2016-03-20-zilverlinde_MeanderZUUN: – De zoektocht naar een nieuwe directeur voor het OCMW Woonzorgcentrum Zilverlinde in Sint-Pieters-Leeuw verloopt moeizaam. Nadat de vorige directeur in februari 2018 haar ontslag had aangeboden, werden twee selectieprocedures opgestart. Geen van deze procedures leidde tot een gunstig resultaat, wegens een gebrek aan voldoende geschikte kandidaten.

Persbericht SP.A:
OCMW bestuur beknibbelt op arbeidsvoorwaarden
OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) is niet verbaasd over deze gang van zaken. “De functie van directeur van het woonzorgcentrum is een zeer belangrijke functie. Je bent verantwoordelijk voor een 60-tal personeelsleden en 105 zorgbehoevende bewoners. Daar hoort een correcte verloning tegenover te staan. Het huidige OCMW-bestuur besliste echter te beknibbelen op de arbeidsvoorwaarden. In 2013 werd de functie omgezet van een statutaire naar een contractuele functie. Dat terwijl voor veel sollicitanten het statutaire dienstverband nog altijd zeer aanlokkelijk is. Bovendien werd de functie ingeschaald in het laagste loonbarema dat voor directeurs van een woonzorgcentrum van toepassing is. Dan hoef je niet verwonderd te zijn dat er weinig kandidaten storm lopen voor deze functie”, aldus Van Vooren.

Betere verloning voor directeur Woonzorgcentrum
Eind augustus besliste het OCMW-bestuur de functie opnieuw statutair te maken en een hoger loonbarema toe te kennen. Dit alles vergt een aanpassing van de personeelsformatie, waardoor wellicht pas eind dit jaar een nieuwe selectieprocedure zal kunnen worden opgestart. “Ik heb van begin af aan aangedrongen op een correcte verloning van de directeur van het Woonzorgcentrum. Maar dit werd steeds afgewimpeld door de N-VA/CD&V meerderheid”, vertelt David Van Vooren. “Ik ben dan ook tevreden dat het OCMW-bestuur, ondanks eerdere weigeringen om in te gaan op mijn voorstel, toch ook tot dit inzicht is gekomen. Alleen jammer dat intussen bijna een half jaar verloren is gegaan.

Interim-management kost 15.000 euro per maand
Om de afwezigheid van een directeur op te vangen, besliste het OCMW-bestuur beroep te doen op de diensten van een privaat consultancy bedrijf dat instaat voor het interim-management van het woonzorgcentrum. “Ik twijfel er niet aan dat deze personen goed werk verrichten”, vertelt het SP.A-raadslid. “Alleen is de kostprijs bijzonder hoog. Per dag wordt een vergoeding van ongeveer 1.000 euro aangerekend. Ter vergelijking: de kostprijs van 2 à 3 dagen interim management ligt even hoog als de bruto maandwedde van een zorgkundige. Maar buiten mezelf had geen enkel OCMW-raadslid daar problemen mee. Mijn kritiek op deze te grote loonkloof werd op de OCMW-raad schamper weggelachen.”

Intussen lopen de kosten voor het interim-management hoog op. “Van april tot juli werd 60.000 euro aan het OCMW gefactureerd. Tot september kwam hier maandelijks nog ongeveer 15.000 euro bij, en vanaf oktober wellicht 10.000 euro per maand. Tegen het einde van het jaar zal het interim-management het OCMW wellicht 120.000 euro gekost hebben. Uitgaven die fors lager hadden kunnen liggen indien het OCMW-bestuur wat minder kortzichtige ‘besparingen’ had uitgevoerd en vroeger was ingegaan op mijn voorstel om het eigen personeel degelijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden”, besluit David Van Vooren.


Reactie:
Paul Defranc, OCMW – voorzitter: “Ik kan geenszins akkoord gaan met de zienswijze van David Van Vooren. Tijdens de twee voorgaande aanwervingsprocedures dienden een aantal belangstellenden hun kandidatuur in voor de functie van directeur voor het WZC Zilverlinde. Beide procedures verliepen evenwel zonder dat er een geslaagde kandidaat kon worden weerhouden. Daarom zal aan de OCMW-raad worden voorgesteld er een statutaire functie van te maken en er tevens een voordeliger loonschaal aan te koppelen om deze functie aantrekkelijker te maken. Ook de toegang tot de selectie wordt versoepeld opdat niet alleen rekening moet worden gehouden met het diploma maar ook kennis en ervaring in rekening kan worden gebracht. Dit voorstel wordt eerstdaags aan de vakbonden voorgelegd. Voor wat de tijdelijke functie van de ad-interim van de huidige directeur betreft wordt deze opdracht teruggebracht tot anderhalve dag per week om de financiële impact hiervan te verminderen.

Van zodra de noodzakelijke procedures zijn doorlopen zal er een nieuwe vacature voor de functie van directeur voor het WZC Zilverlinde worden uitgeschreven.”

%d bloggers liken dit: