Verenigde handelaars meest swingende vereniging van Vlezenbeek

Verenigde handelaars voor de tweede maal de meest swingende vereniging van Vlezenbeek !

 

Op vrijdag 25/04 zat de grote zaal van de Merselborre bomvol voor de tweede editie van Vlezenbeek danst !

Ruim 200 supporters kwamen hun vertegenwoordigers aanmoedigen bij het dansen van de wals, de tango, de latin, de disco, …

De vier strijdende partijen hebben de hele avond het beste van zichzelf gegeven en werden door een kundige jury van punten voorzien.

Onze sympathieke gastheer G. Decock zorgde voor de vlotte overgang van de ene dansstijl naar de andere, dit met een vleugje humor en wist daarbij steeds de nodige tijd te winnen om het de danskoppels mogelijk te maken de aangaste outfit aan te trekken voor de volgende opdracht.

Het werd een avond vol muziek, dans en plezier dat nog lang in het geheugen zal blijven van de Vlezenbekenaren.

Een woord van dank aan deelnemende verenigingen (KVLV, KLJ, VHV en Walkiers) is dan ook meer dan gespast. Zij hebben de durf en de lef gehad om op de dansvloer te staan …

Het fanfare orkest heeft, onder leiding van G. Paridaens, de hele avond de “swing” er in gehouden met een uitgebreide playlist van populaire dansnummers.

 


Tekst & foto’s: Didier Rosmane

Maatregelen nav. Hondsdolheid.

BERICHT AAN DE BEVOLKING

MAATREGELEN IN SINT-PIETERS-LEEUW, NAAR AANLEIDING VAN VASTGESTELDE HONDSDOLHEID BIJ EEN JONGE HOND DIE IN UKKEL HEEFT VERBLEVEN

Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, heeft in een Bericht aan de Bevolking, aangebracht op alle makkelijk zichtbare en toegankelijke plaatsen, enkele maatregelen en aanbevelingen bekendgemaakt voor de deelgemeente Ruisbroek. Dit gebeurde naar aanleiding van een geval van hondsdolheid vastgesteld in de gemeente Ukkel. Burgemeester Vanlinthout kreeg daaromtrent, evenals haar collega’s in Ukkel, Linkebeek, Vorst, Drogenbos, Sint-Gillis, Elsene, Brussel, Beersel en Anderlecht dringende aanbevelingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op basis van het KB van 10 februari 1967 betreffende de bestrijding van hondsdolheid enerzijds en van het artikel 49 van het gemeentelijk politiereglement, houdende de verplichting honden aan de leiband te houden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, legt de burgemeester de verplichting op om op het volledige grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de honden aan de leiband te houden.
Bovendien gelden in de deelgemeente Ruisbroek volgende aanbevelingen: sterk advies tot vaccinatie van alle honden en katten, het binnenshuis houden van alle katten en bij eventuele beten van honden en katten, hiervan melding maken aan uw huisarts, respectievelijk veearts. Deze maatregelen en aanbevelingen gelden tot nader bericht.

In gans België gelden wat de bestrijding van rabiës betreft, de volgende maatregelen: de vaccinatie van honden, katten en fretten is verplicht ten zuiden van Samber en Maas alsook op alle campings in België, de vaccinatie ten minste 21 dagen voordien en certificering (EU-paspoort of certificering) is verplicht bij alle invoer en uitvoer, er geldt de aanbeveling om honden op openbare plaatsen en in bossen en velden aan de leiband te houden en ter herinnering is elke import van dieren, afkomstig uit een land buiten de Europese Unie, in België onderworpen aan een voorafgaandelijke invoermachtiging afgeleverd door het FAVV.

In Frankrijk werd razernij vastgesteld bij een hond, jonger dan een jaar, die verbleven heeft te Ukkel. Het dier, uit Gambië afkomstig, heeft een week in België verbleven en is nadien doorgereisd naar Frankrijk. De ziekte werd bevestigd door het Pasteurinstituut van Parijs op 24 april 2008. Uit onderzoek bleek dat de hond is aangekomen in België via Zaventem op 7 april 2008 en vertrokken is naar het zuiden van Frankrijk op 13 april 2008. Tijdens deze periode verbleef het dier te Ukkel in de omgeving van de square Georges Marlow. Het gaat over een kleine, lichtbruine hond, van het vrouwelijk geslacht met een gewicht van ongeveer 7 kilogram en ongeveer drie maanden oud. Het verdere onderzoek wordt met hoogdringendheid uitgevoerd door de medische inspectie in nauwe samenwerking met het FAVV om zo snel mogelijk alle personen en dieren te kunnen identificeren die contact hebben gehad met het dier in kwestie. Het dier was reeds besmettelijk van bij zijn aankomst in België. In het speeksel van een besmet dier kan het virus reeds aanwezig zijn 2 weken voordat de eerste symptomen verschijnen. Het virus wordt overgebracht via rechtstreeks contact: bijten, likken van ongave huid of slijmvlies (mond, ogen, neus, etc. …).

Niettegenstaande de bevoegde diensten ervan overtuigd zijn alle personen en dieren geïdentificeerd te hebben die contact hebben gehad met deze hond vragen wij met aandrang alle personen die denken contact te hebben gehad met dit dier contact op te nemen: voor personen met hun huisarts en voor hun dieren met hun behandelende dierenarts die het FAVV verder zal inlichten.

Er is geen enkel verband met het geval van razernij vastgesteld in Beersel in oktober 2007.

http://www.favv.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be

Agenda: Kinderkoor Redoris “Ster”.

KINDERKOOR REDORIS KLAAR VOOR DE STERREN

Vlezenbeek: – De rollen zijn verdeeld, de stemmetjes opgepoetst, de kostumes worden uit de kast gehaald en de decorstukken afgestofd….

Na een intensief werkweekend in Kortenberg zijn ze er meer dan klaar voor. Het nieuwe musicalproject STER is uit de startblokken geschoten. Onder leiding van Sarah Van Hassel zal er de komende weken tijdens de repetities gezongen, gedanst en geacteerd worden.
Zes jongens en twaalf meisjes zullen ons op 2 en 3 mei in de Merselborre verwennen met een echt showbis avontuur.
Hun ouders staan alvast klaar in de coulissen voor de technische ondersteuning, ensemble Akkoord verleent zijn muzikale medewerking, maar een artiest heeft ook publiek nodig en daarvoor rekenen ze op u. De ingangskaarten te koop zijn bij het bestuur en de leden voor de prijs van € 5. Traditioneel gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar steunen we een muziekproject voor kinderen in Malawi , waar onze pianiste Yanou Vanermen op stage zal gaan.


Sint-Pieters-Leeuw

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw – 24 april 2008.

Gemeenteraad van donderdag 24 april 2008.

001 Verslag gemeenteraad 20 maart 2008.
Het verslag van de raadszitting van 20 maart 2008 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.
002 Aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek
Sint-Lutgardis goed te keuren.
003 Aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter-In-Banden en Sint-Laurentius – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek
Sint-Pieter-In-Banden en Sint-Laurentius goed te keuren.
004 Aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Jan Ruusbroeck en Onze-Lieve-Vrouw – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek
Jan Ruusbroeck en Onze-Lieve-Vrouw goed te keuren.
005 Aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel
Opgenomen – goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aangepast meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen goed te keuren.
006 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel
Opgenomen – aktename.

Indien het aangepaste meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel
Opgenomen in deze zitting wordt goedgekeurd, kan van deze budgetwijziging akte worden genomen
omdat de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het
meerjarenplan.
007 Tariefverhoging gemeentelijke saneringsbijdrage – goedkeuring.
De huidige gemeentelijke saneringsbijdrage bedraagt  0,6605 per m³. Vivaqua stelt voor om het recht
op te trekken tot 1,0612 per m³ om in de toekomst de werkingskosten, dagelijks onderhoud en de
toenemende investeringen (uitvoering zoneringsplannen) te kunnen blijven financieren. Aan de
gemeenteraad wordt voorgesteld deze tariefverhoging goed te keuren.
008 Toetreding tot het lokaal pact – goedkeuring.
Het lokaal pact werd volledig aan de gemeenten voorgesteld. De gemeenten kunnen vrij kiezen of ze
toetreden tot het lokaal pact. Het lokaal pact houdt een aantal wederzijdse engagementen in. De
belangrijkste engagementen van de Vlaamse overheid zijn de schuldafbouw van  100 per inwoner en
een verhoogde compensatie uit de Elia-heffing. De belangrijkste engagementen van de gemeente zijn
de afschaffing van de forfaitaire huisvuilbelasting, geen tariefverhogingen doorvoeren in 2009 en geen
nieuwe belastingen invoeren in 2009 (hierop bestaan een aantal uitzonderingen). Aan de
gemeenteraad wordt voorgesteld om de toetreding tot het lokaal pact goed te keuren.
009 Finilek – kapitaalverhoging Publi-T – goedkeuring.
Sint-Pieters-Leeuw is aandeelhouder van Publi-T via Finilek. Op de buitengewone algemene
vergadering werd beslist tot een kapitaalverhoging. De gemeente wordt de kans geboden om in
verhouding tot haar participatie in te tekenen op de kapitaalverhoging. Aan de gemeenteraad wordt
voorgesteld om haar deelname aan de kapitaalverhoging goed te keuren. Daarenboven wordt de
gemeente de mogelijkheid geboden om ofwel enkel deel te nemen tot haar verhouding ofwel in te
tekenen voor een maximaal gereserveerd bedrag (uiteraard kan dit enkel indien andere gemeenten
niet zouden toetreden tot de kapitaalverhoging). Deze kapitaalverhoging zou geen budgettaire
impact hebben. De geraamde opbrengst van deze aandelen wordt geschat op 4,5 %, wat ruimschoots
hoger is dan de actuele opbrengst op spaarboekjes.
010 Finilek – verkoop van de telenetaandelen – goedkeuring.
Op 8 november 2007 stemde de gemeenteraad in met de verkoop van de Telenetaandelen. De
gemeenteraad gaf aan Finilek een mandaat van 6 maanden om de Telenetaandelen te verkopen
wanneer deze binnnen deze periode een koers van 22 zouden hebben bereikt, met een bodemkoers
van 20,50. Op 30 juni 2008 vervalt het mandaat dat de gemeenteraad aan Finilek heeft gegeven. Het
is onwaarschijnlijk dat tegen deze datum de vooropgestelde koers zal worden gehaald. Finilek vraagt
of de gemeenteraad het mandaat aan Finilek voor de verkoop van deze aandelen wil verlengen tot 30
juni 2009 en met daarenboven een bepaling dat het college kan beslissen over een eventuele verdere
verlenging van het mandaat indien dit nog noodzakelijk zou zijn.
011 Inbraken hoofdbibliotheek Rink en filiaal Negenmanneke – aktename collegebeslissing.
Op 6 februari 2008 werd er 12 gestolen in het bibliotheekfiliaal Negenmanneke en op 26 maart 2008
werd er 37,50 gestolen in de hoofdbibliotheek (Rink). Het college van burgemeester en schepenen
heeft in zitting van 7 april 2008 beslist om aan de Openbare Bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw het
bedrag van 49,50 te laten terugbetalen door de gemeentekas. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd om akte te nemen van deze collegebeslissing.
012 Restauratie kerk Vlezenbeek – goedkeuring eindafrekening.
Aan de gemeenteraad wordt de eindafrekening van de restauratiewerken aan de kerk Onze-Lieve-
Vrouw ten Hemel Opgenomen ter goedkeuring voorgelegd.
013 IWVB – netuitbreiding Jaak Calloensstraat – goedkeuring offerte en financiering.
Ter verbetering van de waterkwaliteit wordt in de Jaak Calloensstraat een lusverbinding voorzien. De
offerte van IWVB en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
014 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Jan Vanderstraetenstraat fase 1 – goedkeuring offerte en financiering.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen, dient de oude gietijzeren waterleiding te worden vernieuwd.
Gelet op de grote lengte en de hoge kostprijs worden de werken in fasen uitgevoerd. Fase drie (het
traject tussen de Bergensesteenweg en de José Mehaudenstraat) is momenteel in uitvoering. Voor de
volgende fase, fase één (het traject tussen de Spaanseweg en de omgeving Hendrik
Consciencestraat), heeft de IWVB een kostenraming opgemaakt. De offerte van IWVB, de
financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
015 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Jan Vanderstraetenstraat fase 2 – goedkeuring offerte en financiering.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen, dient de oude gietijzeren waterleiding te worden vernieuwd.
Gelet op de grote lengte en de hoge kostprijs worden de werken in fasen uitgevoerd. Fase drie (het
traject tussen de Bergensesteenweg en de José Mehaudenstraat) is momenteel in uitvoering. Voor de
volgende fase, fase twee (het traject tussen de José Mehaudenstraat en de Spaanseweg), heeft de
IWVB een kostenraming opgemaakt. De offerte van IWVB, de financieringswijze en het uitvoeringsplan
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Groenomgeving wijk Kapelleveld – verkoop strook grond langsheen eigendom Kapelleveld 34 – wijziging voorwaarden.
De gemeenteraad van 8 november 2007 keurde de voorwaarden goed voor de verkoop van een
perceel grond rechts van woning nr. 34, Kapelleveld. Ondermeer werd de heer Erik Laga,
gemeentesecretaris, gelast te verschijnen in naam van de gemeente bij het verlijden van de akte. Na
het vertrek van de heer Laga uit onze gemeente wordt Marina Bosmans, aangesteld als waarnemend
gemeentesecretaris, gelast om de desbetreffende akte mede te ondertekenen.
017 Leveren columbaria op de begraafplaatsen Zuun en Ruisbroek – goedkeuring voorwaarden en wijze van gunning.
Zoals elk jaar worden beide begraafplaatsen uitgebreid met respectievelijk 20 en 16 nissen. De
leveringsvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht
wordt later gegund bij middel van de onderhandelingsprocedure.
018 Leveren en plaatsen grafkelders op de begraafplaats Vlezenbeek – goedkeuring bestek.
De opdracht voorziet in het leveren en plaatsen van twaalf grafkelders op de begraafplaats
Vlezenbeek. De gunning geschiedt via onderhandelingsprocedure op basis van de lastvoorwaarden
vermeld in het bestek. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
019 Samenaankoop elektriciteit – goedkeuring samenaankoop via Eandis.
De overeenkomst voor de levering van elektriciteit eindigt op 31 augustus 2008. De levering geldt voor
de gemeentelijke gebouwen, de gebouwen van het ocmw en deze van de politiezone. Het bestek
voor een nieuwe samenaankoopprocedure via Eandis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
020 Overeenkomst nieuw samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams Brabant, Econet Vlaams-Brabant en de gemeente inzake de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen – goedkeuring.

De verderzetting van het samenwerkingsakkoord (2 mina-werkers) wordt, na gunstig advies van de
commissie Leefmilieu van 19 maart 2008, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
021 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ 2008-2013 tussen de gemeente en het Vlaams Gewest – goedkeuring.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ kan worden
ondertekend met de Vlaamse overheid. Hierdoor kan de gemeente aanspraak maken op tal van
subsidies voor onder andere de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar, uitvoering van het
mina-werkers project, invoeren van een intern milieuzorgsysteem, … De ondertekening op het
onderscheidingsniveau (behalen van 35 punten) wordt, na gunstig advies van de commissie Leefmilieu,
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
022 Mobiel podium – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering van een mobiel podium worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund bij
onderhandelingsprocedure.
023 Overeenkomst GLTT/CVO en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor de organisatie van
taalleergangen – goedkeuring.

In het kader van het kerntakendebat en het onderzoek naar efficiënte aanwending van de
gemeentelijke middelen, werd op de laatste seminaries vooropgesteld om de gemeentelijke
taalleergangen niet langer in eigen beheer te organiseren, maar een samenwerkingsverband met de
GLTT/CVO te onderzoeken. Uit overleg blijkt dat beide partijen, gemeente en GLTT baat hebben bij
deze samenwerking. De cursisten van de taalleergangen krijgen de mogelijkheid om hun lessen voort te
zetten in de gemeente. Gelet op het feit dat de GLTT een erkende onderwijsinstelling is, krijgen zij in de
toekomst een erkend diploma. De taalleerkrachten kunnen – indien zij dit wensen en als zij aan de
voorwaarden voldoen – worden tewerkgesteld aan de GLTT. De GLTT organiseert de cursussen, stelt de
leerkrachten ter beschikking en zorgt voor de inschrijvingen. De gemeente stelt de lokalen ter
beschikking. De samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
024 Ontwerp-overeenkomst tussen het gemeentebestuur en CAW in verband met het Jongeren Informatiepunt (JIP) – goedkeuring.
Ingevolge de goedkeuring van het JBP 2008-2010 met prioriteit jeugdinformatie dient de overeenkomst
tussen het gemeentebestuur en het CAW in verband met het Jongeren Informatiepunt (JIP) te worden
herbekeken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe overeenkomst met het JIP goed te
keuren.
025 Toetreding tot Jobpunt Vlaanderen – goedkeuring.
Jobpunt Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid en heeft
onder meer als decretaal vastgelegde doelstelling lokale besturen te ondersteunen in hun HR-beleid.
Naast werving en selectie heeft Jobpunt Vlaanderen eveneens een aanbod inzake evaluatie,
procesanalyse, opmaken van een personeelsbehoeftenplan, coaching en outplacement.
Jobpunt mag enkel werken voor vennoten (openbare besturen) die aangesloten zijn bij het
agentschap. Vennoot kan men worden door volstorting van aandelen ten belope van 3 aandelen van
 24,79 per 10 werknemers. Vanaf het moment dat er een beslissing is, kan er worden samengewerkt.
Men kan ook terug uit de vennootschap stappen, de aandelen worden dan integraal terugbetaald.
De toetreding tot het extern verzelfstandigd agentschap Jobpunt Vlaanderen wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
026 Organisatie leerlingenvervoer schooljaar 2008-2009 – goedkeuring.
Volgend voorstel om het gemeenschappelijk leerlingenvervoer te organiseren, wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorstel:
· tijdens het schooljaar 2008-2009 voorzien in het vervoer van de leerlingen van alle onderwijsnetten
van Sint-Pieters-Leeuw;
· overgaan tot de organisatie van het leerlingenvervoer van de ophaalplaatsen of van de
verblijfplaats naar de respectieve basisschool en terug, gelegen op het grondgebied van Sint-
Pieters-Leeuw voor de periode van 1 september 2008 tot 30 juni 2009.
027 Vacantverklaring bij benoeming in wervingsambt onderwijzend personeel gemeentelijke
basisscholen.

Met het oog op de vaste benoeming per 1 januari 2009 van het onderwijzend personeel aan de
gemeentelijke basisscholen worden de vacante betrekkingen in een wervingsambt waarin de vaste
benoeming plaatsvindt, vacant verklaard op basis van de personeelsformatie van 15 april 2008.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vacante betrekkingen op basis van de personeelsformatie
van 15 april 2008 open te verklaren en het college van burgemeester en schepenen te mandateren
om de vacantverklaringen uit te voeren.
028 Vacantverklaring bij benoeming in wervingsambt leerkrachten Leeuwse Kunstacademie.
Met het oog op de vaste benoeming per 1 januari 2009 van het onderwijzend personeel in het deeltijds
kunstonderwijs van de Leeuwse Kunstacademie worden de vacante betrekkingen in een wervingsambt
waarin de vaste benoeming plaatsvindt, vacant verklaard op basis van de personeelsformatie van 15
april 2008. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vacante betrekkingen op basis van de
personeelsformatie van 15 april 2008 open te verklaren en het college van burgemeester en schepenen
te mandateren om de vacantverklaringen uit te voeren.
029 Inrichten van creatieve zomerateliers voor kinderen en een kunstatelier voor volwassenen tijdens de zomervakantie – principebeslissing en vaststellen voorwaarden.
Op grote vraag van de ouders en leerlingen en omwille van het feit dat zomerateliers een sterke
promotionele ondersteuning voor het nieuwe schooljaar betekenen, stelt Patrick Huybrechts, directeur
van de Leeuwse Kunstacademie voor om van 14 tot en met 18 juli 2008 twee creatieve ateliers voor
kinderen van 6 tot 12 jaar in te richten. Per atelier kunnen 20 kinderen deelnemen. De prijs per kind voor
de volledige week bedraagt 60, vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin 55. Voor de volwassenen zou
van 18 tot en met 22 augustus 2008 een kunstatelier worden ingericht waaraan 12 volwassenen kunnen
deelnemen. De prijs per volwassene voor de volledige week bedraagt 115. Voor de organisatie van
deze zomerateliers wordt met de begeleiders (één per atelier) een overeenkomst voor een tijdelijke
tewerkstelling in de sociaal-culturele sector afgesloten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om
principieel akkoord te gaan met het inrichten van deze zomerateliers en de voorwaarden vast te
stellen.
030 Preventiecampagne baarmoederhalskanker – goedkeuring.
Het voeren van een preventiebeleid hoort tot de taken van een gemeentebestuur, evenals het
aanmoedigen van de bevolking tot deelname hieraan. Baarmoederhalskanker is een
veelvoorkomende doodsoorzaak in onze Westerse wereld. Een preventiecampagne voor jonge meisjes
is een zeer nuttig instrument. Het vaccin tegen baarmoederhalskanker “Gardasil” wordt sinds eind 2007
grotendeels door de mutualiteiten terugbetaald aan meisjes tussen 12 en 18 jaar. Voor elk vaccin moet
nog slechts 10 zelf worden betaald (er zijn 3 vaccins in een vaccinatieschema). Naar analogie van de
preventiecampagnes voor vrouwen (borstkankerscreening) en mannen (algemene check-up), zou het
nuttig zijn om dit jaar, in samenwerking met de Leeuwse huisartsen, de doelgroep aan te sporen zich te
laten vaccineren. Geïnteresseerden krijgen een terugbetalingsbon ter waarde van 45, ter recuperatie
van het remgeld van 3 vaccins (nodig voor een volledig vaccinatieplan) en het remgeld van 3
bijhorende consultaties bij de huisarts (ter waarde van 5). Zij zouden hiervoor persoonlijk kunnen
worden aangeschreven. De campagne zou lopen van 1 juli 2008 tot 31 december 2008. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor het voeren van deze
preventiecampagne.
031 Plaatsen van een gekleurde zelfklever met Vlaamse leeuw op elk straatnaambord in de
gemeente (bijkomend punt ingediend door raadslid Georges Gillis) – goedkeuring.

Om het visuele beeld dat Sint-Pieters-Leeuw een gemeente is die in Vlaanderen ligt nog meer te
benadrukken en om Nederlandsonkundigen te wijzen op de nationale symbolen van ons grondgebied,
wordt aan de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen voor het plaatsen van een gekleurde
zelfklever met een Vlaamse leeuw op elk straatnaambord in onze gemeente.