Vlaamse-overheidVLAANDEREN: – In de tekst van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is ook een hoofdstuk gewijd aan de Vlaamse Rand rond Brussel. Zo zal er ondermeer een Vlaamse Randfonds opgericht worden dat zal beschikken over 4 miljoen euro per jaar.

Vlaamse Regering 2019-2024 Regeerakkoord : Vlaamse Rand (pagina 285-288)
Het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel moet resoluut versterkt worden, complexloos en zelfbewust. De Vlaamse Rand is uniek als een strategisch gebied zonder expliciete kernstad. De regio combineert prachtige groene gebieden met sterke economische prestaties. De nabijheid van Brussel biedt dus ontegensprekelijk kansen maar zet meteen ook wel, onder meer door het specifieke statuut en de taal situatie, grote druk op de Vlaamse Rand op vlak van demografie, stijgende grond en woonprijzen, ontnederlandsing, verstedelijking, enz… Daarom voorzien we een aangepast beleid met extra middelen en extra maatregelen.

Extra middelen
Naast de huidige jaarlijkse ondersteuning voor Halle, Dilbeek en Vilvoorde via het Stedenfonds, richten we een Vlaamse Randfonds op, dat – naar analogie met het Vlaamse Brusselfonds – inspeelt op de grootstedelijke effecten en gerichte ondersteuning biedt.
Bepaalde problemen stellen zich nu eenmaal scherper of anders in de Rand dan elders.
Denken we o.a. aan de achterstand inzake zorg of de problemen in het onderwijs door de grote toestroom aan anderstaligen.

De minister van Vlaamse Rand put, met terugkoppeling naar de Vlaamse regering, uit het Vlaamse Randfonds om bijkomende maatregelen te nemen of beleid van andere ministers extra te ondersteunen in specifieke beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld kinderopvang, zorg, welzijn, inburgering of onderwijs. Recent onderzoek (o.a. Taalbarometer) waarschuwt specifiek voor acute samenlevingsproblemen en achterstand in de noordelijke en zuidelijke Kanaalzone. O.a. de sociale en culturele acties in het kader van projecten als de Broeksite en de Zuidrand kunnen daar specifiek op inspelen. We bekijken dan ook of en hoe ze ondersteund kunnen worden. Zeker in de faciliteitengemeenten, steunen we ook maximaal strategische investeringsprojecten die de Vlaamse aanwezigheid verankeren, zoals de site van Bierenberg (Sint-Genesius-Rode)
Inzake de Plantentuin van Meise zorgen we voor de verdere uitvoering van het renovatieplan. Via impulssubsidies spelen we proactief in op initiatieven die het sociaal weefsel van de regio versterken. Het gaat dan niet alleen om initiatieven die gericht zijn op nieuwkomers, maar zeker en vast ook op het versterken van het lokale gemeenschapsleven.

Extra maatregelen

Recht op wonen in eigen streek
Het recht op wonen in eigen streek is verre van evident. Veel jongeren en gezinnen worden weggedrukt door de stijgende grond- en woonprijzen. Daarom zorgen we er ervoor dat een band met de gemeente of streek steeds voorrang geeft voor wie kandidaat is voor een sociale huur- of koopwoning. Daarnaast grijpen we ook in op de private woonmarkt door het gronden pandendecreet zo aan te passen dat gemeenten desgewenst een specifiek aandeel kavels of percelen exclusief kunnen voorbehouden voor inwoners die een duidelijke band met de gemeente of streek kunnen aantonen. We blijven inzetten op Vlabinvest en Vlabzorginvest.

Extra groen
We willen een miljoen extra bomen in de provincie Vlaams-Brabant. Binnen het beleidsdomein Omgeving stellen we voor de Vlaamse Rand een regiobeheerder aan die de ontbrekende groenschakels actief opspoort en de tekorten gefaseerd aanvult, zodat de Rand rond Brussel een groener geheel wordt. We concentreren ons in de eerste plaats op de aankoop van gronden die bebost worden met nieuwe bomen, gebruikmakend van het bestaande ruimtelijk instrumentarium. We voorzien financiële stimuli voor private eigenaars en openbare besturen die hun grond bebossen.

Extra Nederlands
Nederlands is de ‘maizena’ van de Rand. Daarom nemen we zowel defensieve als assertieve acties die het Nederlandstalig karakter van de Rand versterken. En dat zowel op Vlaams als op andere bestuursniveaus.
Vanzelfsprekend dient de taalwetgeving dus nauwgezet gerespecteerd te worden. Maar we werken ook creatief maatregelen uit zoals de koppeling van sociale en andere voordelen aan de kennis van het Nederlands of minstens de bereidheid onze taal te leren. Wie aanspraak wil maken op voordelen van onze gemeenschap moet immers ook werkelijk deel willen uitmaken van onze gemeenschap.
Bij uitstek in de Vlaamse rand zetten we in op taalintegratietrajecten, met o.a. taalbadklassen voor alle kinderen die onvoldoende Nederlands kennen om mee te kunnen in de les. We moedigen anderstalige ouders aan om hun kinderen in het Nederlands en lokaal school te laten lopen. Niet bij wijze van carrièrekeuze maar wel als uiting van de wil tot integratie van het hele gezin. Voor de ouders organiseren we in de school buiten de lesuren taalcursussen Nederlands, terwijl de kinderen worden opgevangen.

Stand van de Rand
Jaarlijks organiseren we een ’Stand van de Rand’ rond de aanpak van een specifieke problematiek. Het platform brengt als een staten-generaal parlementsleden, de lokale besturen en het sterk betrokken Toekomstforum maar evengoed het betrokken verenigingsleven van de Vlaamse rand samen en richt zich in de eerste plaats op projecten rond Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Groen, Wonen, Onderwijs en Welzijn.

Media
Vandaag worden diverse media door de overheid ondersteund maar communiceren ze met verschillende boodschappen en een verschillende identiteit. We willen vanzelfsprekend onze regionale zenders behouden maar betrachten een nauwere samenwerking tussen de diverse mediakanalen en bekijken een mogelijke bundeling van krachten en merken met als duidelijke doelstelling de versterking van de Vlaamse identiteit en het maximaal betrekken van anderstaligen op de Vlaamse gemeenschap.

VZW De Rand
We sluiten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het EVA vzw ‘de Rand’, waarin we de belangrijkste opdrachten vastleggen: de ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven (zeker in de faciliteitengemeenten), de bruisende werking van de gemeenschapscentra, de verspreiding van taalpromotie-instrumenten en –methodieken, het leiden van anderstaligen naar het reguliere aanbod. Het voeden en ontsluiten van de databank van het documentatiecentrum, het in de verf zetten van de troeven van de regio en wat de Vlaamse gemeenschap allemaal aanbiedt en het ondersteunen van gemeenten en verenigingen inzake initiatieven ter versterking van het Nederlandstalig karakter van de Rand worden opgenomen door de cel Vlaamse Rand van de administratie.

Luchthaven
We streven naar een oplossing voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid die vandaag op de luchthaven weegt. Het uitgangspunt is een billijke spreiding van de lasten, zowel binnen de Vlaamse Rand als ten opzichte van het Brussels Gewest. Dit bekomen we via een evenwichtige vliegwet waarin routes worden vastgelegd volgens de principes van het historisch preferentieel baangebruik, van eerlijke spreiding (vermijden van concentratie boven bepaalde gebieden) en op basis van aeronautische principes van tegen de wind, binnen de geldende windnormen, en rechtstreeks vliegen naar bestemming. We verzoenen de leefbaarheid van de regio met nieuwe groeikansen voor de luchthaven als economische motor voor heel Vlaanderen.

Gordelfestival
Het Gordelfestival kreeg een tweede leven. Vzw ‘de Rand’ coördineert de organisatie van het Gordelfestival in samenwerking met een privé-partner om zo even feestelijk en sportief als zelfbewust en complexloos het groene en Vlaamse karakter van de Rand in de verf te zetten. De financiële bijdrage van Sport Vlaanderen wordt toegevoegd aan de middelen van vzw ‘de Rand’. We formuleren na elke editie een nieuw ambitieniveau voor het volgende Gordelfestival, op gebied van deelnemers, deelnemende randgemeenten en deelnemende faciliteitengemeenten.

%d bloggers liken dit: