De-Rand_logoREGIO: – Beslissing van de Vlaamse Regering op de Ministerraad van 30 oktober 2020 –  Naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 en een aantal uit te voeren technische aanpassingen en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over de omvorming van vzw ‘de Rand’ tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en over de vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant.

Het gaat onder meer over de taken van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand; het digitaal informeren, kennis verspreiden en ontsluiten van informatie over de Vlaamse Rand; een nauwere samenwerking tussen de diverse mediakanalen en een mogelijke bundeling van krachten en merken met als duidelijke doelstelling de versterking van de Vlaamse identiteit en het maximaal betrekken van anderstaligen; en een aanpassing van artikelen in functie van de nieuwe vennootschapswet en in functie van actualisering van opdrachten en structuur van de organisatie. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

%d bloggers liken dit: