Verslag gemeenteraad van donderdag 28 augustus 2008.

001 Verslag gemeenteraad 26 juni 2008.
Het verslag van de raadszitting van 26 juni 2008 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
002 P.V. van kasopname – 1ste kwartaal 2008 – kennisgeving.
Het proces-verbaal van kasopname 1ste kwartaal 2008 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
003 Advies over rekening 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen gunstig te adviseren.
004 Adviesverlening forfaitaire berekening bijdrage brandweerdienst 2006.
De heer gouverneur vraagt ons in zijn brief van 11 juni 2008 de afrekening van de jaarlijkse bijdrage voor de hulpverlening van de brandweerdienst van het gewestelijk groepscentrum voor het jaar 2006 gunstig te adviseren.
005 De Poel vzw – toekenning van een jaarlijkse werkingstoelage van 15.000 euro – goedkeuring.
Op 2 september 2004 werd een gemeenteraadsbeslissing genomen om jaarlijks een werkingstoelage aan vzw De Poel toe te kennen van 15.000 euro en dit gedurende negen jaar, te beginnen vanaf
begrotingsjaar 2006. Tot op heden heeft vzw De Poel deze werkingssubsidie nog niet nodig gehad en ook nog niet opgevraagd. Vzw De Poel heeft op 24 juni 2008 een schrijven gericht aan het college met de vraag om de werkingstoelage toe te kennen (in functie van het naderend einde van de werken). De toekenning van deze werkingstoelage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
006 Vaststelling bijdrage van de ouders voor schoolmaaltijden – goedkeuring.
De vastgestelde bijdragen van de ouders in de kosten van de schoolmaaltijden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 Kind en Preventie – goedkeuring huursubsidie.
Kind en Preventie verhuisde op 1 augustus 2008 omwille van ruimtegebrek vanuit Den Top naar een appartement in de Nieuwenhovenlaan. Aangezien de huurprijs voor deze locatie de ter beschikking gestelde toelage van Kind en Gezin overschrijdt, wordt aan de gemeenteraad een voorstel ter goedkeuring voorgelegd om maandelijks een huursubsidie van 500 euro aan Kind en Preventie toe te kennen om het saldo bij te passen.
008 Verkoop perceel grond Populierenlaan – goedkeuring.
Op de hoek van de Populieren- en de Platanenlaan ligt een stuk gemeentelijke eigendom met een oppervlakte van 77 m². Voor de gemeente heeft dit perceeltje geen nuttige waarde. De aanpalende eigenaar is vragende partij om het stukje aan te kopen om zijn perceel te vergroten. Het voorstel om het perceel tegen de waarde van het schattingsverslag te verkopen aan de aanpalende eigenaar wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 Aquafin collector Zuunbeek fase I (nr. 97.253) – maken overstort ter hoogte van Albert Van Cotthemstraat – goedkeuring voorwaarden verkoopbelofte strook grond.
Door de aanleg van de collector worden de vuile waters verzameld in het pompstation langs de Sportlaan. Ter hoogte van de Albert Van Cotthemstraat, hoek Pastoor Vendelmansstraat, dient de
bestaande noodoverloop naar de Zuunbeek nog te worden vervangen door een volwaardig overstort. Hiertoe dient Aquafin een kleine strook grond (+/- 30 m2) te verwerven op het perceel naast de
Zuunbeek. De voorwaarden van de verkoopbelofte van deze inneming nr. 051 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
010 Industrieterrein Dorent te 1601 Ruisbroek – overdracht wegenis en groenzones – goedkeuring.
De intercommunale Haviland verzoekt om overdracht van de wegenis en groenzones in het
industrieterrein Dorent. Het betreft een deel van de vroegere toegangsweg naar de Acec-vestiging,
thans industrieterrein Dorent genaamd. Deze toegangsweg maakt deel uit van het BPA nr. 19 Dorent,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2001 en later ook bij ministerieel besluit van 1
februari 2002, om te worden opgenomen in het openbaar domein. De over te dragen oppervlakte in
het openbaar domein van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bedraagt 6 a 43 ca. Het principe tot (gratis)
overdracht in het openbaar domein (op basis van het BPA nr. 19) wordt ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
011 Iverlek – saneren openbare verlichting Sportlaan (verbindingsweg tussen sportcomplex en Klein Bijgaardenstraat) – goedkeuring offerte.
De openbare verlichtingspalen langsheen deze weg (bestemd voor voetgangers en fietsers) zijn
versleten en niet meer veilig genoeg inzake de elektrische bedrading. Gelet op het feit dat de
bestaande armaturen nog wel bruikbaar zijn, stelt Iverlek voor om deze laatste, na reiniging, te
recupereren en te plaatsen op nieuwe verlichtingspalen. De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voorgelegd.
012 Provincieweg Alsembergsesteenweg – advies overdracht naar Vlaams gewest.
De provincie Vlaams-Brabant wenst zijn wegen over te dragen aan het Vlaams Gewest.
Overeenkomstig artikel 192 van het gemeentedecreet is een advies hieromtrent nodig van de
gemeenteraad. Voor Sint-Pieters-Leeuw betreft het enkel een deel van de Alsembergsesteenweg,
begrepen tussen de Bergensesteenweg en het kanaal Brussel-Charleroi, dat tevens gemeenschappelijk
is met de stad Halle. Het advies wordt gunstig voorgelegd aan de gemeenteraad met dien verstande
dat de riolering eigendom blijft van de gemeente en dat Vivaqua alle werken kan uitvoeren nodig voor
het onderhoud van het rioleringsstelsel binnen het kader van de ‘code van goede praktijk’.
013 Telenet – aanpassen kabeldistributienet langs de Pelikaanberg – goedkeuring offerte.
Met het oog op komende verbeteringswerken langs de Pelikaanberg dient Iverlek aanpassingen door
te voeren aan haar leidingen. Iverlek zal tevens een gasnet aanleggen. Tengevolge hiervan dient
Telenet eveneens aanpassingen aan haar ICS-net uit te voeren. De offerte van Telenet en de
financiering worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
014 Verkavelingsaanvraag “BGR nv”, Brusselbaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw – goedkeuring wegenistracé.
Het tracé van de nieuwe straat voorzien bij de verkavelingsaanvraag ingediend door BGR nv voor de
percelen gelegen langs de Brusselbaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de gemeenteraad.
015 Verkavelingsaanvraag “S-PRO-MOTION”, Gieterijstraat te 1601 Ruisbroek – gratis grondafstand – goedkeuring.
Bij de aanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel gelegen Gieterijstraat, kadastraal
gekend 7de afdeling, sectie A nr. 213n, 214g, 214h en 216b/02, zal de verkavelaar het deel van de te
verkavelen eigendom tussen de ontworpen voorgevellijn en de huidige eigendomsgrens langsheen de
Gieterijstraat gratis afstaan aan de gemeente om ingelijfd te worden bij het openbaar domein. Deze
grondafstand wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Verkavelingsaanvraag “TAELEMANS H.”, Molenstraat te 1600 Sint-Laureins-Berchem – gratis grondafstand – goedkeuring wegenistracé.
De verkavelingsaanvraag, ingediend door TAELEMANS H., voorziet een perceel in open bebouwing
langsheen de Molenstraat te 1600 Sint-Laureins-Berchem, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A nr. 189b en 189c. De aanvraag voorziet in het doortrekken van de Molenstraat ter hoogte van dit perceel. De nodige infrastructuurwerken zullen worden uitgevoerd ten laste van de verkavelaar. Het
wegenistracé voor de doortrekking van de Molenstraat, zoals voorzien op het verkavelingsplan
gevoegd bij de verkavelingsaanvraag, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 Deontologische code van de raadsleden inzake dienstverlening aan de bevolking –
goedkeuring.
De deontologische code van de raadsleden inzake dienstverlening aan de bevolking werd door de
commissie Administratieve en Bestuurlijke Organisatie besproken op 12 juni 2008. Zij werd ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 juli 2008 en
wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
018 Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervangend) bij Jobpunt Vlaanderen.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 april 2008 werd beslist om toe te treden tot het extern
verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen (= het Vlaams
agentschap voor Rekrutering en Selectie) en werd bijgevolg ook de intekening op aandelen bij
Jobpunt Vlaanderen, volgens het aantal personeelsleden, goedgekeurd. De gemeenteraad duidt een
vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) aan voor de algemene
vergadering.
019 Aankoop bureaustoelen technische dienst/aankoopdienst – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van bureaustoelen voor de
technische dienst en de aankoopdienst worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
gemeenteraad
020 Levering en plaatsing audiovisueel materiaal taalleergangen – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering en de plaatsing van audiovisueel
materiaal ten behoeve van de taalopleidingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
021 Verantwoordingsnota 2007 bij het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 – goedkeuring.
De verantwoordingsnota 2007 bij het jeugd(werk)beleidsplan 2005-2007 wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
022 Verlenging convenant Trap Groene Gordel 2008-2013 – goedkeuring.
Toerisme Vlaams-Brabant vzw vraagt het gemeentebestuur het convenant Trap Groene Gordel te
verlengen voor een periode van zes jaar. De bijdrage van 0,50 euro per inwoner wordt berekend op
het inwonersaantal van 1 januari 2006 en bedraagt dus 15.423 euro voor onze gemeente. Dit geld
wordt opgesplitst in 2/5de voor promotie, een bedrag dat trouwens wordt verdubbeld door de
provincie, en 3/5de voor de regiowerking van Pajottenland & Zennevallei. De verlenging van het
convenant Trap Groene Gordel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
023 Opname archiefstuk in gemeentearchief – goedkeuring.
Op 1 juli 2008 gaf de pastoor van Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken een parochieregister aan de
gemeente. Het gaat om een document met lijsten van doopsels, huwelijken en begrafenissen van voor
de invoering van de Burgerlijke Stand (1796), alsmede twee andere documenten die in dit register
staken. De officiële opname in het gemeentearchief en het in bewaring geven van het register bij het
Rijksarchief worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
024 Politie – eindrekening Wim Cruysbergs per 30 juni 2007 – politiezone – goedkeuring.
Met toepassing van artikel 78 en volgende van het KB van 5 september 2001 (algemeen reglement op
de boekhouding van de lokale politie) maakt de uittredende bijzonder rekenplichtige na de inventaris
de eindrekening op. De eindrekening bevat een balans en resultatenrekening per 30 juni 2007, proefen
saldibalans, synthesetabel, de aansluiting van de boekingen met de kasmiddelen, de aansluiting
tussen het algemeen en budgettair resultaat, de kastoestand en de rekeninguittreksels. Deze
eindrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
025 Politie – mobiliteitsronde 2008/2 – vacantverklaring openstaande betrekkingen – goedkeuring.
In onze politiezone zijn er 2 openstaande betrekkingen van inspecteur afdeling Eerste Lijn.
Er zijn ook nog volgende openstaande betrekkingen: 1 HINP operationeel wachtofficier en 1 INP
verkeersdienst/motorrijder. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze openstaande
betrekkingen vacant te verklaren via mobiliteitsronde 2008/01.
Bijkomende punten
Sport- en recreatieproject Vlezenbeek. (Ingediend door Vlaams Belang)
Ondanks eerdere protesten van de inwoners van Vlezenbeek werd door het bestuur opnieuw een
aanvraag ingediend tot het realiseren van een vernieuwde sportinfrastructuur in Vlezenbeek. Volgens
het Vlaams Belang zou het een teken van transparant en doordacht bestuur zijn als men maximaal de
bewoners en de omgeving ervan zou willen horen. Het eerder genomen initiatief kon zeer duidelijk op
weinig begrip van vele Vlezenbekenaren rekenen, het plan werd toen terecht verworpen. Daarom
stellen zij voor het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een referendum te
organiseren in Vlezenbeek over het te realiseren project met betrekking tot de inplanting van een sporten
recreatie-infrastructuur op de voorgestelde locatie. Behoudens de resultaten zullen de verschillende
instanties rekening houden met de uitslag.
Politieverslaggeving. (Ingediend door Vlaams Belang)
Tot op heden kan men de interventies en vaststellingen die gebeuren door de Leeuwse politiemensen
volgen via de media, voornamelijk dan via de internetkrant Editiepajot, de streekkranten en de
regionale katernen van diverse dagbladen. Zonder enige afbreuk te willen doen aan de verdiensten
van de persverantwoordelijken van de lokale politie of van de plaatselijke journalisten had het Vlaams
Belang graag willen ijveren voor een meer rechtstreekse en objectieve berichtgeving. Het Vlaams
Belang vindt dat het hun goed recht is als gemeenteraadsleden en als politieraadsleden, om dagelijks
een overzicht te krijgen van alle mogelijke vaststellingen en interventies (via e-mail) door de politie met
vermelding van uur en plaats. Uiteraard zonder enige inbreuk te plegen op de privacywetgeving. Het
Vlaams Belang verwijst naar de politiezone ViMa (Vilvoorde-Machelen) waar dit systeem in gebruik is.
Aanpassing borden jumelages. (Ingediend door Vlaams Belang)
Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang betreffende de jumelage(s) Sint-
Pieters-Leeuw en het antwoord (kenmerk SECR/2008/2008/170/MB/VV) stelt het Vlaams Belang vast dat
langs de invalswegen van de gemeente foutieve informatieborden staan die de jumelage
aankondigen met Althenar en Someren. Gezien het feit dat laatstgenoemde geen zustergemeente
meer is, zouden de borden bijgevolg moeten worden vervangen of aangepast. Voorstel dat de
gemeenteraad opdracht geeft aan het college van burgemeester en schepenen om de borden te
laten aanpassen in die zin dat de jumelage wel correct wordt aangekondigd plus een verwijzing naar
het feit dat Sint-Pieters-Leeuw nadrukkelijk een Vlaamse gemeente is.
Uitvoering gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2007 (punt 39) verontreiniging van de Vleze.
(Ingediend door Vlaams Belang)
Gezien de problematiek rond de verontreiniging van de Vleze grotendeels is opgelost en dat bewezen
is dat de vervuiling inderdaad van De Bijtjes kwam, is het moment gekomen om terug te komen op een
toegezegd agendapunt tijdens de gemeenteraad van 8 november 2007 (punt 39). Voorstel dat de
gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen de opdracht geeft alsnog een
werkgroep samen te stellen, die waakt over de fauna en de flora van de Vleze. Bovendien moeten alle
facturen betreffende de wateranalyses, de gemaakte kosten met betrekking tot het remediëren van
de problemen worden verhaald bij de vervuiler, in dit geval De Bijtjes.
Verslaggeving plaatselijke journalisten. (Ingediend door Vlaams Belang)
Het Vlaams Belang stelt vast dat, in tegenstelling tot in andere gemeenteraden in onze regio, de
journalistieke interesse voor de raadsvergaderingen in Sint-Pieters-Leeuw heel flauw is. Behalve het
occasioneel verschijnen van één bepaalde fractieleider in De Streekkrant of Editiepajot komen
nauwelijks andere partijen of collega-raadsleden in de pers. Het Vlaams Belang vraagt dat het college
van burgemeester en schepenen de plaatselijke journalisten zou aanmoedigen om de gemeentelijke
raden bij te wonen en er ongecensureerd en objectief over te berichten.
Terbeschikkingstelling van Vlaamse leeuwenvlaggen. (Ingediend door Vlaams Belang)
Bij het nationale feestvieren hoort het uithangen van vlaggen en het Vlaams Belang vindt dat het ter
beschikking stellen van vlaggen op dat moment kan worden verzorgd door officiële instanties zoals
onder andere de gemeente. Daarom vindt het Vlaams Belang dat naar aanleiding van 11 juli, de
officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, deze symboliek mag en moet worden onderstreept
in een fel gecontesteerd gebied. Voorstel om de gemeenteraad te laten beslissen dat er een ruime
voorraad Vlaamse Leeuwenvlaggen moet worden voorzien in het gemeentehuis voor geïnteresseerde
burgers die deze vlaggen willen uithangen op 11 juli. Verder beslist de gemeenteraad het systeem van
terbeschikkingstelling verder te laten uitwerken zodat elke burger de mogelijkheid krijgt om een
leeuwenvlag uit hangen tegen 1 juli 2009 en te zorgen dat er de nodige aandacht en promotie wordt
aan besteed.
Democratische afvaardiging in intercommunales. (Ingediend door Vlaams Belang)
Sinds begin deze legislatuur moeten er op geregelde tijdstippen afvaardigingen (en plaatsvervangers)
worden gestemd voor verschillende intercommunales (Havicrem, Vivaqua, …) en dergelijke. Tot op
heden kwam daarvoor nog geen enkel lid van de oppositie in aanmerking, ondanks hun ruime
aanwezigheid in de gemeenteraad. Deze (dikwijls heel dikbetaalde mandaten) kwamen, dan ook
steevast in handen van de fracties CD&V en Open VLD, wat volgens het Vlaams Belang niet bepaald
democratisch of rechtsevenredig lijkt. Voorstel om de gemeenteraad een principebeslissing te laten
nemen om in de toekomst, in de mate van het mogelijke, ook oppositieleden af te vaardigen voor de
vergaderingen, raden van bestuur en diverse intercommunales.

Agenda: Roefeldag


Sint-Pieters-Leeuw: – Op zaterdag 27 september 2008 is het weer dolle pret met creatieve, sportieve, mysterieuze en avontuurlijke activiteiten!

Centrale verzamelplaats is dit jaar het Zonnig Leven waar een grote feesttent staat opgesteld.

De activiteiten vinden plaats tussen 9.00 en 16.00 uur.
Om 16 uur volgt een spetterend Roefelfeest met optredens door de kinderen en jongeren. Iedereen is welkom!

De inschrijving voor Roefel vindt plaats op
zaterdag 13 september tussen 10.00 en 14.00 uur

bij de jeugddienst (jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6, eerste verdieping).

Bijdrage:
– 7 euro voor inwoners van Leeuw,
– 10 euro voor inwoners van buiten Leeuw.

6 – 8 jarigen
Jumpen en kidshophop Speurneuzen
Wereldstoofpot Filmfabriek
Circus in Beweging Ambachtelijke kaarsen maken

9 – 11 jarigen
Ridders en Jonkvrouwen Jumpen en kidshophop
Ambachtelijke kaarsen maken wereldstoofpot
Didge en Dots Circus in Beweging
Volksdans Tirkedi Mode-ontwerper

12 – 16 jarigen
Stompen Terug naar de Middeleeuwen
Hele dag: Scary Movie

De beeldbank van het VIOE online

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaanderen: – Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) zet zijn gloednieuwe beeldbank vandaag online. De collectie bevat duizenden hoogwaardige foto’s van bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen. De onlinecollectie is onder meer bedoeld voor onderzoekers, studenten, architecten, journalisten en uitgevers.

Op de nieuwe website beeldbank.vioe.be vindt u naast gedigitaliseerd archiefmateriaal en iconografisch materiaal recente digitale foto’s van tal van beschermde monumenten en landschappen, en ook reproducties van tekeningen, plannen en schilderijen. Momenteel zitten er meer dan 18.000 beelden in de beeldbank. Die zal aangevuld worden met nieuwe VIOE-foto’s en materiaal dat voorlopig nog niet gedigitaliseerd is, zoals het Renaat Braemarchief en archeologische foto’s.

Sint-Pieters-Leeuw staat nog niet uitvoerig beschreven op de site.
Op dit ogenblik staan er 18 foto’s online.

Registreren is gratis. Dankzij de uitgebreide zoekfunctie, de handige persoonlijke werkmappen en het winkelmandje kunt u het beeldmateriaal op een gebruiksvriendelijke manier verzamelen. De prijs voor het eenmalige gebruik van een foto bedraagt 50 euro, en van een reproductie 6 euro. De beelden worden bezorgd op cd-rom en per post verstuurd.

Dolgedraaide akkervogels!

 
Sint-Pieters-Leeuw / Pajottenland: – Steeds meer gemeentes in het Pajottenland krijgen meldingen over dolgedraaide akkervogels.  Op het rondpunt van Gooik heeft een grote Geelgors een laat paasei gelegd en tegen de gevel van het gemeentehuis van Herne is een klapwiekende Veldleeuwerik te pletter gevlogen (foto’s in bijlage). In Sint-Pieters-Leeuw signaleert heel wat schoolgaande jeugd dat overenthousiaste Kieviten hen belagen en in hun haar verstrikt zijn geraakt. Sommige mensen spreken van een ware aanval van onze boerennatuur. De burgemeesters en schepenen van de getroffen gemeentes zijn in spoedoverleg over dringend te treffen maatregelen, in samenwerking met het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw.

Meer info op 3 september!

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeentes en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland, de zuidelijke Zennevallei en een stuk Zoniënwoud. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van onze mooie streek. Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en landschap.Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw
Oude pastorie, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek
T: 02 452 60 45, F: 02 460 07 01
info@rlzzz.be, www.rlzzz.be

De Lijn breidt schoolaanbod uit.


Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: – Op maandag 1 september 2008 breidt De Lijn haar schoolaanbod in Vlaams-Brabant uit. Scholieren uit de regio Leuven krijgen er dan drie gloednieuwe schoolbussen bij. In de regio van het Pajottenland voegt de vervoermaatschappij schoolritten toe op vijf bestaande lijnen.

Voor Sint-Pieters-Leeuw is er een uitbreiding op Lijn 142:

Lijn 142 Brussel – Gaasbeek – Leerbeek

Scholieren uit Vlezenbeek, Gaasbeek en Sint-Kwintens-Lennik kunnen vanaf maandag naar het Sint-Godelieve-Instituut in Sint-Martens-Lennik met lijn 142. Een aantal bussen zullen op weekdagen in functie van de scholen immers doorrijden tot aan de school.
zie PDF doc: http://www.delijn.be/images/142_schoolritten_tcm7-5671.pdf

Voor meer informatie over en de dienstregeling van het vernieuwde schoolaanbod kunnen reizigers terecht op de website www.delijn.be of op het infonummer 070 220 200.

Agenda: Diepzeeduiken,Sportduiken

duikschool De Watertrollen en Duivels (foto rechts Marc Geerinckx)
duikschool De Watertrollen en Duivels (foto rechts Marc Geerinckx)

Sint-Pieters-Leeuw U zoekt voor uw kinderen of uzelf, een originele en recreatieve activiteit, anders dan deze van de klassieke zwemclub….
Wil uw kind of uzelf actief de onderwaterwereld leren kennen. . . als duiker  ?
Onze club biedt een brede waaier aan activiteiten om het water anders te beleven…en dit reeds sinds 1993.
Vanaf 8 jaar bieden wij de mogelijkheid om op een sportieve manier het diepzeeduiken aan te leren.
Naargelang de leeftijd en duikervaring zijn er drie groepen :

Snorkelen van 6 tot 9 jaar
Voor de jongste kinderen wordt via sport en spel de techniek van het onderwaterzwemmen bijgebracht. Op een aangename wijze wordt het gebuik van de duikbril, snorkel en de vinnen in het zwembad aangeleerd.
De Watertrollen van 8 tot 14 jaar
Als vervolg op het snorkelen wordt het jeugdduiken aangeboden. In het zwembad wordt geoefend met aangepast duikmateriaal op een speelse manier.
Wanneer het kind voldoende zelfzekerheid verworven heeft, kan het begeleid worden om vissen en planten in open water te ontdekken, en jeugdduikbrevetten te behalen.
De Waterduivels vanaf 14 jaar
In een vriendschappelijke sfeer kunnen jongeren en volwassenen een duikopleiding starten waar de verschillende technieken worden aangeleerd. Bij voldoende ervaring kan snel een éénsters duikersbrevet bekomen worden.
Met dit internationaal erkend duikbrevet kan men wereldwijd op verkenning (onder begeleiding !) om de schoonheid van de onderwaterwereld te ontdekken.
Tijdens de wekelijkse zwembadtrainingen, alsook de binnen- en buitenlandse uitstappen, worden de duiktechnieken vervolmaakt met het oog op het behalen van verdere brevetten.
Alle activiteiten gebeuren onder deskundige begeleiding van vrijwillige instructeurs en monitoren.

Waar? Zwembad  Sint-Pieters-Leeuw,  Zuun. Wildersportcomplex, Sportlaan 11,1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Deelnameprijs? Per duikseizoen
Snorkelen       87,00 €
Trollen  152,00 €
Duivels  – starters en 1*D 160,00 €
Duivels     2**D 150,00 €
Duivels      3***D 115,00 €
Duivels  4****D en Instructeurs 80,00 €
Familievriendelijk : het eerste lid van dezelfde familie betaalt het volledige lidgeld. Elk volgend familielid betaalt 10,00 € minder.
Inbegrepen : – toegang zwembad – de trainingen – verplichte verzekeringen  – zwaar materieel bij uitstappen – clubblad , .. .. .
Niet inbegrepen: individueel materieel (duikbril,tuba, loodgordel, vinnen), het doktersonderzoek, homologatie van de brevetten, uw goed humeur, . . .

Voor alle vragen en inlichtingen (na 19u): Marc GEERINCKX 0498/86.96.33
Annie MARIN 02/532.15.53

Breng ons eens een bezoek op zaterdagavond!
Je wenst eerst eens te proberen  ?
Volg drie duik-initiatielessen voor 25,00 €

Deze som is daarna aftrekbaar bij inschrijving in de duikschool  “ De Watertrollen & Duivels vzw “

Info: http://users.telenet.be/waterduivels/

Maar er is meer:
Zaterdag 30 augustus viert duikschool “De Watertrollen & Duivels” haar 15 jarig bestaan!

17:30 u tot 18:30 u : duikinitiatie in het zwembad voor de leden van het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw.
19:00 u tot . . . Receptie en speeches.