001 Verslag gemeenteraad 26 april 2007.
Het verslag van de raadszitting van 26 april 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

002 P.V. van kasopname – 4e kwartaal 2006 – kennisgeving.
Aan de gemeenteraad wordt het P.V. van kasopname, 4e kwartaal 2006 ter kennisgeving voorgelegd.003 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2006 van de kerkfabriek van Sint-Lutgardis
gunstig te adviseren.

004 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Sint Pieter – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2006 van de kerkfabriek van Sint-Pieter gunstig te adviseren.

005 Kennisgeving van de goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de eindrekening van 20 februari 2006 van de kerkfabriek Jan Bosco Buizingen naar aanleiding van het aftreden van de penningmeester. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de goedkeuring van de eindafrekening van de kerkfabriek Jan Bosco Buizingen op 26 april 2007.

006 Aanleg voetpaden dienstjaren 2003, 2004 en 2005 – aanvaarding eindafrekening.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de eindafrekening goed te keuren.

007 Woonwijk Gieterijstraat – goedkeuring voorwaarden overdracht infrastructuur.
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen nv betoonde zich in haar schrijven van 23 maart 2007 akkoord om de infrastructuur (wegenis en groene zones) op te nemen in het openbaar domein. Het opmetingsplan voorziet een totale oppervlakte van 24a 03ca 63dma. De grondafstand geschiedt gratis. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de modelakte voor deze grondafstand goed te keuren.

008 Bergensesteenweg princiepbeslissing i.v.m. openbare verlichting – goedkeuring.
Naar aanleiding van de geplande werken langsheen de N6 Brussel-Bergen, met name de herinrichting van de zwarte kruispunten en de doortochtenherinrichting vanaf de grens met Anderlecht en de grens van de bebouwde kom (Koning van Spanje), bestaat de noodzaak dat de gemeente Sint-Pieters- Leeuw een standpunt inneemt inzake de keuze van openbare verlichting. Na overleg met de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen van de Vlaamse overheid en Eandis stellen wij voor om voor het gedeelte gelegen binnen de bebouwde kom de projectnota van Eandis af te wachten. Voor het gedeelte buiten de bebouwde kom stellen wij voor het standaardtype Arc van producent Technilite te kiezen, welke door de Vlaamse overheid langs gewestwegen wordt geplaatst. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hierover een princiepbeslissing te nemen.

009 Leveren van verkeersborden, toebehoren en straatmeubilair dienstjaar 2007 – goedkeurenbestek. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Bij het herinrichten van straten en het vernieuwen en/of wijzigen van de bestaande wegsignalisatie dient de gemeente jaarlijks nieuwe verkeersborden, wegsignalisatie en toebehoren aan te kopen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bijzonder bestek van 14 mei 2007 goed te keuren, de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Door de dienst Mobiliteit wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voorgesteld.

010 Sint-Stevensstraat t.h.v. nr. 51A: verwijderen van een verkeersdrempel – goedkeuring.
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 september 2004 de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren van de opdracht tijdens het dienstjaar 2005 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor de dienstjaren 2006 en 2007. Deze overeenkomst met het labo Tauw nv uit Wijgmaal werd door het college van 20 december 2004 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het college machtiging te verlenen om de voormelde overeenkomst te verlengen voor het huidig dienstjaar.

011 Jeugd – aankoop skatetoestel voor gemeentelijk speelterrein – vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing houdende vaststellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering en plaatsing van een skatetoestel op het gemeentelijk speelterrein Pastorijstraat ten behoeve van de dienst Jeugd goed te keuren.

012 Verkoop van afgevoerde bibliotheekmaterialen ten voordele van 11.11.11. – goedkeuring.
Op geregelde tijdstippen worden de collecties van de bibliotheek gewied. Materialen die niet in het magazijn worden bewaard, worden afgevoerd. Aan de gemeenteraad wordt het akkoord gevraagd om de afgevoerde materialen te verkopen tegen een forfaitair bedrag van 0.20 EUR per stuk.

013 Erkenning nieuwe cultuurraad – aangepaste statuten – goedkeuring.
De installatie van de nieuwe cultuurraad vond plaats op 20 maart 2007. Tijdens deze vergadering werd artikel 8 van de statuten gewijzigd. De gemeenteraad erkent de nieuwe cultuurraad en keurt haar nieuwe statuten goed.

014 Huishoudelijk reglement cultuurraad – goedkeuring.
Het huishoudelijk reglement van de cultuurraad is ongewijzigd gebleven. Het wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

015 Inrichten van creatieve zomerateliers. Principebeslissing en vaststellen voorwaarden.
Op grote vraag van de ouders en leerlingen en omwille van het feit dat zomerateliers een sterke promotionele ondersteuning voor het nieuwe schooljaar betekenen, wordt voorgesteld om van 16 tot en met 20 juli 2007 twee creatieve ateliers voor kinderen van 6 tot 12 jaar in te richten. Per atelier kunnen 20 kinderen deelnemen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met het inrichten van deze creatieve zomerateliers en de voorwaarden vast te stellen.

016 Ambt van directeur Gemeentelijke Basisschool, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek – vacantverklaring.
Per 1 september 2007 kan het ambt van directeur aan de Gemeentelijke Basisschool, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek, voor 24/24 vacant verklaard worden voor vaste benoeming in bevorderingsambt. Dit ambt kan ingevuld worden door te putten uit de wervingsreserve vastgesteld door de gemeenteraad van 29 juni 2006 ingevolge de niet-vergelijkende bevorderingsprocedure van 15 juni 2006. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voornoemde betrekking vacant te verklaren en voor de invulling uit de wervingsreserve ingevolge de niet-vergelijkende bevorderingsprocedure te putten.

017 OCMW – vaststellen jaarrekening 2006 – kennisgeving.
In zitting van de ocmw-raad van 18 april 2007 werd de jaarrekening 2006 vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt de jaarrekening 2006 van het ocmw ter kennisgeving voorgelegd.

018 OCMW – jaarverslag 2006 – kennisgeving. In zitting van de ocmw-raad van 18 april 2007 werd het jaarverslag 2006 vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt het jaarverslag 2006 van het ocmw ter kennisgeving voorgelegd.

019 Vaststelling van mandaat en aanduiding van vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 15 juni 2007.
Aan de gemeenteraad wordt de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 15 juni 2007 ter kennisgeving voorgelegd.

020 Vaststelling van mandaat en aanduiding van vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) met betrekking tot de agendapunten van de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 21 juni 2007. Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 26 april 2007 met de agenda van de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 21 juni 2007 ter kennisgeving voorgelegd.

021 Agenda algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op 21 juni 2007 + voorstel tot partiële splitsing door overneming – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 27 april 2007 met de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 21 juni 2007 voorgelegd. Voor agendapunt nr. 5 “heroriëntering van de KNP-activiteit” is een specifiek gemeenteraadsbesluit vereist (samen met de goedkeuring van de volledige agenda van de algemene vergadering).

022 Vaststelling van mandaat en aanduiding van vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 21 juni 2007. Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 27 april 2007 met de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 21 juni 2007 voorgelegd. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 21 juni 2007 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

023 Vaststelling van mandaat en aanduiding van vertegenwoordiger van gemeente (effectief + plaatsvervanger) met betrekking tot de agendapunten van de statutaire algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging HAVICREM op donderdag 28 juni 2007. Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 14 mei 2007 met de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging HAVICREM op donderdag 28 juni 2007 voorgelegd. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging HAVICREM van 28 juni 2007 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

024 Vaststelling van mandaat en aanduiding van vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) met betrekking tot de agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering van HAVILAND intercommunale op donderdag 28 juni 2007 + aanpassing statuten HAVILAND intercommunale – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 30 maart 2007 met de agenda van de statutaire algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op donderdag 28 juni 2007 voorgelegd, waarvan de agenda ondermeer de goedkeuring van de statutenwijziging behelst. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND van 28 juni 2007 wordt gemandateerd de agendapunten goed te keuren.

025 Vaststelling van mandaat en aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IWVB op donderdag 28 juni 2007 Aan de gemeenteraad wordt de oproepingsbrief van 16 mei 2007 met de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IWVB op donderdag 28 juni 2007 voorgelegd. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IWVB van 28 juni 2007 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

026 Huis van het Nederlands – niet-toetreding van steden en gemeenten tot de algemene vergadering – kennisgeving.
In zijn brief van 16 april 2007 meldt de vzw Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant dat het voorstel van de raad van bestuur om de steden en gemeenten op te nemen in de algemene vergadering, in de algemene vergadering van 23 maart 2006 werd afgewezen. Gemeenten kunnen echter via regionaal overleg (3 x per jaar – via educatieve consulent van regio Halle of coördinator) betrokken worden bij de werking van het Huis van het Nederlands. Tijdens de gemeenteraad van 1 maart 2007 werd Lieve Vanlinthout voorgedragen als kandidaatbestuurder voor de vzw Huis van het Nederlands. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

027 Begrotingsrekening 2005 en de balans, resultatenrekening en toelichting dienstjaar 2005 van de politiezone – goedkeuring.
De rekening 2005 sluit met een positief resultaat van 886.384,36. In deze rekening is ook het resultaat van de rekening 2004 ( 679.174,71) mee opgenomen.

028 Begrotingswijziging nr. 1 – politiezone – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring. De begrotingswijziging nr. 1 van de politie werd reeds aan de gemeenteraad overgemaakt bij de agenda van de financiële commissie. De toelichting werd gegeven op de financiële commissie van 24 mei jongstleden.

029 Goedkeuring begrotingsrekening 2006 (= eindrekening Katia Van Campenhout) – gemeente. De begrotingsrekening werd reeds aan de gemeenteraad overgemaakt bij de agenda van de financiële commissie. De toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven op de financiële commissie van 24 mei jongstleden.

030 Goedkeuring van de balans, resultatenrekening en toelichting 2006 (= eindrekening Katia Van Campenhout) – gemeente
De balans, resultatenrekening en toelichting 2006 werd reeds aan de gemeenteraad overgemaakt bij de agenda van de financiële commissie. De toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven op de financiële commissie van 24 mei jongstleden.

031 Budgetwijziging nr. 1 – gemeente – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 1 van de gemeente werd reeds aan de gemeenteraad overgemaakt bij de agenda van de financiële commissie. De toelichting werd gegeven op de financiële commissie van 24 mei jongstleden.

032 Voorstel tot verwijdering van de staatsieportretten van de koning en koningin in de raadzaal en andere gemeentelijke lokalen en gebouwen (punt ingediend door raadslid Georges Gillis) – goedkeuring.
De “traditie” rond het ophangen van de staatsieportretten van de koning en de koningin in de openbare gebouwen kent naar verluidt zijn oorsprong in een rondzendbrief die kort na de Eerste Wereldoorlog aan de gemeenten werd verstuurd. Het zou gaan om een aanbeveling, maar de exacte inhoud van de rondzendbrief blijft een raadsel. Gezien noch in de archieven, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, noch in de archieven van het Staatsblad, noch in de archieven van het koninklijk paleis enig spoor van deze rondzendbrief terug te vinden is, gaat men er op het ministerie van Binnenlandse Zaken van uit dat er hierover geen enkele bepaling bestaat die het ophangen van deze portretten verplicht. Ook van het kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden werd gemeld dat hierover vanuit de Vlaamse overheid geen enkele wettelijke bepaling bestaat.  Aangezien het feit dat Vlaamse gemeenteraadsleden ook niet langer de eed van trouw dienen af te  leggen aan de Belgische koning en afhankelijk zijn van de Vlaamse gemeenschap, is het niet meer dan logisch dat ook de beeltenissen van het koningspaar uit de raadzaal en andere publieke ruimtes van de gemeente worden verwijderd. En vermits er in de vorige gemeenteraad al werd beslist bij meerderheid dat ze niet meer hoeven in de trouwzaal te hangen, wordt voorgesteld de koninklijke beeltenissen volledig te verwijderen.

%d bloggers liken dit: