en gebouwen.

Dit heeft voor gevolg dat ‘de Rand’ een half miljoen euro moet besparen, dit is 10% van de totale dotatie van de Vlaamse overheid. De besparingen vallen vooral in de werkingskosten van verschillende deelwerkingen, waaronder de gemeenschapscentra en taalpromotie, en bij de druk- en verspreidingskost van RandKrant. Vzw ‘de Rand’ werkt al 18 jaar in opdracht van de Vlaamse regering en de provincie Vlaams-Brabant aan het bevorderen en ondersteunen van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. Tot haar activiteiten behoren de exploitatie van zeven gemeenschapscentra, een brede werking rond taalpromotie, de uitgave van RandKrant en gemeenschapskranten, een documentatiecentrum, het Gordelfestival.

Besparingsplan
De Raad van Bestuur van vzw ‘de Rand’ keurde maandagavond 13 oktober 2014 een besparingsplan goed, te implementeren vanaf 2015. De Raad van Bestuur is van oordeel dat elk van de bestaande deelwerkingen essentieel is voor het geheel van de werking en uitstraling van de organisatie en dus verdient verdergezet te worden. Basisoptie voor de Raad van Bestuur was ook om het ervaren team dat de afgelopen jaren veel expertise heeft opgebouwd zoveel als mogelijk te behouden. Twee functies werden uit het organigram geschrapt en toekomstige personeelswissels zullen telkens kritisch bekeken worden.
Op een aantal subsidiëringslijnen, bij de gemeenschapscentra en bij taalpromotie wordt 10% bezuinigd, wat uiteraard een invloed zal hebben op de output. Binnen de beperktere enveloppes zal de organisatie strengere keuzes maken in functie van de missie.
Vanaf 2015 verschijnt er op jaarbasis een gemeenschapskrant minder in elk van de faciliteitengemeenten, maar daarin worden wel korte anderstalige samenvattingen opgenomen, naar het goede voorbeeld van RandKrant. RandKrant zelf zal vanaf 2015 ook één editie op jaarbasis schrappen. De negen nummers zullen maandelijks in de helft van regio in de bus vallen, de andere helft van de regio wordt de maand daarop bedeeld. Op die manier wordt bespaard op de vaste kosten, zo’n 40% . Iedereen kan natuurlijk elk nummer digitaal lezen op de website. In de niet bedeelde gemeenten kunnen belangstellenden een nummer halen in de bibliotheek of het cultuur-of gemeenschapscentrum.

Vzw ‘de Rand’ zal midden 2016 een gehuurd kantoor verlaten. Centrale medewerkers zullen dan gehuisvest worden in de gemeenschapscentra, die dan wel vergaderruimte hiervoor zullen moeten opofferen.
Om ervoor te zorgen dat deze besparingsoperatie volstaat om de komende beleidsperiode de begrotingen in evenwicht te kunnen houden, heeft de Raad van Bestuur van ‘de Rand’ gevraagd aan minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, om er mee voor te pleiten dat de bestaande werkingsreserve van ‘de Rand’ de komende jaren kan ingezet worden. Deze reserve wordt thans om technische redenen geblokkeerd, hoewel ze volkomen transparant en in overeenkomst met de samenwerkingsovereenkomst met de overheid is aangelegd.

*****************-

%d bloggers liken dit: