SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije dagen was de Vlaamse overheid in de media verbaasd dat het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in beroep gaat tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan die achter de Makro woonblokken met een hoogte tot 15m. voorziet (zie artikel 03/02/12).

Volgens Mie Van den Kerckhove, Persverantwoordelijke departement Ruimtelijke Ordening beslist de gemeente zelf over de bouwlagen op het terrein achter de Makro. Het GRUP laat in dit gebied maximum 2 bouwlagen met een dak toe. Het gemeentelijk of provinciaal niveau kan het aantal bouwlagen optrekken tot maximaal vijf op voorwaarde dat hiervoor een apart gemeentelijk RUP wordt opgemaakt. Dit veronderstelt een voorontwerp, een openbaar onderzoek, een verantwoording en goedkeuring door de gemeenteraad. Hier beslist Vlaanderen dus niet over, maar de gemeente zelf.

Schepen Openbare Werken, Ruimtelijke planning, Milieu, Martin Schoukens reageert hierop:
“Vooreerst wensen wij te benadrukken dat de reden van ons beroep tegen het VSGB o.m. is ingegeven door het feit dat de Vlaamse Minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, de heer Muyters NV-A, een deel van de open ruimte in onze gemeente, zijnde landbouwgebied, omzet naar woongebied. Dit druist in tegen de visie van onze gemeente. In ons Gemeentelijk Structuurplan hebben wij geopteerd om de open ruimte maximaal te vrijwaren (duurzame ruimtelijke ordening zoals decretaal bepaald werd in de Codex Ruimtelijke Ordening) en hebben wij meer bepaald voor dit gebied de bestemming zoals op het Gewestplan voorzien bestendigd nl. Landbouwgebied.
Dit gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd door alle overheden gunstig geadviseerd (ook door het departement van Ruimtelijke Ordening) en bij algemeenheid van stemmen door de Leeuwse gemeenteraad goedgekeurd.

Was het niet de bedoeling middels het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan afbakening “VSGB en aansluitende open ruimtegebieden” een halt toe te roepen aan de verdere verstedelijking van het buitengebied ? Mochten wij redelijkerwijze niet verwachten dat het VSGB het verder aansnijden van de openruimte door projectontwikkelaars resoluut tegen zou gaan ?

Wat de bouwhoogte betreft lezen we in de voorschriften gevoegd bij het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan afbakening “VSGB en aansluitende open ruimtegebieden”  in Artikel A4.2.4. : “ In de delen van een deelgebied die buiten het vastgelegd park gelegen zijn, kunnen eveneens wonen en aan het wonen verwante voorzieningen toegelaten worden. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca en toeristische logies, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten,socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.
Voor gebouwen gelden de volgende voorschriften:

– de maximale bouwhoogte in deelgebieden C, en D bedraagt 15 meter, inclusief schouwen, daken, masten, technische installaties en andere constructies;”

In Artikel A4.2.5. wordt vermeld dat: “ In de deelgebieden C en D wordt het aantal bouwlagen beperkt tot 2. Wanneer er een hellend dak met een helling tussen 30 en 60 graden op het gebouw wordt voorzien, mag in dit volume nog een derde bouwlaag worden voorzien, waarvan de nuttig te gebruiken hoogte niet hoger is dan 4,50 meter.”.

Het is typisch dat men in de voorschriften reeds afwijkingen mogelijk maakt, meer nog, wij lezen in hetzelfde artikel dat: “Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kan op basis van het aantal bouwlagen in de omgeving en de bouwhoogte in de omgeving worden geoordeeld dat er meer of minder bouwlagen toegelaten kunnen worden.”.

Artikel A4.2.5 voorziet dat het toegelaten aantal bouwlagen door de gemeente of de provincie kan worden gewijzigd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Wanneer een gemeentelijk of provinciaal RUP wordt opgemaakt voor het verhogen van het toegelaten aantal bouwlagen mag het toegelaten aantal bouwlagen niet hoger zijn dan 5. Zolang de gemeente of provincie het aantal woonlagen niet verhoogt door de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen binnen het toegelaten aantal bouwlagen maximaal 2 woonlagen worden toegelaten. Bijgevolg stellen dat de gemeente hierover autonoom beslist is intellectueel onjuist.

Laat het duidelijk zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om bebouwing in deze nog open ruimte te voorkomen.

Art. 1.1.4. van de Codex Ruimtelijke Ordening is in onze gemeente géén dode letter. Dit artikel stelt dat” De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.”

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: