SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond had in de raadzaal van het gemeentehuis een zitting plaats van de commissie ‘Mobiliteit en Open Werken’ er werd gedebatteerd over 18 agendapunten om advies te geven aan de gemeenteraad.

1) Rink / Pastorijstraat / J. Depauwstraat:
n.a.v. de herinrichting van Rink, Pastorijstraat (deel) en J. Depauwstraat (deel) dient de signalisatie te worden aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie.

Er zouden onder andere in plaats van wekelijks borden te plaatsen van verboden te parkeren voor de markt op vrijdag , zone borden geplaatst worden waarop de uren vermeld staan dat het verboden is om er te parkeren.
– Gunstig advies.
2) J. Depauwstraat:
om het parkeren ter hoogte van de nieuwbouw Joseph Depauwstraat nr. 83 in de Joseph Depauwstraat te verbieden wordt voorgesteld om in de Joseph Depauwstraat een onderbroken witte aslijn vanaf het kruispunt met de Galgstraat tot de fietsoversteek (t.h.v. woning nr. 69) aan te brengen.
– Gunstig advies.
3) Konkelerf:
voorstel om in het Konkelerf het parkeren voor te behouden voor personenauto’s en aan te duiden middels het verkeersbord E9b met zonale draagwijdte.
– Punt 3 werd uitgesteld tot de volgende commissie zitting zodat de leden van de commissie zich eerst ter plaatse zelf een idee kunnen vormen van de situatie.
4) Kerkstraat:
voorstel om het woonerf-statuut in de Kerkstraat op te heffen en te vervangen in een zone 30.
Daarnaast wordt voorgesteld om de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap op het Kerkplein en Kerkstraat te gaan bundelen.

Nu zijn er 3parking plaatsen voor mensen met een handicap op de nieuwe plaats korter bij De Poel worden dat 4 plaatsen de oude plaatsen worden parking.
In de hertekening werd ook reeds rekening gehouden met de electronische reacties op de plannen voor de nieuwe aanleg van de straat in Ruisbroek.
– Gunstig advies.
5) Tuinwijk Zuun:
met de herinrichting van Tuinwijk Zuun stemt de nieuwe inrichting van de wijk overeen met een zone 30. Voorstel om Tuinwijk Zuun een zone 30-statuut te geven.
– Gunstig advies.
6) Pieter Michielsstraat 17:
voorstel om vanaf de inrijpoort – pand nr. 19 – tot en met de eerste parkeerplaats (links van pand nr. 17) een parkeerverbod in te stellen “van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 17 uur”.
– Gunstig advies.
7) L.A. Schockaertstraat 55:
voorstel om een parkeerverbod van 5 meter (middels gele strepen), links van de toegangspoort van het bedrijf in de L.A. Schockaertstraat nr. 55 in te stellen.
– Gunstig advies.
8  ) Dorent / Vorstsesteenweg:
om de draaimanoeuvres van het zwaar vrachtverkeer ter hoogte van het kruispunt Vorstsesteenweg / Dorent te optimaliseren worden volgende maatregelen voorgesteld:
instellen van een parkeerverbod langsheen de Vorstsesteenweg van het nr. 160 tot en met 164, middels het bord E1 met onderbord “van maandag tot vrijdag van 7.30uur tot 17.30uur”;
instellen van een parkeerverbod langsheen beide kanten van Dorent, over een afstand van 20 meter vanaf het kruispunt met de Vorstsesteenweg middels het aanbrengen van gele onderbroken strepen.
– Gunstig advies.
9) Schaliestraat 4:
voorstel om ter hoogte van de woning, Schaliestraat 4, een parkeerverbod in te stellen zodoende dat chauffeurs die de parking van de Merselborre verlaten, een beter zicht krijgen op het aankomend verkeer vanuit het centrum van Vlezenbeek.
– Gunstig advies.
10) F. Uylenbroekstraat:
voorstel om aan de overzijde van de bedrijfssite Symeta een parkeerverbod te voorzien middels gele onderbroken strepen.
– Gunstig advies.
11) Schoolomgeving Ave Maria:
bespreking voorstellen van de vrije basisschool Ave Maria i.v.m. de verkeerssituatie in de schoolomgeving en inrichting van het openbaar domein thv de nieuwbouw (kleuterschool).

Er werd de vraag gesteld om de Laudinnestraat gedeeltelijk één richting te maken, parkingplaats voor een bus en parking voor een prioritair voertuig.

Mobiliteitsambtenaar Johan Persoons achtte het niet nodig om een parkingplaats voor een prioritair voertuig te voorzien. En bij echte rampen parkeren ze toch kortbij.
Schepen Martin Schoukens haalde aan dat er per jaar maar 30 weken school zijn en ook niet in de weekends en dat je daarvoor de buurtbewoners niet mag straffen met één richtingsverkeer. Hij vervolgde met dat degene die er nu snel rijden vaak de ouders zijn die hun kind tot op de speelplaats zouden rijden. Verder haalde hij aan dat men bij één richtingsverkeer ook automatisch sneller gaat rijden want er zijn dan toch geen tegenliggers en dat dit pas onveilig is in een schoolbuurt.
Joseph Van Cutsem maakte zich zorgen bij één richtingsverkeer voor de boeren Zij moeten dan rondrijden met hun tractors door straten die met de parkingplaatsen niet echt voorzien zijn op tractors met aanhang met een breedte van 3m20cm.
Jenny Sleeuwaegen Was voor een veilige parkingplaats voor de bus maar zoals velen in de commissie alleen tijdens de schooluren. Zoals bijvoorbeeld aan de Wegwijzer door aangifte met een bord met daarop de uren vermeld. Ook Jenny was voor verkeer in twee richtingen.
– De commissie gaf gunstig advies voor de busplaats, weliswaar beperkt in uren.
– negatief advies voor de één richtingsstraat en negatief advies voor een parking plaats prioritair voertuig.
12) Schamelbeekstraat:
vraag tot instellen tonnagebeperking 7,5 ton “uitgezonderd laden en lossen”.
Door de tonnagebeperking zal het verkeer een andere weg zoeken via de Pelikaanberg – Frans Weyenbergstraat.
De commissie heeft een gunstig advies uitgebracht ivm de tonnagebeperking max. 7,5ton “uitgezonderd laden en lossen” in de Schamelbeekstraat (deel tussen Pelikaanberg en F. Weyenbergstraat)

De proefopstelling met verkeerslichten langsheen de Pelikaanberg  werd reeds uitgevoerd.

13)Schoolomgeving ’t Populiertje – J. Mehaudenstraat:
vraag tot het aanleggen van een voetgangersoversteek in de J. Mehaudenstraat t.h.v. Jan Vanderstraetenstraat.
Er bestaat reeds één beveiligde oversteekplaats aan de school. Bovenstaande komt er extra bij.
– Gunstig advies.
14) Steenbergstraat – Groenstraat:
voorstel proefopstelling om het sluipverkeer in de zone tussen de Brusselbaan en Postweg te ontmoedigen, middels het instellen van eenrichtingsverkeer in de Steenbergstraat en Groenstraat, met verbod te rijden van de Domstraat naar de Postweg.

Mobiliteitsambtenaar Johan Persoons gaf hier duiding door uit te leggen dat men het sluipverkeer wil ontmoedigen door de verkeerssituatie zo te veranderen dat de sluipweg 2150 langer wordt en dat men daarbij ook nog uitkomt achteraan in de file. Zodat het afsnijden via de sluipweg totaal geen zin meer heeft.

Schepen Martin Schoukens merkte op dat naargelang de straat het voor de ene buurtbewoner een verbetering zal zijn maar dat andere buurtbewoners ook de nadelen zullen ondervinden en ook moeten rondrijden.
– Na een debat besliste de commissie om een gunstig advies te geven aan een proefopstelling van 1 maand.
Men zal nu metingen doen om de huidige situatie in kaart te brengen. Vermoedelijk in februari 2012 zal men dan de proefopstelling plaatsen en terug metingen doen en controleren welke voor- en nadelen er aan de opstelling verbonden zijn. Men zal de buurtbewoners hierover nog een brief sturen.

In de rand van dit sluipverkeer agendapunt merkte Sylvia Cliquet op dat de betonblokken in de Voorstraat sinds de aquafin werken weg zijn en daar voor extra sluipverkeer zorgt.
De Mobiliteitsambtenaar zal dit terug in orde laten brengen.

15) N6 Brussel-Bergen:
gezien het ontbreken van enige parkeervoorzieningen langsheen de Bergensesteenweg in het deelsegment Brukom, wordt voorgesteld een dossier bij de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid – PCV (afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant) in te dienen waarbij het deelsegment Brucom wordt heringericht conform de bepalingen van de streefbeeldstudie N6.

Men wil het wegprofiel aanpassen en het verkeer in elke rijrichting over één verkeersstrook laten rijden . Zoals je nu reeds hebt bij het binnenrijden van Halle.
De voorgestelde aanpassing zou vanaf de Pijnbroekstraat/F. Uylenbroekstraat tot +/-100m. voorbij de bocht “Witte Roos” worden voorzien.
Tussen de bocht van Brukom (Tobie Swalusstraat) en het kruispunt met de Uylenbroekstraat zouden langs beide zijden van de N6 dan ook parking plaatsen komen.
Zodat je per rijrichting één verkeersstrook hebt + parking + fiets- en voetpad.

– De commissie oordeelde dat na de studie bij de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid dit punt terug op de agenda moet komen van de commissie mobiliteit.

16)Tobie Swalusstraat:
om de pro’s en contra’s van een definitieve doorknipping van de straat grondig te onderzoeken en voor er een beslissing wordt genomen, is volgend stappenplan gevolgd:
begin september kregen alle bewoners van de wijk Witte Roos een brief met de vraag of de huidig versperring al dan niet een permanent karakter moet krijgen. Bezwaren/opmerkingen/… konden tot half september worden ingediend;
onderzoek door de verkeersdienst van de lokale politie en de dienst Mobiliteit.
Het resultaat van de bevraging en het onderzoek van de verkeersdienst van de lokale politie en dienst Mobiliteit wordt aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken voorgelegd.

De commissie luisterde en vergaderde 45 minuten over het agendapunt ‘Tobie Swalusstraat’.

In de enquete werd aan de 273 gezinnen gevraagd of ze voor of tegen de heropenstelling van de Tobie Swalusstraat waren en dit ook te verantwoorden in enkele puntjes.
55% van de wijkbewoners reageerden.
35,5 % voor afsluiting, 21% tegen afsluiting en 43% heeft niet gereageerd.
Van de bewoners van de Tobie Swalusstraat zelf was de helft voor en de helft tegen de sluiting.

De motivaties tegen de afsluiting waren: omrijden, tijdverlies, omweg voor brandweer, sinds rotonde geen sluipverkeer meer, sas voor auto’s,vanop N6 de Tobie Swalusstraat inrijden te smal,…
De motivaties voor de afsluiting waren: minder vrachtwagens, geen sluipverkeer, verhoogd veiligheid, minder zwerfvuil, beter voor milieu, rustige straat geworden,…

Commissievoorzitter Wim Peeters benadrukte tijdens de zitting dat ondanks de geruchten door sommigen inwoners verspreid de dienst mobiliteit niet gesjoemeld heeft met de resultaten van de enquête.
Enkele reacties van Commissieleden naar het einde van het debat:
Schepen Martin Schoukens: Ik zou het persoonlijk niet openstellen je weet niet op termijn welke bedrijven zich daar nog vestigen.
Joseph Van Cutsem : Ik zou proberen om het terug open te zetten. Het inrichten dat auto’s door kunnen en vrachtwagens niet.
Eddy Longeval: Ik zou openen nu na de werken eventueel met versperring voor vrachtwagens.
Wim Peeters: Meest voorstander van een afsluiting.
Jenny Sleeuwaegen : We moeten het zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor sluipverkeer. Afsluiten is een omtoer als men op de Alsembergsesteenweg moet zijn.
.
De commissieleden wogen voor en nadelen af.
Na een lange gespreksronde wilde de commissie nog geen definitieve beslissing nemen maar overgaan tot een proefopstelling.
Door het vlotte verkeer op de rotonde aan de N6 zal er normaal gezien minder sluipverkeer zijn en als dan ter hoogte van de Lubbeek een versmalling met stevige bloembakken of iets dergelijks wordt aangelegd zal ook het vrachtverkeer niet door de wijk kunnen. De versmalling kan men dan aangeven met een bord maximum breedte 2.50 meter.
De Commissie stelt voor om een proefopstelling van 3 à 4 maand op te stellen. Dit dan te evalueren en dat de commissie dan een definitief advies geeft.

17) N231 Alsembergsesteenweg – T. Swalusstraat:
voorstel tot de aanleg van een beveiligde oversteek langsheen de N231 Alsembergsesteenweg ter hoogte van de Tobie Swalusstraat.
Door de scherpe hoek met de N231 Alsembergsesteenweg is het inderdaad niet evident om vanuit de Tobie Swalusstraat het verkeer komende van de N6 Brussel-Bergen te zien aankomen. Voorstel tot het plaatsen van driekleurige verkeerslichten.
Voorstel om dit dossier door AWV te laten onderzoeken en vervolgens aan de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid voor te leggen.
18) Parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in de nabijheid van de woning.
Inrichten van een parkeerplaats voor mensen met een handicap:
Gustave Gibonstraat 3 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
Brusselbaan 120 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
Impeleer 69 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
Parkplein 15 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
Koning Albertstraat 18 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
– Gunstig advies.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: