Prettige feesten.

zalig-kerstfeest_en_gelukkig-nieuwjaar

Kondig de activiteiten van je vereniging GRATIS aan op http://www.sint-pieters-leeuw.eu

Wandeling, eetfestijn, tentoonstelling, tornooi, dorpsfeest, …
Stuur een mailtje met wie, wat, waar, wanneer en om hoe laat
naar:  info.vereniging@gmail.com

De onafhankelijke site http://www.sint-pieters-leeuw.eu (reclamevrij!) wordt gemaakt door vrijwilligers.
We kunnen onmogelijk op alle verenigingsactiviteiten aanwezig zijn.
U mag steeds zelf een kort verslagje met foto’s doorsturen dewelke wij dan met plezier publiceren
(+ vermelding bron).

Stuur alles naar: info.vereniging@gmail.com

Snelheidscontroles – 55 bekeuringen

Dinsdag 23 december hield de politie van Sint-Pieters-Leeuw tussen 17u30 en 19u  een snelheidscontrole op de N6 Bergensesteenweg tussen Makro en E. Vanderstenenstraat (max. 70 km/u)  Er werden 1080 voertuigen gecontroleerd. 30 voertuigen reden sneller dan toegelaten. De hoogste snelheid bedroeg 100 km/u.

Tussen 20u en 21u30 reden 25 bestuurders te snel op de N6 tussen Lotstraat en Europalaan (max. 90 km/u). Eén bestuurder reed zelfs aan een snelheid van 134km/u.
Bron & meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Gemeenteraad 11 december 2008

2007-01-02_jvb-gemeenteraad.jpg
BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 11 DECEMBER 2008

001 OCMW – Aanvaarding ontslag van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en voorzien in opvolging van rechtswege – kennisgeving.
Aanvaarding van het ontslag van mevrouw Natalie Moriau als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en voorzien in de opvolging van rechtswege door Hugo Wauters. _ KENNISGENOMEN
002 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 4.970,00 euro
Exploitatieuitgaven : 20.955,00 euro
Investeringsontvangsten : 20.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 20.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 20.000,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Lutgardis goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
003 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Pieter – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 22.970,00 euro
Exploitatieuitgaven : 27.890,00 euro
Investeringsontvangsten : 350.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 350.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Pieter goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
004 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Stefaan – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 8.465,00 euro
Exploitatieuitgaven : 11.055,65 euro
Investeringsontvangsten : 8.069,16 euro
Investeringsuitgaven : 9.569,16 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Stefaan goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
005 Aanpassingswerken kruispunten Brusselbaan – aanvaarding eindafrekening.
Om het bestaande snelheidsregime af te dwingen en de fietspaden verkeersveiliger te maken werden de voornaamste kruispunten langs de Brusselbaan aangepast. Tevens werden in de omgeving van de kruispunten langs de Brusselbaan langse plantvakken met
haag aangelegd. Het totaal der werken sluit op een bedrag van € 398.170,81 inclusief herziening en btw. In het komende jaar zal dit bedrag worden verhoogd met de kosten van het onderhoud van de beplanting gedurende de waarborgperiode. Voor deze opdracht werden in 2006 kredieten voorzien op code nr 421 03 731 60 ten bedrage van € 450.000. De collegebeslissing van 24 november 2008 houdende goedkeuring van de eindafrekening wordt voor aanvaarding aan de gemeenteraad voorgelegd.
_ KENNISGENOMEN – AANVAARDING EINDAFREKENING MET ALGEMENE STEMMEN
006 Aanleg collector Vlezenbeek fase I ( nr 97.254)-goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
In de loop van 1997 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Aquafin om gezamenlijke werken uit te voeren in het kader van de aanleg van de collector Vlezenbeek fase I ( vanaf de Postweg ’t Verdiep via Domstraat naar het waterzuiveringsstation in de Eugene Ghysstraat). De wetgeving is inmiddels gewijzigd . Voor wat betreft de waterbeheersing heeft de gemeente een beheersovereenkomst afgesloten met Vivaqua. Al deze zaken maken een grondige aanpassing van hoger vernoemde samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. De voorwaarden van deze aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Vivaqua en Aquafin , inclusief het addendum met de ontwerper Arcadis VDS, worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd evenals de machtiging aan het college om deze overeenkomst(en) af te sluiten. _ MET ALGEMENE STEMMEN
007 BPA Langveld – goedkeuring overdrachtsvoorwaarden deel afgeschafte buurtweg nr 44 aan familie Wauters.
In uitvoering van het BPA Langveld werd bij besluit van de deputatie van Vlaams – Brabant dd. 22/11/2007 een deel van de buurtweg nr 44 afgeschaft en verplaatst. De aangelanden hebben als eerste partij de mogelijkheid om de vrijgekomen grond in te
kopen. De gemeenteraad van 6 september 2007 bepaalde reeds dat deze grond kan verkocht worden tegen minimum de prijs bepaald in het schattingsverslag dd. 5 mei 2007 te verhogen met de wederbeleggingskosten. Voor de familie Wauters betekent dit dat zij een strook grond met een oppervlakte van 1 a 71ca kunnen kopen , aangeduid als lot 5 in het proces-verbaal van opmeting dd. 8/05/2007 van de heer Jos Van Limberghen, Gezworen Landmeter- Expert, tegen de prijs van € 21.525 incl wederbeleggingskosten. Deze en aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in de modelakte dewelke ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet (deel) in de Hendrik Consciencestraat – goedkeuring offerte.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 04/07/2008 west 1000130314 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 38.471,02 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 11.09.2008:
-rendabel: € 11.617,09 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 26.853,93 te financieren door de gemeente ( zonder recht op aandelen).
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.116.
De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 ( incl BW1)onder code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 .
De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
009 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Jose Mehaudenstraat – goedkeuring offerte.
Eerder werd reeds beslist om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen in het kader van soortgelijke werken in de Jan Vanderstraetenstraat. Met het oog op het vernieuwen van de voetpaden in de Jose Mehaudenstraat dient de grotendeels oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 03/07/2008 west 1000130315 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 112.371,11 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 11.09.2008:
-rendabel: € 38.528,99 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 73.842,12 te financieren door de gemeente ( zonder recht op aandelen). De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.115. De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 ( incl BW1)onder
code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 . De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
010 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Petrus Basteleusstraat – goedkeuring offerte.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 29/07/2008 west 1000130194 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 388.740,95 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 30.09.2008:
-rendabel: € 144.057,41 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 244.683,54 te financieren door de gemeente (zonder recht op aandelen).
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.114.
De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 (incl BW1)onder code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 .
De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
011 IWVB- uitbreiding waterleidingsnet Rattendaal, Puttenberg, Callenberg, Breemputgoedkeuring offerte en financiering.

Om voornoemde regio te voorzien van leidingswater is een uitbreiding van het net noodzakelijk.
Overeenkomstig de offerte west 1000089070 van de waterdienst bedragen de kosten € 233.890,82 -btw 6% inbegrepen.De uitvoering gebeurt volgens ontwerpplan L.PW.01/311.113. .Deze werken worden als niet- rendabel beschouwd ,te financieren door de gemeente. Hiervoor zijn kredieten voorzien op de begroting 2008 (inclusief BW1) onder code nr 874 01
732 52 ten bedrage van € 300.000. De offerte met het ontwerpplan en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Uitvoeren van (labo-) proeven op de buurtwegen dienstjaar 2009 – machtiging verlenging overeenkomst – goedkeuring
De gemeenteraad van 30 november 2006 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voor het dienstjaar 2008 ( gemeenteraad van 31/01/2008) en eventueel ook voor het dienstjaar 2009 en waarvoor een overeenkomst met het labo GMA uit Zelzate werd afgesloten door het college in zitting van 29 januari 2007. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor het dienstjaar 2009. Kredieten worden voorzien op de posten van de desbetreffende werken. _ MET ALGEMENE STEMMEN
013 Uitvoeren van milieuhygiënische bodemonderzoeken dienstjaar 2009 – machtiging verlenging overeenkomst – goedkeuring.
De gemeenteraad van 6 december 2007 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voor de dienstjaren 2009 en 2010 en waarvoor een overeenkomst met de bodemdeskundige dienst Libost-Group nv te Hasselt werd afgesloten door het college in
zitting van 4 februari 2008. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor het dienstjaar 2009. Kredieten worden voorzien op de posten van de desbetreffende werken.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
014 Uitvoeren onderhoudsweken buurtwegen dienstjaar 2009 – verlenging overeenkomst.
In zitting van 19 oktober 2006 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren van de opdracht tijdens het dienstjaar 2007 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor de dienstjaren 2008 ( gemeenteraad van 31/01/2008)en
2009. Deze overeenkomst met de aannemer VMB (Verrebroek) werd door het college van 29
januari 2007 goedgekeurd. Op de begroting van 2009 worden kredieten voorzien op code nr 421 02 735 60 ten bedrage van € 150.000 (lening). Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het college machtiging te verlenen om voormelde overeenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar. _ MET ALGEMENE STEMMEN
015 Verbeteren Pelikaanberg – samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring voorwaarden.
De gemeenteraad van Pepingen dd 5 juli 2007 en de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw dd 6 september 2007 beslisten om gezamelijke werken uit te voeren aan de Lenniksesteenweg / Pelikaanberg. Mede gelet op het financieel aspect van deze zaak dient een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten tussen de betrokken partijen zijnde gemeentebestuur Pepingen,
gemeentebestuur Sint-Pieters-leeuw en Vivaqua. De voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Verkaveling Pachthofstraat te 1601 Ruisbroek – goedkeuring modelakte overdracht infrastructuur.
De verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college in zitting van 17.12.2001. De raad keurde op 25 april 2002 de wegenis- en rioleringswerken goed. De definitieve oplevering vond plaats op 17.11.2006. Om reden van openbaar nut wordt de infrastructuur na de definitieve oplevering gratis aan de gemeente overgedragen . Dit gebeurt op basis van de modelakte en het opmetingsplan waarop in gele kleur de infrastructuur van de wegenis , riolering en groenaanleg wordt aangeduid ( 2425,77 m2). Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd teneinde de infrastructuur van de verkaveling op te nemen in het openbaar domein bij middel van de goed te keuren modelakte. _ MET ALGEMENE STEMMEN
017 Wijk Impeleer- uitbreiding infrastructuur- principiële goedkeuring gemeentetussenkomst.
Ingevolge de komende uitbreiding van de wijk Impeleer met een reeks van sociale huur- en koopwoningen worden de hiermede gepaard gaande infrastructuurwerken ( parkings, groenaanleg, wandelpaden, riolering,…) voorlopig geraamd op ongeveer € 726.000 btw incl. In haar schrijven van 9 september 2008 verzoekt de Gewestelijke Maatschappij voor de Volkshuisvesting aan de gemeente om 20% van de infrastructuurkosten, zijnde het niet gesubsidieerde gedeelte en voorlopig geraamd op ongeveer € 155.000 herziening en btw incl, voor haar rekening te nemen. Na de uitvoering van de werken wordt de volledige infrastructuur ( gratis) door de gemeente overgenomen om opgenomen te worden in het openbaar domein. In functie van de vooruitgang van het dossier wordt het gemeentelijk aandeel op de begroting van 2009 ( via begrotingswijziging) of 2010 voorzien. De financiële regeling van het niet subsidieerbare gedeelte van de infrastructuurkosten wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Huisvestingsproject Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting – Onteigening
woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 – Principiële goedkeuring. Het huisvestingsproject van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting in het centrum van Ruisbroek voorziet in de realisatie van 30 woongelegenheden, 8 carports en 18 parkeerplaatsen, dit in uitvoering van het BPA ‘Ruisbroek Centrum’, goedgekeurd bij M.B. dd 4 september 2006. Voor de realisatie van dit project moeten nog enkele bestaande woningen, waarvoor geen aankoop bij minnelijk schikking kon gerealiseerd worden door de huisvestingsmaatschappij, onteigend worden met de gemeente als onteigenende instantie. Het Aankoopcomité Brussel 2 van de Federale overheidsdienst Financiën heeft de woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 respectievelijk geschat op 197.000,00 EUR en 210.000,00 EUR. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting heeft een intentieverklaring inzake
belofte tot heraankoop van de woningen en herhuisvesting voor de bestaande bewoners overgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de onteigening van de woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 principieel goed te keuren en het aankoopcomité Brussel 2 hiermee te gelasten. De kredieten en inkomsten worden voorzien op de eerstvolgende begrotingswijziging. _ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Aanvullend verkeersreglement aanleg rotonde N6 Brussel-Bergen / Lotstraat – goedkeuring.
Naar aanleiding van de aanleg van een rotonde ter hoogte van het kruispunt N6 Brussel- Bergen / Lotstraat zal de Vlaamse overheid een ministerieel besluit opstellen houdende een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant verzoekt ons het ontwerp van aanvullend reglement aan de gemeenteraad voor te leggen en hieromtrent een beslissing te nemen.
Voorstel dienst: akkoord met ontwerp aanvullend reglement met de aanvulling het snelheidsregime naar de rotonde toe naar 70km/u terug te brengen. _ MET ALGEMENE STEMMEN
020 Afvalbeleid arrondissement Halle-Vilvoorde – oprichting werkgroep – goedkeuring.
Oprichten van een werkgroep teneinde uitvoering te geven aan het gemeentelijk afvalbeleid en de meest efficiënte samenwerkingsvorm tussen de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en Tervuren voor te bereiden. Gaat de gemeenteraad principieel akkoord om een werkgroep op te richten om de best mogelijke samenwerkingsvorm te onderzoeken?
_ MET ALGEMENE STEMMEN
021 Subsidiereglement hemelwaterinstallaties – wijziging – goedkeuring.
Wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties:
– er wordt geen subsidie meer uitgekeerd voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouwwoningen wanneer er volgens de Provinciale verordening een verplichting is om een hemelwaterinstallatie aan te leggen;
– de gemeente keert een subsidie uit van 500 euro en recupereert 250 euro via de samenwerkingsovereenkomst. Vroeger betaalde de gemeente 250 euro subsidie, gaf het dossier door aan het Vlaams-Gewest, deze betaalde op hun beurt 250 euro aan de gemeente en de gemeente diende het bedrag door te storten aan de aanvrager.
Akkoord met de aanpassingen aan het subsidiereglement. _ MET ALGEMENE STEMMEN
022 Verlenging aanstelling uitoefening hogere functie van waarnemend gemeentesecretaris – goedkeuring.
Voorstel tot verlenging van de aanstelling van mevrouw Marina Bosmans als waarnemend gemeentesecretaris vanaf 14 oktober 2008 tot en met aanstelling gemeentesecretaris. _ MET ALGEMENE STEMMEN
023 Nieuwe rechtspositieregeling gemeentepersoneel per 1 januari 2009 – goedkeuring.
In uitvoering van artikel 116,§1 gemeentedecreet bevat het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 de minimale rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. De gemeenteraden hebben tot 1 januari 2009 de tijd om voor het gemeentepersoneel rekeninghoudend met de dwingende bepalingen van het uitvoeringsbesluit, de rechtspositieregeling vast te stellen. De rechtspositieregeling bevat voor het gemeentepersoneel bepalingen betreffende de loopbanen, opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie, de ambtshalve herplaatsing, het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging, het salaris, de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, verloven en afwezigheden en slotbepalingen. Het ontwerp rechtspositieregeling werd op het bijzonder overleg- en onderhandelingscomité op 28 november 2008 besproken en er werd een protocol van akkoord afgesloten. Op 2 december 2008 werd aan de raadscommissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke organisatie een toelichting gegeven. Aangezien deze rechtspositieregeling eveneens van toepassing is op de gemeenschappelijke graden OCMW-personeel, werd het ontwerp van rechtspositieregeling voor advies aan de OCMW-raad voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van toepassing vanaf 1 januari 2009 volgens voorgesteld ontwerp vast te stellen.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 ONTHOUDINGEN
024 Impulsbeleid Sport 2009-2013 – goedkeuring
Eind 2007 werd het Sportbeleidsplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Hoofdstuk 5 van dit plan gaat over het Impulsbeleid. Daar de uitvoeringsbesluiten van dit Impulsbeleid pas midden 2008 werden goedgekeurd, vraagt de Vlaamse Regering om dit plan, weliswaar aangepast aan de uitvoeringsbesluiten, opnieuw in te dienen. Keurt de gemeenteraad het vernieuwde plan, dat reeds positief is geadviseerd door de sportraad, goed ?
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
025 Reglement voor erkenning van gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Het reglement voor erkenning van sportverenigingen moet in overeenstemming worden gebracht met het Sportbeleidsplan 2008- 2013. Aan de gemeenteraad wordt het nieuwe reglement ter goedkeuring voorgelegd.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
026 Reglement voor betoelaging van erkende gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Het reglement voor betoelaging van verenigingen dient in overeenstemming te worden gebracht met het Sportbeleidsplan 2008 -2013. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring hierover gevraagd.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
027 Reglement voor betoelaging van uitzonderlijke activiteiten georganiseerd door erkende gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Omwille van het nieuwe sportbeleidsplan diende het reglement voor betoelaging vernieuwd te worden. De subsidie voor uitzonderlijke activiteiten diende in een apart reglement opgenomen te worden omdat er anders eventuele problemen zouden kunnen zijn in verband met het voldoen aan de door het decreet vooropgestelde voorwaarde dat het geheel van het reglement voor minimaal 50% dient gebaseerd te zijn op kwalitatieve criteria. _ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
028 Afwijking erkenning -en betoelagingsreglement – goedkeuring
De duikclub ‘De Watertrollen & duivels vzw’vraagt een afwijking aan van het subsidiereglement om zo hun subsidies te kunnen behouden. Momenteel is 59 % van hun leden inwoner van Sint-Pieters-Leeuw, daar waar dit volgens het reglement 60% zou moeten
zijn. De duikclub vraagt deze afwijking aan omdat zij de enige Nederlandstalige duikclub in Vlaams-Brabant is met een jeugdafdeling. Hierdoor komt het dat een groot aantal leden niet woonachtig is in onze gemeente. Gaat de gemeenteraad akkoord om deze afwijking toe te staan, waardoor de duikclub hun subsidies kan ontvangen ?
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
029 Sensibiliserings- & preventiecampagne lawaaislechthorendheid (punt ingediend door raadslid Koen Vereeken) – goedkeuring.
Lawaai komt in de huidige samenleving zo frequent voor dat het de aanleiding is van een steeds meer toenemende klacht: “lawaaislechthorendheid”. Tien procent van onze bevolking heeft een gehoorprobleem. Steeds meer deskundigen waarschuwen voor het gevaar bij jongeren. Door actief deel te nemen aan het vrijetijdsleven (bioscoop discotheek, concerten,…) en de technologische vooruitgang (pc, discman, mp3-speler, iPod,…) worden jongeren steeds vroeger blootgesteld aan steeds meer decibels. Een kwart van de jongeren tussen 6 en 18 jaar zou reeds aan gehoorschade lijden. Preventie is dus nodig.
_ MET ALGEMENE STEMMEN mits aanpassing leeftijdsgroep bij art. 1 – van 10 tot 12-jarigen naar 6- tot 12 jarigen (mondeling amendement raadslid Eddy Longeval)
030 Politie – mobiliteit 2008/03 – vacantverklaring openstaande betrekkingen – goedkeuring.
In onze politiezone is er 1 openstaande betrekking van inspecteur afdeling eerste lijn. Er is ook nog een openstaande betrekking 1 HINP operationeel wachtofficier. Gaat de gemeenteraad akkoord om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren
via mobiliteitsronde 2008/03? _ MET ALGEMENE STEMMEN
031 Politie – Vaststelling loonschaal klasse 2 van de functie adviseur organisatieontwikkeling en optimale bedrijfsvoering – goedkeuring.
Gelet op het aangepast statuut van de Calogs, dienen de Calogs niveau A ingeschakeld te worden volgens een functieweging voorzien bij KB. Gaat de gemeenteraad akkoord dat de functie van adviseur organisatieontwikkeling en optimale bedrijfsvoering wordt ingeschaald in weging 2? _ MET ALGEMENE STEMMEN
032 Politie – Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties – goedkeuring.
Op 15/01/08 en 27/05/08 werd een ontwerpreglement gemeentelijke administratieve sancties ontwikkeld en besproken in de raadscommissie veiligheid. Het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties laat de gemeente toe meer armslag te bieden bij het afdwingbaar maken van de plaatselijke politiereglementen en sneller te reageren op (overlast)problemen van lokale aard.
Wordt het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS/01/2008) aangenomen door de gemeenteraad? _ MET ALGEMENE STEMMEN
033 Politie – Onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.
Binnen de politiezone is er verscheiden materiaal dat onbruikbaar is (zie ontwerp raadsbeslissing). Gaat de gemeenteraad akkoord met het gevraagde gevolg? _ MET ALGEMENE STEMMEN
034 Sectoraal akkoord 2008-2013 – verhoging eindejaarstoelage – goedkeuring.
Op 19 november 2008 sloten de werkgeversorganisaties – de VVSG en de VVP – een akkoord met de Vlaamse overheid en met één vakbondsorganisatie, de ACV-OD, voor de periode 2008-2013. Het akkoord voorziet onder meer in een verhoging van de eindejaarstoelage met 250 euro. Voor de niveaus E, D en C gaat die verhoging in 2008 in, voor de andere personeelsleden
(niveaus B en A en de decretale graden) in 2009. Vanaf 2010 komt er telkens 100 euro per jaar bij maar de toelage mag nooit meer bedragen dan een volledige 13de maand. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhoging van de
eindejaarstoelage als volgt:
– verhoging van het forfaitair gedeelte de eindejaarstoelage met 250 euro voor de niveaus E, D en C in 2008
– verhoging van het forfaitair gedeelte de eindejaarstoelage met 250 euro voor de niveaus B en A en de decretale graden in 2009
– vanaf 2010 van het forfaitair gedeelte verhoging met telkens 100 euro per jaar voor
alle niveaus zonder dat de eindejaarstoelage meer mag bedragen dan een volledige 13de maand.
Huidige beslissing geldt als bijlage bij het geldelijk statuut gemeentepersoneel vastgesteld door de raad in zitting van 30 augustus 2001 en latere wijzigingen en de nieuwe rechtspositieregeling vastgesteld door huidige gemeenteraad.
De kredieten voor de uitvoering van dit dossier zullen worden voorzien bij BW1 2009, dienstjaar 2009 en vorige dienstjaren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
035 Betrekking gemeentesecretaris – eedaflegging.
De gemeentesecretaris in tijdelijk verband aangesteld door de gemeenteraad van 4 december 2008 is tot eedaflegging in openbare vergadering van de gemeenteraad gehouden.
In handen van de voorzitter van de gemeenteraad moet hij de volgende eed afleggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” Van deze eedaflegging wordt proces-verbaal opgesteld. _ AKTENAME

Sint-Pieters-Leeuw, 23 december 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

sacjacking op Bergensesteenweg

politieAnderlecht / Sint-Pieters-Leeuw: -De politie van de zone Brussel Zuid hebben maandag een minderjarige dader van een sacjacking kunnen oppakken. De sacjacking vond plaats op de Bergensesteenweg. Een politiepatrouille in burger zag hoe twee jongeren een auto benaderden die voor een rood verkeerslicht stond en hoe één van de jongeren de rechterachterruit van de wagen insloeg. Vervolgens griste de jongeman een handtas uit de wagen en ging er met zijn kompaan vandoor.
De twee jongeren gingen lopend op de vlucht maar vertraagden na korte tijd al tot wandelsnelheid. Onbezorgd doorzochten ze op straat de handtas en wierpen alle zaken weg die hen niet interesseerden. De agenten in burger volgden hen op de voet en vroegen ondertussen versterking van geüniformeerde collega’s.
Toen die ter plaatse kwamen, zetten de twee jongeren het opnieuw op een lopen. Een van de twee jongeren kon uiteindelijk met grote moeite opgepakt worden. De agenten in burger herkenden de zestienjarige jongeman als de dader van de sacjacking maar zelf ontkent de jongen alles.

Resultaten alcoholcontrole van 20 december 2008

politie-motards_sint-pieters-leeuwIn de nacht van 20 op 21 december werd een alcoholcontrole uitgevoerd in het kader van de BOB-campagne. Deze controle verliep in samenwerking met de lokale politie van Halle. Tussen 22u30 en 01u00 werden bestuurders gecontroleerd op de Alsembergsesteenweg en op de Bergensesteenweg op de grens met Halle.

Tussen 02u00 en 05u00 werd een controledispositief opgesteld op de Bergensesteenweg t.h.v. de Makro en dit in beide richtingen.In totaal dienden 71 bestuurders een ademtest af te leggen. Maar liefst 12 bestuurders verkeerden in een toestand van strafbare alcoholopname.

Eén persoon blies 0.82 mg/l uitgeademde lucht (ofwel 1.8 promille), zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken op bevel van de Procureur des Konings. Daarnaast werden zeven voertuigen gecontroleerd met een verlopen technische keuring, één van deze voertuigen was bovendien niet verzekerd. Drie personen beschikten niet over het gepaste rijbewijs voor het besturen van hun voertuig. In het kader van de BOB-campagne zullen er ook in de komende weken extra controles worden uitgevoerd.

Bron & meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

voetbal Sint-Pieters-Leeuw 21/12/08

In onze regio werden enkele inhaal wedstrijden gespeeld.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009

In de algemene stand staat Zuun A op de 10 de plaats op 10 punten van leider Etoile Bxl.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Berchem – Zuun B 1 – 2

In de algemene stand staat SK Leeuw op de 4 de plaats op 12 punten van leider SK Gooik.
Zuun B is voorlaatste met één wedstrijd  minder gespeeld.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Linkebeek – Brucom      1 – 3
Leeuw B – Pepingen B     3 – 0

Stand
1. Huizingen 15 14 – 0 – 1 56 – 12 43
2. Herne 15 11 – 2 – 2 25 – 8 35
3. Brucom 15 10 – 2 – 3 35 – 14 33
4. Tollembeek 15 8 – 2 – 5 42 – 24 29
5. Leeuw B 15 8 – 5 – 2 28 – 21 26
6. Pepingen B 15 8 – 6 – 1 24 – 22 25
7. Ruisbroek 15 8 – 7 – 0 25 – 27 24
8. Alsemberg 15 7 – 6 – 2 37 – 23 23
9. Saintes B 15 6 – 5 – 4 35 – 26 22
10. ES Braine 15 5 – 5 – 5 26 – 21 20
11. Ittre 15 6 – 8 – 1 28 – 32 19
12. Linkebeek 15 4 – 10 – 1 24 – 30 13
13. Dworp 15 4 – 10 – 1 15 – 38 13
14. Bon Air B 15 3 – 11 – 1 26 – 42 10
15. Klabbeek 15 2 – 13 – 0 10 – 50 6
16. Negenman. 15 1 – 13 – 1 12 – 58 4

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Vlezenb. – Liedekerke B      3 – 1
de algemene stand  staat Vlezenbeek13 de  plaats op 18 punten van leider Mollem

**************************************************************

Meer info over de clubs uit onze gemeente:
K.V. ZUUN A   – 2de prov C —- http://www.kvzuun.be/
K.V. ZUUN B   – 3de prov C
SK Leeuw A    – 3de prov C —- http://www.skleeuw.be
KV. Brucom SP.- 4de prov C —- http://www.kvbrucomsp.be/
Rruisbroek FC – 4de prov C —- http://www.rrfc.be/
F.C. Negenmanneke – 4de prov C —- website onbekend
sk vlezenbeek – 4de prov D —- http://users.pandora.be/reicheltrik/


civiele bescherming verwijderd mazout uit Zuunbeek

In Breedhout bij Halle zijn honderden liters stookolie in de Zuunbeek terechtgekomen. De olie lekte vanuit een defecte stookolietank  op een boerderij in de beek.
De brandweer van Halle volgde het mazout spoor dat zich reeds tot aan het wachtbekken van Sint-Pieters-Leeuw bevond.
De civiele bescherming van Liedekerke heeft een dam aangebracht aan het wachtbekken van Sint-Pieters-Leeuw en is begonnen met het afschrapen van de Mazout. Er is geen gevaar dat de mazout ook terecht komt in het nabij gelegen overstromingsgebied.
Burgemeester Lieve Vanlinthout en schepen van natuurreservaten Luc Vanruysevelt volgden de toestand op de voet.

Meer info over het natuurgebied “Oude Zuun” via: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

VOKA Halle-Vilvoorde lanceerde memorandum.

Donderdagavond  was de showroom van BMW garage Vandeperre in Sint-Pieters-Leeuw omgebouwd voor de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel (VOKA) Halle-Vilvoorde.

Er werd een memorandum gelanceerd voor de komende verkiezingen van het Vlaamse parlement.

In het memorandum wordt gepleit voor maatregelen om Halle-Vilvoorde in staat te stellen tegen 2020 minimum 50.000 jobs te creëren. Meest opvallend is de vraag voor een erkenning voor Halle-Vilvoorde als centrumstad. Door een erkenning van dit gebied als regionale centrumstad zou het aanspraak kunnen maken op extra geld uit het Stedenfonds om zo de vele uitdagingen in deze regio, zoals de verkeerscongestie, druk op de woonfunctie, aanwezigheid van anderstalige inwoners en de geringe uitbouw van de onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, te kunnen aanpakken. In het afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel heeft de overheid volgens VOKA toegegeven dat deze regio geconfronteerd wordt met quasi grootstedelijke problemen.

Wat het wegverkeer betreft is de aanpassing van de Brusselse ring de topprioriteit. De federale overheid moet ook tijdig of versneld het GEN realiseren.
Er moet ook een offensieve taalpolitiek gevoerd worden om anderstaligen uit de regio Nederlands te leren en zo geschikt te maken voor de arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde.

Vanaf 5 januari 2009 verbetert De Lijn haar aanbod

De Lijn Sint-Pieters-Leeuw
De Lijn Sint-Pieters-Leeuw

Vanaf 5 januari 2009 verbetert De Lijn haar aanbod op uw vertrouwde streeklijnen 141, 142, 144, 170 en 171.

Frequenties worden verhoogd, bussen rijden vroeger en/of later, … Kortom u zult voortaan nog vlotter met de bus van en naar uw bestemming kunnen reizen. Reden te meer om voor de bus te kiezen en de auto aan de kant te laten staan.

Wat verbetert er vanaf 5 januari 2009?

141 Brussel, Kapellekerk – Lennik – Leerbeek
142 Brussel, Kapellekerk – Gaasbeek – Leerbeek
144 Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Leerbeek

* Lijn 141-142
o Op het gemeenschappelijk traject van lijnen 141 en 142, tussen Brussel – Kapellekerk en Anderlecht – Erasmus, verhogen we de frequentie tijdens de avondspits.
Voortaan kunt u om de 10 minuten een bus richting Leerbeek nemen. In de ochtendspits blijft dit om de 15 minuten, tijdens de daluren om de 30 minuten.
* Lijn 142
o Voor lijn 142 verhogen we de frequentie tijdens de ochtendspits (van 6.30 tot  8.00 uur). Vanaf januari staaat er om de 15 minuten een bus klaar.
* Lijn 144
o Op lijn 144 tussen Sint-Pieters-Leeuw en Brussel-Zuid zal er van maandag tot vrijdag tijdens de daluren om de 30 minuten een bus rijden.

* Sinds september 2008 rijdt er zowel ’s ochtends als ’s avonds een extra schoolrit op lijn 142 voor de scholieren uit Lennik en Sint-Pieters-Leeuw naar het Sint-Godelieve-Instituut in Sint-Martens-Lennik.

* De reisweg van deze drie lijnen wijzigt niet. Ook de frequentie van de drie lijnen tijdens het weekend blijft behouden.

170 Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
171 Brussel – Brukom – Halle

*  Op het gemeenschappelijk traject van lijnen 170 en 171, tussen Brussel en Sint-Pieters-Leeuw, herschikken we de ritten tijdens de spits zodat er om de 6 minuten een bus rijdt. Tijdens de daluren heeft u om de 15 minuten een bus;
* Op zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur  verhogen we de frequentie van lijn 170 tot 15 minuten. Zo verloopt uw woonwinkelverkeer nog vlotter. Voor 10.00 uur en na 18.00 uur kunt u om de 30 minuten een bus nemen. De frequentie op zon- en feestdagen wijzigt niet.
* Ook tijdes de vakantieperiode zal er voortaan in de daluren overdag een bus om de 15 minuten rijden op lijn 170.
* De reisweg van lijnen 170 en 171 blijft behouden.

Donderdagnamiddag Bergensesteenweg terug open na waterlek

2008-12-18-wegdek-hersteld_1
De herstellingswerken na het grote waterlek zijn zeer vlot verlopen.

Deze namiddag kunnen de arbeiders de Bergensesteenweg (N6)  ter hoogte van Brucom in Sint-Pieters-Leeuw terug vrijgeven voor het verkeer.
Woensdag werd er door de aannemer doorgewerkt tot 20u30 om de twee grondlagen aan te brengen en vanmorgen vroeg werd de toplaag aangebracht en het klinker fietspad hersteld.

Tijdens de middag was men reeds De Bergensesteenweg aan het proper spuiten en was de top asfaltlaag aan het drogen en harden.
Eens deze hard genoeg  is mag het verkeer weer gebruik maken van de Bergensesteenweg richting Halle.
2008-12-18-wegdek-hersteld_2
2008-12-18-wegdek-hersteld_3
Zie ook de artikels over het waterlek van:
dinsdag 16 december – ook gasleiding wordt verstevigd – werken tem. vrijdag
maandag 15 december – wegdek donderdagmiddag hersteld
maandag 15 december – lek gedicht
maandag 15 december ochtend + update 12 uur
zondag 14 december hoofdwaterleiding lek in Sint-Pieters-Leeuw

Proxy Delhaize van Vlezenbeek weer overvallen

2008-10-30-proxy-delhaizeWoensdagavond is voor de tweede maal in iets meer dan een maand tijd  de Proxy Delhaize op de Postweg in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) overvallen.
De daders dwongen de klanten om op de grond te gaan liggen.
Uitbater Benny Gevels: ” Er zijn drie mannen binnen gekomen . Twee van hen hielden gewapend de kassierster onder dwang. De derde is in de winkel rond gegaan om de klanten te doen gaan op de grond liggen. Er waren toch nog een tiental klanten en een vijftal werknemers aanwezig. Alles heeft maar een twee minuten geduurd. Ze hebben nog geprobeerd een kluis te openen en mee te nemen maar dat is mislukt. En ze zijn met de kassa gaan lopen eigenlijk.”
De kassa is teruggevonden in Anderlecht vlak bij een apotheek waar gisteren avond ook een overval werd gepleegd.

Gemeenteraad 4 december 2008

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 4 DECEMBER 2008

001 Verslag gemeenteraad 06.11.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op
het gemeentesecretariaat.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
002 Belasting op het ophalen van huisvuil – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
003 Belasting op huisvuilzakken – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 18 STEMMEN VOOR EN 11 STEMMEN TEGEN
004 Aanvullende belasting op de personenbelasting – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
005 Opcentiemen leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen – dienstjaar
2009 – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
006 Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
007 Bijkomende aanvraag – toelage aan instellingen voor gehandicapten 2008 –
goedkeuring.

Bijkomende aanvraag van Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste tot het bekomen van
een toelage voor de opname van 1 gehandicapte persoon. Gelet op art. 42 van het nieuwe gemeentedecreet. Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 6 november de lijst met aanvragen van 2008 heeft goedgekeurd. Overwegende dat de aanvragen tot 31 december 2008 mogen ingediend worden. De berekeningswijze van deze toelage voor 2008 zoals vastgesteld in de bijlage van de
begroting 2008 bedraagt 125,- euro per opgenomen inwoner voor beschutte Werkplaats
Pajottenland e.a. _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 Aangepast gebruiksreglement polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
Wijziging van de gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het jeugdcentrum
Laekelinde
Aanleiding voor de wijzigingen:
– Het dalende aantal fuiven wegens eerdere genomen beperkende maatregelen.
– De hoge huurprijs van de zaal en bijkomende kosten waardoor fuiven organiseren
verlieslatend werd.
– De grote vraag van particulieren naar een locatie voor de organisatie van
activiteiten.
Voornaamste wijzigingen
– De verdeling van weekendtarief in “activiteiten” en “fuiven”.
– Een billijke prijs voor de huur van de zaal zodat activiteiten organiseren in Laekelinde
aantrekkelijker wordt.
– Toelaten dat andere categorieën dan verenigingen (particulieren) fuiven
organiseren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
009 Jaarverslag 2007 – overzicht van de toestand van het bestuur en van de
gemeentezaken – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
010 Begroting 2009 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – goedkeuring.
De begroting dienstjaar 2009 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd
door de algemene vergadering van de vzw op 30/10/2008 goedgekeurd en ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
011 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werd door de
algemene vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 30/10/2008. Ze werd ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Sportcentra – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Sportcentra werd door de algemene
vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 05.11.2008. Ze werd ter kennisgeving
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17.11.2008.
Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
013 Goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en
buitengewone dienst) – gemeente – dienstjaar 2008 – kennisname.

De heer gouverneur van Vlaams-Brabant deelt in zijn brief van 3 november 2008 mede dat
hij kennis heeft genomen van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst)
– jaar 2008 (gemeentebegroting) en hij geen reden ziet om schorsend op te treden.
_ KENNISGENOMEN
014 Politie – Goedkeuring door de provincie Vlaams-Brabant van de begrotingswijziging
nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) politiezone – dienstjaar 2008 – kennisname.

De provincie Vlaams-Brabant zendt een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van
23 oktober 2008 waarbij de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst) van
de politiezone Sint-Pieters-Leeuw voor het dienstjaar 2008 wordt goedgekeurd.
_ KENNISGENOMEN
015 Politie – Begroting 2009 en toelichting van de politiezone – goedkeuring.
De politiebegroting en de toelichting bij de politiebegroting werden u samen met de
agenda van de financiële commissie overgemaakt.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Gemeentebegroting 2009 en bijlagen – goedkeuring.
De begroting, de bijlagen bij de begroting, het meerjarig financieel beleidsplan en de
beleidsnota en het syntheserapport werden u reeds overgemaakt.
Alle voornoemde documenten zullen bij dit agendapunt besproken worden.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
017 Aankoop speeltoestellen en zitbanken gemeentelijke speeltereinen – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

De beslissing houdende vaststellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering
van speeltoestellen en zitbanken ten behoeve van de gemeentelijke speelterreinen wordt
goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad
Raming : € 30.000,00
Kredieten voorzien op de buitengewone begroting onder artikel 761/725/54
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
_ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Leveren van verkeersborden, toebehoren en straatmeubilair – goedkeuren bestek en
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

Bij het herinrichten van straten en het vernieuwen en/of wijzigen van de bestaande
wegsignalisatie dient de gemeente jaarlijks nieuwe verkeersborden, wegsignalisatie en
toebehoren aan te kopen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bijzonder bestek 2008-088 goed te keuren, de
voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Door de dienst wordt een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voorgesteld.
Het geraamde bedrag van 9.000 € (btw incl.) kan gefinancierd worden met de kredieten
ingeschreven op de buitengewone begroting dienstjaar 2008 – code 423.741.52
_ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
020 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16
december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
021 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
022 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd
023 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
024 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.

Sint-Pieters-Leeuw, 17 december 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

Ring rond Brussel afrit 18 Ruisbroek afgesloten

Vorst / Ruisbroek: -In Vorst is de Britse Tweedelegerlaan afgesloten voor het verkeer, ten gevolge van een wegverzakking.
Hierdoor is op de ring rond Brussel afrit 18 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) afgesloten in beide richtingen.
Bekijk de actuele situatie via het Vlaams verkeerscentrum
Verkeer vanuit Wallonië wordt aangeraden aan knooppunt Haut-Ittre de buitenring over Waterloo naar Brussel te nemen.

Afritten 17 (Anderlecht Zuid) en 18 (Ruisbroek) zijn in beide richtingen afgesloten.

Update : De crisiscel opgericht in Vorst ten gevolge van de verzakking op hun grondgebied in de omgeving van de Audi- fabriek deelt mede dat de werken mogelijk nog 36 uren zullen duren.
Hierom zal op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) de Humaniteitslaan afgesloten blijven voor onbepaalde tijd.
De bestuurders wordt aangeraden om tijdens de ochtend- en avondspits het centrum van Ruisbroek te vermijden voor de verplaatsing van en naar Brussel.
Afrit 18 Ruisboek is nog afgesloten voor zwaar verkeer +3,5t.

Update dinsdag 18/12 – 8 uur: Tot vanmorgen is er water uit de Zenne in het beschadigde waterbekken bij de Audi-fabriek in Vorst gepompt. In de nacht van dinsdag op woensdag waren scheuren ontstaan in de zijwanden van het bekken, wat leidde tot een grondverzakking naast het bekken.
In de loop van de ochtend zal ook een deel van de Humaniteitslaan opnieuw worden vrijgemaakt voor het verkeer.

Ook gasleiding wordt verstevigd op Bergensesteenweg – werken zullen tot vrijdag duren

gasleiding aan waterlek Bergensesteenweg wordt verstevigd
gasleiding aan waterlek Bergensesteenweg wordt verstevigd

Op de Bergensesteenweg (N6) ter hoogte van Brucom in Sint-Pieters-Leeuw is de hoofdwaterleiding van TMVW maandagnamiddag perfect hersteld en stroomt er weer 1000 liter water per seconde door de buis. Wel zit er nog altijd te veel lucht in de leidingen, waardoor enkele honderden gezinnen nog zonder water zitten.

Dinsdagochtend is men begonnen met de put langs één kant gedeeltelijk terug op te vullen met zwaar zand.
Tegelijkertijd is de gasmaatschappij een gasbuis die de waterleiding dwarst extra aan het beveiligen.
Want naar aanleiding van het waterlek hebben ze gezien dat ook deze buis licht beschadigd was en aan verbetering toe was.
2008-12-16-versteviging-gaslijn-2

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Deze namiddag zal men starten met op de aangebrachte zandlaag grond te storten zodat men morgenvroeg (woensdag) kan starten met de wegenis werken. wat toch ook nog een tijd zal duren.
Want men moet rond de put een bepaalde betonlaag afschrapen en dan daarna er een nieuwe opleggen. Deze moet dan harden.
Zodanig dat ik wel verwacht dat het zeker vrijdag zal zijn eer de baan hier hersteld zal zijn.”
2008-12-16-versteviging-gaslijn-3

***************************************************************************

Zie ook de artikels over het waterlek van:
dinsdag 16 december – ook gasleiding wordt verstevigd – werken tem. vrijdag
maandag 15 december – wegdek donderdagmiddag hersteld
maandag 15 december – lek gedicht
maandag 15 december ochtend + update 12 uur
zondag 14 december hoofdwaterleiding lek in Sint-Pieters-Leeuw

Wegdek Bergensesteenweg – N6 tegen donderdagmiddag hersteld.

2008-12-15-herstelling-wegdek-morgen
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Ik sta vol bewondering voor de mensen van TMWV samen met alle werknemers van de aannemers die hier het lek gedicht hebben. Voor wat zij sinds gisteren middag 16 uur tot nu dus eigenlijk op een 26 uur gepresteerd hebben. Toen ik hier gisteren namiddag de schade zag had ik nooit kunnen denken dat het vandaag al gerepareerd zou zijn. Echt mijn hoed af daarvoor!
Nu moeten we zorgen dat het wegdek zo vlug mogelijk hersteld wordt en daar start men morgenvroeg (dinsdag) al mee. En het is de bedoeling dat de Bergensesteenweg volledig terug in orde zou zijn woensdagavond uiterlijk donderdag middag. Zodanig dat het verkeer weer normaal kan verlopen. Intussen blijft de regeling zoals nu van kracht dwz. Dat zowel in de richting van Halle als in de richting van Brussel verkeer doorkan op één rijstrook.”

***************************************************************************

Zie ook de artikels over het waterlek van:
dinsdag 16 december – ook gasleiding wordt verstevigd – werken tem. vrijdag
maandag 15 december – wegsdek donderdagmiddag hersteld
maandag 15 december – lek gedicht
maandag 15 december ochtend + update 12 uur
zondag 14 december hoofdwaterleiding lek in Sint-Pieters-Leeuw

Lek in hoofdwaterleiding gedicht

2008-12-15-lek-gedicht-2
In Sint-Pieters-Leeuw is het lek in de waterleiding gedicht.

Jose Vandevyvere TMVW: “ We kunnen nu gelukkig zeggen dat het lek hersteld is. We brengen nu een betonlaag aan rond de buis. Zodanig dat die goed beschermt is voor de toekomst.”

2008-12-15-lek-gedichtDe watermaatschappij gaat nu testen of dat volledig gelukt is. Tegen 22 uur zou de toestand genormaliseerd moeten zijn. Door het lek zaten vandaag 200.000 à 250.000 inwoners van Oost-Vlaanderen zonder leidingwater.
Sinds 17 uur is de toevoerleiding opnieuw in gebruik genomen en stroomt er terug 1000 liter water per seconde door de buis.
Het provinciaal noodplan in Oost-Vlaanderen is opgeheven, nu het lek in Sint-Pieters-Leeuw is gedicht en de situatie normaliseert. Dat laat provinciegouverneur André Denys weten.

In totaal heeft de Civiele Bescherming 60.000 liter drinkbaar en 50.000 liter niet-drinkbaar water uitgedeeld. Defensie deed daar nog eens 40.000 liter drinkbaar water bij. Bijna 600 mensen, van de lokale brandweer, Federale Dienst Volksgezondheid, de gemeentelijke en provinciale coördinatiecomités, de watermaatschappijen TMVW en VMW, Defensie en de Civiele Bescherming, hebben meegeholpen om de crisis te bestrijden.

16 uur:  De watervoorziening in Bever, Galmaarden en Herne is momenteel genormaliseerd. Vanuit Wallonië is er een reguliere watervoorziening naar het reservoir van Kester waardoor de problemen opgelost zijn.

Wie nood heeft aan drinkbaar water, neemt het best contact op met de eigen gemeente:
Gooik: 02-532 41 56
Halle: 02-363 24 44
Lennik: 02-531 02 00
Liedekerke: 053-64 55 11
Pepingen:02-383 14 20
Roosdaal: 0496-17 07 73
Ternat: 02-583 04 28

Kook- en wasadvies
De bevolking van alle bovenstaande gemeenten wordt gevraagd om volgende voorzorgsmaatregelen te nemen tot nader bericht:
•    het leidingwater is niet geschikt voor consumptie: geen drinkwater en geen gebruik in de keuken,
•    het water moet gedurende 5 minuten gekookt worden als het gebruikt wordt: om te drinken, het zetten van koffie/thee en het maken van soep, het poetsen van de tanden, het bereiden van maaltijden en spoelen van rauw te eten groenten, het maken van babyvoeding, het bereiden van ijs,
•    het water moet niet gekookt worden voor andere toepassingen zoals douchen, baden, wassen en poetsen,
•    het water kan een bruine kleur vertonen. In dat geval gebruikt men het water best niet voor de was.

***************************************************************************

Zie ook de artikels over het waterlek van:
dinsdag 16 december – ook gasleiding wordt verstevigd – werken tem. vrijdag
maandag 15 december – wegsdek donderdagmiddag hersteld
maandag 15 december – lek gedicht
maandag 15 december ochtend + update 12 uur
zondag 14 december hoofdwaterleiding lek in Sint-Pieters-Leeuw

4 dagen hinder op Bergensesteenweg als gevolg van waterlek – 250000 mensen zonder drinkwater

2008-12-15-herstelling-lek-bergensesteenweg-n6_sint-pieters-leeuw_1
Zondag ontstond iets na 15 uur een lek in de hoofdwaterleiding op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw ( zie artikel gisteren). Het water spoot enkele meters omhoog en stroomde de steenweg af. Enkele huizen en DATS kregen heel wat water en modder binnen.

Maandagochtend dreigde als gevolg van het lek reeds watertekort in 26 gemeenten in Oost-Vlaanderen en 3 in West-Vlaanderen.
Oost-Vlaamse gouverneur André Denys kondigde de provinciale fase van het noodplan af.

Herstelling waterlek op de N6 Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
Herstelling waterlek op de N6 Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw

Jose Vandevyvere TMVW: ” We hebben gemerkt aan het stuk buis dat we verwijderd hebben
dat het betonnen schild dat rond de buis zat reeds het voorbije jaar  lichtjes gescheurd moet zijn met als gevolg dat er roestvorming is opgetreden wat je goed ziet op het lek van de oude buis”.
2008-12-15-oude-buis-met-lek
In Sint-Pieters-Leeuw blijft de Bergensesteenweg  (N6) richting Halle nog afgesloten.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: ” Het rijvak van Halle naar Brussel, dat uit twee rijbanen bestaat. Zal opengesteld worden in beide richtingen. Zodanig dat het verkeer op één rijvak kan verlopen. ”

Voor de werken op de rijrichting Halle voorziet men vier werkdagen om alle herstellingen uit te voeren. Onder voorwaarde dat de weersomstandigheden goed blijven.

2008-12-15-herstelling-lek-bergensesteenweg-n6_sint-pieters-leeuw_3 2008-12-15-herstelling-lek_4

De aannemer van de werken hoopt tegen de namiddag het stuk vervang buis aangebracht te hebben.
De herstelling verloopt moeizaam omdat de toevoerleiding ingebed zit tussen een gasleiding, hoogspannings- en telefoonlijnen en een rioolbuis.
Nadien volgt nog een lang proces van naspoelen vooraleer er terug drinkbaar water door de buis stroomt.

2008-12-15-herstelling-lek_6 2008-12-15-herstelling-lek_8

Update 12 uur:
Rond de middag zullen 200.000 à 250.000 inwoners van Oost-Vlaanderen zonder leidingwater zitten.
Het crisiscentrum coördineert nu de acties om de gevolgen van het watertekort op te vangen en de maatregelen te coördineren. Ook 9 gemeenten uit het Pajottenland zullen vermoedelijk te kampen krijgen met water tekort.

Het provinciaal rampenplan van Vlaams-Brabant is afgekondigd (meer info KLIK HIER).  Gouverneur Lodewijk Dewitte en de betrokken burgemeesters volgen de situatie momenteel op de voet. Aan de bevolking wordt aangeraden spaarzaam om te gaan met het drinkwater.

De bevoorrading van drinkbaar water, gebeurt uitsluitend via de gemeentelijke diensten. Wie nood heeft aan drinkbaar water, neemt het best contact op met de eigen gemeente.

Bever: 0474-26 56 81
Galmaarden: 0477-80 76 01
Gooik: 02-532 41 56
Halle: 02-363 24 44
Herne: 02-397 11 55
Lennik: 02-531 02 00
Pepingen:02-383 14 20
Roosdaal: 0496-17 07 73
Ternat: 02-583 04 28

Voor verdere informatie werden ook infolijnen geopend bij de TMVW (078/353 599) en VMW (09/240 9111).

***************************************************************************

Zie ook de artikels over het waterlek van:
dinsdag 16 december – ook gasleiding wordt verstevigd – werken tem. vrijdag
maandag 15 december – wegsdek donderdagmiddag hersteld
maandag 15 december – lek gedicht
maandag 15 december ochtend + update 12 uur
zondag 14 december hoofdwaterleiding lek in Sint-Pieters-Leeuw

voetbal Sint-Pieters-Leeuw 14/12/08

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Schepdaal – Zuun A 4 – 1
In de algemene stand staat Zuun A op de 10 de plaats op 10 punten van leider Etoile Bxl.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Zuun B – Itterbeek 0 – 4
Leeuw – Berchem 3 – 1
In de algemene stand staat SK Leeuw op de 4 de plaats op 9 punten van leider SK Gooik.
Zuun B is laatste met twee wedstrijden  minder gespeeld.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Herne – Leeuw B      1 – 0
Ruisbroek – Tollembeek     1 – 2
Brucom     – Alsemberg     0 – 0
Negenman.- Linkebeek     0 – 2

Stand
1. Huizingen 14 13 – 0 – 1 53 – 11 40
2. Herne 14 10 – 2 – 2 23 – 7 32
3. Brucom 14 9 – 2 – 3 32 – 13 30
4. Tollembeek 15 8 – 2 – 5 42 – 24 29
5. Pepingen B 14 8 – 5 – 1 24 – 19 25
6. Ruisbroek 15 8 – 7 – 0 25 – 27 24
7. Leeuw B 14 7 – 5 – 2 25 – 21 23
8. Alsemberg 15 7 – 6 – 2 37 – 23 23
9. ES Braine 15 5 – 5 – 5 26 – 21 20
10. Ittre 14 6 – 7 – 1 27 – 30 19
11. Saintes B 14 5 – 5 – 4 33 – 26 19
12. Linkebeek 14 4 – 9 – 1 23 – 27 13
13. Dworp 14 4 – 9 – 1 15 – 36 13
14. Bon Air B 14 3 – 10 – 1 25 – 39 10
15. Klabbeek 15 2 – 13 – 0 10 – 50 6
16. Negenman. 15 1 – 13 – 1 12 – 58 4

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Pamel 88    –   Vlezenb.      0 – 1
de algemene stand  staat Vlezenbeek13 de  plaats op 21 punten van leider Mollem

**************************************************************

Meer info over de clubs uit onze gemeente:
K.V. ZUUN A   – 2de prov C —- http://www.kvzuun.be/
K.V. ZUUN B   – 3de prov C
SK Leeuw A    – 3de prov C —- http://www.skleeuw.be
KV. Brucom SP.- 4de prov C —- http://www.kvbrucomsp.be/
Rruisbroek FC – 4de prov C —- http://www.rrfc.be/
F.C. Negenmanneke – 4de prov C —- website onbekend
sk vlezenbeek – 4de prov D —- http://users.pandora.be/reicheltrik/


Groot waterlek door breuk in hoofdleiding TVMW

2008-12-14-waterlek-1
Groot waterlek aan de N6 Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw ter hoogte van het kruispunt Europalaan met de Trapputweg in ter Brucom zondag namiddag omstreeks 15u30.
Het betreft een hoofdleiding (diameter 1 meter) van de TVMW  die de provincie West-Vlaanderen voorziet van water.
Op de plaats van het lek stonden enkele straten en  huizen een tijdje onder water.
De Bergensesteenweg is afgesloten voor het verkeer, omdat het wegdek er verzakt is. Uit voorzorg is de watertoevoer afgesloten.
Het is niet duidelijk hoe de breuk is ontstaan. Intussen is het lek gedicht.
2008-12-14-waterlek-2

Update: De oorzaak van het waterlek moet volgens burgemeester Lieve Vanlinthout gezocht worden in werken die de TMVW zelf had uitgevoerd. Het waterlek deed zich voor toen de watermaatschappij na de werken de leidingen terug opendraaide.

De Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zal als gevolg van het waterlek nog een tijd afgesloten blijven tussen de Europalaan en de Alsembergsesteenweg. Dit moet de watermaatschappij TMVW toelaten de waterleiding de komende uren definitief te herstellen.
***************************************************
Zie ook de artikels over het waterlek van:
dinsdag 16 december – ook gasleiding wordt verstevigd – werken tem. vrijdag
maandag 15 december – wegsdek donderdagmiddag hersteld
maandag 15 december – lek gedicht
maandag 15 december ochtend + update 12 uur
zondag 14 december hoofdwaterleiding lek in Sint-Pieters-Leeuw

WVZ cross in sint-laureins-berchem

Vandaag stond één van de zwaarste crossen op het programma van het veldritseizoen van De WielerVrienden Zennevallei (www.wvz.be). De negende manche van het WVZ regelmatigheidcriterium ging vandaag door ter hoogte van huisnummer 40 in de Molenborrestraat te St-Laureins-Berchem.

De algemene overwinning ging naar Michael Naessens, voor Lander Vanton en Francis De Ridder.
Philip Keuleers en Koen Van Kerckhoven vervolledigden de top 5.

Cross foto’s en meer info: http://www.wvz.be/index.php?request=photo&id_calendar=33&id_photo_album=&page=1

Feestbus 170 – 172 op oudejaarsnacht

Eindejaarscampagne:  Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’  Provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder invloed.

De eindejaarsperiode en oudejaar zijn dé momenten bij uitstek om op een leuke wijze het nieuwe jaar 2009 in te luiden en afscheid te nemen van 2008. In de feestroes is er evenwel geen plaats voor alcohol, drugs en bepaalde medicatie als u nog met de auto gaat rijden. De provincie Vlaams-Brabant biedt u een vlot en veilig vervoersalternatief aan met de campagne “Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer”.

Op oudejaar 2008 en 1 januari 2009 kunt u in de provincie Vlaams-Brabant in tal van steden en gemeenten de Lijnbus nemen om veilig te gaan feestvieren. Daarnaast voorzien enkele Vlaams-Brabantse gemeenten in lokale busverbindingen voor uw verplaatsingen dicht bij huis. U kunt dus de auto rustig laten staan en voluit kiezen voor veiligheid en comfort dankzij de provinciale eindejaarscampagne “Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer”.

De campagne is erop gericht het rijden onder invloed te voorkomen en het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. De campagne wordt georganiseerd en gefinancierd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt met preventie- en jeugddiensten, De Lijn Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en de federale en lokale politiediensten. Meer info: www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne

Tijdens de nacht van ‘oud op nieuw’ zijn in onze provincie van 21 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens bussen van De Lijn ter beschikking om het Vlaams-Brabantse publiek van her naar der te brengen. Hou er wel rekening mee dat de meeste bussen tussen 24 en 1 uur ‘s nachts niet rijden. Met slechts één ticket kunt u onbeperkt reizen in de gehele provincie.

Feestvierders kunnen in heel wat Vlaams-Brabantse steden en gemeenten van deze oudejaarsnachtbussen gebruikmaken. Daarenboven bieden plaatselijke initiatieven extra vervoersmogelijkheden (gratis of tegen een kleine vergoeding) tussen discotheek, café of feestzaal en thuis.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw financiert een extra bus van De Lijn op oudejaarsnacht die de gemeente doorkruist. Het gaat over de omrit 172 die rijdt tussen Ukkel (Stallestraat) en Lennik (sporthal).
De bus rijdt oa. langs Ruisbroek, Laekelinde, Vlezenbeek, tot aan de sporthal in Lennik.

2008-12-11-feestbus-oudejaarsnacht_2008-2009_sint-pieters-leeuw

2008-12-11-feestbus-oudejaarsnacht_2008-2009_bus-170

De inlichtingen over de haltes en dienstregelingen van de omritten, uitgevoerd door De Lijn, worden samengebundeld in één brochure. U vindt deze brochure in de autobussen van De Lijn Vlaams-Brabant, in de lijnwinkels en bij de jeugddienst. U kunt ook terecht bij De Lijn Vlaams-Brabant op het centrale infonummer : 070-220 200. Op dit nummer kunt u alle weekdagen terecht van 7.00 tot 19.00 uur en tijdens het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Hou er ook rekening mee dat de politiediensten in de hele provincie gerichte controles zullen uitvoeren.
Kies dus voor BOB of bus !

Belgodyssee 2008 – Cynthia Taelemans uit Sint-Pieters-Leeuw

Cynthia Taelemans uit Sint Pieters Leeuw en Catherine Tonero uit Blaton

Cynthia Taelemans uit Sint Pieters Leeuw en Catherine Tonero uit Blaton

Kuifje leeft! Zestien jonge reporters kregen dit jaar de kans om een internationale reportage te maken in de voetsporen van de figuur van Hergé. Als hedendaagse journalisten werken zij bovendien crossmediaal. Televisie, radio of geschreven media, ze kunnen het allemaal aan. Voor de vierde keer al stimuleert Belgodyssee – een initiatief van Radio 2, VivaCité en het Prins Filipfonds – de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de drie gemeenschappen van ons land.

De reportages van de acht Vlaamse laureaten worden vanaf maandag 8 december tot en met woensdag 17 december uitgezonden in De madammen op Radio 2. Op woensdag 17 december maakt Prins Filip de twee winnaars, de Nederlandstalige en de Franstalige winnaar bekend. Zij krijgen een werkervaringscontract van zes maanden bij Radio 2 en VivaCité.

Voor de editie 2008 trokken acht duo’s – jonge laatstejaarsstudenten journalistiek (of aanverwante studierichtingen) tussen 21 en 25 jaar, de één Nederlandstalig, de ander Franstalig – naar een van de landen waar Kuifje een van zijn avonturen heeft beleefd, landen of gebieden meestal gelegen aan de poorten, de grenzen van Europa. Elk duo kreeg de opdracht om een reportage te maken met ‘Kuifje in Europa’ als invalshoek. Welke sporen hebben Hergé en Kuifje in die landen getrokken, dat wordt het uitgangspunt om de samenwerking en de toenadering tussen de gemeenschappen van ons land te bevorderen.

Op woensdag 17 december worden resp. de beste Nederlandstalige en de beste Franstalige reportage bekroond door Prins Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel . De hoofdprijs is een werkervaringscontract van zes maanden bij Radio 2 en VivaCité. Vanaf maandag 8 december hoort u de acht Nederlandstalige reportages in De madammen, dagelijks één tot en met woensdag 17 december.

– maandag 15 december: Cynthia Taelemans uit Sint-Pieters-Leeuw ging met Jelle Cleymans (en een ploeg van De rode loper) op zoek naar Bianca Castafiore in Milaan. Op hun zoektocht naar ‘De scepter van Ottokar’ maken Kuifje en kapitein Haddock kennis met haar indrukwekkende stem in de Scala, de opera van Milaan.

Belgodyssee 2008, de reportages: in De madammen, van maandag 8 t/m woensdag 17 december, 9 – 12 uur op Radio 2.
Belgodyssee reportage: in De rode loper op vrijdag 12 december na het 6 uur-Journaal op Eén
Belgodyssee 2008, finale op woensdag 17 december.
www.radio2.be en www.prins-filipfonds.org

bron: www.radio2.be

www.vrijwilligerswerk.be

Handiger dan ooit. Voorstelling vernieuwde vacaturebank en verzekering voor vrijwilligers.
2008-12-11-www-vrijwilligerswerk-be

Vrijwilligerswerk neemt een belangrijke maatschappelijke plaats in. Ongeveer een kwart van de Vlamingen is actief als vrijwilliger. Toch is het niet gemakkelijk om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.
Daarvoor ontwikkelden de provincies een vacaturebank. Deze werd onlangs volledig vernieuwd. De provincie Vlaams-Brabant zorgde ook voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Vrijwilligerswerk.be handiger dan ooit

Omdat de vrijwilligers niet altijd wisten waar ze terecht konden en omdat organisaties niet altijd wisten waar ze vrijwilligers konden vinden, ontwikkelden de Vlaamse provincies eenvacaturebank. Organisaties stellen zich er voor en bieden vacatures aan. De vrijwilliger kan gaan grasduinen en uitzoeken wat hem aanspreekt. Onlangs werd de vacaturedatabank volledig vernieuwd.
Op www.vrijwilligerswerk.be kan men naast een organisatie of een vacature ook andere informatie vinden, zoals publicatie’s over vrijwilligerswerk en vormingen die worden aangeboden. Men kan er zijn mening kwijt rond vrijwilligerswerk en de laatste vrijwilligersnieuwtjes vinden.

Gedeputeerde Monique Swinnen
Gedeputeerde Monique Swinnen

Het provinciale steunpunt vrijwilligerswerk start een campagne om vraag en aanbod in de sector beter op elkaar af te stemmen. Vrijwilligers worden via de briefkaarten ‘Wil jij met mij?’ geworven. Via deze kaarten worden de potentiële vrijwilligers naar de vacaturebank toegeleid. Voor organisaties, die op zoek zijn naar vrijwilligers, zijn er aparte kaartjes met afscheurstrook om hun gebruikersnaam en paswoord in te vullen. Organisaties kunnen zich ook gratis op de vacaturebank plaatsen.

Het campagnemateriaal wordt verspreid via de bibliotheken en aan de gemeentelijke loketten.

Gratis verzekering vrijwilligerswerk

Vrijwilligers krijgen een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar wat als er iets fout loopt tijdens het uitvoeren van hun taak? Wie draagt dan de verantwoordelijkheid en de kosten?

Sinds de wet op het vrijwilligerswerk van 2005 is de organisator van activiteiten verplicht om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger te verzekeren. Maar voor vele occasionele manifestaties is dit niet zo evident. Zo’n verzekering vergt immers enig administratief werk en kost geld.

En daar speelt de provincie graag op in. Wij zorgen, in samenwerking met de Nationale Loterij, voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. We bieden elke organisatie die met vrijwilligers werkt honderd gratis vrijwilligersdagen aan. De hele procedure is tot een minimum beperkt. Een vijftigtal gemeenten hebben reeds een vrijwilligersloket waar men informatie over de verzekering kan krijgen. Men kan er ook reeds een aanvraag indienen. Of men kan ook rechtstreeks terecht bij het provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk.

Maar de vrijwilligersverzekering is nog onvoldoende bekend. In het voorjaar start de provincie, samen met lokale besturen, een informatiecampagne. Organisaties kunnen via lokale adviesraden van jeugd, sport, cultuur, senioren en welzijn een gratis lesgever aanvragen die in de gemeentelijke adviesraad komt spreken over het statuut van de vrijwilliger en de vrijwilligersverzekering.

Meer info: www.vrijwilligerswerk.be

Stem op Patsy Van der Meeren

stem-op-patsyPajottenland / Gooik: – Vanaf vrijdag 12 december 2008 kan je bij de VRT op één terug kijken naar Steracteur sterartiest.

Patsy Van der Meeren is de fiere meter van
‘MENSEN HELPEN MENSEN PAJOTTENLAND’
en dit is haar goed doel tijdens het programma.

Patsy Van der Meeren: “Ik vind het best wel een uitdaging om live te zingen, want eigenlijk heb ik daar niet zoveel ervaring mee…
Ik zal dus moeten proberen om mijn zenuwen onder controle te krijgen en te houden!!! Ik heb mij ondertussen al ingeschreven bij de yogales om helemaal ‘zen’ te worden net voor ik het podium op moet.
Maar natuurlijk wil ik mijn uiterste best doen voor mijn goede doel. Ik ben meter van Mensen Helpen Mensen en ben nauw betrokken bij hun activiteiten. Voor hen wil ik er toch een tijdje inblijven en geld inzamelen! Ik heb trouwens al beloofd dat ik, als ik het drie weken uithoud, een tegenprestatie – allez, of toch iets speciaals – ga ondernemen (weddenschap met een paar vrienden) en dat zal spectaculair zijn…”

Dus steun Patsy door vanaf vrijdagavond te SMS’en naar 3470.

meer info op: http://www.patsyvandermeeren.be –  http://www.mhm-pajot.be

Kennismakingsweekend Wielerteam Jong Vlaanderen 2009

kennismakingsweekend4
Jong Vlaanderen- Bauknecht-Lotto /Museeuw BikesTeam 2009 kwam een eerste maal samen.

Afgelopen weekend kwamen onze Jong Vlaanderen troepen een eerste maal samen. In Jeugdcentrum Hoge Rielen te Lichtaart werd er een eerste kennismakingsweekend georganiseerd,  zodat de nieuwkomers in een ontspannen sfeer konden kennismaken met de ietwat oudere garde.

Naast de besprekingen van programma en training, was er ook ruimschoots tijd voor ontspanning. Op het programma stond o.a. een kwis, een partij paintball en een mountainbiketocht. Teambuilding sterk gewaardeerd.
De reacties van alle deelnemers waren unaniem positief.
kennismakingsweekend200811 kennisweekend6
hieronder een korte reactie:
“Alle elementen zijn d’er om een succesvol jaar 2009 te beginnen, met TOP leiding en begeleiding,  en uiteraard een soliede ploeg – waar het team potentieel en talent, de bovenhand haalt van het individuele.
Kortom, dit is iets om trots op te zijn ! Allemaal.”

‘vincere insieme  – samen winnen’

Bron en meer info: Algemeen coördinator Freddy Missotten – www.cyclingteam-jongvlaanderen.be

Sint-Pieters-Leeuw heeft nieuwe feestverlichting.

Kathleen D’Herde Schepen van Lokale economie, KMO en Middenstand
Kathleen D’Herde Schepen van Lokale economie, KMO en Middenstand

Sinds maandagavond brandt in Sint-Pieters-Leeuw de nieuwe  feestverlichting.
De voorbije jaren was het pover gesteld met de feestverlichting in Sint-Pieters-Leeuw en ze liet het ook regelmatig afweten.
Nu heeft de gemeente een drie jarig huurcontract afgesloten met de firma NN Light. Deze plaatste in alle deelgemeenten sfeerieke verlichting. In totaal gaat het om de verlichting van 6 kerstbomen, 2 lindebomen, 6 overspanningen over straat en 6 paalmotieven.

Kathleen D’Herde Schepen van Lokale economie, KMO en Middenstand:
“Bedoeling van het initiatief is om de kerstsfeer bij het binnenrijden van alle dorpskernen (Rink, Zuun, Negenmanneke, Ruisbroek, Vlezenbeek, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem) duidelijk te maken.
Er werd bewust gekozen om accenten te leggen en zeker niet te overdrijven. Het is de bedoeling dat de bewoners en handelaars van de gemeente voor bijkomende accenten zorgen aan de eigen woning of handelszaak om zo tot een sfeervol geheel te komen.”

De verlichting blijft één maand branden
2008-12-08-kerstverlichting_sint-pieters-leeuw_2 2008-12-08-kerstverlichting_sint-pieters-leeuw_3
2008-12-08-kerstverlichting_sint-pieters-leeuw_5 2008-12-08-kerstverlichting_sint-pieters-leeuw_4

nieuwe brochure: Groepsuitstappen in Vlaams-Brabant

Groepsuitstappen in Vlaams-Brabant – Met z’n allen erop uit in Vlaams-Brabant
2008-12-08-groepsuitstappenEen leuke daguitstap met je vrienden? Een gezellige namiddag met de seniorenclub of op avontuur met de jeugdvereniging? Met de familie erop uit? In Vlaams-Brabant vind je talloze formules voor originele groepsuitstappen. Van fietstochten, over stadsbezoeken tot tentoonstellingen, culinaire traktaties en veel meer.

In deze brochure bundelt Toerisme Vlaams-Brabant alle nieuwe initiatieven voor het jaar 2009. Bovendien krijg je enkele leuke themauitstappen voorgeschoteld. In het Hageland zijn dat de thema’s ‘plattelandsbeleving’ en ‘wandelen’. In de Groene Gordel kan je ‘parken en tuinen’, ‘het Brabants trekpaard’ en ‘bier’ ontdekken. Concrete gegevens van elk groepsarrangement vind je op de website www.toerisme.vlaamsbrabant.be (rubriek ‘Uit in groep’). Daar staat ook het volledige aanbod online. Je vindt er nog veel meer uitstapjes, netjes op een rij, slechts een klikje verwijderd van alle informatie en vaak met een link naar de organisator. Keuze genoeg! Oordeel nu zelf en laat je in deze brochure of op de website inspireren voor een dagje Vlaams-Brabant!

Deze brochure richt zich in het bijzonder tot verantwoordelijken uit het verenigingsleven, tot autocarbedrijven en reisorganisatoren.

>>> download de brochure “Groepsuitstappen 2009” [PDF-bestand, 28 blz., 3.95 MB]

2008-12-08-groepsuitstappen-pajottenland-2009

info: Toerisme Vlaams-Brabant, tel. 016-26 76 20, fax 016-26 76 76, toerisme@vlaamsbrabant.be

Sint op de scooter.

2008-12-06-sinterklaas_met-scooter_1
Door de regen was ‘slecht weer vandaag’ het paard van sinterklaas thuis gebleven.
Hierdoor bezochten de sint en zijn pieten de kinderen van wijk de Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw met de scooter.

De kindjes hielpen de sint met het zoeken naar puzzelstukken aan het speelplein zodat de grote puzzel terug compleet was en de geschenkjes uitgedeeld konden worden.
Daarna bezocht de sint alle kindjes thuis.
2008-12-06-sinterklaas_4 2008-12-06-sinterklaas_5

2008-12-06-sinterklaas_6 2008-12-06-sinterklaas_3
dubbelklik op de kleine foto’s om ze in groot formaat te bekijken)


Walter Vastiau wordt nieuwe gemeentesecretaris van Sint-Pieters-Leeuw.

Walter Vastiau wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Sint-Pieters-Leeuw.
Op dit ogenblik is Walter Vastiau nog tewerk gesteld bij het OCMW  als secretaris.
Vroeger was hij ook reeds het hoofd van de personeelsdienst van de gemeente.
Walter Vastiau  legt op 11 december de eed af als gemeentesecretaris en gaat op 1 februari 2009 aan de slag.
Intussen blijft Marina Bosmans als waarnemend secretaris de lopende zaken opvolgen.