Volgende reglementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

001 Belasting op aanplakborden – goedkeuring.
002 Belasting administratieve stukken – goedkeuring.
003 Bedrijfsbelasting – goedkeuring.
004 Bouwbelasting – goedkeuring.
005 Belasting op brandstofverdelingsapparaten – goedkeuring.
006 Belasting huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken – goedkeuring.
007 Belasting op frietkramen en andere kramen – goedkeuring.
008 Belasting op geldautomaten en self-banking toestellen – goedkeuring.
009 Belasting op hinderlijke Inrichting (Arab) – goedkeuring.
010 Belasting op hinderlijke inrichting (openen of veranderen van) – goedkeuring.
011 Belasting op hinderlijke inrichting (Vlarem) – goedkeuring.
012 Belasting op het ophalen van huisvuil – dienstjaar 2008 – goedkeuring.
013 Belasting op huisvuilzakken – dienstjaar 2008 – goedkeuring.
014 Opcentiemen leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen – dienstjaar 2008 – goedkeuring.
015 Belasting op onbebouwde percelen – goedkeuring.
016 Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2008 – goedkeuring.
017 Belasting inname openbare weg – containers, kranen enz. – goedkeuring.
018 Belasting openhouden herberg e.a. na het gewone sluitingsuur – goedkeuring.
019 Aanvullende belasting op de personenbelasting – dienstjaar 2008 – goedkeuring.
020 Terugvordering kosten rioolaansluitingen – goedkeuring.
021 Verhaalbelasting stoepen – goedkeuring.
022 Belasting op tweede verblijven – goedkeuring.
023 Verblijfsbelasting – goedkeuring.
024 Belasting op vervoer van bestuurlijke of gerechtelijke aangehouden personen – goedkeuring.
025 Verhaalbelasting wegeniswerken – goedkeuring.
026 Retributie op administratieve stukken en inlichtingen – goedkeuring.
027 Retributie op begravingen in grafkelders – goedkeuring.
028 Tarieven (inschrijving, uitlening, boete) bibliotheek – goedkeuring.
029 Retributie columbarium (concessie van een urne in een columbarium of van een urne in volle grond voor 20 jaar) – goedkeuring.
030 Retributie columbarium (concessie bijzetting asurne in een columbarium of in volle grond voor 50 jaar) – goedkeuring.
031 Verkoopprijs compostvaten – goedkeuring.
032 Vergoeding conformiteitsattest – goedkeuring.
033 Ecobekers – uitleenreglement – goedkeuring
034 Retributie grafconcessie 20 jaar – goedkeuring.
035 Retributie grafconcessie 50 jaar – goedkeuring.
036 Verkoopprijs grafkelders – begraafplaats St-Laureins-Berchem (aankoop door gemeente) – goedkeuring.
037 Verkoopprijs grafkelders – begraafplaats Oudenaken (aankoop door gemeente) – goedkeuring.
038 Organisatie initiatielessen Nederlands voor anderstalige inwoners – goedkeuring.
039 Standplaatsen op kermissen Rink, Negenmanneke, Ruisbroek en Vlezenbeek – goedkeuring.
040 Kosten aanmaningen – terugbetalingen – goedkeuring.
041 Werkingskosten – kunstonderwijs – Leeuwse Kunstacademie – goedkeuring.
042 Bijdrage jaarabonnement “Lewe” – goedkeuring.
043 Moerbuisvergoeding (aansluiting particulieren op waterdistributienet) – goedkeuring.
044 Retributie ontstoppen van rioolaansluiting op privaat domein – goedkeuring.
045 Retributie gebruik openbaar domein n.a.v. werken aan nutsvoorzieningen – goedkeuring.
046 Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen – goedkeuring.
047 Retributie op gedepenaliseerde verkeersovertredingen – parkeren – goedkeuring.
048 Terugvordering van publicatiekosten verbonden aan het afleveren van een Klasse I milieuvergunning – goedkeuring.
049 Vaststellen verkoopprijs relatiegeschenken – goedkeuring.
050 Vaststellen verkoopprijs scheidingspaaltjes – goedkeuring.
051 Vaststellen ouderbijdrage schoolmaaltijden – goedkeuring.
052 Vaststellen verkoopprijs schuimwijn voor het toerismebureau Coloma – goedkeuring.
053 Verkoopprijs stootbanden – goedkeuring.
054 Retributie snoeisel (hakselen van) – goedkeuring.
055 Organisatie taalleergangen 2008-2009 – goedkeuring.
056 Vaststellen ouderbijdrage – buitenschoolse kinderopvang tijdens schoolvakanties – goedkeuring.
057 Uitleen- en retributiereglement jeugddienst – goedkeuring.
058 Retributie op strooiweide op begraafplaatsen – goedkeuring.
059 Verkoopprijs vlag Vlaamse Gemeenschap – goedkeuring.
060 Waarborg voetpaden – goedkeuring.
061 Verkoopprijs wandelfolders – goedkeuring.
062 Wegwijzers (plaatsing of verwijdering door het gemeentebestuur op vraag van derden) – goedkeuring.
063 Retributie op werken voor derden (ingevolge overtreding van wetten, decreten, verordeningen of gemeentelijke reglementen) – goedkeuring.
064 Aankoopsubsidie voor natuurgebieden – goedkeuring.
065 Aanmoedigingspremie – Aanplanten en onderhouden van groenelementen – goedkeuring.
066 Toelage – Bruiloften en ontvangsten – goedkeuring.
067 Geboorte- en adoptiepremie – goedkeuring.
068 Vergoeding Externe deskundigen GECORO – goedkeuring.
069 Toelage aan erkende handelsverenigingen – goedkeuring.
070 Subsidiereglement inzake installatie van hemelwaterput en/of infiltratievoorziening – gemeentelijke verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, aansluiting op de openbare riolering en afkoppelen van hemelwater – goedkeuring.
071 Huisvestingspremies (renovatie- en verbeteringspremie) – goedkeuring.
072 Toelage voor de verkoop van huisvuilzakken door handelaars – dienstjaar 2008 – goedkeuring.
073 Toelage inzamelen oud papier en karton – goedkeuring.
074 Tussenkomst in de verplaatsingskosten naar jumelagegemeente – goedkeuring.
075 Vergoeding juryleden en secretarissen voor de drie jaarmarkten – goedkeuring.
076 Toelage aan erkende plaatselijke muziekmaatschappijen voor aankoop van muziekinstrumenten – goedkeuring.
077 Toelage aan ontwikkelingshelpers – zendelingen, inwoners van de gemeente – goedkeuring.
078 Sociaal-pedagogische toelage voor opvang en verzorging van kind(eren) met een handicap – goedkeuring.
079 Thuiszorgpremie – Thuisopvang ouder(s)/grootouder(s)/familie(lid)/(leden) – goedkeuring.
080 Vakantietoelage aan zieken en mindervaliden – goedkeuring.
081 Toelagen en vergoedingen aan leden, secretaris en helpers van examencommissies – goedkeuring.
082 Vaststellen vergoeding voor het gebruik van lokalen die geen eigendom zijn van de gemeente voor het inrichten van stembureaus voor alle verkiezingen – goedkeuring.
083 Toekennen vervoercheques voor personen met een handicap met verplaatsingsmoeilijkheden – goedkeuring.
084 Vaststellen vergoeding voorhuwelijkssparen – goedkeuring.
085 Toekennen waardebons infoleeuw – goedkeuring.
086 Toelage vriendenkringen van de basisscholen van alle onderwijsnetten voor socio-culturele activiteiten – goedkeuring.
087 Toekennen huisvuilpremie – goedkeuring.
088 Premie voor kleinschalige waterzuivering voor huishoudelijk afvalwater – goedkeuring.
089 Premie voor aankoop van zoninstallatie – zonne-energie – goedkeuring.

090 Jaarverslag 2006 – overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken – goedkeuring.

091 Begroting 2008 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – goedkeuring.
De begroting dienstjaar 2008 (01/01/2008 – 30/06/2008) van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
092 Begroting 2008 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – goedkeuring.
De begroting 2008 (01/01/2008 –30/06/2008) van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
093 Begroting 2008 vzw Gemeentelijke Sportcentra – goedkeuring.
De begroting 2008 (01/01/2008 – 30/06/2008) van de vzw Gemeentelijke Sportcentra wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
094 Aanvraag tot deelneming aan het Vlaams Sportinfrastructuurfonds – goedkeuring.Via het sportbeleidsplan heeft het gemeentebestuur beslist om deel te nemen aan het Sportinfrastuctuurfonds om te komen tot de aanleg van een kunstgrasveld. Om te kunnen deelnemen moet de gemeenteraad een aantal principiële beslissingen nemen. In onze gemeente zijn twee locaties die in aanmerking komen voor de aanleg van een kunstgrasveld: enerzijds het bestaande 2de voetbalveld op Laekelinde en anderzijds het bestaande 2de voetbalveld op de Basteleusstraat. Om een grotere kans te maken, willen we voor deze twee locaties een kandidatuur insturen. Het is in geen geval de bedoeling om de 2 pleinen aan te leggen, maar we menen dat elk dossier zijn sterke en zwakke kanten heeft. Het eventuele kunstgrasveld zal op dezelfde manier beheerd worden als de andere sportinfrastructuur in onze gemeente. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om een beroep te doen op de tussenkomst in de beschikbaarheidvergoeding en de alternatieve financiering (PPS) voorzien in het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of zij aan de Vlaamse overheid (Sportfacilitator) een mandaat geeft voor het selecteren van een SPV (Special Purpose Vehikel). Dit betekent dat de overheid in naam van de gemeente mag onderhandelen met kandidaat private partners en de contracten mag afsluiten.
095 Bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 Sint-Pieters-Leeuw – goedkeuring.
Het bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
096 Politie – Sûreté de Quebec – kennisgeving.
De evaluatie van de delegaties naar de Surété du Quebec wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
097 Toekennen van eretitels – aktename.
Het toekennen van eretitel schepen werd in de gemeenteraad van 1 maart 2007 goedgekeurd. De titel van ereschepen werd door de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur: afd. Lokaleen Regionale besturen, Regelgeving en Werking, toegekend aan:
– Roger Desmeth;
– Philippe Packeu.
098 Reglementen op de openbare markten, ambulante handel en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen – aktename schorsing door gouverneur en goedkeuring aanpassing artikel 1 van het reglement.
Aan de gemeenteraad van 4 oktober 2007 werd dit reglement voorgelegd maar het toenmalige artikel
1, §3 werd door de gouverneur geschorst. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het schrijven van de gouverneur van 7 november 2007 in verband met deze schorsing en het nieuwe artikel 1 goed te keuren zoals vermeld in de beraadslaging van dit agendapunt.
099 Politie – Financieel profiel politiezone – kennisgeving.
Dexia Bank heeft het financieel profiel van de politiezone opgesteld in navolging met de gemeenten. Het financieel profiel wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
100 Politie – Begroting 2008 en toelichting van de politiezone – goedkeuring.
De begroting 2008 en de toelichting bij de begroting van de politiezone worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
101 Strategische nota meerjarenplan 2007-2012 – goedkeuring.
Het gemeentedecreet voert een aantal nieuwe begrippen in op het vlak van planning en financieel beheer. Het strategisch meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota en heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, in casu 2007-2012. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De financiële nota van het meerjarenplan wordt – conform de begrotingsonderrichtingen – in de vorm van een financieel meerjarenplan als bijlage gevoegd bij de begroting. De strategische nota van het meerjarenplan 2007-2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
102 Gemeentebegroting 2008 en bijlagen – goedkeuring.
De begroting, de bijlagen bij de begroting, het meerjarig financieel beleidsplan, de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsnota en het syntheserapport worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

%d