REGIO: – De gemeenteraden van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw gaven in december 2011 de opdracht aan hun resp. korpschefs  om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een fusie van de 4 korpsen. Het uitgangspunt daarbij was nagaan of er door een fusie en dus een  schaalvergroting ‘meer kon gedaan worden met dezelfde middelen’.

Die studie werd  afgerond op 18 april 2013 en toont aan dat bij gelijke middelen een fusie inderdaad haalbaar, doelmatig en doeltreffend is.

Er werd echter geoordeeld door Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw dat het oorspronkelijke uitgangspunt (niet besparen) niet langer haalbaar is binnen de financiële context. Daarom werden simulaties gevraagd om na te gaan hoeveel de 4  gemeenten nog kunnen of willen investeren in de politiewerking.

Op de vergadering van 15 mei 2013 bleef Dilbeek, ondanks de moeilijke budgettaire toestand,  vasthouden aan het oorspronkelijk uitgangspunt: meer doen met dezelfde middelen, met als tussenoplossing het bevriezen van het aantal medewerkers op de situatie einde 2012. De andere gemeenten kozen voor een afbouw van het aantal personeelsleden op middellange termijn.

Dit voorstel zal volgens het Dilbeekse college van burgemeester en schepenen als gevolg hebben dat ‘minder zal gedaan worden met minder middelen’. Dit gaat in tegen het bestuursakkoord van de nieuwe ploeg. Hierin wordt het verzekeren van een efficiënte en betere dienstverlening  van de politie voor de Dilbekenaar vooropgesteld.

Aangezien het huidige voorstel hierop geen enkele garantie biedt , hebben verdere fusiegesprekken geen zin meer.

Uiteraard blijft het college van burgemeester en schepenen bereid om andere samenwerkings-verbanden te onderzoeken, mits de nodige aandacht voor een betere dienstverlening voor  de Dilbekenaren.

%d