VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert een nieuwe lichtvisie met richtlijnen voor de verlichting van gewestwegen in Vlaanderen. Het basisprincipe is om geen verlichting meer te voorzien bij nieuwe projecten of grondige renovaties tenzij daar goede redenen voor zijn. Op plaatsen waar er in de toekomst niet meer wordt verlicht, worden wel steeds de nodige flankerende maatregelen voorzien om zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid te garanderen.

Toeval of niet gisterenavond (6/8/14) werkte de openbare verlichting niet op een groot stuk van de Bergensesteenweg - N6
Toeval of niet gisterenavond (6/8/14) werkte de openbare verlichting niet op een groot stuk van de Bergensesteenweg – N6 in Sint-Pieters-Leeuw

Lichtvisie nu ook voor gewestwegen
Sinds juli 2011 is de lichtvisie voor autosnelwegen in Vlaanderen van kracht. Deze nieuwe verlichtingsprincipes doen het licht uit waar het kan en enkel aan waar het moet. Deze filosofie wordt nu ook doorgetrokken naar gewestwegen.

Beslissen om al dan niet te verlichten op gewestwegen is echter niet zo eenvoudig. Er moet immers niet alleen rekening worden gehouden met verkeersveiligheid maar ook met sociale veiligheid. Daarnaast begeven zich, in tegenstelling tot autosnelwegen, ook fietsers en voetgangers op gewestwegen.

Om met al deze factoren rekening te houden werden verschillende beslissingsbomen opgesteld, die de verantwoordelijke van een project stap voor stap begeleiden in het beslissen over wegverlichting.
2014-08-06-bergensesteenweg-zonder-straatverlichting_02 2014-08-06-bergensesteenweg-zonder-straatverlichting_01

Bewuster omgaan met verlichting
Om bewuster om te gaan met verlichting is het uitgangspunt van de nieuwe lichtvisie om bij nieuwe projecten of bij grondige renovaties geen verlichtingsinstallatie meer te plaatsen, tenzij er goede redenen zijn om te verlichten. Op plaatsen waar er in de toekomst niet meer wordt verlicht, worden er wel steeds flankerende maatregelen voorzien. De lichtvisie geeft aan voor welke wegsegmenten al dan niet verlichting moeten worden voorzien. Hiervoor werden 10 type-ruimten voor gemotoriseerd verkeer en 1 type-ruimte voor fietsers gedefinieerd. De reden om al dan niet te verlichten verschilt per typeruimte. De volgende typeruimtes komen aan bod:

• 5 type-ruimten binnen de bebouwde kom waar altijd verlicht wordt

• 5 type-ruimten buiten de bebouwde waarbij de keuze voor al dan niet verlichten en welk deeltraject afhangt van een aantal voorwaarden en mits flankerende maatregelen.

Bovenop het soort typeruimte spelen ook de omgevings-, invloed- en gebruiksfactoren een belangrijke rol bij het bepalen of er al dan niet verlicht wordt. Naast de verschillende wegsegmenten werd ook voor de verschillende types conflictpunten, die voorkomen langs onze Vlaamse gewestwegen, een beslissingskader uitgewerkt.

Deze nieuwe principes zullen ervoor zorgen dat er bij nieuwe of renovatieprojecten bewuster wordt omgegaan met verlichting. Het belangrijkste doel van deze lichtvisie is dan ook energiezuiniger te verlichten en lichthinder te minimaliseren. De verlichting zal ook beter worden afgestemd op de weggebruiker die voorbijkomt en de omgeving waarin het lichtpunt zich bevindt.

Ook voor gemeentewegen?
De lichtvisie geldt dan wel als richtlijn voor projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer, ook gemeentebesturen kunnen deze lichtvisie gebruiken als richtlijnenkader. Hierdoor kunnen we werken naar meer uniformiteit en herkenbaarheid van de verschillende wegtypes in Vlaanderen.

Samenwerking met verschillende partijen
Het Agentschap Wegen en Verkeer is niet over één nacht ijs gegaan bij het opstellen van deze nieuwe lichtvisie. Er werd heel wat input gevraagd vanuit verschillende hoeken om met zoveel mogelijk factoren en gevoeligheden rekening te houden. Zo werd er een stuurgroep opgericht met experts van verschillende beleidsdomeinen, waaronder Mobiliteit en Openbare Werken en Leefmilieu, Natuur en Energie . Daarnaast maakte ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en distributienetbeheerders Eandis en Infrax deel uit van deze stuurgroep.

De algemene principes uit de lichtvisie voor gewestwegen werden door middel van een klankbordgroep ook voorgelegd aan een aantal partners, zoals de vzw Preventie lichthinder, het BIVV, VAB, Touring, de politie, de Voetgangersbeweging, de Fietsersbond, De Lijn en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

De volledige lichtvisie zal in de loop van augustus worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

%d bloggers liken dit: