agenda: Open Bedrijvendag – Daddy Kate

2019-10-06-daddy_kateSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 6 oktober 2019 zet drukkerij Daddy Kate haar deuren open ter gelegenheid van de Voka Open Bedrijvendag.

Een bezoek tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019 duurt gemiddeld anderhalf uur. Dit jaar huldigen ze niet alleen een stuk nieuwbouw in, maar ook een nieuwe belevingsroute langs alle afdelingen van hun bedrijf. Je komt alles te weten over het hele drukproces via informatieborden met technische info en leuke weetjes.

Wat we dagelijks doen
Van massadrukwerk tot kleine oplages, van POS-materiaal tot stationery … De mogelijkheden in klassiek en gepersonaliseerd drukwerk zijn nagenoeg eindeloos. Daddy Kate zet zich met veel daddykation in om printcommunicatie feilloos en kostenefficiënt te realiseren. Tel daarbij onze focus op ‘ontzorgen’ en onze investeringen in automatisering, en je begrijpt dat onze klanten met Daddy Kate een heel comfortabele keuze maken.

Welke beroepen je aan het werk kan zien
Drukwerk start meestal met een aantrekkelijke lay-out door een vormgever. Daarna zie je de drukkers zelf bezig aan de persen – zowel de ‘klassieke’ offsetdrukker als de digitale drukker, een relatief nieuw beroep dat door nieuwe technologie snel aan belang wint. Op het eind zorgt de afwerker voor de finishing touch.

Wat je zal ontdekken
Heb je je al eens afgevraagd hoe een folder tot stand komt? In hoeveel stappen die inkt op dat papier is beland? Hoe het papier op maat wordt gesneden, geplooid en geniet? Daarvoor hebben we hier een heel machinepark staan. Die machines zijn de laatste 10 jaar sterk geëvolueerd op technologisch vlak, en dat biedt tal van nieuwe mogelijkheden die we jou graag laten ontdekken. Welkom in onze wereld van drukwerk!

Wat we voorzien voor de kinderen
Er is een springkasteel en een kleurhoek, waar kinderen zelf gekozen kleurplaten kunnen afdrukken en inkleuren.

Adres: Albert Van Cotthemstraat 54 te Sint-Pieters-Leeuw
Openingsuren: Van 10u tot 17u.

3.390.626 euro investeringsmiddelen voor Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De 65 Vlaams-Brabantse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 126 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Voor Sint-Pieters-Leeuw zou het om € 3.390.626 gaan. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord.

Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. De bijkomende financiering gebeurt bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode de groeivoet van 3,5 procent blijft behouden. In de regeringsonderhandelingen werd ook nog eens 4 miljoen euro per jaar uit de brand gesleept voor een nieuw Vlaamse Randfonds.

In Vlaams-Brabant gaat het in totaal om liefst 126 miljoen euro. Elke Vlaams-Brabantse gemeente gaat er door deze extra financiering stevig op vooruit. Ik roep daarom alle gemeentebesturen op om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte. De extra middelen spenderen aan de aanwerving van meer personeel of de eigen werking kan echt geen optie zijn.”, aldus onderhandelaar Ben Weyts.

Overname helft responsabiliseringsbijdrage
Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ over. Voor de Vlaams-Brabantse gemeenten levert dit in totaal 58 miljoen euro op. De pensioenen van de statutaire ambtenaren worden in principe betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Daarom betaalt het gros van de gemeenten een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid.

Open ruimte
Bovenop de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdrage komt er nog een pak bijkomende centen naar de gemeenten omwille van de open ruimte die ze bezitten en moeten onderhouden. “Zeker in Oost-Brabant en het Pajottenland, met talrijke plattelandsgemeenten met veel landbouwgebied en open ruimte, passeren veel gemeenten daardoor nog eens stevig langs de kassa. Het is nu aan de gemeentebesturen om te beslissen waar ze het extra geld aan besteden. Ik reken op een pak meer investeringen die de inwoners echt ten goede komen.”, besluit N-VA-plattelandsburgemeester Theo Francken.

overzicht geplande extra financiering voor Sint-Pieters-Leeuw
Overgenomen responsabiliseringsbijdrage 2020-2024: € 1.821.558
Extra budget open ruimte: € 1.569.068
Totaal: € 3.390.626

zie ook ons artikel: – 1/10/2019 – Nieuwe Vlaamse Regering gaat Vlaamse Randfonds oprichten

25 jaar Vlaams-Brabants gouverneur

VLAAMS-BRABANT: — Na 25 jaar gouverneurschap van de provincie Vlaams-Brabant ziet Lodewijk De Witte uitdagingen om de sterke troeven van de regio nog beter uit te spelen. Hij pleit in zijn toespraak vooral voor investeringen in mensen, een hechte samenwerking tussen gemeenten en provincie met participatie van de burgers, open te staan voor internationalisering en te zorgen voor veiligheid.


Investeren in mensen
Om de sterke groei en de grote welvaart van Vlaams-Brabant te vrijwaren en te versterken, moeten we in de eerste plaats blijven investeren in mensen: in onderwijs, in levenslang leren, in de combinatie tussen werk en privéleven, in sociaal engagement’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Samenwerken loont
De gouverneur vindt dat Vlaams-Brabant ook ambitieuze lange termijndoelen moet durven vooropstellen en consequent volhouden om die te bereiken. Dat geldt voor de grote uitdagingen van de toekomst, zoals mobiliteit, klimaat en betaalbaar wonen.

Dit zal ons maar lukken als sterke lokale besturen en een sterk streekbestuur een tandem vormen’, zegt Lodewijk de Witte. ‘Beiden moeten nog sterker op elkaar inspelen. Meer decentraliseren maakt mogelijk om meer geïntegreerd beleid te voeren, om beleidssectoren te laten samenwerken‘.

Deze besturen staan niet alleen. Meer participatie van inwoners is een onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling om de uitdagingen aan te gaan. Vlaams-Brabant kan de bevolking, de civiele maatschappij, het middenveld sterker betrekken bij het beleid.

We hebben in Vlaams-Brabant de enorme troef dat talenten van veel horizonten elkaar vinden. Met overheden, bedrijven, verenigingen en sociale instellingen moeten we coalities smeden om nieuwe uitdagingen aan te kunnen’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

Open staan voor verschillen
Zeker in Vlaams-Brabant kan men niet naast de internationalisering kijken. De gouverneur vindt dat de provincie daar nog meer voordeel moet uit halen en sterker kan worden door open te staan voor de verschillen.

Blijvend investeren in veiligheid
‘Tot slot moeten we veel zorg blijven besteden aan veiligheid. Zich veilig voelen is noodzakelijk voor het vertrouwen om de grote zorgen van morgen het hoofd te bieden’, besluit Lodewijk De Witte.

Nieuwe Vlaamse Regering gaat Vlaamse Randfonds oprichten

Vlaamse-overheidVLAANDEREN: – In de tekst van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is ook een hoofdstuk gewijd aan de Vlaamse Rand rond Brussel. Zo zal er ondermeer een Vlaamse Randfonds opgericht worden dat zal beschikken over 4 miljoen euro per jaar.

Vlaamse Regering 2019-2024 Regeerakkoord : Vlaamse Rand (pagina 285-288)
Het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel moet resoluut versterkt worden, complexloos en zelfbewust. De Vlaamse Rand is uniek als een strategisch gebied zonder expliciete kernstad. De regio combineert prachtige groene gebieden met sterke economische prestaties. De nabijheid van Brussel biedt dus ontegensprekelijk kansen maar zet meteen ook wel, onder meer door het specifieke statuut en de taal situatie, grote druk op de Vlaamse Rand op vlak van demografie, stijgende grond en woonprijzen, ontnederlandsing, verstedelijking, enz… Daarom voorzien we een aangepast beleid met extra middelen en extra maatregelen.

Extra middelen
Naast de huidige jaarlijkse ondersteuning voor Halle, Dilbeek en Vilvoorde via het Stedenfonds, richten we een Vlaamse Randfonds op, dat – naar analogie met het Vlaamse Brusselfonds – inspeelt op de grootstedelijke effecten en gerichte ondersteuning biedt.
Bepaalde problemen stellen zich nu eenmaal scherper of anders in de Rand dan elders.
Denken we o.a. aan de achterstand inzake zorg of de problemen in het onderwijs door de grote toestroom aan anderstaligen.

De minister van Vlaamse Rand put, met terugkoppeling naar de Vlaamse regering, uit het Vlaamse Randfonds om bijkomende maatregelen te nemen of beleid van andere ministers extra te ondersteunen in specifieke beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld kinderopvang, zorg, welzijn, inburgering of onderwijs. Recent onderzoek (o.a. Taalbarometer) waarschuwt specifiek voor acute samenlevingsproblemen en achterstand in de noordelijke en zuidelijke Kanaalzone. O.a. de sociale en culturele acties in het kader van projecten als de Broeksite en de Zuidrand kunnen daar specifiek op inspelen. We bekijken dan ook of en hoe ze ondersteund kunnen worden. Zeker in de faciliteitengemeenten, steunen we ook maximaal strategische investeringsprojecten die de Vlaamse aanwezigheid verankeren, zoals de site van Bierenberg (Sint-Genesius-Rode)
Inzake de Plantentuin van Meise zorgen we voor de verdere uitvoering van het renovatieplan. Via impulssubsidies spelen we proactief in op initiatieven die het sociaal weefsel van de regio versterken. Het gaat dan niet alleen om initiatieven die gericht zijn op nieuwkomers, maar zeker en vast ook op het versterken van het lokale gemeenschapsleven.

Extra maatregelen

Recht op wonen in eigen streek
Het recht op wonen in eigen streek is verre van evident. Veel jongeren en gezinnen worden weggedrukt door de stijgende grond- en woonprijzen. Daarom zorgen we er ervoor dat een band met de gemeente of streek steeds voorrang geeft voor wie kandidaat is voor een sociale huur- of koopwoning. Daarnaast grijpen we ook in op de private woonmarkt door het gronden pandendecreet zo aan te passen dat gemeenten desgewenst een specifiek aandeel kavels of percelen exclusief kunnen voorbehouden voor inwoners die een duidelijke band met de gemeente of streek kunnen aantonen. We blijven inzetten op Vlabinvest en Vlabzorginvest.

Extra groen
We willen een miljoen extra bomen in de provincie Vlaams-Brabant. Binnen het beleidsdomein Omgeving stellen we voor de Vlaamse Rand een regiobeheerder aan die de ontbrekende groenschakels actief opspoort en de tekorten gefaseerd aanvult, zodat de Rand rond Brussel een groener geheel wordt. We concentreren ons in de eerste plaats op de aankoop van gronden die bebost worden met nieuwe bomen, gebruikmakend van het bestaande ruimtelijk instrumentarium. We voorzien financiële stimuli voor private eigenaars en openbare besturen die hun grond bebossen.

Extra Nederlands
Nederlands is de ‘maizena’ van de Rand. Daarom nemen we zowel defensieve als assertieve acties die het Nederlandstalig karakter van de Rand versterken. En dat zowel op Vlaams als op andere bestuursniveaus.
Vanzelfsprekend dient de taalwetgeving dus nauwgezet gerespecteerd te worden. Maar we werken ook creatief maatregelen uit zoals de koppeling van sociale en andere voordelen aan de kennis van het Nederlands of minstens de bereidheid onze taal te leren. Wie aanspraak wil maken op voordelen van onze gemeenschap moet immers ook werkelijk deel willen uitmaken van onze gemeenschap.
Bij uitstek in de Vlaamse rand zetten we in op taalintegratietrajecten, met o.a. taalbadklassen voor alle kinderen die onvoldoende Nederlands kennen om mee te kunnen in de les. We moedigen anderstalige ouders aan om hun kinderen in het Nederlands en lokaal school te laten lopen. Niet bij wijze van carrièrekeuze maar wel als uiting van de wil tot integratie van het hele gezin. Voor de ouders organiseren we in de school buiten de lesuren taalcursussen Nederlands, terwijl de kinderen worden opgevangen.

Stand van de Rand
Jaarlijks organiseren we een ’Stand van de Rand’ rond de aanpak van een specifieke problematiek. Het platform brengt als een staten-generaal parlementsleden, de lokale besturen en het sterk betrokken Toekomstforum maar evengoed het betrokken verenigingsleven van de Vlaamse rand samen en richt zich in de eerste plaats op projecten rond Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Groen, Wonen, Onderwijs en Welzijn.

Media
Vandaag worden diverse media door de overheid ondersteund maar communiceren ze met verschillende boodschappen en een verschillende identiteit. We willen vanzelfsprekend onze regionale zenders behouden maar betrachten een nauwere samenwerking tussen de diverse mediakanalen en bekijken een mogelijke bundeling van krachten en merken met als duidelijke doelstelling de versterking van de Vlaamse identiteit en het maximaal betrekken van anderstaligen op de Vlaamse gemeenschap.

VZW De Rand
We sluiten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het EVA vzw ‘de Rand’, waarin we de belangrijkste opdrachten vastleggen: de ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven (zeker in de faciliteitengemeenten), de bruisende werking van de gemeenschapscentra, de verspreiding van taalpromotie-instrumenten en –methodieken, het leiden van anderstaligen naar het reguliere aanbod. Het voeden en ontsluiten van de databank van het documentatiecentrum, het in de verf zetten van de troeven van de regio en wat de Vlaamse gemeenschap allemaal aanbiedt en het ondersteunen van gemeenten en verenigingen inzake initiatieven ter versterking van het Nederlandstalig karakter van de Rand worden opgenomen door de cel Vlaamse Rand van de administratie.

Luchthaven
We streven naar een oplossing voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid die vandaag op de luchthaven weegt. Het uitgangspunt is een billijke spreiding van de lasten, zowel binnen de Vlaamse Rand als ten opzichte van het Brussels Gewest. Dit bekomen we via een evenwichtige vliegwet waarin routes worden vastgelegd volgens de principes van het historisch preferentieel baangebruik, van eerlijke spreiding (vermijden van concentratie boven bepaalde gebieden) en op basis van aeronautische principes van tegen de wind, binnen de geldende windnormen, en rechtstreeks vliegen naar bestemming. We verzoenen de leefbaarheid van de regio met nieuwe groeikansen voor de luchthaven als economische motor voor heel Vlaanderen.

Gordelfestival
Het Gordelfestival kreeg een tweede leven. Vzw ‘de Rand’ coördineert de organisatie van het Gordelfestival in samenwerking met een privé-partner om zo even feestelijk en sportief als zelfbewust en complexloos het groene en Vlaamse karakter van de Rand in de verf te zetten. De financiële bijdrage van Sport Vlaanderen wordt toegevoegd aan de middelen van vzw ‘de Rand’. We formuleren na elke editie een nieuw ambitieniveau voor het volgende Gordelfestival, op gebied van deelnemers, deelnemende randgemeenten en deelnemende faciliteitengemeenten.

nieuwe publieke laadpaal voor elektrische wagens achter hoofdbibliotheek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente liet een publieke laadpaal voor elektrische wagens installeren op de parking achter de hoofdbibliotheek.


Aan deze publiekelijke laadpaal kunnen tegelijkertijd twee wagens opgeladen worden (Type 2 AC 11 kW).

Zo’n twee jaar geleden (zie artikel 16/11/2017) werdenin de gemeente reeds twee publiekelijke laadpalen in dienst genomen. Meer bepaald aan de Merselborre in Vlezenbeek en de welzijnsite in Ruisbroek thv LDC Paviljoentje & serviceflats ‘Van Parys’.
Laadpaaloperator Allego staat via een concessie in voor de uitbating van de laadpalen.