Overlegcomité pauzeert buitenplan en vraagt maatregelen onderwijs

2021-03-00-overlegcomite_bunker-wetstraatBELGIË: – De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité pauzeert het buitenplan en vraagt aan de ministers van Onderwijs te komen met een gedetailleerd en doortastend plan om het aantal besmettingen en clusters zo snel mogelijk te beperken..

• Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid.
• Ook de positiviteitsratio is licht gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen.
• Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen.
• Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.
• Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

1. Buitenplan uitgesteld
Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

2. Maatregelen in het onderwijs
Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:
• de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
• het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
• voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april.
• voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

3. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren
Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

4. Beperkingen in treinen
Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels
Het Overlegcomité herhaalt het belang van:
• het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
• de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
• het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
• de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.
Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

Sensibiliseringscampagne – Hier begint de zee

SINT-PIETERS-LEEUW: – ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub!’ is de boodschap die intussen al aan verschillende rioolputjes in Sint-Pieters-Leeuw te zien is. Het gemeentebestuur heeft deze actie opgezet naar aanleiding van de Fiere Rivieren campagne. Van 15 tot 28 maart 2021 worden in Vlaanderen verschillende activiteiten georganiseerd om de mensen er bewust van te maken dat ze zelf ook een rol hebben om bij te dragen aan propere waterlopen en zee. Ook Sint-Pieters-Leeuw doet mee en neemt samen met de VMM en Mooimakers deel aan de sensibiliseringscampagne ‘Hier begint de zee’. Op verschillende plaatsen binnen onze gemeente werden tags aangebracht met ecologische verf om mensen bewust te maken van het feit dat het zwerfvuil dat terecht komt op onze straten via de rioolputjes rechtstreeks naar de zee vloeit.

De kinderen van 5A uit de gemeentelijke basisschool Den Top rekenen alvast op ieders medewerking in deze strijd tegen zwerfvuil!
2021-03-19-sensibiliseringscampagne-hier-begint-de-zee
Brahim Harfaoui, schepen van Milieu: ‘Veel mensen denken dat het water in de rioolputjes via het riool naar een waterzuiveringsstation gevoerd wordt, maar vaak is dat niet meer het geval. De oude gemengde rioleringsstelsels worden namelijk vervangen door nieuwe gescheiden rioleringen, waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden. Het regenwater van onze straten gaat dus rechtstreeks naar de zee en wordt niet meer gezuiverd. Hierdoor ontstaat een plastic soep in onze zeeën en oceanen. Dit willen we natuurlijk voorkomen! Deze actie moet mensen aan het denken zetten en ervoor zorgen dat ze hun zwerfvuil rechtstreeks in de vuilbak gooien of het meenemen naar huis.

Groen vraagt Bruegelbos tegen 2030

2021-03-19-Groen Pajottenland vraagt BruegelbosVLEZENBEEK: – Groen Pajottenland, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw ijveren voor robuust Bruegelbos tegen 2030 De omgeving van het park Groenenberg en bos van Gaasbeek vormt een belangrijke ecologische, ruimtelijke en toeristische troef voor de Groene Gordel rond Brussel. Groen Pajottenland lanceert het idee om te werken richting een gemeentegrens overschrijdend Bruegelbos, waarbij veel actiever wordt gezorgd voor meer bos in en rondom de Pedevallei en Gaasbeek. Belangrijk voor de biodiversiteit, maar er zijn ook mooie voordelen voor het erfgoed en de economie.

Meer bos
Vlaanderen is één van de meest bosarme regio’s van Europa. En het Pajottenland vormt daar jammer genoeg geen uitzondering op. Het Vlaamse Regeerakkoord bevat de lovenswaardige ambities om werk te maken van 4000 hectare bijkomend bos deze legislatuur, wat in 2030 zou moeten resulteren in 10 000 ha bijkomend bos. Ook wil men, via de Blue Deal, inzetten op het versterken van groen-blauwe valleien. Dit heeft al geleid tot heel wat interessante projecten de voorbije jaren, ook in de wijdere omgeving van het Pajottenland. Via het project Plan Boommarter werkt de Vlaamse overheid, in samenwerking met lokale partners, aan bijkomende bosuitbreiding rond het Hallerbos. Ook in en rondom het Liedekerkebos en Hertigembos (Ternat) is dit het geval met Plan Steenuil, terwijl het project Brabantse Wouden inzet op meer bosverbinding ten zuiden van Brussel.

Blinde vlek
Tot nu toe is de omgeving van het park van Groenenberg en bos van Gaasbeek een blinde vlek gebleven. Reeds sinds de jaren negentig bestaat de idee om het ruimere gebied, inclusief de Pedevallei, verder ecologisch te ontwikkelen. Dat is al deels gelukt, maar het gaat toch vooral over natuurbeheer op plaatsen die nu reeds een ecologisch karakter kennen. Ook in het nieuwe natuurbeheerplan dat nu in openbaar onderzoek is, wordt vooral ingezet op bestaande natuur. Groen pleit voor meer ecologische ambities op dit punt. Er bestaat immers heel wat interessante potentie om te werken rond verder natuurherstel en bosuitbreiding in de valleigebieden rondom de bestaande boscomplexen.

Quick wins
Hendrik Schoukens, schepen van Groen in Lennik, en Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen, wijzen er op dat er rondom de bestaande boscomplexen in Gaasbeek en Vlezenbeek heel wat gronden liggen die een groene bestemming hebben op het gewestplan, maar momenteel geen natuur zijn. Een aanzienlijk deel van die percelen was ten tijde van de Ferraris-kaart zelfs bebost en bevindt zich tussen of aan de rand bestaande boskernen. Het vormen quick wins voor bosuitbreiding omdat er geen bestemmingswijziging voor nodig is.

Bovengemeentelijke samenwerking
Uiteraard kan het Bruegelbos alleen maar slagen mits de betrokken gemeentebesturen – Lennik, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek – alsook het Agentschap voor Natuur en Bos en de betrokken landeigenaren en – gebruikers samen aan de kar trekken. Concreet vragen de Groen afdelingen uit het Pajottenland, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw aan minister Demir om van de uitbouw van het Bruegelbos een prioriteit te maken voor het volgende decennium. En alle betrokken partners aan tafel te zetten om te kijken welke opportuniteiten bestaan om de komende jaren te werken rond de verdere uitbouw van een meer robuust en groter Bruegelbos als kerngebied om te verbinden met andere gebieden zoals de Kesterheide en Zuunbeekvallei.

Impuls voor erfgoed en toerisme
Met dit project zou verder ingezet worden op het behoud van het groene karakter van de rand rond Brussel, wat een belangrijke toeristische troefkaart blijft. En er wordt dadelijk ook een impuls gegeven aan erfgoed en economie in het gebied: verbinden van mooie sites zoals de Pedemolen, Kastelen van Gaasbeek en Groenenberg, maar ook geuzebrouwerij Lindemans ligt in deze zone. Reizigers van heel de wereld komen hier in de streek onze geuzes proeven. Het Bruegelbos zal stimulans geven aan hoeveverkoop, restaurants, café’s en verblijfstoerisme.

inschrijven: Online workshop composteren in compostbakken en-vaten

2021-03-16-compSINT-PIETERS-LEEUW: – Tot er terug fysieke workshops kunnen doorgaan organiseert Intradura dit voorjaar elke maand online een workshop composteren in compostbakken en -vaten. Deze starten om 19u30 en duren ongeveer 1u30.
Data: do 25/3, do 22/4, do 20/5, do 17/6/2021

Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan bij de eerste zonnestralen? Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produceren door uw groente,- fruit- en tuinafval thuis te composteren? Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld en afval mee. En bovendien houd je de duurzame kringloop in stand. Weet je niet hoe je eraan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best gebruikt? Tijdens deze infosessie bekijken we de verschillende composteersystemen.
Door de pandemie geven we geen fysieke workshops. Tot en met juni kan je nu wel 1 maal per maand van achter je computer de infosessie volgen.
De inschrijving is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt.
Je schrijf je in via de website van Intradura www.intradura.be/nl/workshops-thuiscomposteren of via telefoon 02 334 17 55 en geeft daarbij je mailadres op. Je krijgt via een mail een link toegestuurd. Iets voor de infosessie begint, klik je op die link en dan kom je automatisch op de Zoom of Teams-omgeving. Je klikt op deelnemen en de organisator zal jou ‘binnenlaten’.
Deze les wordt georganiseerd in samenwerking met Intradura en Vlaco.