RUISBROEK: – Woensdagavond had in LDC Meander een Interactieve infoavond plaats over de toekomst studie van de de Lotbeek en Oude gracht als onderdeel van project Zennevallei.

Water en natuur brengen leven in het landschap en in onze dorpen. Je vindt er rust in de drukte of verkoeling als het te warm is. Water vormt echter ook een bedreiging bij hevige regenval of overstromingen. Er is meer ruimte nodig voor water en natuur, maar die ruimte is schaars in een steeds sterker bebouwd gebied.
In het valleigebied tussen de Ring en Ruisbroek stromen de Lotbeek en Oude Gracht als zijrivieren van de Zenne. Welke kansen zijn er om water te bergen, biodiversiteit te verhogen en meer wandelpaden aan te leggen om te genieten van deze natuur? Dat is het onderzoek dat momenteel loopt.

Schepen Bart Keymolen: “Via het strategisch project met intensieve samenwerking tussen de buurgemeentes, de provincie en het regionaal landschap hebben we een studiebureau aangesteld om de vallei tussen de Lotbeek en de oude gracht aan een optimalisatie te onderwerpen. Het meanderen van de Lotbeek is hier een belangrijk onderdeel van.
Het willen streven naar maximaal ruimte voor water om zo Ruisbroek beter te kunnen beschermen tegen wateroverlast.
Dit alles zal ontworpen worden met respect voor de open ruimte die ons nog rest.
De infoavond is interactief opgevat, omdat we de insteek van de inwoners uitermate belangrijk vinden en zeker willen meenemen in het verdere ontwerptraject. “


Lotbeek (tweede categorie): provincie Vlaams-Brabant
Oude Gracht is gemeentelijke waterloop

Studie door provincie opgestart in kader van LIP:
• Analyse
• Technisch ontwerp van Lotbeek en Oude gracht
• Waterveiligheid en waterbeheer
• Uiterlijk van gracht naar levendige beek
• Beleving: Lotbeekpad, woonzone, belevingsplekken • Biodiversiteit en natuur bevorderen aan waterlopen
• Hoe evolueert de omgeving?

Stappen in het proces
• analyse en voorontwerpfase
• interactieve infoavond
• ontwerpfase
• toelichting van ontwerp
• uitvoering: via landinrichtingsplan


Beleving -Ruusbroeckhuis
Het vroegere voddenkot wordt getransformeerd naar rrn plek waar verenigingen een activiteit kunnen organiseren.

• Een multifunctionele groene onthaalpoort voor jong en oud, met oog voor water, natuur, educatie, erfgoed, landbouw, sport en spel.
• In de toekomst kunnen hier cursussen, workshops, schoolexcursies, evenementen, lokale marktjes (met aandacht voor lokale streekproducten en streekeigen fruitrassen), natuurwandelingen, enz doorgaan.’
• Invulling van en voor de buurt
• Waterbeleving (vs waterkwaliteit)

%d bloggers liken dit: