Verslag Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw donderdag 21 juni 2007.

001 Verslag gemeenteraad 21 juni 2007.
Het verslag van de raadszitting van 21 juni 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
002 Aanleg collector Vlezenbeek fase I – overeenkomst met Aquafin tot vestigen erfdienstbaarheden – goedkeuring. Voor het aanleggen van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur in de ondergrond dient Aquafinverfdienstbaarheden te vestigen op volgende eigendommen van de gemeente:
· Bezemstraat, parking tegenover de Volkshuisvesting;
· René de Renessestraat, kant Zuunbeek (hoek Bergensesteenweg).
De overeenkomst met Aquafin wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
003 Aanleg rotonde Vlezenbeek (kruispunt Postweg/Vlezenbeeklaan/Pedestraat) – goedkeuring meeruitgaven.
De gemeenteraad van 28 maart 2007 keurde het ontwerp goed. Door een openbare aanbesteding werden op 29 mei 2007 drie offertes ontvangen. Overeenkomstig het verslag van de ontwerper VDS uit Haaltert werd de laagste regelmatige offerte ingediend door de firma DSV nv uit Aarschot zijnde 10,73 % hoger dan de geactualiseerde raming. Kredieten voor de uitvoering van de werken zijn beschikbaar op de begroting 2007. De meeruitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
004 IWVB/TMVW – kleine vernieuwingen dienstjaar 2007 – verwerven van C-aandelen – goedkeuring. Overeenkomstig het schrijven van IWVB van 26 april 2007 werd het budget voor deze vernieuwingen op 15 maart 2007 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De financiering kan geschieden ofwel via TMVW ofwel via de gemeente met recht op C-aandelen. Voor de voorbije jaren besliste de gemeenteraad C-aandelen te verwerven. Deze regeling wordt ook voor huidig dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
005 Verkaveling J. Vanderstraetenstraat – goedkeuring aannemingsvoorwaarden. Het ontwerp voorziet in de aanleg van de infrastructuur in de verkaveling overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2006 en de verkavelingsvergunning (college 29 december 2006). Het ontwerp voorziet voornamelijk in volgende werken:
· gescheiden rioleringsstelsel;
· funderingen;
· verhardingen (voornamelijk grijze en bruine betonstraatstenen);
· beplantingen.
De kosten worden 100 % door de verkavelaar gedragen. De verkavelaar zal een bankwaarborg stellen gelijk aan het aanbestedingsbedrag (btw incl.), vermeerderd met 5 % (herziening, meerwerken, …). Tevens levert hij alle nodige bewijzen (vb. betalingsuittreksels) waaruit moet blijken dat alle nutsvoorzieningen zullen worden aangelegd. Voornoemde lastvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
006 Straatnaamgeving verkaveling J. Vanderstraetenstraat op het grondgebied van 1600 Sint- Pieters-Leeuw – princiepsbeslissing. Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning afgeleverd op 29 december 2006 voor 33 loten + 1 lot hoogspanningscabine gelegen rechtover de gemeenteschool ’t Populiertje te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 januari 2007 beslist de procedure tot straatnaamgeving in te zetten en werd aan de werkgroep Streek- en Volkskunde gevraagd een advies uit te brengen voor deze straatnaamgeving. In de brief van de werkgroep van 25 maart 2007 liet zij ons weten dat ze adviseert om deze nieuwe straat “ Woudmeesterlaan” te noemen. Na gunstig advies van de cultuurraad op 23 mei 2007 heeft het college, in zitting van 11 juni 2007, beslist dat het dossier mag worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor princiepsbeslissing.
007 Vernieuwen ramen bibliotheek te Vlezenbeek – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor het vernieuwen van de ramen van de bibliotheek en appartement van de bibliotheek te Vlezenbeek (in dit geval onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
008 Verkoop De Koetsier – beëindiging verkoopprocedure – goedkeuring.
De gemeenteraad besliste op 24 maart 2005 om De Koetsier te verkopen. Tijdens de verkoopprocedure doken evenwel een aantal onverwachte problemen op: de berging en het terras die bij het gebouw horen bevinden zich op het eigendom van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien blijkt ook de toegang tot het gebouw via het Colomadomein een praktisch probleem. Omwille van deze situatie wordt het voorstel om het gebouw niet te verkopen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 Verkoop woning Gaston Deruyverstraat 7 – goedkeuring. De openbare verkoop van het gebouw gelegen Gaston Deruyverstraat 7 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
010 Viering 175 jaar Kanaal: subsidiedossier – kennisgeving. Op de gemeenteraad van 28 maart 2007 werd het budget voor de verwezenlijking van het programma van 175 jaar Kanaal goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van subsidies. Momenteel zijn er 2 subsidiedossiers positief beantwoord
011 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – jaarverslag 2006 & financiële rekening 2006 – goedkeuring. Het jaarverslag en financieel verslag 2006 werden in de algemene vergadering van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma op 5 juni 2007 goedgekeurd. Nu worden zij ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
012 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – begrotingswijziging 1-2007 – goedkeuring. De begrotingswijziging 1-2007 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd door de algemene vergadering op 5 juni 2007 goedgekeurd. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
013 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – jaarverslag en financieel verslag 2006 – goedkeuring. Het jaarverslag 2006 en financieel verslag 2006 werden in de algemene vergadering van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur op 5 juni 2007 goedgekeurd. Nu worden zij ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
014 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – begrotingswijziging 1-2007 – goedkeuring.
De begrotingswijziging 1-2007 werd door de algemene vergadering van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur op 5 juni 2007 goedgekeurd. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
015 Jaarverslag 2006 gemeentelijke kinderdagverblijven Kortjakje en Jip en Janneke en de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap – kennisgeving. Het jaarverslag van de gemeentelijke kinderdagverblijven Kortjakje en Jip en Janneke en het jaarverslag van de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap worden ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Jaarverslag 2006 dienst voor opvanggezinnen – kennisgeving. Het jaarverslag 2006 van de dienst Opvanggezinnen wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 Erkenning gemeentelijke adviesraad voor de sport – samenwerkingsmodaliteiten, statuten en huishoudelijk reglement – goedkeuring. De sportraad werd in zitting van de algemene vergadering op 5 februari 2007 opnieuw samengesteld. De gemeenteraad erkent de sportraad en keurt haar statuten en huishoudelijk reglement goed, evenals de afsprakennota met samenwerkingsmodaliteiten tussen de sportraad en de gemeenteraad.
018 Initiatiereeks hengelen voor jongeren van 10 tot 16 jaar – vaststelling tarieven. In het sportpromotieplan 2007 werd de organisatie van een initiatiereeks hengelen voor jongeren van 10-16 jaar voorzien. Deze gaat door in het sport- & recreatiecentrum A.J. Braillard van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli 2007. De deelnameprijs van  10,00 per kind wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
019 Betrekking gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone – vaststellen van de werfreserve. De aanwervingsselectieprocedure voor de statutaire betrekking van gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone heeft inmiddels plaats gehad. Overeenkomstig het proces-verbaal van de jury van 15 mei 2007 kunnen de geslaagde kandidaten opgenomen worden in de wervingsreserve. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de werfreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar, verlengbaar met de duur van 2, vast te stellen en de geslaagde kandidaten in de werfreserve op te nemen.
020 Wijziging ingevolge de afschaffing minimum- en maximumleeftijdsgrens van
– het administratief statuut gemeentepersoneel;
– het reglement voor het contractueel gemeentepersoneel;
– de functiebeschrijvingen.
Wijziging aanwervingsvoorwaarde bibliothecaris – goedkeuring.
Door de gemeenteraad van 18 december 2006 werd de personeelsformatie voor bibliotheek en de dienst Cultuur en Senioren aangepast. In het kader van het bestuurlijk toezicht merkte de toezichthoudende overheid bij schrijven van 5 maart 2007 op dat ingevolge de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie, de directe en indirecte discriminatie op basis van leeftijd verboden wordt bij werving. Dit houdt in dat er geen minimum- en maximumleeftijdsgrenzen meer mogen worden gesteld. Daarenboven kan voor de betrekking van bibliothecaris enkel een kandidaathouder van een licentiaatdiploma of diploma hoger onderwijs lange type worden aangeworven. Vier jaar ervaring hebben als leidend personeelslid in een erkende openbare bibliotheek, kan niet als aanwervingvoorwaarde worden weerhouden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan:
· met de schrapping van de minimum- en de maximumleeftijdsgrenzen als aanwervingsvoorwaarde voorzien in artikel 14, 1° administratief statuut gemeentepersoneel, artikel 13, 1° van het reglement contractueel personeel en in de vastgestelde functiebeschrijvingen;
· om voor de betrekking van bibliothecaris de voorwaarde als aanwervingvoorwaarde “hetzij vier jaar ervaring hebben als leidend personeelslid in een erkende openbare bibliotheek” te schrappen.
021 Gemeentelijke basisschool vestiging gelegen schoolstraat 14 te 1601 Ruisbroek – schooljaar 2007/2008 – inschrijvingsstop kinderen geboren in 2004 – bekrachtiging. De vaststelling en verdeling van het lestijdenpakket 2007/2008 van de gemeentelijke basisscholen werd voor overleg geagendeerd aan de schoolraad van 7 juni 2007. In de gemeentelijke basisschool, Wegwijzer, Schoolstraat 14 te 1601 Ruisbroek wordt de inschrijving van kinderen geboren in 2004 en die derhalve in de eerste kleuterklas terechtkomen problematisch. Omwille van plaatsgebrek en onvoldoende ondersteuning, kan de kleuterklas niet worden gesplitst indien er te veel kinderen zitten. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 11 juni 2007 mede op basis van het door de schoolraad in dit verband verstrekte advies, om voor het schooljaar 2007/2008 voor de gemeentelijke basisschool Wegwijzer van zodra 30 kinderen geboren in 2004 in de school zijn ingeschreven, een inschrijvingsstop voor kinderen geboren in 2004 in te voeren. De beslissing van het schepencollege wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.
022 Organisatie ochtend-, middag-, woensdagnamiddag- en avondtoezicht scholen. Sociale voordelen – vaststellen ouderbijdragen voor woensdagnamiddagtoezicht – goedkeuring. De vast te stellen ouderbijdragen voor woensdagnamiddagtoezicht worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
023 Huishoudelijk reglement gemeenteraad – goedkeuring. Artikel 40 van het gemeentedecreet bepaalt dat bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de gemeenteraad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
· presentiegeld;
· bijeenroeping gemeenteraad;
· openbaarmaking van vergadering gemeenteraad;
· inzagerecht voor gemeenteraadsleden;
· het recht van de gemeenteraadsleden om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester en het schepencollege;
· wijze van notulering en ter beschikking stellen van notulen;
· samenstelling en werking van commissies en fracties.
Het ontwerp van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd uitvoerig besproken tijdens de commissie Personeel & Administratieve en bestuurlijke organisatie van 12 april 2007 en gunstig geadviseerd. Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
024 Aktename samenstelling raadscommissies – wijziging. Naar aanleiding van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2007 en op vraag van een aantal fracties wordt de samenstelling van de raadscommissies herbekeken. De fracties die wijzigingen willen aanbrengen in de samenstelling van de raadscommissies worden verzocht hun voordrachtakte in te dienen. Bij niet-indiening van een voordrachtakte wordt de samenstelling van de raadscommissies voor deze fractie behouden, zoals vastgesteld tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2007.
025 Aanduiding ondervoorzitters van de raadscommissies op basis van voordrachtakte – goedkeuring. Naar aanleiding van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2007 worden de ondervoorzitters van de raadscommissies verkozen. De ondervoorzitters vervangen de voorzitters bij diens afwezigheid. De gemeenteraad gaat over tot de aanduiding van de ondervoorzitters van de raadscommissies, behalve voor de evaluatiecommissie decretale graden want deze wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. De kandidaat-ondervoorzitters worden door de fracties voorgedragen met een voordrachtakte samen met de samenstelling van de raadscommissies.
026 Personeelsuitbreiding operationeel en administratief en logistiek kader – goedkeuring. In het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 werd er voorzien in een kaderuitbreiding. De bijkomende taken van de politie noodzaken ook bijkomend personeel. Bij het opstellen van de begroting 2007 werd hiermee reeds ruimschoots rekening gehouden. Het nieuw operationeel en administratief en logistiek kader van de politiezone wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
034 Betrekking gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone – eedaflegging. De gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone, op proef aangesteld door de huidige gemeenteraad, is tot eedaflegging in openbare vergadering van de gemeenteraad gehouden. Van deze eedaflegging wordt proces-verbaal opgesteld.

OCMW bouwt nieuw rusthuis in Zuun.

ocmw_rusthuis_wilgen.jpg
Zuun: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw bouwt een nieuw rusthuis in Zuun. Het zal het oude rusthuis Wilgenhof (H. Vanhouchestraat 1) vervangen.
De bouw kost 7,5 miljoen euro.

De Vlaamse overheid heeft nu beslist om 40% voor haar rekening te nemen.

Een goede zaak want het oude rusthuis dateert uit de jaren 70 en voldoet niet meer.
In het nieuwe rusthuis zal plaats zijn voor 112 mensen en een dienstencentrum. De bouw start in 2008 en zou over drie jaar klaar moeten zijn.

Herman Van Rompuy in Coloma

2007-06-28-vanrompuy.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Herman Van Rompuy was op verzoek van de CD&V-fractie in de gemeenteraad te gast in Sint-Pieters-Leeuw. Bij de analyse van de verkiezingscampagne hebben we vooral onthouden dat als we enkel de Vlaamse partijen bekijken CD&V met 5% stijgt. Deze stijging was vooral te danken aan de splitsingsburgemeesters (Michel Doomst & Lieve Vanlinthout) maar ook aan de kopman van de senaat Yves Leterme én de wil van kiezers om verandering te brengen in het beleid.

Naar de toekomst toe zal een regeringsvorming, volgens Herman Van Rompuy, niet zo evident zijn. Oranje – blauw is de enige formatie die over een meerderheid beschikt maar het minste wat men kan zeggen is dat de standpunten van de verschillende partijen sterk verschillen van mekaar. Herman voorspelde een lange regeringsonderhalingsperiode “Tijd brengt raad en nog meer tijd brengt hopelijk nog meer raad” zei hij met een boutade. Alleszins zal de splitsing van het gerechtelijk arrondissement en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bovenaan het eisenpakket staan.

Sint-Pieters-Leeuw: verkiezingen Kamer & Senaat


Sint-Pieters-Leeuw: – Vanmorgen verliep het stemmen in Sint-Pieters-Leeuw weer zeer vlot. Nergens lange wachttijden zodat de mensen snel weer huiswaarts konden of nog wat napraten met buren en vrienden.

11/06/07 Uitslagen uit onze regio (onder voorbehoud van correctie):

Uitslag: Kamer Halle — getelde bureaus: 44 / 44= volledig!

Open VLD

Sp.a – Spirit

CD&V – N-VA

Vlaams Belang

Groen!

lijst Dedecker

13

6,4

22,6

17,2

4,1

3,4

-5,4

-8,3

+3,2

+1,9

+1,9

/

Uitslag: Senaat Halle — getelde bureaus: 44/ 44= volledig!

Open VLD

Sp.a – Spirit

CD&V – N-VA

Vlaams Belang

Groen!

lijst Dedecker

16,4

7,1

21,2

16,8

3,8

3,1

-4,8

-7

+4

+1,4

+1,3

/

Spoedmeeting splits kieskring B-H-V. -burgemeester Vanlinthout

Halle / Sint-Pieters-Leeuw: – Lieve Vanlinthout hield de openingstoespraak tijdens de spoedmeeting voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Onderstaand de integrale toespraak.

Openingstoespraak van Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw  

Vlamingen gegroet! 

Als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en afgevaardigd vanuit het uitvoerend comité van 29 Vlaams-Brabantse burgemeesters, heet ik u in mijn en hun naam van harte welkom hier in Halle.

Welkom  op deze spoedmeeting “Splitsing BHV – Onverwijld te laat”  die op initiatief van de Vlaamse Volksbeweging en met steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, het Taalactiecomité en het Halle-Vilvoordecomité, op het getouw wordt gezet. 

Vandaag ziet dit Possozplein weer zwart van het volk en zwart-geel van de Vlaamse vlaggen! 

Met duizenden bent u opnieuw naar Halle afgezakt om  met uw aanwezigheid de  Burgemeesters van Halle-Vilvoorde een hart onder de riem te steken en de politieke wereld duidelijk te maken dat er overàl Vlamingen zijn die, solidair met de Vlaams-Brabanders, wél degelijk wakker liggen van de splitsing BHV.

Of moet ik zeggen :  NOG STEEDS wakker liggen want het is intussen alweer 3 jaar geleden dat wij hier in Halle, meer bepaald op 9 mei 2004, voor dezelfde eisen betoogden. 

En is het niet schandalig, Vlaamse vrienden, dat er sindsdien nog geen zier veranderd is en dat men in Brussel gewoon geen rekening gehouden heeft met datgene waarvoor 13000 Vlamingen hier toen op straat kwamen, nl.

     –    de onmiddelijke toepassing van de grondwet

  • de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003
  • en een administratieve en gerechtelijke indeling, gebaseerd op het Nederlandse taalgebied omdat wij het niet meer kunnen dulden dat een groot deel van Vlaanderen, zijnde het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde met meer dan 550.000 inwoners, voor de federale verkiezingen van Kamer, Senaat en Europa, als tweetalig, en dus als deel van het Waalse en Brusselse kiesgebied wordt beschouwd.

Want inderdaad, intussen gaan de Waalse en Frans-Brusselse partijen maar door met in 35 Vlaamse gemeenten franstalige kies- en andere propaganda in onze brievenbussen te stoppen. 

Dit is regelrechte provocatie waartegen onze eigen Vlaamse bevolking heftig protesteert!  Onze Vlaamse inwoners zijn die toestand immers kotsbeu!  

Daarom zullen wij, burgemeesters van Halle-Vilvoorde, samen met onze colleges, acties blijven ondernemen, omdat wij de Vlaamse eigenheid van ons grondgebied niet willen prijsgeven.   

Maar is het daarbij niet wraakroepend, Vlaamse vrienden, dat – terwijl de burgemeesters op het laagste echélon blijven vechten voor de toepassing van de grondwet, Laurette Onckelinckx, federaal minister én lid van de franstalige partij PS, aan de procureur vorige week opdracht heeft gegeven om de lokale politie overal te verplichten proces verbaal op te stellen tegen elke burgemeester van Halle-Vilvoorde, telkens een ongehoorzaamheid in verband met de verkiezingen van 10 juni zou vastgesteld worden! 

Terwijl de Vlaamse minister Marino Keulen al verklaard heeft dat hij geen maatregelen zal treffen tegenover de burgemeesters, vind deze Belgisch-Waalse minister van Justitie het nodig tegen de burgemeesters celstraffen van een maand tot een jaar, met het afnemen van hun burgerrechten als gevolg, te overwegen!

Zij is trouwens één van die Waalse ministers, die op de kieslijsten van ons kiesarrondissement BHV staat en op Vlaams grondgebied aldus ook de stemmen komt verzamelen die broodnodig zijn om opnieuw als Belgisch-Waals minister te kunnen aantreden. Een minister van Justitie, lid van de federale overheid, die nota bene weigert haar eigen wetten, zijnde de grondwet, toe te passen, en dit zelfs – ondanks het bevel van het hoogste rechtscollege van dit land – het Arbitragehof! “Il faut le faire”, om het in de taal van Molière te zeggen! 

Laten wij, Vlaamse burgemeesters, ons door deze Waalse parasiet de les spellen?!

Neen, Vlaamse vrienden!! Meer dan ooit strijden wij verder voor de splitsing van het gerechtelijk- en het kiesarrondissement BHV.

Meer dan ooit, Vlamingen van overal, omdat wij, burgemeesters, samen met onze schepencolleges, de grondwet en het arrest van het Arbitragehof willen toegepast zien!! 

Daarom moeten we echter verder kunnen blijven rekenen op uw steun en uw inzet, want die blijven we broodnodig hebben! 

En daarom dank ik vanavond :

– jullie allemaal, omdat jullie de burgemeesters én hun colleges, door jullie aanwezigheid vanavond, een hart onder de riem steken om door te gaan;

– ik dank de pers :  meer bepaald de regionale schrijvende pers, de regionale radio’s alsook radio2-Vlaams-Brabant en onze regionale tv-zender Ringtv want jullie hebben samen de splitsingsproblematiek al die tijd actueel en onder ieders aandacht gehouden

– ik dank de Vlaamse Volksbeweging, het Halle-Vilvoorde-Komité, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en het Taalactiecomité, omdat jullie vanuit deze brede Vlaamse beweging met brieven, prentkaarten, debatten, en niet in het minst met de organisatie van de betoging in 2004 en de spoedmeeting van vanavond, de eis tot splitsing van BHV blijvend ondersteunen en aldus ons, burgemeesters én onze inwoners – om wie het tenslotte allemaal om gaat – , gouden diensten bewijzen. 

Vlaamse vrienden,

Na de verkiezingszondag van 10 juni aanstaande zal er een oplossing uit de bus moeten komen.

Wij maken ons geen illusies en zijn er ons goed van bewust dat de communautaire problematiek en zeker de eis tot splitsing van BHV opmerkelijk afwezig was in de politieke debatten. 

Daarom doe ik een oproep tot u, Vlamingen van overal te lande :

Laat de burgemeesters in BHV niet in de kou staan.

Blijf ons steunen want we zijn geen rebellen, zoals minister Dewael ons ooit noemde.

Laat niet toe dat ze ons als burgemeester afstraffen, alleen omdat we onze nek durven uitsteken voor terechte Vlaamse eisen! 

In ruil voor uw blijvend engagement, zeg ik u in naam van de burgemeesters : 

DE ACTIE VAN DE BURGEMEESTERS VAN BHV GAAT ONVERDROTEN VERDER, TOT DE SPLITSING EEN FEIT IS!

ZE ZULLEN ONS NIET TEMMEN!!! 
 
 

Lieve Vanlinthout (CD&V)

Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw

Provincieraadslid 

Spoedmeeting splits kieskring B-H-V.


Halle: – De werkgroep Brussel – Halle – Vilvoorde (BHV), bestaande uit Haviko, VVB en TAK hebben in Halle een spoedmeeting georganiseerd voor het bekomen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel – Halle – Vilvoorde. Het doel van de spoedmeeting was Bart Somers, (toenmalig Vlaams minister-president), Dirk Sterckx (toenmalig VLD-voorzitter), Steve Stevaert (toenmalig SP.a-voorzitter) en Els Van Weert hun belofte te herinneren van 13 mei 2004 waarbij een overeenkomst werd getekend voor de splitsing van de kieskring Brussel – Halle – Vilvoorde. Geen van de vier kwam hun belofte na en volgens de werkgroep BHV is het de hoogste tijd hem met hun gegeven woord te confronteren. Een schatting sprak van een 2.000 aanwezigen. Meer dan de helft hiervan hadden Leeuwenvlaggen bij zich. Tijdens de meeting werden ook de personen gehuldigd die zondag weigeren te gaan zitten in een kies- of stembureau. Momenteel zijn er dat 170. Een vijftigtal waren aanwezig in Halle.

Enkele speciale aangebrachte affiches van Verhofstadt en Van de Lanotte werden overplakt met de zin “woordbreuk”.
Voor het Pajottenland spraken de burgemeesters Lieve Van Linthout (Sint-Pieters-Leeuw) en Willy De Waele (Lennik)

In haar toespraak vond de Leeuwse burgemeester Lieve Vanlinthout het schandalig dat er nog niets aan de toestand veranderd is sinds de betoging van 3 jaar geleden in Halle. De kiespropaganda die de Frans-Brusselse partijen doen in 35 Vlaamse gemeenten kan volgens haar niet. Zij noemde het een regelrechte provocatie. Na tal van dankwoorden  tot de colleges van burgemeester en schepenen die door hun aanwezigheid een hart onder de riem steken om door te gaan, de regionale pers en de organisatoren deed ze een oproep om de burgemeesters van B – H – V niet in de kou te laten staan. Zij zegde ook dat de actie voor de splitsing van B-H-V zeker na de verkiezingen zal doorgaan.

Willy De Waele, burgemeester van Lennik noemde de niet toepassing van het arrest van het Grondwettelijke hof een schaamteloos bedrog.

“Bij de vaststelling  dat de overheid de eigen rechtsregels niet respecteert hoeven de burgers, noch de ondergeschikte besturen, zich er neer te leggen. Zij hebben het morele recht en de plicht zich daaraan te onttrekken en daar niet aan mede te werken” zegde De Waele.

Over de financiering door Vlaanderen van het Gewestelijk Expressnet zegde De Waele dat dit voor Vlaanderen geen enkele toegevoegde waarde heeft in tegendeel. Verder was hij ook niet mals voor de Vlaamse parlementsleden;

“Het is en blijft een bittere vaststelling dat voor de Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale parlementsleden de opportuniteit van een mandaat nog altijd zwaarder weegt dan het opkomen voor de Vlaamse belangen. In deze omstandigheden moet ernstig overwogen worden of het Belgische federaal staatsverband voor Vlaanderen nog enig perspectief biedt, nog enige toegevoegde waarde heeft», aldus Dewaele.

Dewaele pleitte ook voor het afschaffen van de taalfaciliteiten. Verder zegde hij dat de splitsing er moet komen zonder toegevingen aan de Franstaligen.

Meer info op www.burgerzin.be

De busbanen op de Bergensesteenweg missen hun effect niet.

jvb_berlijnse-kussens.jpg
Sint-Pieters-Leeuw : – De busbanen op de Bergensesteenweg missen hun effect niet. Schepen van Mobiliteit Martin Schoukens van Sint-Pieters-Leeuw (CD&V) heeft dit aan de hand van cijfers aangetoond.

De Bergensesteenweg is de belangrijkste verbinding tussen Brussel en Halle. Het is een ‘secundaire weg type III’. Dit betekent een openbaar vervoer- en langzaam verkeersas die vooral voor een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer moet waarborgen. Voor deze steenweg is een verdere groei van het autoverkeer uitgesloten. Het Brussels hoofdstedelijk Gewest heeft met haar IRIS-plan zeer duidelijke doelstellingen voorop gezet, namelijk de afbouw van het autoverkeer met 20% tegen 2010. Het is dan ook zinloos dat er vanuit Vlaanderen nog meer auto’s naar Brussel gestuwd worden, ze zullen er toch niet meer inkomen. De busbanen moet zorgen dat er meer busreizigers komen en dat is het geval.

De N6 tussen Halle en Brussel is uitgerust met drie busbanen. Zij zijn er gekomen door een samenwerking met het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest en met de steun van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.

De busbanen laten de bussen toe aan de verkeersdrukte te ontsnappen. De gemiddelde rittijdswinst voor de bussen op de busbaan in Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht bedraagt de hele dag door 4 à 5 minuten. Tijdens de spitsuren loopt dit zelfs op tot 8 minuten.

FORSE STIJGING REIZIGERS

Het verbeterde busaanbod sinds mei 2006 en de indienststelling van de busbanen hebben gezorgd voor een forse stijging van het aantal busreizigers. Het aantal abonnementen na het invoeren van de busbanen ligt spectaculair hoger dan het aantal voor de busbanen. In Sint-Pieters-Leeuw stegen de abonnementen met 28,3 %: in Halle met 50,9% en in Anderlecht met 46,6%. Ook het aantal reizigers op de bus bij de doortocht in Anderlecht tijdens de ochtendspits is gestegen met 19,3%.

ONGELUKKEN DALEN

De verkeersintensiteit op de N6 tijdens de ochtendspits richting Brussel is meer dan gehalveerd (van 1.665 personenwagens naar 759 personenwagens per uur). Tijdens de avondspits daalde de verkeersintensiteit van 976 wagens naar 823 wagens per uur.

Het aantal zwaar gekwetsten als gevolg van verkeersongevallen op de N6 is in Sint-Pieters-Leeuw gedaald van 11 (voor de busbaan) naar 5 (na de busbaan). Wel stelt men voor dezelfde periode een stijging vast van het aantal verkeersongevallen met lichtgekwetsten op de N6 in Leeuw van 43 naar 73.

Martin Schoukens: “Deze ongevallen vinden voornamelijk hun oorsprong in het onrechtmatige gebruik van de busstrook. Door de maatregelen die er genomen werden dalen ze echter”.

Enkele aanpassingswerken hebben zich opgedrongen zoals het wegwerken van de dubbelzinnige aanvang van de busstrook aan de Groot-Bijgaardenstraat; het aanbrengen van rijbaankussens op cruciale plaatsen om het oneigenlijke gebruik van de busstrook zwaar te ontmoedigen en ook om er voor te zorgen dat in geval van confrontatie tussen een linksaffer en een busstrookreiziger de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn door het snelheidsremmende effect van de rijbaankussens. Verder werden de busstroken gemarkeerd in thermoplastische markeringen (langere levensduur) en betere zichtbaarheid zowel overdag als bij nacht; Ook het aantal markering ‘bus’ op de busstrook werd verhoogd.

Een nog uit te voeren maatregel bestaat uit het aanbrengen van een ontruimingspijl op de verkeerslichten ter hoogte van de Carrefour ten behoeve van de linksaffers komende vanuit Brussel.

Martin Schoukens: “Het geeft hen een aanduiding wanneer het verkeer richting Brussel rood heeft. Zij kunnen zo beter het risico horende bij hun afslagbeweging inschatten”.

Zie ook ons artikel van 18 april 2007: KLIK HIER