VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant lanceert een nieuwe oproep voor het indienen van plattelandsprojecten die in aanmerking komen voor Europese middelen. Het gaat om projecten ter verbetering van de leefbaarheid van het platteland die zich afspelen buiten de twee Leader-gebieden Hageland en Pajottenland en stadskern Leuven. Ze kunnen tot 65% van de projectenkosten terugbetaald krijgen via subsidies afkomstig van de provincie, Vlaanderen en Europa.

Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen:
· bevorderen van de toeristische activiteiten
optimalisatie toeristische infrastructuur, onthaalknooppunten, streekeducatieve begeleiding, ontwikkelen diensten voor plattelandstoerisme, …
· basisvoorzieningen voor bevolking en plattelandseconomie
voorzieningen voor spel en opvang, woonzorgregio’s, opzetten van vrijwilligersorganisaties voor ouderen, sociale tewerkstelling voor plattelandstaken, acties inzake toegankelijkheid, dienstverlening rond woonkwaliteit en woningvoorraad, servicecentra, ontwikkeling van de paardenhouderij als nieuwe economische drager op het platteland;
· dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling
renovatie van bestaand patrimonium tot dorpshuizen of gemeenschapshuizen, heraanleg openbaar domein tot ontmoetingsruimte voor bewoners, opmaak dorpsontwikkelingsvisies, de verhoging van de omgevingskwaliteit via sensibiliserende en informatieve acties;…
· instandhouding en opwaardering landelijk erfgoed
restauratie van kleinschalig, niet beschermd cultuurhistorisch erfgoed; behoud, bescherming en herstelling van landelijk bouwkundig erfgoed, nieuwe kunst en cultuur elementen; herbestemming en herbruik van agrarisch erfgoed; versterken en herstellen van landschappelijk kwaliteitsvolle elementen, …
· intermediaire dienstverlening – opleiding en vorming ruraal ondernemerschap
begeleiding, dienstverlening, netwerkvorming voor nieuwe vormen van ondernemerschap op het platteland, zoals ondersteuning streekproducten, sensibilisering rond groene zorg …

De uiterste indiendatum voor projecten is 3 oktober 2011. De goedkeuring wordt verwacht tegen januari 2012.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/platteland of bij het plattelandsloket op tel: 016-26 74 11 of platteland@vlaamsbrabant.be

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: