actie red de Zuunvallei

ZUUN: – Natuurpunt toont grote bezorgdheid omwille van het nieuwe natuurdecreet. Daarom is de vereniging gestart met een grote sensibiliseringsactie om de draagwijdte en de impact ervan ‘zichtbaar’ te maken bij de bevolking . De lokale Natuurpunt-afdeling ‘de Leeuwse Natuurvrienden’ te Sint-Pieters-Leeuw sluit zich aan bij deze ongerustheid omwille van het feit dat de Zuunvallei een typisch voorbeeld is van een natuurgebied dat in de context van dit nieuwe decreet volledig uit de boot valt inzake erkenning ( en de daaraan gekoppelde subsidiëringen). Om deze ongerustheid zichtbaar te maken plaatste de vereniging maandagavond in de Zuunvallei een  bord met als voornaamste boodschap, gericht aan de bevoegde minister Joke Schauvliege ,: ”Red de Zuunvallei”.
Ook in Volsembroek aan het wachtbekken en in De Weyden langs de Oudenakenstraat werden nog borden geplaatst.

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_06

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_07Daniël Van De Gucht, secretaris Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden v.z.w., hecht veel belang aan de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaten omdat een erkenning een aantal zekerheden inhoudt op het vlak van duurzaamheid, wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer en financiële ondersteuningvoor aankoop en beheer. Voor een erkenning zijn een aantal criteria vastgesteld, die men nu bij ANB aan het herbekijken zijn in het kader van een nieuw natuurdecreet. NP-Leeuwse Natuurvrienden is bijzonder ongerust omdat, wanneer we de nieuwe criteria gaan toepassen op een gebied als de Zuunvallei, dan een erkenning als natuurreservaat niet meer mogelijk zal zijn. Enkele voorbeelden: de nieuwe criteria stipuleren dat natuurgebieden niet langer meer in aanmerking komen voor erkenning indien ze kleiner zijn dan 10 ha (aaneensluitend gebied) of eigendom zijn van OCMW’s , gemeenten en andere overheden. Op vlak van natuurwaarden gaat men zich volledig focussen op de IHD’s (Instandhoudingsdoelen), maar een aantal biotopen zijn er echter niet in opgenomen , zoals onze soorten- en structuurrijke graslanden waarvan de Zuunvallei een prachtig voorbeeld is, met dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, of ook nog de oude hoogstamboomgaarden enz.. Er wordt in de nieuwe criteria ook zeer weinig rekening gehouden met bescherming van leefgebieden van soorten (Europese annexsoorten, habitattypische soorten en soortenbeschermingsplannen)
2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_01 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_02
Vandaar onze bezorgdheid en de oproep naar de minister: aanvaard deze nieuwe criteria opgesteld door ANB niet en ‘Red de Zuunvallei’ samen met de grote meerderheid van de natuurgebieden in onze streek (in Vlaanderen!).

Onderteken de petitie via volgende link:
www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_04 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_05
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Provincie gaat voor 55% minder CO2 -uitstoot en past Bijna-Energie-Neutraal-eisen nu al toe

2015-05-28-BEN_bijna-energie-neutraalVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant keurde een ambitieuze energiebeleidsverklaring voor haar eigen gebouwen goed. Hiermee wil ze versneld zelf het goede voorbeeld geven.
De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Tegen 2020 wil ze de CO2-uitstoot sterk verminderen en stevig inzetten op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

Heel wat gemeenten en organisaties werken momenteel aan een klimaatactieplan. Uiteraard moet de provincie zelf ook het goede voorbeeld geven’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Daarom hebben we nu onze ambities op weg naar een klimaatneutrale provincie voor ons eigen gebouwenpark bepaald. We willen uiterlijk tegen 2020 20% minder energie verbruiken, 55 % minder CO2 uitstoten, 20% hernieuwbare energie voorzien en minstens één groot project van hernieuwbare energie realiseren. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle infrastructuurwerken, zowel nieuwbouw als renovatie de nieuwe BEN (Bijna-Energie-Neutraal)-eisen toepassen’.
De BEN-normen zijn pas vanaf 2019 verplicht voor publieke gebouwen. De provincie Vlaams-Brabant zal dus al vanaf dit jaar deze wetgeving vervroegd toepassen.

Naast de positieve effecten op het klimaat en ons leefmilieu zullen deze maatregelen ook de overgang naar schone technologieën, zowel op vlak van energie, transport, materialen en gebouwen, versnellen’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor facilitair beheer.

De maatregelen zullen ook zorgen voor een toekomstgerichte en sterkere regionale economie met specifieke kennisopbouw, energie- en materialenonafhankelijkheid, jobcreatie en gezondere leef- en werkomstandigheden’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

Dit jaar worden de nieuwe BEN-normen al toegepast in twee belangrijke eigen bouwprojecten: de nieuwe PIVO-sporthal in Asse en het nieuwe onthaalgebouw voor het provinciedomein in Huizingen.

onderhoudswerken Lubbeek en Lotbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de jaarlijkse oppervlakkige ruimingswerken van de Provincie Vlaams-Brabant aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie werden deze week de Lubbeek en Lotbeek extra onder handen genomen.
2015-03-31-Lotbeek-Ruiming-01
– Lubbeek: opruimen en verhakselen takhout e.a. op het waterloopvak stroomafwaarts van de P. Swalusstraat

– Lotbeek: machinaal vrijmaken van de bedding van de Lotbeek tussen de sifon onder het kanaal en de F. Uylenbroekstraat.
2015-03-30-Lotbeek-Ruiming-01 2015-03-30-Lotbeek-Ruiming-02
Zie ook ons artikel van 22/01/2015 – Plannen om wateroverlast in wijk de Witte Roos te beperken

Schepen van Leefmilieu test zelf veegmachine

SINT-PIETERS-LEEUW: – Onder het motto “je moet weten waarover je praat” ging schepen Gunther Coppens donderdag enkele uurtjes mee met de veegmachine. In september 2013 werkte hij ook reeds enkele uren mee in het oude recyclegepark.
2015-03-19-milieuschepen-rijdt-mee-met-veegmachine 2015-03-19-voor-na_veegmachine
Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens’ Nu we een goeie maand onze veegmachine in dienst hebben in onze gemeente leek het me een goed idee om eens een dagje mee op de baan te gaan. Alleen door mee te gaan, weet je nadien waar je over spreekt. Onze veegmachine houdt vooral de straten proper en luist de goten net uit.
Het zwerfvuil op de stoep en in het gras moet nog altijd handmatig worden uitgetreden. Dat kan niet anders. Het is onvoorstelbaar hoeveel zwerfvuil er ligt in het gras, de stoep of zelfs privé. De enige oplossing die enig soelaas kan bieden, zijn wij, inwoners, die mee verantwoordelijkheid moeten dragen. Dat kan door uiteraard zelf geen zwerfvuil weg te gooien, de eigen trottoir net te houden en anderen aan te spreken als je ziet dat men iets weggooit. Nette straten is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente en inwoners.

De Groene Parel slaagde in verscheidene Fata Morgana uitdagingen rond afval

NEGENMANNEKE: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. BSGO De Groene Parel bracht vandaag enkele uitdagingen tot een goed einde.
2015-03-17-De-Groene-Parel_fata-morgana (10)
Vanmiddag zongen de leerlingen van De Groene Parel het afvallied: “Help, wij moeten sorteren!” en hielden ze een leuke modeshow met gerecycleerd materiaal. Verder haalden ze zwerfvuil op rond de school en verzamelden ze een ton vol met gebruikte batterijen.

Bij iedere behaalde uitdaging kreeg de school dan ook een verdiend “Fata Morgana vuilbakje” als trofee van Inge D’hoe, Afvalbeleid Medewerker Haviland en Milieu schepen Gunther Coppens.
En ook de kleuters van De Groene Parel hebben rond het thema afval gewerkt. Zij maakten een reeks mooie knutselwerkjes die nu tentoongesteld staan.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens:‘Met trots hebben we de drie trofeeën toegekend. De kinderen brachten een prachtige modeshow van het ‘modehuis Groene Parel’. We zagen een huwelijkscollectie, een futuristische collectie, een prêt-à-porter collectie en hoedencollectie. De ton met batterijen was zo gevuld dat we ze zelfs niet konden optillen. Fantastisch wat we hier gezien hebben! Welverdiend dat men de drie trofeeën heeft gekregen.’

inschrijven wervelende zwerfvuilactie in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om iedereen aan te moedigen de eigen stoep en straat proper te houden, wordt er dit jaar een zwerfvuilactie georganiseerd tussen de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel!
De drie gemeenten nemen het tegen elkaar op en trachten elk het grootste aantal inwoners aan te zetten om voor eigen straat en deur te vegen.

2015-03-09-persvoorstelling-zwerfvuilactie2015_b
De actie bestaat uit 2 delen:’Ik veeg voor eigen straat’ en ‘Ik veeg voor eigen deur’.
De gemeente die het meeste inwoners (procentueel ten opzichte van het totale aantal inwoners) kon overtuigen om deel te nemen wint en gaat met de eer van “zwerfvuilvrije gemeente” lopen. Een aantal schepenen uit de verliezende gemeente(n) en/of stad moeten als wederdienst een straat, plein, wijk,… in de winnende gemeente of stad opruimen.
Uit alle inwoners die deelnemen aan de actie “Ik veeg voor eigen deur” wordt één winnaar per gemeente/stad geloot die een mooie prijs wint.

2015-03-28-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_straatIk veeg voor eigen straat
De zwerfvuilactie start met een grote opruimdag op zaterdag 21 maart. We nodigen je uit om op die dag je straat op te ruimen. Samen met enkele buren of misschien wel alle inwoners van je straat, is het ongetwijfeld nog plezanter! Aanmelden kan hier. De gemeente voorziet het nodige opruimmateriaal en haalt ook het verzamelde afval op.

2015-03-09-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_deurIk veeg voor eigen deur
Vanaf zondag 22 maart start de wedstrijd écht. Vegen voor je eigen deur moet altijd, maar nu kan je er ook iets mee winnen! Hoe neem je deel?
Veeg je stoep of straat, hang het straatnaambordje dat begin maart in je bus valt/viel voor je raam. Kies zelf wat van toepassing is “Ik veeg voor eigen straat” of “Ik veeg voor eigen deur”. Om kans te maken op een prijs registreer je je door hier te klikken.

2015-03-09-zwerfvuil-opruimenschepen van Milieu en Groen, Gunther Coppens: ’Halle en Beersel daagden elkaar vorig jaar uit in een zwerfvuilactie en dit jaar werden wij mee uitgedaagd. We zijn met plezier op de uitdaging ingegaan, want ook voor ons als gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, is zwerfvuil een priroiteit. We voerden met de school reeds actie met het fata morgana project en vorig jaar namen reeds vele verenigingen deel aan het ‘zwerfvuilweekend’. Dit jaar valt het zwerfvuilweekend in het weekend van 22 maart. Ook dit jaar doen er weer veel verenigingen mee, maar wij willen ook individuele burgers mee verantwoordelijkheid laten opnemen voor acties tegen zwerfvuil. Daarom bedachten we samen met de collega’s van Halle en Beersel de actie ‘veeg voor eigen deur’. Mijn meter die in Vlezenbeek aan de kerk woonde, keerde iedere dag haar stoep en die was altijd proper. Moesten we dat allemaal terug doen dan waren alle stoepen proper. Het is dus een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid en dat willen we met dit initiatief terug aanzwengelen. ‘

Wanneer?
De zwerfvuilactie loopt van 21 maart tot en met 20 april 2015.
Wat kan je winnen?
Uit alle inwoners die deelnamen aan de actie “Ik veeg voor eigen deur” wordt één winnaar geloot die een heuse huifkartocht wint. We verloten daarnaast nog een aantal vuilblik- en borstelsets.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Meer info: dienst Leefmilieu – 02 371 63 54/53 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Leeuwse scholen zetten zich in voor Fata Morgana Afval

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. Verschillende scholen zijn dan ook druk bezig om te slagen in de verschillende opdrachten.


In bovenstaand YouTube-filmpje  kan je zien hoe het gemeentebestuur en Haviland in een Fata Morgana-filmpje de leerlingen uitdagen om gedurende één maand 100 batterijen te verzamelen, de schoolomgeving net te houden en een modeshow te organiseren met kledij gemaakt van afval. Bij iedere behaalde uitdaging kunnen de klassen een Fata Morgana vuilbakje verdienen. Om hen daarin te ondersteunen, krijgen alle scholen bezoek van een vuilniswagen en kan de interactieve tentoonstelling “Afval is geen afval” bezocht worden. Zo leren de leerlingen meer over wat er allemaal met hun afval gebeurt.

In de Ave-Mariabasischool in Vlezenbeek kwam Haviland reeds langs met een vuilniswagen
Vandaag bezochten we de vuilniswagen! De chauffeur en een hele lieve dame vertelden ons heel wat meer over de werking van de wagen, over het correct sorteren en wat er nadien met ons afval gebeurt. We vonden het mega interessant en genoten natuurlijk ook van het klimmen in de cabine ! Jarne mocht de klep in werking zetten en Allyson mocht eens toeteren op het einde….”
2015-02-25-fata-morgana-amb-03
2015-02-25-fata-morgana-amb-02 2015-02-25-fata-morgana-amb-01

In de Sint-Stevensschool werken ze aan een propere speelplaats
Er werd in een toneeltje duidelijk gemaakt dat vuil in de vuilbak hoeft en koekjes beter in een koekjesdoos als in een papiertje. Ook werd er al heel wat vuil geraapt op de speelplaats.
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_02
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_01 2015-02-25-fata-morgana-St-steven_03