Erosieproject Postweg

2017-06-08-houthakseldam__Bellestraat (9)VLEZENBEEK: – de gemeenteraad van vanavond keurde de aankoop van gronden en pachtbeëindiging in der minne goed om aan de Postweg een erosieproject te realiseren.

– Erosieproject Postweg: aankoop gronden (2) – goedkeuring.
Om de Postweg deels te beschermen tegen erosie komende van de hoger gelegen velden zal er, in samenwerking met de provincie, een erosiebestrijdende maatregel worden genomen. De maatregel bestaat uit een erosiepoel en een dam.

Op de gemeenteraad van 29 maart 2018 werd reeds een eerste deel aangekocht. Voorgesteld wordt om een tweede deel aan te kopen, met een oppervlakte van 522 m2, bepaald volgens het grondinnameplan, nr. 018/TK/0040 d.d. 01 maart 2018, dat aan de overeenkomst wordt gehecht en er deel van uitmaakt.

– Erosieproject Postweg: pachtbeëindiging in der minne (2) – goedkeuring.
Om de werken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de pacht op dat deel van het onroerend goed waarop de gemeente Sint-Pieters-Leeuw erosiebestrijdende maatregelen wenst uit te voeren, te beëindigen.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw pleit voor een verbod op kaartjes van autohandelaars

2018-05-31-kaartjes autoverkopersSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van vanavond in Sint-Pieters-Leeuw stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval als extra agendapunt voor: “Aanpassing GAS-reglement inbreuk kaartjes autoverkopers”. Het gemeentebestuur ging niet akkoord met het voorstel

Ook Sint-Pieters-Leeuw ontsnapt niet aan de hinderlijke praktijk van autohandelaars die geplastificeerde kaartjes achterlaten aan geparkeerde wagens.
Vandaar dat VB-raadslid Eddy Longeval op de gemeenteraad van vanavond, bij wijze van extra agendapunt, het voorstel deed om die manier van reclame voeren expliciet te stoppen. Dat zou eenvoudig gekund hebben door het GAS-reglement in die zin specifiek aan te passen.
De argumenten van de Vlaams Belang-fractie waren vooral gericht op het feit dat veel automobilisten die kaartjes nadien gewoon weggooien, en dat voor veel mensen de anonieme bezorger van die kaartjes mogelijks zorgt voor een onveiligheidsgevoel. Die persoon kan immers ongegeneerd binnenkijken in de wagens en eventueel kostbare inhoud melden aan mensen met minder goede bedoelingen.
Het gemeentebestuur ging niet akkoord met het voorstel van Vlaams Belang en is van oordeel dat het GAS-reglement nu al de mogelijkheid heeft om dit te beboeten.
Raadslid Longeval is daarmee niet akkoord en vindt dit een gemiste kans. “Meer dan ooit moeten gemeenten inzetten op veiligheid en netheid. Deze handelspraktijk aan banden leggen zou een mooi signaal betekenen”. Aldus de Vlaams Belanger.

Vlaams-Brabantse criminaliteits- en verkeersongevallencijfers dalen over de laatste vijf jaar

VLAAMS-BRABANT: – Provinciegouverneur Lodewijk de Witte stelde, samen met de procureurs des konings van de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde, de veiligheidscijfers voor Vlaams-Brabant voor.


Sinds 2013 daalt het aantal criminaliteitscijfers gestaag. Het aantal woninginbraken, bijvoorbeeld vermindert, van 8.644 in 2013 naar 5.173 woninginbraken in 2017 of een daling met 40%.
Ook de verkeersongevallen met lichamelijk letsel dalen in Vlaams-Brabant. Er vallen steeds minder lichtgewonden en zwaargewonden. Het aantal verkeersdoden is van 61 in 2013 verminderd tot 40 in 2016.

De cijfers gaan de goede richting uit’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Dit is bemoedigend en toont aan dat inzetten op gemeenschapsgerichte politiezorg, op sterke preventie en adequate strafvervolging, lonen.

Het aantal geregistreerde feiten, vastgesteld door de politiediensten op het grondgebied van Vlaams-Brabant kent een positieve evolutie. Het aantal geregistreerde feiten voor het jaar 2017 zit op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaren, namelijk een daling van 18,35% of 19.359 feiten.

We danken dit aan de volgehouden inspanningen van de politiediensten en andere partners. De aanpak via een gemeenschapsgerichte politiezorg werpt vruchten af, naast de volgehouden inspanningen op vlak van criminaliteitspreventie en de adequate strafvervolging van het bevoegde openbaar ministerie (parket Leuven en Halle-Vilvoorde).