2016-06-07-rampenplan-wateroverlast (2)SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van de overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 werden er in Sint-Pieters-Leeuw 15 schadeclaims ingediend bij het rampenfonds. Dit antwoordde minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy.
2017-04-25-schadeclaims-rampenfonds
Voor de langdurige overvloedige regenval en de overstromingen van 27 mei 2016 tot 26 juni 2016 in Vlaanderen werden 5 910 schadeclaims ingediend.
Voor de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand werden 39 schadeclaims ingediend waaronder 15 in Sint-Pieters-Leeuw.

Minister-president Geert Bourgeois: “Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk om de totale schadeclaim te berekenen,omdat mijn diensten nog maar een beperkt gedeelte van de aanvragen in behandeling konden nemen.

De eerste prioriteit voor mijn diensten bestond erin om alle aanvragers een ontvangstmelding te bezorgen. Vervolgens controleren zij de dossiers op volledigheid. Ontbrekende documenten worden opgevraagd. Volledige dossiers worden bezorgd aan een van de deskundigen voor expertise.
Om praktische redenen, en om de omloopsnelheid van de dossiers te vergroten, registreren mijn diensten in hun database zowel het bedrag dat de schadelijder heeft aangevraagd als het bedrag van de door de expert berekende en door mijn diensten gevalideerde herstelvergoeding pas na ontvangst van het expertiseverslag. Niet alle schadelijders geven in hun aanvraag trouwens duidelijk aan wat het bedrag is van de totale schade; sommige aanvragers beperken zich tot het opsommen van de schade en laten na deze te begroten.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016, waarbij de overvloedige regenval en overstromingen die plaatsvonden van 27 mei 2016 tot 26 juni 2016 erkend werden als algemene ramp, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016.
Na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad hadden de getroffenen drie maand tijd, dus uiterlijk tot 31 januari 2017, om een schadedossier in te dienen. Aangezien ongeveer 85% van de aanvragen in de laatste week ingediend is, kon de behandeling van die aanvragen pas in februari starten.

Zodra bij het Vlaams Rampenfonds een aanvraagdossier toekomt bezorgen mijn diensten een ontvangstmelding aan de schadelijder. Vervolgens controleren zij de aanvraag op zijn volledigheid. Indien nodig verzoeken zij de schadelijder om zijn aanvraag aan te vullen met ontbrekende documenten en/of bijkomende inlichtingen.
Als het ingediende dossier volledig is, wordt een expert ter plaatse gestuurd die een expertiseverslag opstelt. Mijn diensten kijken het expertiseverslag na en zenden het voor akkoord naar de getroffene. Die beschikt over een termijn van één maand om zijn akkoord mee te delen of om eventuele opmerkingen op het expertiseverslag te formuleren.

Daarna stelt het Vlaams Rampenfonds een besluit op tot definitieve vaststelling van de vergoeding, dat ondertekend wordt door de Gouverneur van de betrokken provincie, en bezorgt het aan de getroffene. Tenzij de schadelijder hiertegen nog bezwaar aantekent – wat hoogst uitzonderlijk is – is de beslissing na één maand definitief. Het Vlaams Rampenfonds bezorgt dan het dossier aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, dat instaat voor de betaling van de herstelvergoeding.

%d bloggers liken dit: