Raad van State vernietigt een deel van het VSGB in Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-18-gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplanSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 16 december 2011 keurde de Vlaamse regering het VSGB goed. VSGB staat voor Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en is een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voor een groot deel van de Vlaamse rand rond Brussel een aantal ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vastlegt. Hierbij werd gesteld dat het beleid voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel niet het ‘volbouwen’ van het gebied beoogt. Er zou in de eerste plaats aandacht gaan naar een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied veeleer dan naar kwantitatieve doelstellingen. Een kwalitatieve insteek betekent ook dat wordt nagedacht over selectieve verdichting, zorgvuldige verweving in de bestaande ruimtelijke structuur met respect voor de eigenheid van het gebied. Daarnaast zou een kwalitatieve ontwikkeling van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel rekening houden met het belang en de waarde van de open ruimte met behoud van de groene gordel.

Bij de verschillende overleg- en inspraakmomenten tijdens de opmaak van het VSGB heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw telkens bezwaar gemaakt tegen volgende ruimtelijke opties van het VSGB :
1. de beperking langs nagenoeg de gehele Bergensesteenweg op ons grondgebied van nieuwe kleinhandelsvestigingen tot slechts 150 m2 en de maximale uitbreiding van bestaande kleinhandelszaken met 15% (cluster A3 van het VSGB)
2. de omzetting van de agrarische binnengebieden gelegen tussen Ruisbroeksesteenweg en Jean Dambrestraat en tussen Jean Dambrestraat en August Detréstraat naar gebied voor “wonen en park” (cluster A4 van het VSGB)

Toen bleek dat bij de uiteindelijke goedkeuring van het VSGB deze opties behouden bleven heeft de gemeente beroep aangetekend bij de Raad van State. Met een arrest van 15 juli 2014 heeft de Raad van State het verzoek van de gemeente ingewilligd en de clusters A3 en A4 van het VSGB vernietigd.

De Raad van State oordeelde dat de beperking inzake kleinhandel onvoldoende rekening hield met de vraag naar differentiëring en afstemming met gekende gemeentelijke initiatieven en plannen. Het gemeentebestuur heeft de bedoeling om haar toekomstvisie voor de kleinhandelskernen en de Bergensesteenweg via gemeentelijk reglementering vast te leggen.

M.b.t. cluster A4 oordeelde de Raad van State dat nergens aangetoond werd dat er werkelijk een vraag naar bijkomend woongebied in deze zone zou zijn en dat de bestaande gemeentelijke initiatieven niet zouden tegemoet komen aan die vraag.

De gemeente zal de agrarische bestemming van deze zones definitief verankeren in het gemeentelijk RUP in opmaak ‘Open Ruimte’, waar beide binnengebieden bestemd blijven als Open Landbouwgebied.

40.000 inwoners extra in de Vlaamse Rand

2014-09-17-ficheDE RAND: – De bevolking van de Vlaamse Rand is op 16 jaar tijd met 39.000 inwoners toegenomen. De uitstroom uit Brussel is in die periode verdubbeld.
Dat staat in de nieuwe matrix-fiche ‘Relatie tussen het Brussels gewest en de Vlaamse Rand: verhuisbewegingen’ van VUB-socioloog Didier Willaert.

Lees de friche via het documentatiecentrum van de Vlaamse Rand:
www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1253

Rode Kruis-Vlaanderen leert sportclubs reanimeren en defibrilleren

VLAANDEREN:- Samen met het nieuwe schooljaar start voor vele sportclubs het nieuwe sportseizoen. Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten. Voor een sportclub is het dan ook letterlijk van levensbelang om genoeg kennis over reanimatie in huis te hebben. Daarom biedt Rode Kruis-Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid 225 sportclubs een opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Zo wil Rode Kruis-Vlaanderen van sportclubs een veiligere plek maken.
2014-09-05-rodekruis-actie-reanimeren-sportclubs
Snelle hulp van levensbelang
Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig mis. “Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten”, vertelt Stephan Lauwers, manager Eerste hulp bij Rode Kruis-Vlaanderen. Sportclubs zijn bovendien een plek waar veel mensen samenkomen. Daardoor hebben ze een vergroot risico om geconfronteerd te worden met een hartstilstand.
“Snel en efficiënt optreden is dan van levensbelang. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Wachten op professionele hulp duurt meestal te lang, dus komt het aan op de kennis van ploegmaten, trainers, scheidsrechters en supporters.”
225 opleidingen Reanimeren en defibrilleren
Het project ‘Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs’ sluit aan op die behoefte. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Tijdens deze opleiding leren sportclubs hoe ze een bewusteloos slachtoffer moeten benaderen, hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een AED (automatische externe defibrillator) moeten gebruiken.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die aan een sportclub verbonden is: trainers, sporters, bestuursleden, begeleiders, supporters … Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de opleidingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro.
Het project kadert binnen het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Sporten is gezond als je gezond sport. In de eerste plaats zetten we in op een goede preventie door degelijke infrastructuur en accurate informatie. Maar als het fout loopt, is het belangrijk dat mensen op de juiste manier heel snel kunnen ingrijpen om nog erger te voorkomen. Ik ben dan ook blij dat we als Vlaamse overheid deze opleidingen in samenwerking met Rode Kruis- Vlaanderen kunnen aanbieden en hoop dat heel veel clubs dit meenemen in de uitwerking van hun beleid rond gezond sporten.”
Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse overheid werkten eerder al samen rond letselpreventie en eerste hulp bij sporters. De informatie over eerste hulp bij sportletsels en letselpreventie op de website van de Vlaamse overheid http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be is gebaseerd op de evidence-based richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen. Die richtlijnen geven recreatieve en competitieve sporters tips om veel voorkomende sportblessures te voorkomen.

Voorrang aan gezonde en veilige clubs
Sportclubs met een ‘gezond sporten’-beleid krijgen voorrang om de opleiding te volgen. “We willen sportclubs die zich al inzetten om een veilige en gezonde sportomgeving te creëren voor hun leden aanmoedigen om hierin te blijven investeren. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor andere clubs”, licht Stephan Lauwers toe.
De selectie gebeurt door een online vragenlijst, die peilt welke inspanningen de club doet op vlak van eerstehulpmateriaal, -opleidingen en -beleid. Na het invullen van de vragenlijst weten sportclubs of ze in aanmerking komen voor de opleiding. Sportclubs die niet in aanmerking komen, kunnen bij Rode Kruis-Vlaanderen terecht voor eerstehulpopleidingen buiten het kader van dit project en op http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be voor informatie en tips rond gezond sporten.
Praktisch
De online vragenlijst voor sportclubs is vanaf 5 september beschikbaar op www.rodekruis.be
De opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs worden aangeboden aan 225 clubs.
De eerste 225 clubs die op basis van de vragenlijst in aanmerking komen, kunnen de opleiding volgen tussen 6 september 2014 en 31 augustus 2015.

VLOT Vlaanderen mobiliteitsprojecten in het centrum van het land

VLAAMS-BRABANT:: – Onder de noemer Vlot Vlaanderen engageren de provincie Vlaams-Brabant, De Lijn, NMBS en AWV zich om samen te informeren over de mobiliteitsprojecten die zij plannen voor de komende jaren.
Alle info over investeringen in mobiliteit in de rand vind je vanaf nu op www.vlotvlaanderen.be

Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit, Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant, Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant, Dirk Verdickt, stafdienst GEN/RER en ir. Tim Lonneux, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit, Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant, Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant, Dirk Verdickt, stafdienst GEN/RER en ir. Tim Lonneux, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant


IN DE FILE STAAN IS ACHTERUITGAAN
Soms kan een efficiënte verplaatsing niet anders gemaakt worden dan met de wagen. Chauffeurs hebben recht op veilige wegen met een voldoende capaciteit.
WAT IS NODIG?
De Brusselse ring herinrichten.
Het sluipverkeer op secundaire en lokale wegen ontmoedigen en het verkeer terugbrengen op de hoofdwegen waar het thuishoort.
Slimme maatregelen die zorgen voor een betere spreiding van het verkeer.
WAT IS BEZIG?
Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant bereidt de herinrichting voor van de zone Zaventem van de Brusselse Ring. Hoofdrijbanen en de parabelrijbanen worden van elkaar gescheiden. De werken worden verwacht in 2015.
Hetzelfde geldt voor de noordelijke zone van de Brusselse Ring. Daar zijn de werken gepland in 2016.
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) werkt aan de infrastructuur voor dynamische verkeerssignalisatie.

KWALITATIEF OPENBAAR VERVOER TREKT AAN
In Straatsburg, Bordeaux en Zürich is het evident: stipt en comfortabel openbaar vervoer. Het draagt in belangrijke mate bij tot een toename van de levenskwaliteit en een afname van het autogebruik in die regio’s. Pendelaars moeten kunnen rekenen op performant openbaar vervoer.
WAT IS NODIG?
Het Gewestelijk ExpresNet, of kortweg GEN, uitvoeren.
Stipt openbaar vervoer, afgestemd op andere vervoersmodi.
Hoogwaardige sneltrams naar Brussel.
WAT IS BEZIG?
De NMBS voert het GEN en garandeert vanaf december 2014 vier treinen per uur naar Brussel tijdens de spits.
De NMBS laat meer treinen rijden naar de Luchthaven Zaventem.
De Lijn is bezig met de voorbereiding van drie sneltramlijnen die in 2020 operationeel worden:
Sneltram
Ringtram
Luchthaventram

FIETSEN IS FILEVRIJ
Ruim 36 % van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 km van het werk. Toch pendelt slechts 14,7% met de fiets of te voet naar het werk. In Kopenhagen komt 37% met de fiets naar het werk en tegen 2015 moet dit 50% zijn. Ook bij ons moeten we meer mensen op de fiets krijgen. Dit kan door te zorgen voor kwalitatieve fietspaden en comfortabele en aantrekkelijke voorzieningen zoals fietsstallingen.
WAT IS NODIG?
Het aantal fietsers in de Brusselse regio moet tegen 2020 van 4% naar 20% stijgen.
Meer, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur moet verplaatsingen met de fiets aanmoedigen.
Fietssnelwegen tussen woongebieden en tewerkstellingsplekken maken van de fiets een gedegen concurrent voor de auto als woon-werkvervoersmiddel.
WAT IS BEZIG?
Provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest tekenden een netwerk uit van 15 fietssnelwegen in de Brusselse regio (het FietsGEN).
Vier fietssnelwegen krijgen absolute prioriteit: de fietssnelweg Leuven-Brussel (langs de HST-spoorlijn), de fietssnelweg langs het kanaal tussen Vilvoorde en Halle, de fietssnelweg tussen Asse en Brussel en die tussen Vilvoorde en Mechelen. Delen ervan zijn al in gebruik, andere delen worden nog aangelegd of verbeterd.
O.a. in voorbereiding: de verbetering van de rechtlijnigheid van de HST-fietssnelweg ter hoogte van Kortenberg (wegwerken van de ‘knikjes’ waar de fietssnelweg moet afwijken van de spoorlijn), bouw fietsbrug over de Brusselse Ring tussen Diegem en Zaventem en de aanleg van het stuk fietssnelweg tussen Zellik en Brussel (i.s.m. gemeente Asse).
2014-08-29-Vlot-Vlaanderen-02
SLIMME INGREPEN MAKEN VERSCHIL
De congestietaks in Londen, rekeningrijden in Stockholm, telewerken, satellietkantoren, carpoolinitiatieven, experimenteren met mobiliteitsbudget,… Ook wij hebben de plicht om open te staan voor nieuwe, slimme ideeën.
WAT IS NODIG?
Dynamisch verkeersmanagement voor de Brusselse ring.
Mobiliteitsmanagement: het werken aan een mentaliteitswijziging
Mobiliteitsbudget: de vervoerswijzekeuze beïnvloedt de verloning.
Post jouw suggestie op http://www.facebook.com/vlotvlaanderen.

open brief burgemeesters de Rand vragen garanties ivm het vliegtuiglawaai

2014-08-12-archief-vliegtui
archieffoto

DE RAND: – Een kleine 2 weken geleden is de uitspraak van de Brusselse rechtbank om de 2 vliegroutes boven Brussel te schrappen uitgesproken . Deze uitspraak dreigt op korte termijn te leiden tot een aanzienlijke toename van de lawaaihinder boven de Vlaamse Rand. De burgemeesters van deze Vlaamse Rand vormen front en sturen een open brief naar de federale onderhandelaars, de Vlaamse Regering en de partijvoorzitters.

In totaal doen 26 burgemeesters een oproep voor garanties ivm het vliegtuiglawaai en willen ze structureel betrokken worden bij het beleid omtrent de luchthaven van Zaventem.

Hun bedoeling is een krachtig signaal te geven om de leefbaarheid van hun regio te garanderen, van Oostrand over Noordrand en van Zuidrand tot Oostkant, om zo tot een duurzame oplossing te komen.

De burgemeesters uit de rand die de open brief ondertekenden zijn: Affligem, Asse, Beersel Begijnendijk, Bertem, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Huldenberg, Kapelle-o-d-Bos, Kampenhout, Kortenberg, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Deze uitspraak van de rechtbank dreigt op korte termijn te leiden tot een aanzienlijke toename van de lawaaihinder boven de Vlaamse Rand.
De burgemeesters van de “getroffen” gemeenten vrezen dat hierdoor het delicate maatschappelijk draagvlak voor de luchthaven van Zaventem – een cruciale economische hefboom voor de regio en het land – dreigt verloren te geraken.

De burgemeesters vragen dan ook dat de Vlaamse Regering er – in de geest van het kersverse regeerakkoord – alles aan doet om de leefbaarheid van de regio te garanderen en bij de onderhandelaars van een federaal regeerakkoord aan te dringen op een duurzaam luchthavenakkoord. Ze pleiten voor het herstel van het Plan Schouppe, waarbij logisch preferentieel baangebruik gehanteerd werd, en met uitwaaiering van de vluchtroutes. Enkel op die manier kan de rust in de wijde omgeving rond de luchthaven terugkeren en wordt rechtszekerheid hersteld.

Daarnaast willen de burgemeesters structureel betrokken worden bij het beleid omtrent de luchthaven van Zaventem. De burgemeesters zijn immers van mening dat zij goed geplaatst zijn om aan te voelen hoe het maatschappelijk draagvlak het best kan gegarandeerd worden.

De initiatiefnemende burgemeesters engageren zich om deze problematiek begin september aan te kaarten bij alle burgemeesters verenigd in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde evenals bij het Vlaams-Brabants provinciebestuur. De burgemeesters zullen middels een schrijven hun ongerustheid kenbaar maken aan de federale onderhandelaars Charles Michel en Kris Peeters en alle partijvoorzitters.

Richtlijnen om uniformer te verlichten op gewestwegen klaar

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert een nieuwe lichtvisie met richtlijnen voor de verlichting van gewestwegen in Vlaanderen. Het basisprincipe is om geen verlichting meer te voorzien bij nieuwe projecten of grondige renovaties tenzij daar goede redenen voor zijn. Op plaatsen waar er in de toekomst niet meer wordt verlicht, worden wel steeds de nodige flankerende maatregelen voorzien om zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid te garanderen.

Toeval of niet gisterenavond (6/8/14) werkte de openbare verlichting niet op een groot stuk van de Bergensesteenweg - N6
Toeval of niet gisterenavond (6/8/14) werkte de openbare verlichting niet op een groot stuk van de Bergensesteenweg – N6 in Sint-Pieters-Leeuw

Lichtvisie nu ook voor gewestwegen
Sinds juli 2011 is de lichtvisie voor autosnelwegen in Vlaanderen van kracht. Deze nieuwe verlichtingsprincipes doen het licht uit waar het kan en enkel aan waar het moet. Deze filosofie wordt nu ook doorgetrokken naar gewestwegen.

Beslissen om al dan niet te verlichten op gewestwegen is echter niet zo eenvoudig. Er moet immers niet alleen rekening worden gehouden met verkeersveiligheid maar ook met sociale veiligheid. Daarnaast begeven zich, in tegenstelling tot autosnelwegen, ook fietsers en voetgangers op gewestwegen.

Om met al deze factoren rekening te houden werden verschillende beslissingsbomen opgesteld, die de verantwoordelijke van een project stap voor stap begeleiden in het beslissen over wegverlichting.
2014-08-06-bergensesteenweg-zonder-straatverlichting_02 2014-08-06-bergensesteenweg-zonder-straatverlichting_01

Bewuster omgaan met verlichting
Om bewuster om te gaan met verlichting is het uitgangspunt van de nieuwe lichtvisie om bij nieuwe projecten of bij grondige renovaties geen verlichtingsinstallatie meer te plaatsen, tenzij er goede redenen zijn om te verlichten. Op plaatsen waar er in de toekomst niet meer wordt verlicht, worden er wel steeds flankerende maatregelen voorzien. De lichtvisie geeft aan voor welke wegsegmenten al dan niet verlichting moeten worden voorzien. Hiervoor werden 10 type-ruimten voor gemotoriseerd verkeer en 1 type-ruimte voor fietsers gedefinieerd. De reden om al dan niet te verlichten verschilt per typeruimte. De volgende typeruimtes komen aan bod:

• 5 type-ruimten binnen de bebouwde kom waar altijd verlicht wordt

• 5 type-ruimten buiten de bebouwde waarbij de keuze voor al dan niet verlichten en welk deeltraject afhangt van een aantal voorwaarden en mits flankerende maatregelen.

Bovenop het soort typeruimte spelen ook de omgevings-, invloed- en gebruiksfactoren een belangrijke rol bij het bepalen of er al dan niet verlicht wordt. Naast de verschillende wegsegmenten werd ook voor de verschillende types conflictpunten, die voorkomen langs onze Vlaamse gewestwegen, een beslissingskader uitgewerkt.

Deze nieuwe principes zullen ervoor zorgen dat er bij nieuwe of renovatieprojecten bewuster wordt omgegaan met verlichting. Het belangrijkste doel van deze lichtvisie is dan ook energiezuiniger te verlichten en lichthinder te minimaliseren. De verlichting zal ook beter worden afgestemd op de weggebruiker die voorbijkomt en de omgeving waarin het lichtpunt zich bevindt.

Ook voor gemeentewegen?
De lichtvisie geldt dan wel als richtlijn voor projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer, ook gemeentebesturen kunnen deze lichtvisie gebruiken als richtlijnenkader. Hierdoor kunnen we werken naar meer uniformiteit en herkenbaarheid van de verschillende wegtypes in Vlaanderen.

Samenwerking met verschillende partijen
Het Agentschap Wegen en Verkeer is niet over één nacht ijs gegaan bij het opstellen van deze nieuwe lichtvisie. Er werd heel wat input gevraagd vanuit verschillende hoeken om met zoveel mogelijk factoren en gevoeligheden rekening te houden. Zo werd er een stuurgroep opgericht met experts van verschillende beleidsdomeinen, waaronder Mobiliteit en Openbare Werken en Leefmilieu, Natuur en Energie . Daarnaast maakte ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en distributienetbeheerders Eandis en Infrax deel uit van deze stuurgroep.

De algemene principes uit de lichtvisie voor gewestwegen werden door middel van een klankbordgroep ook voorgelegd aan een aantal partners, zoals de vzw Preventie lichthinder, het BIVV, VAB, Touring, de politie, de Voetgangersbeweging, de Fietsersbond, De Lijn en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

De volledige lichtvisie zal in de loop van augustus worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Samenstelling en verdeling bevoegdheden Vlaamse Regering

Vlaams-parlement_halfrondVLAANDEREN: – Tijdens haar eerste vergadering na de eedaflegging in het Vlaams Parlement heeft de nieuwe Vlaamse Regering de titels en bevoegdheden officieel toegewezen.

 • De nieuwe Vlaamse Regering telt 9 ministers. Het gaat om:
 • Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
 • Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
 • Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
 • Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en SportJoke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 • Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel

inschrijven barbecue feestviering Vlaamse feestdag

2014-07-06-flyer_11julivieringSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw viert de Vlaamse feestdag op zondag 6 juli 2014 in het Colomapark.
Ze starten om 11 uur met een academische zitting. De gastspreker is filmregisseur Jan Verheyen. Een man met een eigen visie op Vlaanderen.
Van 12.30 tot 15 uur kan je aanschuiven aan de grote barbecue, met dit jaar korte wachtrijen aan de buffettafels. Vergeet niet je tijdig in te schrijven!

Om 15 uur treedt Zingelong op met Axl Peleman, Jan Hautekiet, Wigbert Van Lierde, Ron Reuman en Hans Primusz. Dankzij zangeres Nele Bauwens zingt het publiek spontaan de gekende Nederlandstalige nummers en de opzwependemedleys mee.
Voor de afsluiter zorgt Udo omstreeks 16.30 uur.

Uw deelname aan de volkse barbecue met kip, worst, brochette en groentebuffet is geldig na overschrijving van 15 euro per persoon op het rekeningnummer BE43 0910 1980 4601 van Cultuurcentrum Coloma PEVA-vzw met vermelding elfjuliviering-BBQ. U kunt ook drankbonnetjes van 0, 50 euro en/of een drankenkaart – waarde 10 euro – vooraf bestellen door over te schrijven op hetzelfde rekeningnummer. De uiterste datum hiervoor is 30 juni 2014.
De eet- en drankbon(-nen) liggen op zondag 6 juli in een omslag en op naam klaar bij de kassa van de grote eettent in het Colomapark.

Inschrijven voor de academische zitting is niet verplicht.
Tot de dag voordien12 u. kan je via http://www.colomaspl.be een gratis ticket met gereserveerde plaats printen. Maar je bent ook welkom de dag zelf zonder ticket.

Info: 02 371 22 62 en cultuur@sint-pieters-leeuw.be

Vlaams Parlement: Vlaams-Brabantse Parlementsleden leggen eed nog niet af

Vlaams-parlementVLAANDEREN: – Het Vlaams Parlement komt deze namiddag voor de eerste keer samen na de verkiezingen van 25 mei. Daarbij zullen alle verkozenen de eed afleggen, behalve de kandidaten uit Vlaams-Brabant.

SP.A-voorzitter Bruno Tobback vroeg begin vorige week een hertelling van de stemmen voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant. In die provincie is de Union des Francophones (UF) met 64 stemmen over de kiesdrempel gewipt en heeft zo een zetel van de Vlaamse sociaaldemocraten afgesnoept. Volgens de voorzitter waren er heel wat problemen in Sint-Genesius-Rode en wil hij helemaal zeker zijn dat er juist geteld is. Die vraag wordt nu gesteund door de andere partijen. Vandaag wordt daarover gestemd in het Vlaams Parlement. Nadien worden de stemmen effectief herteld. Tegen de volgende zitting van het Vlaams Parlement, volgende week, moeten de stemmen herteld zijn en kunnen de Vlaams-Brabanders ook de eed afleggen.

Norkring laat zendmasten extra bewaken

2008-11-03-vrt-zendmast_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Norkring wiens zenderknooppunt zich bevindt in de zendmast van Sint-Pieters-Leeuw gaat zijn 13 zendmasten in Vlaanderen en Brussel extra bewaken. Aanleiding is de brandstichting vorige zondag aan de zendmast in Veltem.

Door de brandstichting waren oa. de radio uitzendingen van radio2 en MNM verstoord. Die zelfde dag werd ook brand gesticht aan een zendmast van RTBF in Waver.
Een bewakingsfirma zal nu extra patrouilleren rond de 13 zendmasten in Vlaanderen en Brussel.

zendtoren Sint-Pieters-Leeuw
De zendtoren in Sint-Pieters-Leeuw vormt het knooppunt van het Norkring netwerk. Daar verwerken ze via glasvezelkabel de tv-, radio en datasignalen die hun klanten zoals de VRT aanleveren en stralen ze door naar hun zendmasten in heel Vlaanderen.

In het onderste gedeelte bevinden zich het zendergebouw en de kantoren, verspreid over 4 verdiepingen. Op 193 meter hoogte werd een koepel voorzien met alle communicatieapparatuur.
De zendmast die gebouwd werd door de VRT is sinds 2009 eigendom van Norkring België.

De zendtoren werd ontworpen door de gerenommeerde Hasseltse architect Alfredo De Gregorio in 1988. Met de bouw werd gestart op 9 september 1991 en de toren werd opgeleverd op 28 januari 1994. De toren is 300 meter hoog, even hoog als de Eifeltoren in Parijs en tevens de hoogste betonnen constructie in België. De diameter op de grond is 27 meter, aan de top slechts 160 centimeter.

nieuw atletiekteam: Olympic Running Team met 4 atleten uit Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De atletiekwereld meldt de geboorte van een gloednieuw, ambitieus en beloftevol atletiekteam: Olympic Running Team. In dit teram zitten oa. vier sporters uit Sint-Pieters-Leeuw. Het zijn: Jan Cornelis, Daan Van Diest, Bart Alsteens en Roel Stiens.
2014-05-14-Leeuwenaren_Olympic-Running-Team
Het Olympic Running Team biedt aan zijn 18 atleten een uniek draagvlak waarbij atleten en atletes buiten de clubstructuren op een zeer professionele manier begeleid worden en zich kunnen omringen met gelijkgezinden. Zij geloven er rotsvast in dat talent gekoppeld aan de benodigde faciliteiten, overgoten met een unieke inspirerende teamgeest, kan leiden tot topprestaties.

Roel Stiens,Communicatieverantwoordelijke Olympic Running Team: ‘Door ons buiten deze clubstructuren te plaatsen kunnen we relatief onafhankelijk werken en kunnen de clubs tevens hun talenten in hun eigen clubkleuren behouden. Waardoor een win-win situatie gecreëerd wordt; competitiesporters krijgen de kans zich verder professioneler te ontwikkelen enerzijds en de atletiekclubs behouden hun atleten en atletes, die zich ongetwijfeld verder positief ontwikkelen en betere prestaties leveren, anderzijds.

ORT bestaat uit competitiesporters die het beste uit hun lichaam en geest willen halen. Het team bestaat enkel uit atleten en atletes die mikken op het hoogst haalbare. Motivatie en de juiste mentale ingesteldheid achten we minstens even belangrijk als de fysiologische talenten die moeder natuur ze bezorgde. Zonder discipline en motivatie is talent namelijk niets waard.

Roel Stiens: ‘De sleutelwaarden die we zoeken in atleten en atletes zijn: zelfdiscipline, talent, groepsdynamiek en last but not least: PASSIE. Het onderscheidt de recreatieve atleet van de gedrevene, van diegene die droomt van grote successen, hij of zij die eveneens beseft dat die droom verwezenlijkt kan worden als je elke dag een stapje in de goede richting zet. “It ain’t one big step that does the thing, it’s a lot of small steps that make it possible to achieve higher goals.” Het innerlijke vuur en de drang om je lichaam keer op keer zowel fysiek als mentaal tot het uiterste te drijven,  datgene onderscheidt kampioenen van de rest.

Een topprestatie is echter nooit het werk van 1 individu, het is de beloning voor een gans team. In groep naar een gemeenschappelijk doel werken, moeilijke tijden doormaken maar elkaar blijven steunen door dik en dun, samen succeservaringen beleven, dat is waar ons team om draait. Coaches, kiné, extra-sportieve omkadering en ploegmaten, we stuwen elkaar allen naar een hoger niveau.

Meer info op www.olympicrunningteam.com.

Koop de Rode Kruissticker met Jommeke

2014-04-24-14daagse-stickersVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Tussen 24 april en 8 mei 2014 gaan in heel Vlaanderen de Rode Kruisvrijwilligers de straat op voor de jaarlijkse stickerverkoop. Dit jaar siert het stripfiguur Jommeke de sticker. Kinderen zijn nog altijd even dol op de held met het strooien dakje.

Help de Rode Kruisafdeling van Sint-Pieters-Leeuw!

De sticker kost 5 euro en met de opbrengst kunnen de vrijwilligers van de 250 lokale afdelingen hun dagelijkse werking financieren.
Door een sticker te kopen zorg je er dus mee voor dat de Rode Kruisafdeling in je buurt altijd paraat is om mensen in nood te helpen!
.
Sticker_14-daagse_2014

Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Lennik belastten in oktober 2013 de School van Gaasbeek, onder leiding van cultuurexpert Hugo De Greef, met een studieopdracht naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een bovengemeentelijk cultuurcentrum. Deze studie werd gefinancierd door minister Geert Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse rand.
Vandaag overhandigde Hugo De Greef het eindrapport aan beide gemeentebesturen, alsook aan Mark Andries, kabinetschef van minister Geert Bourgeois. Hij deed dat in de Merselborre in deelgemeente Vlezenbeek. Daarna presenteerde hij de conclusies van de uitvoerige studie aan het talrijk opgekomen publiek.

2014-04-01-haalbaarheidsstudie_10
Hefboom om heropwaardering van dichtst bevolkte gebied te verwezenlijken.

De conclusies zijn enigszins verrassend. De studie beveelt de bouw van een Cultuur- en Congrescentrum (CCC) aan in de stationsomgeving van Ruisbroek.
De studie ziet de bouw als een invulling van het flankerend beleid van het Ruimtelijk Structuurplan “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) dat door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd in december 2011.Dit flankerend beleid van het VSGB duidde drie gebieden aan in de Vlaamse Rand, waar de Vlaamse Regering prioritair maatregelen wil nemen om de nadelige gevolgen van de oprukkende stad tegen te gaan. Maatregelen ter bevordering van mobiliteit, wonen, lokale economie, integratie in de Vlaamse rand, jeugd, samenleving, … worden er aanbevolen.
2014-04-01-haalbaarheidsstudie_02
2014-04-01-haalbaarheidsstudie_03 2014-04-01-haalbaarheidsstudie_04

Hugo De Greef verduidelijkt: “Wij adviseren om een volledige herinrichting van de stationsomgeving van Ruisbroek te realiseren met als de centrale pool en belangrijke hefboom het Cultuur- en Congrescentrum. Als aanleiding voor een project van kernvernieuwing, is dit immers een perfecte invulling van het gewenste flankerend beleid en de doelstellingen dat de Vlaamse Regering beoogt.”

De studie concludeert dat een dergelijk CCC een meerwaarde en opwaardering zal betekenen voor de hele omgeving. Het zal de participatie van de bevolking in de zuidelijke kanaalzone van het VSGB (deze bevat Negenmanneke, Zuun, Ruisbroek, Drogenbos en Lot) bevorderen omwille van de nabijheid. Met een Vlaamse culturele instelling op die specifieke locatie, zal ook de integratie bevorderd worden omdat men er duidelijk aangeeft dat men op die plek in Vlaanderen en niet meer in Brussel is.

Hugo De Greef: “Wij bevelen een samenwerking aan tussen alle betrokken partners om het hele plan vorm te geven. Naast de gemeente en de Vlaamse Gemeenschap wil men graag de NMBS, Waterwegen en Zeekanaal, vzw De Rand, VOKA en privé partners voor kleine handelszaken en horeca bij het project betrekken. Op die manier kan men na deze explorerende studie de volgende stap zetten en overgaan naar een ontwerpend onderzoek. Naast het voorbereiden van een ontwerp moet het ook duidelijkheid brengen over de maximale inbreng van privé en andere partners in de financiering van het project.

2014-04-01-haalbaarheidsstudie_05 2014-04-01-haalbaarheidsstudie_01b
Gezien een project van die omvang duidelijk de mogelijkheden van de gemeenten overstijgt, beveelt de studie aan dat de Vlaamse Regering het voortouw zou nemen. Uiteindelijk past deze investering ook in de opdracht die de Vlaamse Regering geeft aan de Vlaamse Kunstinstellingen om maximaal aan spreiding te doen. Het kunstendecreet wil haar jaarlijkse budget van circa 100 miljoen euro sterker inzetten op bereikbaarheid. Naar het publiek gaan komt daar aan tegemoet. Dit zal uiteraard voer zijn voor de volgende regering.
Indien een volgende Vlaamse regering het advies van de studie niet volgt, rolt de bal in het kamp van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente moet dan beslissen of ze een kleiner project wil realiseren, met een jaarlijkse werkingssubsidies als Cultuurcentrum Categorie C. Voor de bouw daarvan beveelt de studie twee locaties aan: ofwel de stationsbuurt van Ruisbroek (zoals voor het CCC) ofwel het terrein tussen de Bergensesteenweg en de gemeentelijke basisschool Het Populiertje.

Het gemeentebestuur zal de studie nu grondig onderzoeken en dan haar standpunt bepalen.

smogalarm donderdag 14 maart 2014

verkeersbord SMOGVLAANDEREN: – Morgen donderdag 13 en overmorgen vrijdag 14 maart 2014 snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen door het smogalarm. In Brussel is er een snelheidsbeperking tot 50 km/u in de binnenstad.

De snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen wordt morgen 13 maart en overmorgen 14 maart beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op
sommige plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’. De plaatsen waar de snelheidbeperking geldt, zijn op kaart aangegeven op de website www.verkeerscentrum.be  of deze PDF kaart.

SITUATIE VANDAAG
Vandaag worden in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties gemeten. Er worden daggemiddelde PM10 concentraties verwacht die gemiddeld in de drie gewesten de alarmdrempel van 70 µg/m3 zal benaderen.

VERWACHTE LUCHTKWALITEIT MORGEN, OVERMORGEN en de volgende dagen
Omwille van de ongunstige meteorologische omstandigheden en door de opstapeling van de luchtvervuiling zullen de fijnstofconcentraties verder toenemen. Deze situatie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een temperatuursinversie op ongeveer 300 m hoogte, en een zwakke wind. Hierdoor wordt de luchtvervuiling slecht verdund. Ook de vorming van secundair fijn stof draagt bij tot de hoge fijnstofconcentraties. In tegenstelling tot primair (of rechtstreeks uitgestoten fijn stof, zoals bijvoorbeeld dieselroet) ontstaat secundair fijn stof in de atmosfeer door chemische reacties tussen gassen. In deze periode van het jaar is de uitstoot van ammoniak (die voornamelijk vrijkomt bij bemesting en uit stallen) en stikstofoxides (voornamelijk uitgestoten door verkeer) een belangrijke factor. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties ook morgen en vrijdag hoger zullen zijn dan 70 µg/m3 in de drie gewesten.
Vanaf zaterdag wordt een gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit verwacht. De verdunningsomstandigheden verbeteren en de PM10 concentraties zullen opnieuw dalen naar normale niveaus.
Omdat de kans reëel is dat de gemiddelde PM10 concentraties in een gewest twee opeenvolgende dagen hoger zullen zijn dan 70 µg/m³, worden vanaf morgen de regionale smogactieplannen met snelheidsbeperkingen geactiveerd.

Move tegen pesten Gemeentelijke basisschool Wegwijzer

Ruisbroek – Vandaag, donderdag 27 februari 2014, om 13u.30 stipt dansten meer dan 300 000 kinderen de Move tegen pesten in Vlaanderen. Ook de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer namen deel aan dit initiatief van Ketnet. Door samen de move te dansen willen ze tonen dat pesten echt niet oké is.
2014-02-27-Ruisbroek_movetegenpesten_02
2014-02-27-Ruisbroek_movetegenpesten_01
Tineke Coeck, directeur: ‘De voorbije “Toeka-week” zette de school het (niet) pesten in de kijker met verschillende acties. Eentje daarvan was de oproep aan iedereen om complimentjes te geven. In plaats van te pesten gingen ze elkaars kwaliteiten in de verf zetten. Een mooie stap op weg naar een pestvrije school.Move tegen pesten Gemeentelijke basisschool Wegwijzer.

Stichting Lezen en Wablieft lanceren Nederlandslezen.be

2014-02-04-website-nederlands-lezenVLAANDEREN: – Vanaf vandaag is www.nederlandslezen.be online. De website is een initiatief van Stichting Lezen en Wablieft en verzamelt boeken in eenvoudig Nederlands, voor al wie Nederlands leert.

Nederlandslezen.be bespreekt een selectie van boeken in eenvoudig Nederlands, voor jongeren en volwassenen. Daarvoor baseert ze zich zowel op het gespecialiseerde aanbod als op het gewone aanbod. De website is er in de eerste plaats voor docenten en cursisten uit het volwassenenonderwijs en de basiseducatie, maar iedereen die in eenvoudig Nederlands wil lezen, kan er terecht.
Op www.nederlandslezen.be staan boeken uit verschillende genres, en van een verschillende moeilijkheidsgraad. Bij elke boekentip vinden lezers en lesgevers de bibliografische referenties, een korte inhoud in makkelijk Nederlands en een fragment uit het boek. Docenten vinden een korte lestip bij elk boek. Zo kunnen ze boeken nog makkelijker inzetten in hun lessen.
Met de website willen Stichting Lezen en Wablieft lezers helpen om een boek op maat te kiezen, en hen zo een – misschien wel eerste – positieve leeservaring in het Nederlands te bezorgen.

Verscheidene van deze boeken kan je ontlenen in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.

Trafiekcijfers Waterwegen en Zeekanaal NV blijven op peil

2013-12-16-kanaal_Brussel-Charlerloi_in_Ruisbroek_1RUISBROEK / VLAANDEREN: – Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) kan hoopvolle cijfers voorleggen voor het goederenvervoer via de waterweg in 2013. Na een daling in de eerste jaarhelft was er trafiekherstel. De trafiek bleef alzo nagenoeg op peil met een totaal van 31,65 miljoen ton hetgeen een zeer licht verlies betekent van 0,5 procent.

Op het kanaal Brussel-Charleroi steeg het transport via water van 2,47 naar 2,8 miljoen ton (+13,71%)

W&Z blijft alvast extra gemotiveerd om door te gaan met het investeren in het wegwerken van missing links, het herbouwen van sluizen en stuwen, het baggeren en onderhouden van de waterwegen en het bouwen van kaaimuren.

Vlaanderen wil zich in de toekomst nog meer als slimme logistieke draaischijf in Europa profileren. De waterwegen zullen daarbij een belangrijke plaats innemen. Het is dan ook belangrijk de inspanningen verder te zetten om onze waterwegen te moderniseren en te optimaliseren.

PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Publieke inspraak over het Plan-MER voor een voorgenomen provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle’.
U kunt van 9 januari 2014 tot en met 9 maart 2014 in de stad Halle of in de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en Beersel de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Zie PDF document: www.vlaamsbrabant.be/binaries/Kennisgevingsnota_Halle-WEB_tcm5-93333.pdf
2014-01-07-studiegebied
De provincie Vlaams-Brabant start voor dit plan een nieuwe plan-milieueffectrapportage. De nieuwe procedure start met de ter inzage legging van de kennisgeving. In deze kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
Het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) heeft tot doel om in Halle zones aan te wijzen waarbinnen stedelijke functies tot ontwikkeling kunnen komen, meer bepaald bedrijvigheid, kleinschalige detailhandel, wonen en grootschalige stedelijke voorzieningen. Daarnaast wordt en verbetering van de verkeersafwikkeling nagestreefd. Het behoud en de versterking van de huidige openruimtefunctie van bepaalde zones wordt daarbij vooropgesteld.
logo-departement-lneHet PRUP zal een aantal gebieden binnen het plangebied herbestemmen om ontwikkelingen mogelijk te maken die werden uitgewerkt in een visienota van juni 2012.
Het plangebied is gelegen in de stad Halle. Tien plangebieden van het PRUP, die op hun beurt onderverdeeld zijn in deelgebieden, komen in de plan-milieueffectrapportage aan bod. Het gaat om de deelgebieden: Biezeput, Stroppen, Groebegracht, Economische pool A8, Eilandje, Tunnel A8 (met inbegrip van de aanpassing knoop RO-A8), Stedelijke toegangspoort Landingsbaan, Lembeek Noord – N6, Stasbeek – N6 en Hondzocht.

Brochure masterplan Halle [PDF, 23 blz, 2,17 MB]

U kunt van 9 januari 2014 tot en met 9 maart 2014 in de stad Halle of in de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en Beersel de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u ook onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. U kunt de nota downloaden van de website www.mervlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis of stadhuis van bovenvermelde gemeenten en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. Tot en met 9 maart 2014 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e mailadres mer@vlaanderen.be.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER “PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Halle” (Referentie PLIR0060)
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar http://www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

De Lijn vervoerde op oudejaarsnacht 170.000 mensen

feestbus-De-LijnVLAANDEREN: – 170.000 mensen hebben vannacht een bus of tram van de Lijn genomen. Dat zijn er 5000 minder dan tijdens de oudejaarsnacht vorig jaar.
Het aantal reizigers stijgt al enkele jaren niet meer, omdat mensen steeds vaker thuis vieren.

In Vlaams-Brabant werden 24.800 reizigers geteld. In het Pajottenland bleef het aantal reizigers dat de bus nam vannacht stabiel. Het waren er dit jaar zo’n 6.300.
In Sint-Pieters-Leeuw kon men gebruik maken van Lijn 170 en Feestbus 172 die gefinancierd werd door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Deze zorgde voor een vlotte aansluiting op de feestbus 170.

Landelijk Jobcoöperatief heet nu Oziki

VLAAMS-BRABANT: – Landelijk Jobcoöperatief vond onlangs dat het tijd werd voor een jongere en goed klinkende naam. De nieuwe naam is Oziki.
2013-12-21-archieffoto-november_Oziki
Oziki is door de jaren gegroeid tot een organisatie, die garant staat voor kwaliteitsvolle oppas van zieke kindjes aan huis vooral in samenwerking met CM.
Met de nieuwe naam willen ze hun organisatie een nieuw elan geven, aangepast aan de doelgroep, het jonge gezin.
Ze hebben hiervoor een speelse naam gekozen die gemakkelijk in de mond ligt. De gekozen huisstijl benadrukt het kindvriendelijke en open karakter van hun dienstverlening.

Bekijk de nieuwe website met nieuwe inhoud én in de nieuwe huisstijl: www.oziki.be

Q-music kwam geld Meneer Konijn actie ophalen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Presentatrice Dorothee Dauwe van Q-music kwam deze voormiddag het Leeuwse geld voor de Meneer Konijn actie ophalen in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.
2013-12-18-actie-meneer-konijn_Sint-Pieters-Leeuw_01

Het gemeentepersoneel, het OCMW personeel en enkele personen uit Leeuw overhandigden hun bijeen gezamelde geld, zo’n 550 euro aan Dorothee Dauwe die live verslag uitbracht op Q-music.
2013-12-18-actie-meneer-konijn_Sint-Pieters-Leeuw_02 2013-12-18-actie-meneer-konijn_Sint-Pieters-Leeuw_04
Ook dit jaar wil Q-music zich met Meneer Konijn engageren voor VZW Kindergeluk. Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven en alvast een beetje geluk brengen.

Vorig jaar zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan 300.000 euro in voor VZW Kindergeluk, allemaal dankzij de acties die luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hebben gezet.

Meer info over de actie:http://q-music.be/acties/alle-info-over-meneer-konijn

Gemeentelijke profielschets Sint-Pieters-Leeuw najaar 2013

2013-12-17-gemeentelijke-profielschetsSINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 2010 vindt elke gemeente op de webstek  lokalestatistieken.be de gemeentelijke profielschets. De profielschets, een document vol waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW, is in eerste instantie bedoeld voor de lokale besturen. Mandatarissen en personeelsleden vinden er cijfergegevens die zij kunnen gebruiken bij het onderbouwen en uittekenen van het lokale beleid. De bestaande gemeentelijke profielschetsen zijn nu geactualiseerd en uitgebreid.

Wie graag alle statistieken voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw eens bekijkt surft naar:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2013/Sint-Pieters-Leeuw.pdf

De datareeksen zijn opgebouwd op basis van cijfergegevens die op 1 oktober 2013 beschikbaar waren en handelen over een periode van 10 jaar of over de evolutie sinds de start van vorige legislatuur (2005). Deze set biedt tevens de gelegenheid de eigen gemeente te vergelijken met een groep gelijkaardige gemeenten (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. De evoluties in de tijd en de positionering van de gemeente in een bredere context zijn een goed vertrekpunt voor het stellen van prioriteiten.

jeugdverenigingen kunnen geld besparen op onroerende voorheffing

jeugdlokalen_logoVLAANDEREN: – Alle jeugdverenigingen aangesloten bij een koepel kunnen nu een vrijstelling onroerende voorheffing aanvragen via de vereenvoudigde procedure op www.jeugdlokalen.be. Deadline: 14 februari 2014.

Onroerende voorheffing is een belasting die eigenaars jaarlijks moeten betalen voor hun gronden en gebouwen. Als eigenaars een grond of gebouw ter beschikking stellen van een jeugdvereniging, kunnen ze echter vrijgesteld worden van deze belasting. Zonder vrijstelling kan deze belasting voor een eenvoudig jeugdlokaal vaak oplopen tot enkele 100’en euro’s per jaar. De moeite dus om een vrijstelling aan te vragen…

Normaal gezien moeten eigenaars deze vrijstelling jaarlijks aanvragen via een bezwaarschrift, een ingewikkelde procedure. Voor jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij een jeugdwerkkoepel bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Om de vrijstelling te bekomen kunnen jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij een jeugdwerkkoepel tot 14 februari 2014 het aanvraagformulier ‘vrijstelling onroerende voorheffing voor jeugdverenigingen’ invullen op Jeugdlokalen.be .

60 000 euro subsidies voor projecten taalstimulering via het jeugdwerk voor Sint-Pieters-Leeuw

agentschap-sociaal-cultureel-werk_logoVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De minister van Jeugd besliste aan de stad Vilvoorde en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw elk een subsidie van 60 000 euro toe te kennen om een project ‘taalstimulering via het jeugdwerk’ op zetten. De projecten hebben als doel de samenwerking tussen onderwijs- en vrijetijdsactoren (in het bijzonder het jeugdwerk) en andere welzijnsactoren te versterken en zo de formele en informele leerkansen van anderstalige gezinnen te bevorderen.

Achtergrond
Een van de Vlaamse beleidsprioriteit in het decreet op het lokaal jeugdbeleid is het verhogen van participatiekansen van kwetsbare kinderen en jongeren aan het jeugdwerk. Voor deze prioriteit kunnen slechts een beperkt aantal gemeenten door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden. Op basis van de sociaalgeografische indicatoren die gehanteerd worden voor de selectie voor deze prioriteit, vielen verschillende gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde (net) uit de boot.

Toch kampt de Vlaamse rand rond Brussel ook met maatschappelijke problemen die vaak taalgerelateerd zijn. Om aan deze specifieke problematiek het hoofd te bieden, werden de stad Vilvoorde en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw geselecteerd om een project ‘taaistimulering via het jeugdwerk’ op zetten. Deze twee lokale besturen binnen de Vlaamse rand hebben immers te maken met het grootste aantal lagereschoolkinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands.

Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand

SINT-PIETERS-LEEUW / LENNIK: – Maandagavond werd in de Merselborre in Vlezenbeek voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en Lennik het startschot gegeven van het inspraaktraject over de “haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand”.
Het expertenbureau olv Hugo De Greef die de studie uitvoert organiseerde samen met de gemeente een panelgesprek met vijf interessante sprekers uit de cultuurwereld in Vlaanderen die hun visie gaven hoe ze een lokaal cultureel centrum of een boven gemeentelijk project zagen.
Twee zaken kwamen bij alle sprekers terug:
– Goed werkende Cultureel Centrum of kunstencentra zijn steeds voor ¾ lokaal verankerd met de lokale verenigingen.
– Durf voor beide projecten “out-of-the-box” te denken zowel qua gebouw, infrastructuur als de invulling, programmatie.
De inwoners die willen deelnemen aan het inspraaktraject kregen dankzij het deskundige panel heel wat achtergrond info over hoe in Vlaanderen Culturele Centra werken, financieël rondkomen, samenwerken, er uit springen,…

2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_08
Enkele uitspraken van de panelleden:

Christine Van de Steene, domeinverantwoordelijke Cultuurcentra bij het Vlaams Agentschap voor Sociaal-Cultureel werk: “ Als we kijken naar statistieken in Vlaanderen naar welke activiteiten er doorgaan in een cultureel centrum dan merken we dat ¾ georganiseerd wordt door deren, dit zijn de verenigingen. We merken ook dat als men een aanbod aanbied bestaande uit 4 disciplines dat dit het meest succesvol is. Misschien verwonderlijk niet de muzikale optredens staan op één maar wel theater gevolgd door film en daarna populaire muziek, amusement en klassieke muziek.“
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_01 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_02
Paul Sergier, directeur Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra: “Sint-Pieters-Leeuw heet nu een gemeenschapscentra maar 9 gemeenten hebben nog recht op een cultureel Centrum, Sint-Pieters-Leeuw is er één van. Leeuw zou een CC mogen hebben van het type C. Ter vergelijking; Halle heeft type B en Beersel is type C. Het type heeft niets te maken met de grote van de zaal maar hangt af van het ruimtelijk structuurplan. Een cultureel centrum type C heeft recht op 130.000 euro werkingsmiddelen.
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_03 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_04
Jerry Aerts, directeur De Singel Antwerpen: “ Durf out-of-the-box te denken voor Sint-Pieters-Leeuw. Ga niet echt voor een cultureel centrum of een kunstencentra. Val op door iets nieuw te creëren. Staar je niet blind op bestaande CC want deze zijn 30 jaar geleden gebouwd met de filosofie van toen. Durf vooruit te denken zodat het ook nog binnen 30 jaar attractief is. Jullie krijgen nu deze unieke kans.”

Paul Sergier, directeur Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra: ” Ga voor een sterk verankerd CC met ook slimme andere functies. De vraag is natuurlijk is dit vindbaar? Zo ja dan zou dit nieuw zijn voor Vlaanderen. Durf hedendaags artistiek zijn, denk goed na qua inrichten van de ruimten. Bouw bijvoorbeeld een zaal waar je ook het daglicht kan binnen laten en via een systeem ook kan buitensluiten. Zodat de zaal ook overdag gebruikt kan worden voor activiteiten of om te verhuren voor seminaries,… Zorg dat het een huis wordt waar iedereen graag komt, een sociale ontmoetingsplaats met cafetaria,….”
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_06 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_07

Gunther Broucke, directeur Brussels philharmonic: “ Zorg dat je een publiek kan uitbouwen. Zorg voor een goede infrastructuur. Zorg voor een samensmelting tussen artiest en publiek. In vele CC is er nu geen interactie mogelijk tussen publiek en artiest omdat er qua inrichting een echte scheiding is tussen beide.”

René Gelade, directeur CC Hasselt: “ Hou er ook rekening mee dat niet alle culturele activiteiten moeten doorgaan in het culturele centra zelf. Je kan ook op locatie gaan in kerken en gebouwen die zich tot specifieke activiteit lenen. In Hasselt doen we dit regelmatig en ook dat is succesvol. Gebruik jullie kasteel (Coloma) voor specifieke doelen waar het zich ideaal voor leent. Werk samen met de andere CC’s in de regio zodat je onderling kan diversifiëren.
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_10 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_09

Burgemeester Luc Deconinck: “ Er zijn eigenlijk 2 inspraakprojecten. Eén voor de professionelen waar we vorige week vrijdag aan begonnen zijn. Dat zijn de collega’s bestuurders en centra van de omliggende gemeenten uit de regio. En ten tweede het traject met de bevolking dat we vandaag gestart zijn.
Volgende week is er nu in Lennik een vergadering waar de bevolking en verenigingen aan het woord zullen zijn. We verwachten dan een stand van zaken zullen kunnen opmaken laat ons zeggen tegen half januari 2014. En dan een eind stand van zaken ergens rond eind februari en we hopen dan te kunnen afsluiten tegen 15 maart 2014.
Waarom die grote haast zal je zeggen. Wel deze studie is voor een stuk besteld door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Parlement wordt vernieuwd op 25 mei en we willen degene die deze studie ondersteunt ook het resultaat kunnen laten kennen. Maar er is ook een tweede belangrijke reden dat is dat een nieuw parlement betekent ook dat er een nieuw programma moet gemaakt worden en het is toch altijd goed dat als een regering een programma maakt dat zij met kennis van zaken nieuwe projecten kan opstarten. En meteen zeg ik ook dat wij toch voor financiering toch ook een beetje rekenen op de Vlaamse overheid. Hoe en wat dat zal moeten bekeken worden maar het is duidelijk dat wanneer wij denken vanuit een lokaal cultuurcentrum maar dat wij die studie naar een breder opentrekken, wat blijkbaar ook volgens het regeerakkoord een wens is van de Vlaamse Gemeenschap en die twee aan mekaar willen koppelen dat wij alleen natuurlijk niet alleen de schouders kunnen dragen van een boven lokaal centrum. We zijn natuurlijk wel bereid om wat meer te investeren in cultuur want als voorbeeld onze gemeente investeert drie keer zoveel in sport dan in cultuur. Maar natuurlijk het blijven moeilijke tijden en ook wij zitten krap bij kas zoals alle gemeenten. Maar ik heb hier vanavond toch ook heel wat zaken gehoord die me bijzonder aanspraken zoals het out-of-the-box denken, spitsvondig zijn, originele concepten bedenken. Dus ik denk dat die weg ook voor ons open ligt. Een andere weg is de verstedelijking, onze speciale ligging in de rand, de omgeving die zich aan ons opdringt. Dus ik denk dat we gedurfd moeten zijn en nieuwe pistes bewandelen, ambities hebben en origineel zijn.”

Winterplan 2013-2014 voor gewest- en autosnelwegen is klaar

agentschap-wegen-en-verkeerVLAANDEREN: – De winter is in zicht. Het ziet ernaar uit dat de strooidiensten binnenkort een eerste keer zullen moeten uitrijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zijn winterplan 2013-2014 klaar. Dat plan geeft een overzicht van alle maatregelen die deze winter van kracht zijn om de  gewest- en autosnelwegen berijdbaar en veilig te houden.
Net als de afgelopen winters zal bij extreme winterse omstandigheden het Winteractieprotocol worden geactiveerd. Daarnaast werden er meer strooiwagens uitgerust met een systeem voor automatisch strooien, wordt er gestart met de bouw van een nieuwe zoutloods en waren de testen met het sproeien van pekel op fietspaden positief.

Meer strooiwagens uitgerust met systeem voor automatisch strooien
Om efficiënt en zuinig om te springen met de zoutvoorraad werkt het Agentschap Wegen en Verkeer al enkele jaren met het systeem van automatisch strooien. Deze winter zijn er 225 strooiers uitgerust met dit systeem, dat zijn er 45 meer dan vorige winter. Daar bovenop zijn er nog 28 nieuwe strooiers besteld. Bij de strooiwagens die gebruik maken van dit systeem wordt niet enkel de chauffeur begeleid door een gps-systeem, maar wordt ook de hoeveelheid zout en de strooibreedte aangepast aan de configuratie van de weg doordat de strooitrajecten op voorhand werden ingelezen. Op die manier wordt er efficiënt en milieubewust gestrooid.

strooidiensten-autostrade_blokstrooien
blokstrooien op autosnelweg door 5 strooiwagens

Prioritaire strooiplan en blokstrooien
Het prioritaire strooiplan werd ook dit jaar geactualiseerd om bij extreme winterse omstandigheden eerst de belangrijkste wegen vrij te kunnen maken en om het beschikbare materieel beter in te zetten. Om dit te realiseren kunnen de beschikbare ruim- en strooimiddelen op crisismomenten herverdeeld worden binnen de districten van het Agentschap Wegen en Verkeer. Ook de gewone strooitrajecten werden herbekeken en geoptimaliseerd. Deze winter rijden de strooiwagens van het Agentschap Wegen en Verkeer daarom op 320, i.p.v. 317, strooitrajecten verspreid over de Vlaamse gewest- en autosnelwegen.
Net als vorig jaar kan het blokstrooien bij extreme omstandigheden worden toegepast. Dit is een samenwerking tussen de strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer en de federale Wegpolitie. De federale Wegpolitie houdt het verkeer op de autosnelweg tijdelijk tegen om de weg vrij te maken zodat de strooiwagens sneeuw kunnen ruimen en kunnen strooien.

Het weer voor de volgende dagen in Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

Q-music Meneer Konijn-actie 2013

Q-music_meneer_konijn_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Ook dit najaar wil Q-music zich met Meneer Konijn engageren voor VZW Kindergeluk.
Daarnaast bundelen alle Q-Dj’s de krachten en gaan ze in elke gemeente in Vlaanderen langs om de ingezamelde centjes voor VZW Kindergeluk op te halen. Zo zal er op  woensdag 18 december rond 10.00 uur een Q-Dj langskomen in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Iedereen is welkom om een centje te doneren (al dan niet verzameld door een actie die men op poten heeft gezet).

Actie voor VZW Kindergeluk.
Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven en alvast een beetje geluk brengen. Vorig jaar zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan 300.000 euro in voor VZW Kindergeluk, allemaal dankzij de acties die luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hebben gezet.
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december presenteren Sven Ornelis en Kürt Rogiers vanuit de grootste Vlaamse steden. Ze worden ontvangen door de burgemeesters op het stadhuis om er de ochtend- en de avondspits te presenteren.


Meer info over Meneer Konijn en over VZW Kindergeluk vindt u op http://q-music.be/acties/alle-info-over-meneer-konijn-2013 en www.kindergeluk.be

Hoffelijkheidscampagne De Lijn

REGIO: – Ludieke spreuken voor meer respect tegenover medereizigers en personeel De Lijn.
Driekwart van de tram- en busgebruikers stoort zich wel eens aan medereizigers. Luidruchtig gedrag, opstappen terwijl nog mensen afstappen en voeten op de bank wekken het vaakst ergernis op. Dat blijkt uit een onderzoek over hoffelijkheid van De Lijn bij 1 000 Vlamingen.
2013-11-15-hoffelijkheid
Om op te roepen tot meer wederzijds respect onder de reizigers en tegenover haar personeel, lanceert de vervoermaatschappij een campagne met ludieke hoffelijkheidsspreuken. Vlamingen kunnen op social media en via hoffelijkheid@delijn.be hun eigen #LijnSpreuk lanceren. De beste twee inzendingen neemt De Lijn op in haar campagne.

Startdag Vogels Voeren: 31 oktober

vogelbescherming_logoVLAANDEREN: – Vogelbescherming Vlaanderen roept 31 oktober uit tot de nationale ‘startdag vogels voeren’. Om deze datum in het geheugen te griffen, creëerde ze volgende weerspreuk: “Komt november in ’t verschiet, vergeet dan onze vogels niet.”

Waarom start je best op 31 oktober met het voeren van onze gevleugelde vrienden?
2009-01-05-voederen-vogelsVanaf november begint de natuurlijke rijkdom aan voedselbronnen stilaan te verminderen. De dagen worden kouder waardoor vogels meer energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Wat extra hulp in de vorm van voedselrijke zaadmengelingen en noten komt hen vanaf nu dus heel goed van pas. Door vanaf nu regelmatig (best ’s ochtends) te voeren, hebben vogels de tijd om deze plek te ontdekken en herinneren. Bij een plotse, hevige winterprik hoeven ze hierdoor geen tijd en energie te verspillen aan het zoeken naar een geschikte voedselbron.

Waarom niet vroeger starten met voeren?
In een gevarieerd landschap hebben inheemse vogelsoorten gedurende de nazomerse maanden voldoende keuze om op een natuurlijke wijze de noodzakelijke voedingsstoffen te verzamelen. In augustus en september wordt het koren op de velden geoogst. Vele vogelsoorten profiteren van deze periode. Ze pikken een graantje mee. Tijdens deze maanden vormen talrijke kruidachtige planten hun zaden en rijpen bessen, vruchten en noten. Insecten die tot de herfst overleven en rond deze vruchtdragende struiken en bomen te vinden zijn, vormen nog proteïnerijke hapjes.

Meer info: Voeren van vogels – wie lust wat?  waar voeren? gezond voeren,…. zie onderstaande link
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=121

Stichting Lezen lanceert Jeugdliteratuur.org

2013-10-29-jey-ugdliteratuur-orgVLAANDEREN: – Vanaf vandaag is www.jeugdliteratuur.org online. De website verzamelt alles over jeugdliteratuur: informatie over ruim 2.000 auteurs en illustratoren, dagelijks nieuws uit de kinderboekenwereld, een blog, een overzicht van wat er in Vlaanderen allemaal te doen is rond kinderboeken én 500 makkelijk doorzoekbare lessuggesties.

www.jeugdliteratuur.org is de opvolger van Villakakelbont.be. Die websites versmelten nu. Waar Villakakelbont.be al auteursportretten, een blog en een nieuwsrubriek bracht, voegt www.jeugdliteratuur.org daar nu een activiteitenkalender aan toe, samen met een stevige databank van lessuggesties om leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs te inspireren. Die lessuggesties zijn gemaakt door verschillende leerkrachten en andere professionals, ter gelegenheid van campagnes als de Jeugdboekenweek en de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Stichting Lezen verzamelde ze en zorgde voor een koppeling met de eindtermen, zodat ze nog makkelijker in te zetten zijn in de klas.

Met www.jeugdliteratuur.org wil Stichting Lezen een toegankelijk en gebruiksvriendelijk overzicht bieden van wat ze in huis heeft aan kennis en lessuggesties over jeugdliteratuur. Studenten, recensenten of docenten die zich nog verder willen verdiepen in het thema, kunnen terecht in de vakbibliotheek van Stichting Lezen voor meer informatie over jeugdliteratuur en leesbevordering.

nieuw toeristisch infobord voor Pajottenland

VLAANDEREN / PAJOTTENLAND: – Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois en Toerisme Vlaanderen hebben de 39 ontwerpen van de nieuwe toeristische infoborden voorgesteld. Die vervangen de gekende bruine toeristische borden langs de Vlaamse autosnelwegen. 1 tot 2 goed doordachte foto’s, van de hand van topfotograaf Carl De Keyzer, moeten de toeristen warm maken voor een bezoek aan een stad of regio. Toerisme Vlaanderen stond in voor de inhoudelijke invulling van de nieuwe toeristische infoborden, in nauwe samenwerking met de geselecteerde steden en regio’s.
2013-10-17_toerisme-infobord_groene-gordel_PajottenlandEén van de vernieuwde infoborden is het “Pajottenland” waar op de foto het Brabants trekpaard en het kasteel van Gaasbeek prijkt.

De nieuwe borden moeten reizigers wijzen op de rijkdom en verscheidenheid aan toeristische bestemmingen in Vlaanderen. De geselecteerde steden en regio’s gaven zelf aan welke troeven zij in beeld wilden brengen. Toerisme Vlaanderen engageerde Carl De Keyzer, verbonden aan het internationaal vermaarde fotoagentschap Magnum, om de keuzes van steden en regio’s in beeld te brengen, en het stelde een communicatiebureau aan om de borden te ontwerpen. De 39 verschillende toeristische borden vormen elk een uniek puzzelstuk in een groter geheel: de promotie van Vlaanderen.

Het agentschap Wegen en Verkeer kan nu aan de slag met de productie en plaatsing van de borden. De oude toeristische borden worden weggenomen van zodra de nieuwe geplaatst worden.

Minister Geert Bourgeois: ‘ De oude borden waren letterlijk versleten en ook figuurlijk waren ze niet meer representatief voor het product dat onze regio’s te bieden hebben.
De nieuwe borden bestaan uit moderne foto’s van één fotograaf, Carl De Keyzer die mooie concepten gemaakt heeft die zeer representatief en uitnodigend zijn.
Voor de “groene gordel” hebben we op vraag van de mensen uit de regio de borden opgesplitst in 2 subregio’s waarvan één het Pajottenland is en anderzijds de Druivenstreek.
Het Brabants trekpaard komt nu in beeld samen met het kasteel en park van Gaasbeek. Dat zijn nu de attractieve beelden voor het Pajottenland.’

8ste zuiddag in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag is het opnieuw Zuiddag. Voor het achtste jaar op rij zetten leerlingen uit heel Vlaanderen en Brussel zich één schooldag in, om te werken ten voordele van een project in het Zuiden.
Dit jaar steunt Zuiddag het project ‘Proef je Passie!’ van Vredeseilanden waarbij jonge Peruaanse koffieboeren een toekomstperspectief wordt geboden in de koffiebranche.
In Sint-Pieters-Leeuw zijn er leerlingen aan het werk bij Colruyt, Torfs, Symetra, revalidatieziekenhuis Inkendaal, gemeentediensten,…
2013-10-17-zuiddag

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw bood 15 arbeidsplaatsen aan. Leerlingen uit het 4de, 5de , 6de en 7de middelbaar onderwijs gingen samen met de werknemers van de milieudienst aan de slag om straten en pleintjes op te ruimen. Ook burgemeester Luc Deconinck heeft zijn agenda aangepast om een leerling de kans te bieden een dagje met hem samen te werken.
Elke leerling verdient 40 euro die integraal naar het project van Zuiddag gaat.

Zuiddag kiest elk jaar met de nodige zorg een jongerenproject waaraan de opbrengst nuttig wordt besteed. Dit jaar werken ze samen met Vredeseilanden voor het project ‘Proef je passie’ in Peru: een project voor jongeren die bewust kiezen voor een toekomst in de koffie. Deze keuze is niet evident, want velen raden hen aan om in de stad een betere toekomst te zoeken. Maar de jongeren willen werken aan een betere toekomst op het platteland en hebben de ambitie om het beter te doen dan vorige generaties: betere koffie, betere opbrengst, betere zorg voor het milieu.
De voorbije weken waren de Peruvianen in België om in de deelnemende scholen hun verhaal te vertellen en de scholieren te motiveren voor de werkdag.

Meer info: www.zuiddag.be

Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Op de agenda van de gemeenteraad stond vanavond als agendapunt 17: ” Haalbaarheidsstudie uitbouw culturele infrastructuur in de zuidwestrand rond Brussel”.

Om de haalbaarheid van nieuwe culturele infrastructuur in de zuidwestrand rond Brussel te onderzoeken wordt een studieopdracht uitgeschreven. Twee opties zullen worden onderzocht:
1) De bouw van een lokaal Ciltureel Centrum met eigen middelen;
2) De bouw van culturele infrastructuur met een bovengemeentelijke impact en dit met inbreng van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Vlaams-Brabant en/of derden.
Er is een aanvraag ingediend om deze studie door de Vlaamse overheid te laten subsidiëren. Indien de beoogde subsidie niet  wordt verkregen, wordt de opdracht niet gegund.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft beslist een studie te laten uitvoeren die de leefbaarheid van een cultuurcentrum moet onderzoeken. Hiermee is de eerste stap naar een volwaardig cultuurcentrum gezet.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwJan Desmeth, schepen van Cultuur: ‘ Wij hebben goede hoop dat deze studie volledig of in grote mate kan gedragen worden met een financiële inspanning van de Vlaamse Regering. We hopen tegen uiterlijk eind oktober 2013 uitsluitsel te krijgen. Op dat moment zullen we de opdracht gunnen aan de goedkoopste rechtmatige aanbieder’

In het bestuursakkoord “Leeuwe-plan 2020” was al aangegeven dat het nieuwe gemeentebestuur de haalbaarheid van de exploitatie van een echt cultuurcentrum wenste af te toetsen. Tenslotte komt Sint-Pieters-Leeuw als resterende randgemeente aan Brussel in aanmerking voor de nodige subsidies voor exploitatie van een cultuurcentrum met minstens 300 comfortabele plaatsen. De gemeente wil deze opportuniteit niet laten liggen.

Op de gemeenteraad van donderdagavond werd daarom het bestek goedgekeurd dat de inhoud van de studie vastlegt en waarmee een expertenbureau vertrouwd met de Culturele sector in Vlaanderen, kan worden aangewezen.

De opdracht bestaat uit het bestuderen van alle aspecten, zijnde:
relatie vereniging- en cultuurleven?
welk cultureel aanbod heeft zin?
welke inplanting, rekening houdende met bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, geluid, omtmoetingsruimten?
welk type infrastructuur en meervoudig gebruik?
budgettaire impact?
mogelijke beheersstructuur van een cultuurcentrum?

Elk aspect zal bekeken worden in twee opties, zijnde één met een lokaal bereik en één met een bovengemeentelijke impact.
Jan Desmeth: ‘ Teneinde de bovengemeentelijke impact voldoende mee te nemen in de studie zal de gemeente Lennik als evenwaardige partner betrokken worden in deze studie. Omwille van de bovengemeentelijke impact en het feit dat dit ook als één van de beleidsprioriteiten “Vlaamse Rand” in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering staat, werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse regering om deze studie te bekostigen.
Parallel wil het gemeentebestuur hierover ook overleg plegen met de bevolking.

Wij zullen samen met de gemeente Lennik een participatie- en inspraaktraject opzetten van november 2013 tot en met februari 2014, zodat cultuurraden, beheersorganen van gemeenschapscentra en geïnteresseerde verenigingen en burgers de nodige input kunnen geven op de inhoudelijke voortgang van de studie.’

Zuiddag zoekt 10.000 jobs voor donderdag 17 oktober 2013

819_CAMPAGNEBEELD.inddREGIO: – Op donderdag 17 oktober 2013 is het Zuiddag.
Meer dan 12.000 leerlingen uit het 4e, 5e, 6e en 7e middelbaar nemen die dag bedrijven, organisaties en huishoudens over. Het loon dat ze daarmee verdienen staan ze af aan jonge koffieboeren uit Peru om hen een toekomst te bieden in de koffiesector. Duizenden Vlaamse en Brusselse scholieren zijn nog op zoek naar een werkervaring voor één dag.

Tijdens Zuiddag ‘spijbelen’ leerlingen uit heel Vlaanderen en Brussel één schooldag om te gaan werken, en dat al voor het achtste jaar op rij. De organisatie beschikt over een online jobbank waar bedrijven een baan kunnen toevoegen. Momenteel zijn er al heel wat tot de verbeelding sprekende jobaanbiedingen waarop de leerlingen solliciteren: presentator bij MNM, een dag CEO van Colruyt, zelfs heel wat burgemeesters nemen op 17 oktober enkele studenten mee in hun zog. Maar niet alleen zo’n topjobs zijn in trek, ook ‘gewone’ jobs zijn gegeerd: verkoper in een schoenenwinkel, poetshulp in een ziekenhuis…. Zuiddag roept op om haar jobbank zoveel mogelijk te helpen vullen.
“Voor Zuiddag zijn duizenden Vlaamse en Brusselse scholieren nog op zoek naar een werkervaring voor één dag”
Een dag iemand nuttig aan het werk zetten kost de onderneming 40 euro. In ruil hebben ze er een werkkracht bij die de organisatie van binnenuit leert kennen. Misschien keert hij/zij later wel terug als jobstudent of wie weet als echte werknemer. Ook gewone particulieren kunnen een job posten.
Proef je passie
De opbrengst van Zuiddag gaat dit jaar naar een jongerenproject van Vredeseilanden in Peru: “Proef Je Passie!” heeft tot doel jonge Peruviaanse koffieboeren een toekomstperspectief te bieden en hen te helpen te overleven in de bikkelharde koffiesector daar. In oktober zijn de Peruvianen in België om in de deelnemende scholen hun verhaal te vertellen.
Een job posten voor Zuiddag kan via www.zuiddag.be/jobbank

Stemmen op je favoriete boek in de kinder- en jeugdjury

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds enkele jaren kan je in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw terecht voor de kinder- en jeugdjury (KJV), de leukste en grootste boekenjury van Vlaanderen.

KJV is een jury van kinderen en jongeren. Juryleden krijgen een lijst van nieuwe boeken die beschikbaar zijn in de bibliotheek om te beoordelen volgens hun leeftijd.2013-09-13-oproep_kinder-en-jeugdjury_2013-2014
Laura De Wolf, begeleidster KJV Sint-Pieters-Leeuw: ‘Als jurylid krijg je een lijst met tien te lezen boeken. Tijdens het schooljaar kom je een zestal zondagvoormiddagen samen om de boeken op een speelse wijze te bespreken.
Aan het einde van het leesjaar wordt er gestemd en worden de winnaars feestelijk bekend gemaakt.

De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw biedt de volgende leesgroepen aan:
van 6 tot 8 jaar / van 8 tot 10 jaar / van 10 tot 12 jaar / van 12 tot 14 jaar.

Inschrijven kan gedurende de maand september en dit in de bibliotheek of via mail bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be (vermeld je naam, geboortedatum en telefoonnummer).

Het startmoment vindt plaats op zondagvoormiddag 6 oktober 2013.
Meer info over de bib: www.sint-pieters-leeuw.be/bibliotheek