Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

2019-07-18-CaptatieverbodVLAAMS-BRABANT: — De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant stelt vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod in te op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin Europees of Vlaams beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.
Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16 juli geadviseerd voor een
captatieverbod, het onttrekken van water door landbouwers en bedrijven, in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19 juli in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel- Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.

Pajotse molenbox – 8 wandel- en fietsroutes

2019-07-15-Pajotse-Molenbox_8 wandel- en fietsroutesPAJOTTENLAND: – Water- en windenergie waren ooit ontzettend hip! De Pajotse molenbox van Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei neemt je met 8 wandel- en fietsroutes mee op sleeptouw langs water- en windmolens uit de regio.

Wist je dat er in het Pajottenland vroeger minstens 92 actieve molens waren? En dat dit er vandaag nog slechts drie zijn. Bijna elk dorp heeft een Molenstraat of een Molendreef en als je goed kijkt zie je nog restanten van ons molenverleden in het landschap.
Trek je stapschoenen aan of haal je fiets van stal en ga op ontdekking! In de Pajotse molenbox zitten 8 wandel- en fietskaarten met routes langs de (verdwenen) molens in de streek.

Je kan de molenbox online kopen of aankopen in één van de verdeelpunten in de regio.

Vervoerregio Vlaamse Rand krijgt 19,444 miljoen euro van De Lijn

2019-05-07-De-Lijn_Bus-810_RuisbroekVLAANDEREN: – Met de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid krijgen de 15 Vlaamse vervoerregio’s – met daarin alle lokale besturen – een stem én een budget om het openbaar vervoer mee vorm te geven. De Lijn zal ongeveer 500 miljoen euro per jaar investeren in de bediening van het kernnet: de tramlijnen, de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen. Daarnaast mogen de vervoerregio’s mee beslissen over een budget van 198 miljoen voor het aanvullend net, dat aantakt op het kernnet. De vervoerregio’s beslissen tot slot zelf over ongeveer 28 miljoen voor het vervoer op maat, dat inspeelt op particuliere vervoersnoden. De budgetten voor de verschillende vervoerslagen zijn nu opgesplitst per vervoerregio, volgens een objectief model dat extern gevalideerd is. Daarbij gaat geen cent af van het huidige budget. De komende periode informeert De Lijn de vervoerregio’s over de ontwerpnetten.

De verdeling per regio is gebaseerd op het exploitatiebudget van De Lijn. Met andere woorden: wat De Lijn er zou uitgeven volgens het ontwerpplan voor het kernnet en aanvullend net. Voor de berekening is een kostenmodel op poten gezet. Dit houdt rekening met de kosten van het aanbod qua personeel en voertuigen. De vervoerregio’s krijgen binnenkort uitleg over de ontwerpen van kernnet en aanvullend net.

Zoals het decreet bepaalt, beslist De Lijn zelf over het budget voor het kernnet (499,5 miljoen). Het budget voor het aanvullend net (198,2 miljoen) wordt ingezet in overleg met de vervoerregio’s. Zij beslissen volledig autonoom over het vervoer op maat. Hiervoor is 27,8 miljoen per jaar voorzien. Dit is exclusief de middelen voor het leerlingenvervoer en de Diensten Aangepast Vervoer (DAV), samen goed voor nog eens 104 miljoen per jaar.
budgetten vervoerregio's (basisbereikbaarheid)
Directeur-generaal Roger Kesteloot: “Voortaan komen de lokale overheden niet alleen mee aan het stuur van ons aanbod, maar krijgen ze ook inspraak over de besteding van het budget. De vervoerregio’s krijgen krek dezelfde middelen die De Lijn zou besteden aan het aanbod op hun grondgebied. We hopen dat de steden en gemeenten hierdoor ook meer werk zullen maken van betere doorstroming voor bus en tram. De combinatie van betere stiptheid met een nieuwe netstructuur en snellere verbindingen kan voor 7,5 procent meer reizigers zorgen.”