Sint-Pieters-Leeuw ontving 308110 euro uit het coronanoodfonds

coronacrisis_gemeentehuis - Sint-Pieters-LeeuwVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Regering kondigde op woensdag 1 april 2020 aan dat – in het licht van de negatieve impact op maatschappij en economie van de COVID-19-crisis – een noodfonds wordt opgericht ter ondersteuning van de gesubsidieerde sectoren. Het coronanoodfonds is bestemd voor de cultuur-, media- en sportsector, het jeugdwerk, delen van de toerisme-, en sierteeltsector, maar ook voor het terugbetalen van schoolreizen en mobiliteit en openbare werken. Uiteindelijk liet de Vlaamse Regering tijdens een persconferentie op 2 juni weten dat dit noodfonds net geen 300 miljoen euro zou bedragen.
Om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen, verdeelt de Vlaamse Regering 87,3 miljoen euro van dit noodfonds onder de lokale besturen.

Sint-Pieters-Leeuw ontving 308 110,34 euro uit het noodfonds jeugd+cultuur+sport .

Het gemeentebestuur stuurde in september 2020 een concreet voorstel van verdeling van deze “corona subsidies” naar de sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenraad van Sint-Pieters-Leeuw met de vraag om hun advies te bezorgen tegen uiterlijk 3 november.
Op de gemeenteraad van 17 december 2020 zal het voorstel geagendeerd worden aan de gemeenteraad zodat alle verenigingen voor het einde van dit kalenderjaar exact weten op welke extra financiële ondersteuning zij kunnen rekenen.

Politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteiten

VLAAMS-BRABANT: – De gouverneur heeft een politiebesluit uitgevaardigd met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteiten. Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 29 oktober.
Opvallend hierbij is artikel 5 die betrekking heeft op de occasionele verkoop van verenigingen!

Artikel 1 Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is het voor alle personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht steeds een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij zichtehebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragenwaar deze verplichting geldt.
Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Artikel 2 Onverminderd de bepalingen van Art. 25 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, is het voor alle personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar,ten allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen of gelegenheden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant:
•In alle voor publiek toegankelijke gebouwen;
•Op alle markten;
•In de recyclageparken;
•Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00u00 tot en met 8 november 00u00.

Artikel 3 De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van dit politiebesluit.

Artikel 4 Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, is verboden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod.

Artikel 5  Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Artikel 6 De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Artikel 7 Inbreuken op de artikelen 1, 2, 4 en 5 van dit besluit worden overeenkomstigartikel 26 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 8 Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 29 oktober 2020 houdende de verplichting een mondmasker bij zich te hebben en te dragen, en heft het politiebesluit van 14 oktober 2020 houdende sluiting van kantines, op. Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan tot de gezondheidssituatie het toelaat om het in te trekken. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakbordenenbekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites.

UPDATE 17u45: – Jan Spooren, Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant:”Samenkomen met leden van een vereniging om gezamenlijk eten te bereiden, wordt beschouwd als een “activiteit” en wordt niet meer toegelaten. Dit is duidelijk de geest van de huidige regelgeving en die moet worden gevolgd om het virus nu terug te dringen.
Men kan als vereniging nog wel bereide maaltijden verkopen als die worden bereid door of in samenwerking met een professionele cateraar, die strikt gereguleerd werkt.
Er mag ook aan huis geleverd worden door leden van de vereniging, maar het moet gaan om op voorhand bestelde producten, en niet om huis-aan-huis te gaan aanbellen. Uiteraard moeten hierbij ook de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd.
Een afhaalpunt wordt bij voorkeur in de winkel van de cateraar georganiseerd.
Een apart afhaalpunt dat door enkele (nooit meer dan vier) leden van de vereniging worden bemand kan ook, maar moet georganiseerd of goedgekeurd door de lokale overheid verlopen en bijgevolg strikt voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is aan te raden dit zoveel als mogelijk in de buitenlucht te organiseren, zoals dit nu ook geldt voor het afhalen van bestelde goederen aan winkels die gesloten zijn.”

senioren die nood hebben aan een babbel – De Telefoonster staat voor je klaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – De coronamaatregelen hebben een serieuze impact op ons eenzaamheidsgevoel. Sociale contacten vallen weg omdat bepaalde activiteiten niet meer mogen. Dit kan ervoor zorgen dat je in een geïsoleerde situatie terechtkomt en je jezelf niet meer goed voelt.
Vereenzaming kan je welzijn sterk ondermijnen. Heb je soms last van eenzaamheid? Wil je je hart luchten of heb je gewoon nood aan een gezellige babbel? Dan kan je terecht bij ‘de Telefoonster’ van de Leeuwse lokale dienstencentra.
Lokale-dienstencentra_Sint-Pieters-Leeuw
Hoe werkt de Telefoonster?
Een keer per week belt een vrijwilliger je op om te horen hoe het met je gaat en een babbeltje te slaan. De vrijwilligers worden opgeleid om een goed gesprek te kunnen voeren en te luisteren.
Ze proberen de juiste signalen op ta vangen en door te geven. Uiteraard respecteren de vrijwilligers het beroepsgeheim en gaan ze vertrouwelijk om met wat je hen vertelt. De Telefoonster werkt helemaal gratis, je hoeft geen telefoonkosten te betalen.

Wil je een gesprek aanvragen?
Neem dan contact op met één van de lokale dienstencentra.
’t Paviljoentje – 02 377 03 55 – karin.poldervaart@sint-pieters-leeuw.be
Het Negenhof – 02 332 59 53 – els.aerts@sint-pieters-leeuw.be
De Meander – 02 370 88 80 – wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be

Je kan ook terecht bij Tele-Onthaal!
Ook bij de dienst Tele-Onthaal kan je terecht met al je kleine en grote zorgen.
Je kan hen telefonisch bereiken op het nummer 106 en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
Je kan hen eveneens via chat bereiken www.tele-onthaal.be.