gouverneurlodewijk-de-witteVLAAMS-BRABANT: – Deze middag mocht Lodewijk De Witte, als gouverneur van Vlaams-Brabant, de eerste vergadering voorzitten van het overleg over de Vlaamse Rand. In uitvoering van het regeerakkoord, heeft de Vlaamse regering beslist om de verschillende actieplannen, die werden opgevolgd binnen het kader van START en het flankerend beleid GRUP VSGB te bundelen in één overkoepelend overleg: het overleg “Stand van de Rand”.

In 2004 besliste de Vlaamse regering om START (Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling) op te stellen voor de luchthavenregio, dit nadat de luchthavenregio, in de loop van enkele jaren, werd geconfronteerd met het failliet van SABENA, met een crisis in de luchtvaart in de nasleep van 9/11, en met de verhuis van DHL. Het opzet van START was en is de herontwikkeling van de luchthavenregio, om de economie en de tewerkstelling aan te zwengelen en werk te maken van het beperken van de hinder en van de leefbaarheid van de woonomgeving. START had voornamelijk invloed op vlak van mobiliteit, bedrijfsterreinontwikkeling, arbeidsmarkt en op leefbare omgeving. In 2011 stelde de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) definitief vast. De Vlaamse regering legde daarmee de krachtlijnen vast voor het ruimtelijk beleid voor het VSGB, maar besliste ook voor een ambitieus flankerend beleid, op vlak van onderwijs, van welzijn, van mobiliteit, van natuurontwikkeling en nog meer.

Zowel START als GRUP VSGB hadden een gemeenschappelijke doelstelling: projecten van zeer verscheiden aard naar vorm, inhoud en grootte opvolgen via rapportering; wederzijds informatie uit te wisselen; de vele betrokken sectoren aan te sporen om actie te ondernemen. De voortgang van de projecten staat centraal.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse regering deze overleggroep in het leven geroepen. De bedoeling is om in de Vlaamse Rand een dynamisch beleid op gang te houden voor een gezonde en leefbare omgeving, voor een betere mobiliteit, voor goed onderwijs, voor beter uitgebouwde welzijnsvoorzieningen, voor een krachtige economie en tewerkstelling en voor voldoende en betaalbare huisvesting.

Het overleg “Stand van de Rand” zal geregeld bijeenkomen, jaarlijks rapporteren aan de Vlaamse regering en ook jaarlijks een colloquium organiseren om met de regio de toekomst van de Vlaamse Rand te bespreken.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: