verslag gemeenteraad 31/01/08 Sint-Pieters-Leeuw

001 Verslag gemeenteraad 6 december 2007 en 13 december 2007.Het verslag van de raadszitting van 6 en 13 december 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan degemeenteraad.
002 IWVB/TMVW – kleine vernieuwingswerken dienstjaar 2008 – goedkeuring financieringswijze.De financiering van kleine vernieuwingswerken kan geschieden ofwel via TMVW ofwel via degemeente met recht op C-aandelen. Voor de voorbije jaren besliste de gemeenteraad C-aandelen teverwerven op basis van de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 houdende het akkoord om hetrendabel gedeelte van alle investeringen door IWVB vanaf 2005 te verwerven met recht op Caandelen.Deze regeling wordt ook voor huidig dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd aan degemeenteraad.
003 IWVB – netvernieuwing rotonde Bergensesteenweg/Lotstraat – goedkeuring offertewaterdienst.Door de aanleg van een nieuwe rotonde op het kruispunt Bergensesteenweg/Lotstraat blijkt dat een50-tal meter waterleiding onder de toekomstige rijwegverharding zal komen te liggen en bijgevolgdient te worden verlegd. Overeenkomstig de offerte van de Intercommunale IWVB bedragen dekosten 10.889,38 (incl. 6 % btw). De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en hetuitvoeringsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
004 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting langs de Stokerijstraat – goedkeuring offerte.Om het nieuwe woonerf ‘ Wittouck Village’ afdoend te kunnen bedienen, dient Iverlek een reeks vanaanpassingen aan haar leidingen (elektriciteit en gas) aan te brengen onder meer langsheen deStokerijstraat. Om technische redenen dienen deze werken te samen met deze in de LodewijkAlexander Schockaertstraat te worden uitgevoerd. Met het oog op de verdere modernisering van deregio stelt de intercommunale Iverlek voor om van deze gelegenheid gebruik te maken om tevens hetopenbaar verlichtingsnet te vernieuwen langsheen de Stokerijstraat. Door recente afspraken in verbandmet het ondergronds brengen van netten dient de gemeente enkel de kosten voor de openbareverlichting (palen en armaturen waarvan zij eigenaar is) voor haar rekening te nemen. Deze bedragen6.187,09 (incl. 21 % btw). De uitvoeringsplannen opgemaakt door de intercommunale Iverlek alsmedeook de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
005 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting Lodewijk Alexander Schockaertstraat (deel) enMeibloemstraat (deel) – goedkeuring offerte.Om het nieuwe woonerf ‘Wittouck Village’ afdoend te kunnen bedienen, dient Iverlek een reeks vanaanpassingen aan haar leidingen (elektriciteit en gas) aan te brengen langsheen de LodewijkAlexander Schockaertstraat (deel tussen de Seringenstraat en de Stokerijstraat), de Meibloemstraat(deel aansluitend op de Lodewijk Alexander Schockaertstraat) en de Stokerijstraat. Met het oog op deverdere modernisering van de regio stelt de intercommunale Iverlek voor om van deze gelegenheidgebruik te maken om tevens het openbaar verlichtingsnet te vernieuwen langsheen het tracé derwerken. Door recente afspraken in verband met het ondergronds brengen van netten dient degemeente enkel de kosten voor de openbare verlichting (palen en armaturen waarvan zij eigenaar is)voor haar rekening te nemen. Deze bedragen  11.721,19 (incl. 21 % btw). De uitvoeringsplannenopgemaakt door de intercommunale Iverlek alsmede ook de financieringswijze worden tergoedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
006 Telenet – Lodewijk Alexander Schockaertstraat (deel), Meibloemstraat (deel), Stokerijstraat –ondergronds brengen ICS net – goedkeuring offerte en financieringswijze.Met het oog op het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet langsheen de Lodewijk AlexanderSchockaertstraat (deel tussen Seringenstraat en Stokerijstraat), Meibloemstraat (deel) en Stokerijstraat,dient om technische en esthetische redenen tevens het ICS-net (beheerd door Telenet) ondergrondsgebracht te worden. De totale kosten bedragen  13.053,65 (vrijgesteld van btw) ten laste van degemeente. Voor de financiering doet de gemeente beroep op het budget door Telenet terbeschikking gesteld, belopende  41.398 voor 2008. De uitvoeringsplannen opgemaakt door Telenetalsmede ook de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 Aanleg en vernieuwen van voetpaden – verlenging overeenkomst.In zitting van 27 oktober 2005 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoerenvan de opdracht tijdens het dienstjaar 2006 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengenvoor de dienstjaren 2007 en 2008. Deze overeenkomst met de aannemer D’Hooghe Cesar – VanDriessche (Dendermonde) werd door het college van 27 februari 2006 goedgekeurd. Aan degemeenteraad wordt voorgesteld om het college machtiging te verlenen om voormeldeovereenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar (tevens laatste verlenging).
008 Asfalteringsplan dienstjaar 2008 – verlenging overeenkomst.In zitting van 2 februari 2006 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren vande opdracht tijdens het dienstjaar 2006 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor dedienstjaren 2007 en 2008. Deze overeenkomst met de aannemer Verhaeren & C° uit Zemst werd doorhet college van 8 mei 2006 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het collegemachtiging te verlenen om voormelde overeenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar (tevenslaatste verlenging).
009 Onderhoudswerken buurtwegen dienstjaar 2008 – verlenging overeenkomst.In zitting van 19 oktober 2006 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoerenvan de opdracht tijdens het dienstjaar 2007 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengenvoor de dienstjaren 2008 en 2009. Deze overeenkomst met de aannemer VMB (Verrebroek) werd doorhet college van 29 januari 2007 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hetcollege machtiging te verlenen om voormelde overeenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar.
010 Uitvoeren van (labo)proeven langs de buurtwegen dienstjaar 2008 – verlengingovereenkomst.De gemeenteraad van 30 november 2006 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voorhet dienstjaar 2008 (eventueel ook 2009) van de overeenkomst met het labo GMA uit Zelzate,afgesloten door het college in zitting van 29 januari 2007. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld ommachtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor hetdienstjaar 2008.
011 Wijk Impeleer – omgevingsaanleg – goedkeuring.Er wordt vastgesteld dat in het verleden ter hoogte van een tiental kavels nog geen omgevingswerkenwerden uitgevoerd. Overeenkomstig de gegevens ons medegedeeld vanwege de GewestelijkeMaatschappij voor Volkshuisvesting mogen de werken worden geraamd op +/-  50.000 (incl. btw). Zijkomen in aanmerking voor 60 % subsidies. Na aanleg van de infrastructuur (rijweg, riolering, …) werdende gronden overeenkomstig de huisvestingscode aan de gemeente overgedragen. DeVolkshuisvestingsmaatschappij vraagt aan de gemeente om de overige 40 % (+/-20.000) van dekosten ten hare laste te nemen. Het principe hiertoe wordt ter goedkeuring voorgelegd aan degemeenteraad.
012 Zoneringsplan (waterzuivering) – goedkeuring.De Europese richtlijnen inzake het algemeen waterzuiveringsbeleid werd bij MB van 10/03/2006omgezet in regels houdende vaststelling van de zoneringsplannen. Door de VlaamseMilieumaatschappij (VMM) werd voor elke gemeente een zoneringsplan opgemaakt. De gemeentedient in de loop van de volgende jaren in te staan voor de realisatie ervan. Het zoneringsplan bepaaltop welke wijze de zuivering van de afvalwaters van elke eigendom/woning wordt geregeld. Elkeeigendom/woning behoort tot een van volgende gebieden:· centrale gebied: woningen zijn of worden aangesloten op rioleringen die via collectoren (Aquafin)de afvalwaters naar een groot waterzuiveringsstation brengen;· buitengebied: hier zal geen riolering of collector worden aangelegd:– cluster (groep) van woningen: een lokale collectieve waterzuivering van de woningen die totde cluster behoren;– afgelegen woningen: individuele waterzuivering (IBA).Het zoneringsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
013 Inbraakbeveiliging magazijn Bergpoort – dringende maatregelen.De voorbije weken vonden er twee inbraken en een inbraakpoging plaats in het magazijn Bergpoort.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met toepassing van artikel 157 van hetgemeentedecreet het gebouw uit te rusten met een inbraakbeveiliging. Het college wordtgemachtigd om de opdracht op de eerstvolgende collegezitting te gunnen via eenonderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
014 Uitbreiding bibliotheek – Negenmanneke Sint-Stevensstraat – goedkeuring meerwerken.De meerwerken voor het bibliotheekfiliaal van het Negenmanneke worden ter goedkeuringvoorgelegd aan de gemeenteraad. Deze werken bestaan uit het verplaatsen van 2 radiatoren, hetuitbreken van een betonnen vloerplaat om op hetzelfde niveau te komen van de bestaandebibliotheek, het plaatsen van een nieuwe ondervloer, het aanpassen van de afvoerleidingen, hetplaatsen van een verlaagd plafond en plaatsen van ingebouwde lichtarmaturen.
015 OCMW – aanvaarding ontslag van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn envoorzien in opvolging van rechtswege – kennisgeving.De aanvaarding van het ontslag van de heer Philippe Van Cauwenberghe als lid van de raad voormaatschappelijk welzijn en het voorzien in de opvolging van rechtswege door Lydie Leonie De Smetwordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 OCMW – meerjarenplan 2008-2012 – goedkeuring.Het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW werd in zitting van 19 december 2007 goedgekeurd doorde OCMW-raad. Dit financieel document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 OCMW – investerings- en exploitatiebudget 2008 + beleidsnota 2008 – kennisgeving.Het investerings- en exploitatiebudget 2008 en de beleidsnota 2008 van het OCMW werden in zittingvan 19 december 2007 goedgekeurd door de OCMW-raad. Deze financiële documenten worden terkennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
018 OCMW – waarderingsregels investeringen 2008 “grote onderhoudswerken” – aktename.In zitting van de OCMW-raad van 17 november 1999 werden de belangrijkste waarderingsregelsvastgelegd. In zitting van de OCMW-raad van 13 december 2000 werden bijzondere waarderingsregelsvastgelegd inzake grote onderhouds- en herstellingswerken. Rekening houdend met de aard van deinvestering en de vermoedelijke gebruiksduur van de uit te voeren werken, wordt beslist het project20080003 (grote onderhoudswerken voorzien aan de riolering van de woning Boomkwekerijstraat 13 –Ruisbroek), af te schrijven over 10 jaar. De verrekening van de investeringssubsidie volgt het ritme vande afschrijving van de investering. De gemeenteraad neemt hiervan akte.
019 Bijkomende aanvraag – toelage aan instellingen voor gehandicapten 2007 – goedkeuring.Een bijkomende aanvraag van vzw De Poel van 11 december 2007 tot het bekomen van een toelagevoor de opname van 8 personen met een handicap wordt ter goedkeuring voorgelegd aan degemeenteraad.
020 Financieel beheer – vaststellen van het begrip “dagelijks bestuur”.Door het gemeentedecreet werden de bevoegdheden herschikt en is het college van burgemeesteren schepenen bevoegd de voorwaarden en wijze van gunnen vast te stellen voor alle procedures diebetrekking hebben op het dagelijks bestuur. Het komt de gemeenteraad toe het begrip ‘dagelijksbestuur’ te definiëren. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het begrip ‘dagelijks bestuur’ als volgtte bepalen:1. alle uitgaven binnen de perken van de daartoe op de gewone dienst van het budgetingeschreven kredieten die onderworpen zijn aan de wetgeving op de overheidsopdrachten;2. uitgaven van de buitengewone dienst tot een maximum van 5.500 euro, excl. btw;43. de opdrachten waarbij voor budgetten voorzien door de gemeenteraad, het gunningbedrag in deuitvoeringsfase niet met meer dan 10 % wordt overschreden;4. de opdrachten in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorzieneomstandigheden, waarbij het schepencollege op eigen initiatief de bevoegdheden van degemeenteraad uitoefent met betrekking tot de keuze van de wijze waarop overheidsopdrachtenworden gegund en de voorwaarden worden vastgesteld, mits dit mede te delen aan degemeenteraad om er op zijn eerstvolgende vergadering akte van te nemen.
021 Definitieve vaststelling door gouverneur van de dienstjaarrekening 2006 van hetgemeentebestuur – kennisgeving.De dienstjaarrekening 2006 van het gemeentebestuur werd zonder opmerkingen definitief vastgestelddoor de gouverneur op 5 december 2007.
022 Kennisgeving van de goedkeuring van begrotingswijziging nr. 2 (gewone dienst) – politie –dienstjaar 2007.De begrotingswijziging nr. 2 (gewone dienst) van de lokale politie van de politiezone Sint-Pieters-Leeuwvoor het dienstjaar 2007 werd goedgekeurd door de gouverneur.
023 Motie met betrekking tot het aanvragen van een volwaardige MUG voor het ziekenhuis Sint-Maria te Halle (punt ingediend door raadslid G.Gillis) – goedkeuring.Raadslid G. Gillis stelde voor een motie goed te keuren:· niet aanvaarden dat inwoners van het zuidwesten van Vlaams-Brabant (en in casu Sint-Pieters-Leeuw) nog steeds niet beschikken over een Vlaamse MUG;· vragen aan Vlaams minister Vanackere om de mogelijkheid te onderzoeken of de Vlaamseoverheid financieel over de brug zou komen om de start van de MUG in Halle alsnog mogelijk temaken;· vragen aan de bevoegde minister opnieuw te onderhandelen met het ziekenhuis Sint-Maria om destart van de MUG in Halle mogelijk te maken.Dit agendapunt wordt als volgt geamendeerd door raadslid K. Vereeken:· het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw bevestigt haar standpunt omtrent de MUGproblematiekin haar regio, meer bepaald:o de taalproblematiek van de verschillende spoeddiensten;o de veel te lange aanrijtijden;· de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw beslist het college van burgemeester en schepenen tebelasten met de actuele opvolging van dit dossier;· ten gepaste tijde dient het college van burgemeester en schepenen het standpunt van hetgemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw aan de betrokken (hogere) instanties over te maken,zodat de gemeente een vooraanstaande rol blijft spelen in de ondersteuning van het zoeken naareen oplossing in deze problematiek.
024 Terugbetaling vaccin baarmoederhalskanker (punt ingediend door raadslid K. Vereeken) –goedkeuring.Baarmoederhalskanker is een van de dodelijkste kankers bij Europese vrouwen tussen 15 en 45 jaar. Deziekte wordt veroorzaakt door een virus en is via vaccinatie te bestrijden. Een volledige vaccinatievraagt 3 inentingen. Het voorstel wordt geamendeerd door raadslid J. Sleeuwaegen en medischtoegelicht door raadslid G. Gillis (in zijn hoedanigheid van huisarts). De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het dossier verder te onderzoeken.

Vlaams-Brabant: Alcohol- en snelheidscontroles in februari.

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: -In februari 2008 voeren de politiediensten verkeerscontroles uit in Vlaams-Brabant. De controles kaderen in de campagne ‘Bob in Vlaams-Brabant’ tegen dronkenschap aan het stuur. De politiediensten zullen ook controleren op overdreven of onaangepaste snelheid.
 
In Vlaams-Brabant controleren de politiediensten het hele jaar op rijden onder invloed. Onder het motto “BOB in Vlaams-Brabant” nodigt de provinciale overheid van Vlaams-Brabant alle chauffeurs uit om “BOB” te zijn wanneer zij met de wagen rijden.
 
Omdat het rijden met overdreven of onaangepaste snelheid één van de belangrijkste oorzaken van verkeersonveiligheid is, zullen de politiediensten in februari extra controleren op snelheid. Te snel rijden verhoogt niet alleen het risico op een ongeval maar verhoogt ook het risico op een ernstig of dodelijk ongeval waarbij de overlijdensgraad van de zwakke weggebruiker zeer hoog ligt. Snelheidsbeperkende maatregelen leiden tot een kleiner aantal en minder ernstige ongevallen. Een verlaging van de snelheid met 1 km/uur kan al leiden tot 3% minder ongevallen.
 
6,35 % blies positief in 2007
In 2007 verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gerichte controles op rijden onder invloed. De politiediensten lieten 10.936 chauffeurs blazen. Voor 694 chauffeurs was sprake van strafbare alcoholintoxicatie van meer dan 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht. Dat komt overeen met 6,35 % van het totaal aantal gecontroleerde personen. 64 chauffeurs hebben hun rijbewijs onmiddellijk moeten inleveren op bevel van het parket.
De politiediensten besteedden 6.161 manuren aan de provinciale controles.

Werken op N6.

2008-01-11-rondpunt-2.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Het Vlaams Gewest Wegen Vlaams-Brabant is begonnen met fase één van de grote herinrichting van de N6.
 

* Bergensesteenweg, Lotstraat, Stationsstraat worden in beide richtingen riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd tot 26/09/08.
De volgende negen maanden wordt er een dubbelstrookse rotonde aangelegd, herstellingswerken aan de riolering, gecombineerde nutsleidingenwerken.
Deze nutswerken worden uitgevoerd vanaf januari tot eind maart 2008.
Dan starten de effectieve wegeniswerken.
aanleg rondpunt N6
Doorgaand verkeer op de N6 wordt via één versmalde rijstrook langsheen de werken geleid. De Lotstraat en Stationstraat worden ter hoogte van de N6 afgesloten. Er worden plaatselijk omleidingen voorzien zowel voor de Stationstraat als voor de Lotstraat.
 Meer info: http://www.wegenwerken.be/werken/item-447/ 

 * Op de Bergensesteenweg  worden aanpassen gedaan aan de toegang van en naar Makro, inbreng van een semi-conflictvrije regeling op as N6.
Toevoegen van een keerruimte voor de Ruisbroekstraat in richting Brussel.
 
Meer info:  http://www.wegenwerken.be/werken/item-1740/

” Konijn met Geuze” Volkse verhalen over eetcultuur in het Pajottenland tijdens de 20ste eeuw.

konijn met geuze
Sint-Pieters-Leeuw / Pajottenland: – Tatjespap, “plat special”, oorlogstaart, kriekenlambiek en uiteraard konijn met geuze.
Het zijn gekende lekkernijen uit het Pajottenland. Eerlijke en eenvoudige producten van bij ons.
Ze zijn niet alleen lekker, maar vertellen veel over het alledaagse leven en de feestkeuken van vroeger. Kokkinnen, bakkers, brouwers en andere culinaire tovenaars vertellen over de eetgewoonten in het Pajottenland tijdens de twintigste eeuw.
Banketten, teerfeesten en andere eetfestijnen komen opnieuw tot leven.
En met de recepten van vroeger kan je nu zelf aan de slag. Smakelijk.

Het Pajottenland is een ‘gastronomisch’ rijke regio. Dat bewijst het boek ‘Konijn met geuze’. Dit nieuwe, 150 pagina’s tellende, culinaire werkstuk bevat gerechten en dranken uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Eetgewoonten, feestmenu’s en een reeks interviews vervolledigen het boek. Dit materiaal levert ook een bijhorende tentoonstelling op. Eind november verschijnt het boek en loopt de tentoonstelling voor de eerste maal.

Aan het project werken verschillende heemkringen mee: de Andreas Masiuskring uit Lennik, de Heemkundige Kring van Gooik, Bellingahaim voor Pepingen, Het Oude Land Van Edingen En Omliggende voor Bever, Galmaarden en Herne, het Davidsfonds voor Roosdaal, Het huis van de levende traditie van Muziekmozaïek, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis van de KUL en Pajottenland+.

“Eind vorig jaar zijn we gestart met het idee om de eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven, zoals geboorte, communie en huwelijk op papier te zetten”, vertelt Walter Evenepoel van Davidsfonds Roosdaal en Muziekmozaïek. ,,We lieten de deelnemers uit de werkgroep de vrije keuze om zelf gekozen bijdragen aan te brengen. Dit leverde vrij veel recepten op, wat aantoont dat onze regio een rijk gastronomisch verleden heeft. Het ligt voor de hand dat het recept ‘Konijn met geuze’ de titel wordt. Een meer streekgebonden gerecht kan men zich moeilijk inbeelden”.
Uiteraard verschijnen er nog pareltjes in het boek, zelfs met zeer plaatselijke inhoud, zoals de Manhovetaart of de jenever van Bever. Ook verhalen van gekende ‘kokessen’, die tientallen huwelijksmaaltijden, jubilea en verenigingsfeesten verzorgden, komen aan bod. Of u leest hoe er werd gekookt bij de adellijke families op het kasteel. Enkele leuke anekdotes en waar gebeurde verhalen rondden het geheel af. Het boek wordt gekruid met meer dan 200 foto’s, menu’s of andere prentjes.

Het project heeft nog andere doelstellingen. Walter Evenepoel: ,,De eetgewoonten behoren tot het cultureel erfgoed. Vele mensen tonen interesse voor dit onderwerp. Er is een samenwerkingsverband tussen regionale verenigingen. Het versterkt de culturele identiteit van het Pajottenland. Mogelijk draagt dit project bij tot een duurzaam erfgoednetwerk voor de streek”.

De bijhorende tentoonstelling loopt het komende jaar in de zeven gemeenten.
* Lennik bijt de spits af tijdens het jaarmarktweekend op 24 en 25 november.
* Nadien volgen eind april de Pajotternijen in Galmaarden,
* in juni de Drogo-feesten in Bellingen,
* in augustus de Oogstfeesten in Gooik,
* de dorpsfeesten in Bever
* en Kokejane Leeft in Herne.
* De boekenbeurs van Davidsfonds Roosdaal sluit eind oktober 2008 de rij.

Het boek ‘Konijn met geuze’ verschijnt op 24 november en kost 15 euro.
Het kan reeds besteld worden bij een van de opgenoemde heemkringen.

bron: www.pajottenland.be

Alle honden moeten aan de leiband.

Beersel/REGIO: – Alle honden uit de gemeenten Beersel, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Ukkel, Sint-Pieters-Leeuw en Eigenbrakel moeten aan de leiband gehouden worden, zelfs als zij zich buiten de zone begeven. Die maatregel is het gevolg van het geval van hondsdolheid, dat vijf dagen geleden vastgesteld werd bij een hond uit Beersel. Alle personen of dieren die sinds 2 oktober in contact kwamen met de betrokken hond moeten zich bij hun huis- of veearts laten controleren. Er wordt ook geadviseerd honden en katten in deze zone te vaccineren en katten binnenhuis te houden. Als u gebeten zou worden door een hond of een kat doet u er goed aan een dokter te raadplegen. De instructies staan te lezen op plakkaten die de gemeentebesturen opgehangen hebben op vraag van het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
http://www.favv-afsca.fgov.be/home/press/doc/2007-10-25_rage-gp_v2_nl.pdf

******************************************************
Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, heeft in een Bericht aan de Bevolking, aangebracht op alle makkelijk zichtbare en toegankelijke plaatsen in het gebied ten oosten van de Bergensesteenweg (Ruisbroek, de wijk Witte Roos), enkele maatregelen en aanbevelingen bekendgemaakt. Dit gebeurde naar aanleiding van een geval van hondsdolheid vastgesteld in buurgemeente Beersel.

Op basis van het KB van 10 februari 1967 betreffende de bestrijding van hondsdolheid enerzijds en van het artikel 49 van het gemeentelijk politiereglement, houdende de verplichting honden aan de leiband te houden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, legt de burgemeester de verplichting op om op het volledige grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de honden aan de leiband te houden.
Bovendien gelden in het gebied, ten oosten van de Bergensesteenweg (Ruisbroek en wijk Witte Roos tot en met het gedeelte aan de Alsembergsesteenweg) volgende aanbevelingen: sterk advies tot vaccinatie van alle honden en katten, binnenshuis houden van alle katten en bij eventuele beten van honden en katten, hiervan melding maken aan uw huisarts, respectievelijk veearts.

Voor meer informatie over de bestrijding van rabiës (hondsdolheid) kunnen eigenaars van dieren terecht bij hun huisarts/veearts.
http://www.favv.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be

500 kinderen nemen deel aan fietslint.

2007-10-11_jvb-st-p-l-fietslint-1.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – In het mistige Colomapark verzamelden 500 Leeuwse leerlingen om deel te nemen aan het Fietslint Vlaanderen. Dit Bloso-initiatief (sportlint)  bestaat reeds enkele jaren met als doel Vlaamse gemeenten van alle provincies op een sportieve manier met elkaar te verbinden. Het fietslint vertrok vorige zaterdag in Mol, in de provincie Antwerpen en komt dit weekend aan in de provincie West-Vlaanderen namelijk Middelkerke.
Aangezien dit jaar door minister Anciaux uitgeroepen werd tot het ‘jaar van de fiets’ is het dus dit jaar een fietslint door gans Vlaanderen.
2007-10-11_jvb-st-p-l-fietslint-2.jpg
Even na  10 uur kwamen de leerlingen uit Halle toe met de ‘fakkel’ om deze te overhandigen aan Sint-Pieters-Leeuw. De fakkel gaat van hieruit vandaag nog naar Lennik en Gooik om dan overgedragen te worden aan de provincie Oost-Vlaanderen via Ninove. De leerlingen werden door Bloso beloont met een drankje, led verlichting voor de fiets en een fluo bagcover.
2007-10-11_jvb-st-p-l-fietslint-3.jpg
Onder begeleiding van de fiets -en motorbrigade van de politie  vertrokken eerste schepen Jos Speeckaert en alle leerlingen met de fakkel naar het kasteel van Gaasbeek. Wat meteen ook  een echt mooi lang fietslint door de straten van Leeuw vormde.

Burgemeesters Halle-Vilvoorde eisen splitsing zonder compensatie.

2007-09-29-bhv.jpg
Lennik / Sint-Pieters-Leeuw: – De Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde herhaalt in een mededeling haar eis dat de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moeten gesplitst worden zonder Vlaamse compensaties. De mededeling is ondertekend door de burgemeesters Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw) Michel Doomst (Gooik), Leo Peeters (Kapelle-op-den-Bos), Dirk Brankaer (Overijse), Willy De Waele (Lennik).
Volgens de burgemeesters kan er geen sprake zijn in te gaan op de Franstalige eisen tot compensatie zoals territoriale uitbreiding van het Brussels gewest of bestendiging of uitbreiding van de voorrechten van de Franstaligen in de randgemeenten.

De burgemeesters roepen de Vlaamse Kamerleden op de wetsvoorstellen tot splitsing onverwijld goed te keuren en verwerpen iedere vorm van onderhandelen ‘omtrent de toepassing van de grondwettelijke regels die moeten leiden tot de splitsing van BHV’.

De burgemeesters wijzen hierbij op de grondwettelijke indeling van de federale staat in territoriaal afgebakende gewesten, gemeenschappen en taalgebieden en eisen ‘een onvoorwaardelijk respect voor de integriteit en homogeniteit van het Vlaamse grondgebied’. Dat kiezers en kandidaten uit een ander gewest in Vlaanderen politieke rechten uitoefenen is strijdig met deze grondwettelijke indeling. Ze eisen voorts de onmiddellijke uitvoering van het arrest van het Arbitragehof uit 2003 met betrekking tot de kieskring BHV.

Diamanten bruiloft: Jef Burm & Josée Ellegiers

2007-09-27-jef-burm-diamant.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Jef Burm (84) en Josée Ellegiers (84) vierden in Sint Augustinus in leeuw hun diamanten bruiloft. Ze leerden elkaar kennen op een feestje. Jef was afkomstig uit hartje Sint-Niklaas. Josée werd geboren in Waasmunster, ook in het Waasland. Jef is bij het grote publiek gekend als één van de meest geliefde acteurs. Josée werkte als naaister in haar eigen atelier in Nieuwkerken-Waas. Koken was ook één van haar specialiteiten. Het diamanten paar kreeg zoon Jeroen en dochter Klaartje. Ze verhuisden naar Oudergem om dichter bij de NIR, het theater en later de Vlaamse Televisie te zijn. Jef werd zeker een van de eerste bekende Vlamingen. De tweede rollen voor de toneelstukken werden steevast ingeoefend door de kinderen. Jeroen en Klaartje trouwden en zorgden voor de kleinkinderen Stijn, Eva, Maarten, Zeger, Rogier, Servaas en Gillis. Jef kan er fier op zijn dat hij ereburger werd van Sint-Niklaas en Meise. Josée leest nog graag de krant en vult de kruiswoordraadsels in. Jef houdt van een rustige dag en een lekkere thee.

bron: MS

Start autoluwe week!

Sint-Pieters-Leeuw: – Wie in een “autogerichte” straat, buurt of gemeente woont, neemt vaak automatisch de wagen, ook voor korte verplaatsingen. En éénmaal iemand thuis vertrekt met de auto, is het eens zo moeilijk om hem of haar tijdens de verplaatsing op andere vervoersmiddel te doen overstappen. Omgekeerd zal een verkeersveilige, leefbare, … woonomgeving die uitnodigend werkt voor de fietser, de voetganger of de openbaar vervoergebruiker, aanzetten om duurzame vervoersmiddel te gebruiken, zelfs voor langere verplaatsingen. Daarom tracht het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw elk jaar opnieuw met de organisatie van een autoluwe schoolweek, de schoolkinderen en hun ouders op een ludieke manier te stimuleren om meer naar school te stappen en te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken. De autoluwe schoolweek wordt naar jaarlijkse gewoonte met een geanimeerde scholencross afgesloten.  Vanaf 24 tot en met 28 september vraagt men de ouders zich in te zetten om minstens één week lang,  de auto zoveel mogelijk uit de schoolomgeving te bannen.  Zoals bij de vorige edities sluiten de autoluwe week met een sportieve manifestatie af. Dit jaar wordt de scholencross op vraag van de schoolkinderen in een nieuw kleedje gestoken. De omgeving van het Wildersportcomplex wordt het decor voor deze leuke happening. Op vrijdag 28 september 2007 zullen zo’n 1.300 kinderen het beste van zichzelf geven om de loopproeven tot een goed einde te brengen.

Uniek evenement: Kanaalconcert met 350 muzikanten van 14 muziekverenigingen


Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw: – Op 22 september 1832 werd het kanaal Brussel-Charlerloi officieel ingehuldigd.
 Zaterdag 22 september 2007 precies 175 jaar later werd dit grote feest nog eens over gedaan. Vanuit Lot en Ruisbroek trokken met veel luister twee groepen muzikanten langs het jaagpad elkaar tegemoet.
Vanuit Lot Leidde Wim Stas de mars. Hij had de groepen mooi per muziekinstrumentengroep ingedeeld. De groep uit Ruisbroek liep per afdeling.
Ter hoogte van De Majeur brachten ze onder leiding van Hugo Mathijssen een uniek kanaalconcert met muziek van plaatselijke componisten.
harmonieën, fanfares, brassbands en muziekacademies samen aan ’t kanaal!
– vertrokken vanuit Lot:De Carabiniers – HalleKoninklijke fanfare Eendracht maakt macht – LotKoninklijke brass band – AlsembergKoninklijke fanfare De vrijheidsvrienden – HuizingenOrfeus academie – BeerselKoninklijke Sint-Martinusfanfare – HalleKoninklijke fanfare Sint-Jozef van Kesterbeek – Dworp – vertrokken vanuit Ruisbroek:Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia – HalleKoninklijke fanfare De ware eendracht – VlezenbeekKoninklijke muziekvereniging Sint Cecilia – Sint-Pieters-LeeuwJeugdfanfare Ars nova – Sint-Pieters-LeeuwKoninklijke M.F. Brassband – LembeekServaisacademie Halle Brassband Buizingen