GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 november 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunt kwam aan bod:
005 Gemeentelijk klimaatactieplan – goedkeuring met 28 stemmen voor en 3 onthoudingen.
Op 25 juni 2014 ondertekende de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het burgemeestersconvenant. Ze engageerde zich hiermee om acties te ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitsoot met 20 % te verminderen. Het klimaatactieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het amendement ingediend door SP.A en Groen (zie artikel 24/11): 3 stemmen voor, 11 onthoudingen en 14 tegen.

Ook de meerderheidspartijen N-VA/CD&V dienden tijdens de zitting nog een amendement in. Even was er discussie want alle oppositie parijen beschouwden dit als een sub-amendement van het ingediende amendement van SP.A en Groen. Uiteindelijk werd het toch ingediend als een amendement. 17 voor, 3 onthoudingen en 11 tegen.


Onderstaand het amendement dat ingediend werd door de meerderheidsfractie N-VA/CD&V.
Amendement N-VA-CD&V Fractie inzake bijkomende actiepunten op te nemen in het klimaatactieplan

Kadering
De N-VA/CD&V fractie staat voor een ambitieus, realistisch en betaalbaar klimaatactieplan. De N-VA/CD&V fractie vindt het klimaatactieplan van Sint-Pieters-Leeuw overeenkomstig deze principes.
De N-VA/CD&V fractie heeft het voorstel van de sp.a en Groen-fractie voor het toevoegen van acht bijkomende acties vergeleken met het voorgelegde klimaatactieplan.
Drie van de voorgestelde acht acties zitten reeds verwerkt in het klimaatactieplan of zijn reeds operationeel in de dagdagelijkse praktijk. Het betreft de volgende voorstellen:

– “hogere frequentie (drie ritten per uur tijdens de spits)voor de buslijnen 141, 142 en 144/145” : de frequentie van de lijnen 141 en 142 zijn reeds opgetrokken naar 3 per uur tijdens de spits. De frequentie van de lijn 144/145 is reeds opgetrokken tot 2 maal per uur tijdens de spits.

– “Overleg met de Lijn over nieuwe tangentiele verbinding Vlezenbeek – Rink – Lot” : deze actie is reeds opgenomen in het klimaatactieplan. In 2013 namen Sint-Pieters-Leeuw en Beersel het initiatief om er bij De Lijn op aan te dringen om een studie te bestellen inzake de tangentiele verbinding. De startnota hiervan werd goedgekeurd op een IGBC in 2015. De volgende stap is de opmaak van de projectnota.
– “investeringsplan fietspaden” : deze actie is eveneens opgenomen in het huidig plan. In totaal betreft het 11,9 kilometer fietspaden volgens het fietsvademecum op functionele fietsroutes, opgenomen in vier verschillende dossiers, die allen lopende zijn.

Twee van de voorgestelde acht acties behoren niet tot de gemeentelijke bevoegdheden. Daarom is de N-VA/CD&V fractie van mening dat deze niet thuishoren in het klimaatactieplan.

Sint-Pieters-Leeuw heeft hier uiteraard wel overleg met de bevoegde overheid. Het betreft:
– “Overleg NMBS over GEN netwerk” : de bevoegde federale minister van mobiliteit heeft aangekondigd dat de frequentie vanaf 13 december 2015 wordt verhoogd naar 3 ritten per uur tijdens de spits en vanaf 2025 naar 4 ritten per uur tijdens de spits (en 2 ritten per uur tijdens de daluren). De gemeente Sint-Pieters-Leeuw steunt deze hogere frequentie en is voorstander om de frequentie van 2025 vroeger te laten ingaan.

– “aandringen bij het Vlaamse Gewest om de snelheid op de Ring te verlagen naar 100km/uur”. De fractie N-VA-CD&V is geen voorstander voor het permanent verlagen van de snelheid op de Brusselse Ring. Zij is wel voorstander voor het gebruik van dynamische borden, zodat bij congestie de snelheid tijdelijk kan verlaagd worden ter bevordering van een betere doorstroming. Op vlak van snelheid adviseren wij eerder het handhaven van de actuele maximale snelheid van 120 km/uur, omdat 57 % van de ongevallen gebeuren bij een hogere snelheid dan de toegelaten 120 km/uur. Als we de handhaving verder automatiseren met trajectcontroles via ANPR camera’s, kan deze investering trouwens een dubbel gebruik kennen, zijnde het gebruik voor politionele taken en criminaliteitsbestrijding.

Bouwblokrenovatie:
– “bouwblokrenovatie” : de fractie N-VA/CD&V pleit inzake energiebesparende renovatie voor een samenwerking met Kyoto in Pajottenland (zie klimaatplan M20 t.e.m. M 23). Dat is een gelijkaardig project, maar….niet gestuurd door een overheid. Wij herinneren er aan dat bijvoorbeeld het subsidiëren van zonnepanelen met groenstroomcertificaten ervoor zorgde dat er een gat van circa 1 miljard euro in de overheidsfinanciën werd geslagen. Wij opteren daarom voor de maatregelen 20 t.e.m. 23 zoals beschreven in het klimaatactieplan, die goed werken en gebruik maken van huidige kanalen.
De N-VA/CD&V fractie stelt voor om twee andere acties wel op te nemen in het klimaatactieplan.

Op deze gronden dient de N-VA/CD&V fractie volgend amendement in:
 Een bijkomende maatregel M33, punt 86 (waarna de daarop volgende maatregelen hernummerd worden) wordt als volgt ingelast:
“inrichting veilige schoolomgeving” : vier locaties werden recentelijk verbeterd (Ave Maria, Den Top, Sint-Lutgardis en Populiertje). Drie locaties zullen op korte termijn worden verbeterd, in combinatie met werken in de buurt van deze scholen (Jan Ruusbroec, Wegwijzer en Groene Parel). Voor twee locaties (Sint-Steven en Don Bosco) worden, waar mogelijk, verbeteringen doorgevoerd. Voor alle locaties zal het gemeentebestuur, ook in de toekomst, in nauw overleg treden met de school en de buurtbewoners.

 Punt M32/084 op pagina 30: na carpoolen toevoegen “autodelen“
084 Sensibiliseer de bewoners voor het gebruik van openbaar vervoer, de fiets, carpoolen, autodelen, … (milieuwinst, financieel voordeel…) in Infoleeuw, op de website…

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: