SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer u mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het besluit van de Vlaamse regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP Wilderplein geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
Het dossier is behandeld onder het nummer SCRPL16282.
De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

%d bloggers liken dit: