2009-10-06-VLEZENBEEK-rotondeVLEZENBEEK: – Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (‘plan-mer-decreet’) en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 (‘plan-mer-besluit’), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP “Vlezenbeek” geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening (Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw).

%d bloggers liken dit: