Campagne splitsing kieskring BHV

burgemeesters_bhv.jpg
Wie op 10 juni uit protest tegen de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) weigert mee te werken aan de organisatie van de verkiezingen, moet zijn boete niet uit eigen zak betalen. De werkgroep BHV liet dat op een persconferentie weten.
Het gaat om een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Volksbeweging (VVB), het Halle-Vilvoorde Komitee (Haviko) en het Taakaktiekomitee (TAK). De werkgroep roept de Vlamingen op wél te gaan stemmen op 10 juni, maar geen zitting te nemen in een kies- of telbureau. Zoiets is strafbaar, maar de werkgroep maakt zich sterk dat ze de boete aan dedienstweigeraars zal terugbetalen en hun ook juridische bijstand zal verlenen.
Van de 28 gemeentebesturen in Halle-Vilvoorde weigeren er 24 de verkiezingen te organiseren. Alleen Beersel, Vilvoorde, Zaventem en Steenokkerzeel willen zover niet gaan.
De werkgroep BHV is ook een briefkaartenactie gestart, waarin ze de federale regering vraagt de kieskring alsnog te splitsen
http://www.burgerzin.be

Sint-Pieters-Leeuw weigert om verkiezingen te organiseren.

2007-01-02_jvb-gemeenteraad.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw weigert om verkiezingen te organiseren op 10 juni. Het College van Burgemeester en Schepenen wil niet het instrument zijn voor ongrondwettige verkiezingen.
De beraadslagingen hieromtrent, vergezeld van een officieel begeleidend schrijven van burgemeester en provincieraadslid Lieve Vanlinthout, zijn opgestuurd naar gouverneur Lode De Witte ten einde hem ervan in kennis te stellen dat het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw geen kiezerslijsten zal opstellen, alsook geen biljetten met kiesonderrichtingen zal aanplakken.
“Het is duidelijk dat de geplande verkiezingen van 10 juni strijdig zijn met de grondwet.  Meer nog, een arrest van het Arbitragehof, het hoogste rechtscollege, wordt gewoon onder de mat geveegd. Door het verzuim van de federale overheid worden de colleges in een onmogelijke positie gedwongen.  Het is niet ernstig van hen te verlangen dat zij verkiezingen organiseren die strijdig zijn met de grondwet en de hoogste normen van ons land. Ik had hieromtrent reeds een gesprek met gouverneur De Witte om hem op de ongrondwettelijke situatie te wijzen.  Ik houd mijn belofte: wij laten onze streek niet in de steek”, zegt burgemeester Lieve Vanlinthout.

Protest gemeentebesturen tegen “onwettige” verkiezingen

Sint-Pieters-Leeuw / Londerzeel: – Op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde is donderdag beslist aan alle schepencolleges een motie voor te leggen waarin ze stellen “in de onmogelijkheid te verkeren medewerking te verlenen aan de organisatie van onwettige verkiezingen zoals gepland op 10 juni 2007” omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is.
De geplande verkiezingen zijn volgens de gemeentebesturen immers strijdig met de grondwet. Het bestaan van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is niet-conform met de grondwettelijke indeling van het land in gemeenschappen, gewesten en taalgebieden. Er is daarnaast het arrest van het Arbitragehof van mei 2006 dat wees op een ongelijke behandeling van de kandidaten uit de provincie Vlaams-Brabant en andere provincies en inmiddels nog niet opgeheven is. “Van het college kan niet verwacht worden dat het deze onwettige verkiezingen, die de hoogste rechtsnormen van het land schenden, zou organiseren. Het college verkeert derhalve moreel en juridisch in de onmogelijkheid om de verkiezingen te organiseren. Er kan derhalve geen gevolg gegeven worden aan de vraag van Binnenlandse Zaken aan colleges om het rijksregister toelating te verlenen kiezerslijsten aan te maken, evenals om kiezerslijsten op te stellen”, aldus de motie.

Burgemeesters zeggen nee tegen verkiezingen !

Merchtem/Sint-Pieters-Leeuw: – Vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde hebben in de Gemeenschapslokalen aan het Brussegemplein in Merchtem beslist dat ze de komende parlementsverkiezingen niet kunnen organiseren in hun gemeente, vermits deze ongrondwettelijk zijn. “We gaan dit signaleren aan de gouverneur van Vlaams-Brabant en we wachten op zijn reactie”, aldus de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V).
Het Arbitragehof heeft vier jaar geleden reeds, in een arrest duidelijk gesteld dat er binnen de vier jaar een oplossing moest uitgewerkt worden voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Alle grondwetsspecialisten hebben aangegeven dat deze oplossing er binnen deze legislatuur moest komen. “Dat is niet gebeurd en daarom vinden wij de huidige indeling van de kieskringen ongrondwettelijk”, aldus Doomst.
Tijdens een vorige bijeenkomst half februari in Liedekerke beslisten de gemeentebesturen reeds de kieslijsten niet op te vragen bij het ministerie van binnenlandse zaken. Dit moet voor 31 maart gebeuren. “We zijn niet van plan van dat alsnog te doen. Om die reden zullen we ook de kieslijsten niet kunnen vaststellen. Dat moet normaliter op 5 april gebeuren”, aldus Michel Doomst.

Leeuws provincieraadslid wil echt provincieplein en geen dure buitenlift

debraekeleer_luc.jpgSINT-PIETERS-LEEUW:  – Luc Debraekeleer uit Sint-Pieters-Leeuw, fractieleider van Groen! in de provincieraad gaat bij de bespreking van een begrotingswijziging pleiten voor het maken van een echt provincieplein en geen dure buitenlift. Voor dit laatste staat immers 276.000 euro in de begroting geschreven. De bouw van het KBC-gebouw naast het provinciehuis zou de toegankelijkheid van het provinciehuis voor rolstoelgebruikers moeilijk maken. Een buitenlift zou dit probleem verhelpen.

Voor Groen! staat de toegankelijkheid van het provinciehuis natuurlijk buiten kijf. Groen! vindt echter dat een dure investering in een buitenlift niet kan, omdat er andere oplossingen zijn. Het Provincieplein moet zo aangelegd worden dat een lift overbodig wordt. Daarenboven kan het niet dat de Vlaams-Brabander opdraait voor de impact van het KBC-gebouw op het provincieplein.

Luc Debraekeleer: “Groen! heeft de voorbije jaren al gepleit voor de heraanleg van het Provincieplein zodat men echt kan spreken van een plein. De plaatsing van het beeld ‘De ontvoering van Europa’ van Rik Poot moet de aanzet worden tot het creëren van een aangenaam plein waar fietsers en voetgangers hun plaats hebben. Het budget voor de overbodige buitenlift moet gebruikt worden voor de transformatie van het huidige zielloze plein in een levendige ontmoetingsplaats.

Groen! vraagt de provincieraad Vlaams-Brabant om het plan voor een buitenlift af te voeren en verwacht een voorstel van de deputatie i.v.m. het Provincieplein.

UPDATE: De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van deze middag het voorstel om de bouw van een buitenlift om de toegankelijkheid tussen de KBC-esplanade en het provincieplein te verbeteren ingetrokken en dit bij amendement  en in afwachting van en alternatieve oplossing

ACW wil samen met de gemeente nadenken over wat leeft in de wijken

2007-01-26-memorandum-acw-4-340.jpg

ACW Groot Leeuw hield een bevraging onder de bestuursleden en vrijwilligers van de verschillende deelorganisaties en diensten van het ACW in Sint-Pieters-Leeuw. Het resultaat is een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen met tal van nuttige en bruikbare tips vanuit de basis voor het gemeentebestuur.

Een jarige burgemeester Lieve Vanlinthout kreeg donderdag een bank overhandigd. ACW hoopt regelmatig samen overleg te kunnen plegen op deze bank.

“Wij hopen als ACW onze betrokkenheid te tonen voor het beleid van onze gemeente en ook de kleine en grote zorgen van onze leden mee te delen. We hopen dat het gemeentebestuur met onze verzuchtingen zal rekening houden.”, vertelde voorzitter Wim.

Belangrijke thema’s zijn: goed en degelijk verkeer, beter wonen voor iedereen, zorg op maat, meer en goed werk, goed samenleven en overleggen,…

Een speciale aandacht is er voor het project ‘Negenmanneke’. “We willen speciale aandacht besteden aan het deel van de wijk gelegen tussen de Bergensesteenweg en het kanaal Brussel-Charleroi, de Carrefour en de grens met Anderlecht. “In deze wijk kunnen verschillende problemen gelijktijdig worden aangepakt. Ik denk aan sluipverkeer, groenaanplanting, de uitbouw van het industrieterrein in de Oudstrijdersstraat,… Dit project kan voor ACW Groot Leeuw een uitdaging zijn om onze prioriteiten voor het nieuwe gemeentebestuur te bundelen. We willen samen met de gemeente nadenken hoe we de vele noden die er in deze wijk zijn, kunnen realiseren om er een leefbare en mooie wijk van te maken”, vertelt Pascal Geerts.

Twaalfde Pajotterprijs voor Martin en Fanny van zaal Elysee

2007-01-19-12de-pajottersprijs-720.jpg
Vrijdagavond reikte Jong CD&V Sint-Pieters-Leeuw haar  jaarlijkse Pajottersprijs uit. Deze prijs wordt reeds voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich speciaal voor Leeuw inzette.

Dit jaar werden de winnaars Martin Vanderschueren en Fanny Coppeye van zaal en café  Elysee in Vlezenbeek. Zij ontvingen uit de handen van Koen Vereeken van Jong CD&V een airbrush “zaal Elysee” op Canvas.

Koen Vereeken: “ Met deze prijs willen we Martin en Fanny bedanken voor hun jarenlange inzet om een “thuis” te zijn voor verschillende verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw. Jong CD&V hecht veel belang aan het sociale leven en heeft spijt dat de zaal haar deuren sloot al gunnen ze Martin en Fanny hun welverdiend pensioen. “