komt er op termijn een creatieve hub in Ruisbroek?

RUISBROEK: –  Afgelopen vrijdag kwam de Beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 online.
In de samenvatting van de beleidsnota schrijft Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts het volgende: “Het nieuwe Vlaamse Randfonds geeft het beleid echt vleugels, want voor de allereerste keer is er een substantieel eigen budget voorzien. Ik heb daarbij zeker ook oog voor de noordelijke en zuidelijke kanaalzone, waar veel maatschappelijke uitdagingen samenkomen maar waar ook nog veel potentieel te verzilveren is”.
Nog later staat er onder meer: “Zo zal het Vlaamse Randfonds inzetbaar zijn voor de samenlevingsuitdagingen in de noordelijke en zuidelijke kanaalzone. Daarbij kunnen de Broeksite en projecten in de zuidelijke kanaalzone een rol spelen.

Ben Weyts: “Tijdens de voorbije legislatuur liet ik een haalbaarheidsstudie uitvoeren door Idea Consult naar de oprichting van een congres- en cultuurcentrum in de Zuidelijke kanaalzone. Uit die studie blijkt dat een traditioneel cultuurcentrum op één locatie onvoldoende meerwaarde biedt voor de regio, maar dat er wel nood is aan een tweelagig strategisch kader om de zuidelijke kanaalzone te laten heropleven. Verschillende ruimtelijke en infrastructurele hefboomprojecten zijn al in onderzoek of in ontwikkeling. Daarnaast wil ik ook het ontstaan van een netwerk van creatieve en culturele hefboomprojecten op verschillende locaties aanmoedigen. Bij deze 2- lagige aanpak zoeken we naar kruisbestuivingen en co-creatie. Ik zie erop toe dat deze ontwikkeling aansluit bij het DNA en de uitdagingen van de zuidelijke kanaalzone. Naast de zuidelijke kanaalzone neem ik de Broeksite in de noordelijke kanaalzone onder de loep. Ook in deze deelregio kunnen sociale en culturele acties immers helpen om samenlevingsproblemen en achterstand weg te werken
2019-10-04-creatieve-hub-Ruisbroek_01

Jan Desmeth, Schepen van Cultuur en Erfgoed : “Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering erkent expliciet dat er iets moet gedaan worden in de Kanaalzone en dat culturele initiatieven kunnen helpen om samenlevingsproblemen en achterstand tegen te gaan. De kerk en de stationsomgeving van Ruisbroek worden ook expliciet vermeld in het eindrapport, ook al zal het dus niet het grote Vlaamse initiatief worden. Met Ben Weyts als minister van Vlaamse Rand hebben we ook een man van de streek die de uitdagingen kent. Voor de allereerste keer ooit komt er ook een Vlaamse Randfonds met eigen financiële middelen voor initiatieven in de Rand. Er zijn dus zeker mogelijkheden. Ik ga dan ook projecten uit onze gemeente met veel enthousiasme bepleiten bij de minister en zal hier in de loop van 2020/2021 zeker op terugkomen.”


Bron: Eindrapport – Onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een cultuur- en congrescentrum met bovenlokale uitstraling in de Vlaamse Zuidrand pagina 169-172.

Groeiconcept voor een creatieve hub in Ruisbroek
Ruimtelijk zou deze creatieve hub eventueel gerealiseerd kunnen worden op de Tourex-site, vlakbij het station, van waaruit de verbinding met het stationsplein en kanaal gelegd zou kunnen worden. Onderstaande figuur verkent een mogelijke ruimtelijke inpassing van het project op deze site.

Figuur  – Verkenning ruimtelijke inpassing creatieve hub in Ruisbroek

2019-10-02-creatieve-hub-Ruisbroek_bron-51N4E
Bron: 51N4E, opgemaakt in kader van dit onderzoek

 Inhoudelijk synergiepotentieel

In onderstaande tabel verkennen we de inhoudelijke invulling van de verschillende hubelementen. Mits de juiste inhoudelijke invulling biedt de combinatie van de verschillende hubelementen een sterk synergiepotentieel. De hubelementen sluiten naar opzet en doelgroep goed bij elkaar aan waardoor kruisbestuivingen in de culturele en creatieve sfeer met andere beleidsdomeinen – onderwijs, jeugd, economie, ruimtelijke, mobiliteit,….– gestimuleerd worden.

Inhoudelijke verkenning mogelijke hubelementen in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning van het inhoudelijke programma
Artistieke en creatieve werkplaats „  Opzet: ruimte voor langdurig gebruik voor creatie, productie en presentatie

„  Doelgroep: kunstenaars en andere creatieven

Cultureel centrum „  Opzet: ruimte voor activiteiten op kunst-, muziek-, cultuur, en sociocultureel gebied

„  Doelgroep: lokale en regionale cultuur-consumenten en socio-culturele verenigingen

Lokale antenne kunstacademie „  Opzet: ruimte voor het deeltijds kunst-onderwijs (muziekschool en kunstacademie)

„  Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassen

MICE of meeting plek „  Opzet: ruimte voor meetings, studiedagen en kleinere congressen of events/feesten

„  Doelgroep: regionale actoren uit de overheid, het bedrijfsleven en het middenveld

Bedrijvencentrum 2.0 „  Opzet: ruimte voor creatieve start ups en aanverwante sectoren (bv circulaire economie)

„  Doelgroep: startende en groeiende ondernemingen uit de creatieve sector en aanverwante sectoren (bv. startups in de circulaire economie, architectuur, grafisch ontwerp, ICT,…)

Bron: IDEA Consult

Ruimtelijk-functioneel synergiepotentieel

In onderstaande tabel verkennen we de ruimtenoden van de verschillende hubelementen van een mogelijke creatieve hub in Ruisbroek. De verkenning wijst op verschillende mogelijkheden voor een gedeeld gebruik van de te realiseren infrastructuur:

  • De podiumkunstenzaal, noodzakelijk voor een cultuurcentrum-functie, leent zich tot een gedeeld gebruik als meeting plek en een occasioneel gebruik voor toonmomenten georganiseerd door de antenne van de lokale academie, het bedrijvencentrum 2.0, e.a.; en de artistieke en creatieve werkplaats.
  • Een café en restaurant, noodzakelijk voor het goed functioneren van een cultureel centrum, leent zich uitstekend tot een gedeeld gebruik door de gebruikers én bezoekers van de andere hubelementen.
  • Elke van de hubelementen hebben nood aan multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten (vergaderingen, presentaties, werksessies, repetities, …).

Verkenning ruimtenoden van de hubelementen in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning van de ruimtenoden
Artistieke en creatieve werkplaats „  Gedeelde en individuele (maak)ateliers

„  Repetitieruimtes

Cultureel centrum „  Een podiumkunstenzaal voor 400 personen

„  Verschillende multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten

„  Een ruim café en restaurant

„  Een foyer

„  Ruimte voor de administratie

Lokale antenne academie „  Klaslokalen
MICE of meeting plek „  Een grote ruimte voor plenaire presentaties

„  Verschillende multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten (vergaderingen, presentaties, werksessies, …) in kleinere groepen

„  Een grote ruimte voor catering – banket of walking dinner – voor alle deelnemers

Bedrijvencentrum 2.0 „  Individuele ondernemingsgebonden ruimtes en infrastructuur

„  Co-workingruimten

„  Een aantal flexibele en/of multifunctionele ruimtes om te experimenteren, te vergaderen, te presenteren, te luisteren/ kijken, te netwerken, te leren, te ontspannen/feesten en externen te faciliteren

Bron: IDEA Consult

Financieel-operationeel synergiepotentieel

Het voorstel voor de creatieve hub in Ruisbroek steunt op een samenwerking van publieke en private partijen voor de ontwikkeling, co-financiering en exploitatie.

Verkenning financieel-operationeel synergiepotentieel in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning partners voor de investering en exploitatie
Artistieke en creatieve werkplaats „  De Vlaamse Overheid in samenwerking met een lokale of regionale actor die de schouders wil zetten onder het project
Cultureel centrum „  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw engageert zich vandaag reeds tot het investeren in bijkomende culturele infrastructuur op haar grondgebied.

„  Voor het restaurant en café kan met een private partij samengewerkt worden

Lokale antenne academie „  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw
MICE of meeting plek „  Een private partij, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw of een combinatie behoren tot de mogelijkheden voor de investering en exploitatie.
Bedrijvencentrum 2.0 „  Een private partij of een combinatie van publieke (gemeente en de POM Vlaams-Brabant) en private partijen behoren tot de mogelijkheden.

„  Het ‘Bedrijvencentrum Zennevallei’ in Sint-Pieters-Leeuw is een mogelijke partner voor de ontwikkeling en exploitatie.

*

Geen Leeuwse zwemmarathon meer

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 1985 organiseerde de Leeuwse sportdienst elk jaar een zwemmarathon tvv een goed doel. Door het dalende aantal sponsors en deelnemers werd beslist hiermee na 33 jaar te stoppen en komt er dit jaar geen nieuwe editie meer van de zwemmarathon.


Herbekijk onze reportages van de voorbije 10 jaren (klik op de jaartallen):
20182017201620152014201320122011201020092008