GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA. Donderdagavond keurde de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw enkele agendapunten goed die de bewoners ondersteunen die zich aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel.

De Vlaamse regering besliste een aantal jaren geleden dat afval- en hemelwater moeten worden gescheiden. Wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in de straat dient de eigenaar beide afzonderlijk aan te bieden voor aansluiting op de overeenstemmende regenafvoer of afvalwaterafvoer.

Van de 220 kilometer openbare weg in Sint-Pieters-Leeuw heeft op dit ogenblik 10% een gescheiden rioleringsstelsel. Het eerst volgend project is in de Fabriekstraat in Ruisbroek.

In sommige gevallen, zoals bij verafgelegen woningen waar geen riolering is of zal komen, kan er ook een Individuele Behandelingsinstallatie voor avalwater (een zgn. IBA) worden aangelegd, een privéwaterzuiveringsstation.
De Vlaamse regering wil hierdoor vermijden dat regenwater in de riool terechtkomt: dit zorgt namelijk enerzijds voor problemen in geval van wateroverlast en anderzijds voor problemen bij de waterzuivering, aangezien het afvalwater te veel wordt verdund en niet goed kan worden gezuiverd.

2016-06-30-gescheiden-riool-regenBart Keymolen, schepen voor Openbare Werken:
Voor een goed waterbeheer, een reiniging van de oppervlaktewateren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en het bekomen van de subsidies van de hogere overheid is het dan ook noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen in Sint-Pieters-Leeuw correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA.


Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat deze maatregel gevolgen heeft voor de eigenaars waarbij het afval- en hemelwater nog niet gescheiden zijn. Daarom zal het gemeentebestuur diegene die zich in regel stellen ondersteunen en diegene die dit weigeren belasten, met als doel zo snel mogelijk op zoveel mogelijk eigendommen afval- en hemelwater te scheiden.

De gemeenteraad keurde donderdagavond volgende reglementen goed:

1. Retributiereglement individuele behandelingsinstallatie (IBA)
De installatie van een IBA zal door de rioolbeheerder gebeuren. De eigenaar van de eigendom waarvoor een IBA wordt geplaatst, zal voor deze dienst een eenmalige retributie betalen. De retributie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 2.500 euro excl. btw en omvat de kosten voor de installatie van en de aansluiting op de IBA. Wat belangrijk is, is dat dit bedrag lager ligt dan de werkelijke kost, zodat dit ook een ondersteuning is voor de burger.
De administratie van deze retributie gebeurt volledig door de rioolbeheerder (VIVAQUA).

2. Retributiereglement rioolaansluitingen
Hoewel het wettelijk verplicht is, moet ook hier – net zoals bij de IBA – de eigenaar de kosten betalen voor het aansluiten van zijn eigendom op het openbaar rioleringsstelsel. Om te zorgen voor rechtszekerheid en een gelijke behandeling van alle inwoners, was het ook hier belangrijk voor het gemeentebestuur om een retributiereglement te maken waarbij de te betalen kosten voor woningen (maximum € 2.500 excl. btw) in principe steeds lager liggen dan de werkelijke kosten.
Ook de administratie van deze retributie gebeurt volledig door de rioolbeheerder (VIVAQUA).

3. Toelagereglement scheiden van waters op privéterrein
Net als het eerste reglement gaat dit reglement over de werken op privéterrein. Het is namelijk niet ondenkbaar dat men wat werken zal moeten doen in de woning (plaatsen van afvoerbuizen bijvoorbeeld) om goed te kunnen afkoppelen.
Om de kosten hiervan wat te drukken, zal de gemeente (via de rioolbeheerder) een premie toekennen van 50 % van de bewezen kosten, met een maximum van 500 euro.
De gemeente kan bij woningen waar gravitaire afloop niet mogelijk is ook een bijkomendepremie toekennen voor het plaatsen van een pompinstallatie. De bijkomende premie voor het plaatsen van een pomp bedraagt 50% van de bewezen kosten, met een maximum van 500 euro en is cumuleerbaar met de vorige premie.
Vooraleer een premie wordt uitbetaald, moet de afvoerinstallatie op privéterrein wel worden gekeurd. De keuring wordt uitgevoerd door de rioolbeheerder die ook de kosten van de eerste keuring ten laste neemt.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: ” Dit is ook van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 2013. Toen werden in Sint-Pieters-Leeuw de eerste gescheiden rioleringsstelsels aangelegd. ”

4 Belastingreglement op de niet-afkoppeling
Wanneer eigenaars die zich moeten afkoppelen weigeren dit te doen, zal er een belasting worden gevorderd van 1.500 euro per jaar, die jaarlijks verhoogd wordt met € 500 tot een maximum van € 3.000 per jaar. De heffing zal gebeuren op basis van vaststellingen van de gemeente en van de rioolbeheerder.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: